Page 1

HIT 2010 PL

VARIO Wózek warsztatowy

Wózki narzêdziowe Akcesoria

Modu³y MTS Asortyment narzêdziowy

Profesjonaliœci, profesjonalistom. MATADOR.


HIT 2010 PL

VARIO Wózek warsztatowy f in

xccasca

o

Od pomys³u do nowego

standardu. VARIO. Nasz nowy model wózka - VARIO zosta³ zaprojektowany i opracowany, aby spe³niæ wszystkie zadania codziennego dnia pracy. Przez wiele lat wózki firmy MATADOR by³y u¿ywane w: serwisach samochodowych, zak³adach przemys³owych oraz przez u¿ytkowników prywatnych. Z powodzeniem „s³u¿y³y” równie¿ w wojsku. Po wielu rozmowach z u¿ytkownikami naszych wózków oraz przy wykorzystaniu naszego wieloletniego doœwiadczenia, zrodzi³ siê pomys³ do zaprojektowania wózka, który spe³nia wszystkie potrzeby u¿ytkowników jednoczeœnie. - Dowolna liczba szuflad - Dowolny kolor - Szeroka gama akcesoriów - Wysoka jakoœæ wykonania - Wysoka wytrzyma³oœæ - Wysoki poziom bezpieczeñstwa - Bardzo du¿a pojemnoœæ, przy zachowaniu du¿ej mobilnoœci - Mo¿liwoœæ dowolnej rozbudowy wyposa¿enia W oparciu o ten pomys³ opracowaliœmy - VARIO, który jest nie tylko wózkiem narzêdziowym. VARIO to pojêcie. Wózek VARIO zosta³ wykonany w pe³ni automatycznie na maszynach CNC. Taki sposób produkcji pozwoli³ nam na precyzyjne dopracowanie ka¿dego szczegó³u, od ciêcia laserowego po spawanie blachy. Taka produkcja pozwoli³a nam spe³niæ najwy¿sze normy jakoœci. Ka¿dy element VARIO produkowany jest w Niemczech.

PrzyjemnoϾ przed biznesem. 2

www .matador .de

Nasze 3 standardowe wersje VARIO maj¹ 6,7 lub 8 szuflad, malowane proszkowo, kolor srebrno - czarny. Inne kolory do wyboru opcjonalnie. VARIO otrzymasz w pe³ni przygotowane do pracy. Nasz serwis przygotuje Twój wózek, aby zaoszczêdziæ Twój czas. Dostosuj swoje VARIO do w³asnych potrzeb, korzystaj¹c z szerokiej gamy akcesoriów. Je¿eli potrzebowa³byœ czegoœ czego nie ma w ofercie, nie wahaj skontaktowaæ siê z nami, chêtnie Tobie pomo¿emy! Jeden i jedyny: Matador VARIO

Wysoka jakoœæ narzêdzi od 1900 roku.


HIT 2010 2009-10 PL D

Werkstattw VARIO Wózek agen warsztatowy “V ”

in f

o

xccasca

Perfekcja w szczegó³ach.

4 poziomy zamykania

Wysokiej jakoœci zamek

1 bêbenkowy.

Mo¿liwoœæ blokady pojedynczej

szuflady. Zabezpieczenie przed 2 niekontrolowanym otwarciem.

3

System blokuj¹cy umo¿liwia otwarcie tylko jednej szuflady.

4

Opcjonalny pas blokuj¹cy.

Dowolny Design RAL ... 6, 7 lub 8 szuflad

8 standardowych kolorów opcjonalnie do wyboru

Szeroka gama akcesoriów do wyboru.

Mo¿liwoœæ dowolnego podzia³u szuflad.

Bezpieczeñstwo 650 mm

Rama ochronna dooko³a wózka.

Zintegrowane pasy ochronne na bocznym s³upku.

Wysoka stabilnoœæ dziêki szerokiemu podwoziu.

2 ko³a skrêtne.

Wysoka jakoœæ 35 kg 150 mm Ca³oœæ wyprodukowana w Niemczech

Du¿e obci¹¿enie szuflady

Specjalne du¿e ko³a

Wysokiej jakoœci szyny wysuwane na ³o¿yskach kulkowych.

400 mm

Wygodny i funkcjonalny

600 mm W pe³ni wysuwane szuflady

Wiêksze rozmiary szuflad, ni¿ w tradycyjnych wózkach.

Tylni i boczny panel z kwadratow¹ perforacj¹.

Solidny blat roboczy wykonany z tworzywa ABS

Ergonomiczne uchwyty po obu stronach.

Zintegrowany uchwyt na wkrêtaki

4 filary u¿ytkowe umo¿liwiaj¹ monta¿ akcesoriów.

Etykiety do oznakowania zawartoœci szuflad.

Przydatne szczegó³y

Profesjonaliœci, Profesjonalistom. MATADOR.

www .matador .de

3


HIT 2010 PL

VARIO Wózek warsztatowy VARIO Wózek warsztatowy, pusty Wózek warsztatowy VARIO, pusty: - Solidna stalowa konstrukcja, wyprodukowany w Niemczech - Z 6,7 lub 8 szufladami (potrzebujesz innego niestandardowego u³o¿enia - skontaktuj siê z nami!) - Szuflady wysuwane na precyzyjnych ³o¿yskach kulkowych - 4-poziomowy zamek centralny - dla maksymalnego bezpieczeñstwa - Ochrona wózka dziêki zintegrowanym filarom ochronnym na naro¿nikach wózka - Wielofunkcyjny blat z tworzywa ABS, odporny na dzia³anie rozpuszczalników, olejów itp. - 2 du¿e ko³a (150 mm) i 2 ko³a skrêtne - Perforowana p³yta na akcesoria z ty³u i z boku wózka. Dane techniczne: - £adownoœæ: 900 kg - Wysokoœæ: 915 x Szerokoœæ: 780 x G³êbokoœæ: 580 mm - Wymiary szuflady: Szerokoœæ: 600 mm x D³ugoœæ 400 mm

Wymiary szuflad:

400 mm 600 mm

VARIO, pusty, 7 szuflad

VARIO, pusty, 8 szuflad 50

50

50

50

50

100 100 100

200

Art. No. 8164 0001

Rozmiary szuflad w mm

50 Rozmiary szuflad w mm

Rozmiary szuflad w mm

VARIO, pusty, 6 szuflad

50 100 100 100

Art. No. 8164 0011

50 50 100 100

150

150

RAL 9006

50

Art. No. 8164 0021

RAL 9006

RAL 9006

Waga pustego wózka: 62,5 kg

Waga pustego wózka: 67,5 kg

Waga pustego wózka: 72,5 kg

Przy zamówieniu powy¿ej 4 szt.

Przy zamówieniu powy¿ej 4 szt.

Przy zamówieniu powy¿ej 4 szt.

Kolor: ciemna czerwieñ Art. No. 8164 0002

RAL 3003

Kolor: ciemna czerwieñ Art. No. 8164 0012

RAL 3003

Kolor: ciemna czerwieñ Art. No. 8164 0022

RAL 3003

Kolor: jasna czerwieñ

Art. No. 8164 0003

RAL 3020

Kolor: jasna czerwieñ

Art. No. 8164 0013

RAL 3020

Kolor: jasna czerwieñ

Art. No. 8164 0023

RAL 3020

Kolor: granatowy

Art. No. 8164 0004

RAL 5010

Kolor: granatowy

Art. No. 8164 0014

RAL 5010

Kolor: granatowy

Art. No. 8164 0024

RAL 5010

Kolor: niebieski

Art. No. 8164 0005

RAL 5012

Kolor: niebieski

Art. No. 8164 0015

RAL 5012

Kolor: niebieski

Art. No. 8164 0025

RAL 5012

Kolor: zielony

Art. No. 8164 0006

RAL 6011

Kolor: zielony

Art. No. 8164 0016

RAL 6011

Kolor: zielony

Art. No. 8164 0026

RAL 6011

Kolor: jasny szary

Art. No. 8164 0007

RAL 7035

Kolor: jasny szary

Art. No. 8164 0017

RAL 7035

Kolor: jasny szary

Art. No. 8164 0027

RAL 7035

Kolor: szary

Art. No. 8164 0008

RAL 7040

Kolor: szary

Art. No. 8164 0018

RAL 7040

Kolor: szary

Art. No. 8164 0028

RAL 7040

Kolor: czarny

Art. No. 8164 0009

RAL 9005

Art. No. 8164 0019

RAL 9005

Kolor: czarny

Art. No. 8164 0029

RAL 9005

Kolory dostêpne na zamówienie

4

www.matador.de

Kolor: czarny

Kolory dostêpne na zamówienie

Kolory dostêpne na zamówienie

Najwy¿sza jakoœæ narzêdzi od 1900 roku.


HIT 2010 PL

VARIO Tuning.

VARIO Akcesoria

Obrotowy uchwyt pod notebooka

Uchwyt na rolkê papieru

Kosz na odpady

Uchwyt na butelki i puszki

Uchwyt na dokumenty

- Z mat¹ antypoœlizgow¹ - Dostarczany bez rolki papieru - Wymiary: 535 x 290 mm

- Bardzo szeroki - £atwo zdejmowalny - Wymiary: (d³. x szer. x g³.) 480 x 170 x 150 mm

- Na 5 butelek/puszek - Dostarczany bez puszek - Wymiary: (d³. x szer. x g³.) 480 x 90 x 85 mm

- Idealny dla dokumentów - Dopasowany do rozmiaru A4 - Wymiary: (d³. x szer. x d³.) 480 x 45 x 190 mm

Art. No. 8164 0201

Art. No. 8164 0202

Art. No. 8164 0203

Art. No. 8164 0204

Perforowany pionowy panel na narzêdzia

Zamykana szafa boczna

Blokada ochronna

Dodatkowy drewiany blat

- Ochrona przed kradzie¿¹ - Centralny zamek dla szuflad - Zamykany k³ódk¹ (w zestawie)

Bezpieczny monta¿

- Dodatkowa powierzchnia - Szybki w monta¿u i demonta¿u - Wymiary: 300 x 420 mm

- Z dwoma skrzyd³ami - Kwadratowa perforacja - Wymiary: 630 x 300 mm, Skrzyd³o: 310 x 300 mm

- Do przechowywania cennych narzêdzi - Z kwadratow¹ perforacj¹ - Wymiary: (d³. x szer. x g³.) 485 x 45 x 660 mm

Art. No. 8164 0205

Art. No. 8164 0206

Art. No. 8164 0207

Art. No. 8164 0208

Art. No. 8164 0209

Przed³u¿acz

Dodatkowa przegroda do szuflady

Mata antypoœlizgowa

Podrêczny organizator - du¿y

Podrêczny organizator - ma³y

- 12 przedzia³ów - Dla szuflad o wymiarach 100, 150 and 200 mm

- 9 przedzia³ów - Dla szuflad o wymiarach 100, 150 and 200 mm

- Do wyk³adania dna szuflady - Wymiary: 600 x 400 mm

Art. No. 8164 0230 Art. No. 8164 0231

Art. No. 8164 0233 Art. No. 8164 0234

Art. No. 8141 0001

Art. No. 8141 0211

Art. No. 8141 0212

Art. No. 8164 0232

Uchwyt na pojemniki

Uchwyt na puszki

Zestaw uchwytów, 12 szt.

Uchwyt na 6 wkrêtaków

Uchwyt na 14 wierte³

Art. No. 8141 0150

Art. No. 8141 0160

Uchwyt na 12 nasadki

Uchwyt na kabel 150 mm

Art. No. 8141 0180

Art. No. 8141 0190

- Na p³ytê perforacyjn¹ 10 x 10 mm - £atwy monta¿ na p³ycie - Uchwyt na 5 pojemników

- Na p³ytê perforacyjn¹ 10 x 10 mm - £atwy monta¿ na p³ycie - Miejsce na 3 puszki

- Na p³ytê perforacyjn¹ 10 x 10 mm - £atwy monta¿ na p³ycie - Sk³ad: po 5 szt. uchwytów 50 mm i 150 mm, oraz 2 szt. uchwytów na pilniki 55 mm

Art. No. 8141 0170

Art. No. 8141 0220

Art. No. 8141 0236

Profesjonaliœci, Profesjonalistom. MATADOR.

Art. No. 8164 0235

200 mm 150 mm 100 mm

4 gniazda Ochrona przed przegrzaniem Dioda kontrolna D³ugoœæ kabla: 10 m

- Wymiary: (d³. x szer. x d³.) 570 x 380 x 15 mm

200 mm 150 mm 100 mm

-

- Dodatkowe miejsce na narzêdzia w szufladach. Min. wysokoœæ szuflady 100 mm - £atwy w monta¿u - Z mat¹ antypoœlizgow¹ - Wymiary 600 x 200 mm

- Wstawiany na blat ABS

www.matador.de

5


HIT 2009 PL

VARIO Modu³y

in

Modu³y MTS. Oryginalne.

fo

Oryginalny system u³o¿enia narzêdzi „MATADOR Tools System” MTS. Dwukolorowe modu³y standard MATADORA od wielu lat. - Widoczne braki - Bezpieczne przechowywanie narzêdzi - £atwe w utrzymaniu czystoœci - Wykonane z materia³u odpornego na olej i smar Modu³ kluczy p³askich DIN 3110, 8 szt.

Modu³ kluczy p³asko-oczkowych grzechotkowych, 8 szt.

6 - 22 mm

8 - 19 mm

Wykonane ze stali chromowo - wanadowej. Wykoñczone matowo. Sygnowane: „Made in Germany”.

Stal chromowo - wanadowa, wykoñczone matowo 72 zêby, praca pod k¹tem 5°,

Rozmiary: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Rozmiar: 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 mm

50

Art. No. 8164 1100

Modu³ kluczy p³asko-oczkowych DIN 3113 A, 8 szt.

Modu³ kluczy p³asko-oczkowych odgiêtych, DIN 3113 B, 8 szt.

8 - 22 mm

8 - 22 mm

Wykonane ze stali chromowo - wanadowej. Wykoñczone matowo. Sygnowane: „Made in Germany”.

Wykonane ze stali chromowo - wanadowej. Wykoñczone matowo. Sygnowane: „Made in Germany”

Rozmiary: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Rozmiary: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

50

Art. No. 8164 1185

Sk³ad modu³u: Szczypce uniwersalne, 180 mm Szczypce tn¹ce boczne, 180 mm Szczypce nastawne, 240 mm Szczypce telefoniczne, 205 mm

Modu³ szczypiec do pierœcieni osadczych Sk³ad modu³u: Szczypce do pierœcieni: proste, zagiête 90° wewnêtrzne i zewnêtrzne.

50

2/21 = 19 - 60 mm zakres 3/31 = 40 - 100 mm zakres

VDE

Art. No. 8164 1502

VDE

Art. No. 8164 1503

www.matador.de

8 szt. 4 szt. 4 szt.

Art. No. 8164 1500 Art. No. 8164 1501

Art. No. 8164 1190

50

Modu³ szczypiec, 4 szt.

6

Art. No. 8164 1183

50

Art. No. 8164 1504

A2 - A21 J2 - J21

Art. No. 8164 1505

A3 - A31 J3 - J31

Art. No. 8164 1506

A2/A21 - A3/A31 J2/J21 - J3/J31

50

Wysoka jakoœæ narzêdzi od 1900 roku.


HIT 2010 PL

VARIO Modu³y Modu³ podrêcznych narzêdzi, 11 szt.

Modu³ wkrêtaków, 11 szt.

Podrêczne narzêdzia w jednym zestawie

2 komponentowy uchwyt Wkrêtaki PH 0, PH 1, PH 2, 3 x 100 mm, 5 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm, Tester napiêcia 3 mm, Wkrêtaki krótkie PH 1, 4,0 x 25 mm

Sk³ad modu³u: M³otek œlusarski 500g, Przecinak: 150, 200 mm Punktak 120 x 4 x 10 mm, Wybijaki: 3, 4, 5, 6 mm, Nó¿ z podzielnym ostrzem, Miara zwijana 3 m + Latarka SUPRABEAM Q1 LED w aluminiowej obudowie, 25 Lumenów

50 Art. No. 8164 1615 Art. No. 8164 1616

50

VDE

Art. No. 8164 1701

1/4” Modu³ kluczy nasadowych 84 szt. + Zestaw bitów 31 szt. Dwukierunkowa grzechotka, 72 zêby; 32 Bity PH, PZ, szeœciok¹tne, TORX ® TX 10 - 40

Wyposa¿ony w koñcówki bit oraz klucze trzpieniowe szeœciok¹tne Sk³ad modu³u: - Dwukierunkowa grzechotka z systemem bezpieczeñstwa - Przed³u¿ki 50, 100 mm, Przegub Kardana, Pokrêt³o rêczne 150 mm, Adapter do bitów 1/4” x 3/8”, 1/4” x 1/4”, - Klucze trzpieniowe szeœciok¹tne, typ d³ugi z koñcówka kulist¹ w rozmiarach 1.5 - 10 mm - Nasadki 6-k¹tne 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm Nasadki trzpieniowe: p³askie 4, 5.5, 7 x 25 mm; krzy¿owe PH 1, PH 2, PH 3; szeœciok¹tne 3, 4, 5, 6, 8 mm; TORX ® wewnêtrzne TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; TORX ® zewnêtrzne E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

100

1/2” Modu³ naprawczy, 16 szt.

50

Modu³y dostêpne w rozmiarach:

100

Art. No. 8164 1203

1/8” - 1/2” AF

Sk³ad modu³u: - Dwukierunkowa grzechotka, z przyciskiem - Przed³u¿ka z czopem 300 mm; Przegub Kardana Przed³u¿ki uniwersalne 125, 250 mm; - Nasadki: 10-22, 24, 27, 30, 32 mm 100

Sk³ad modu³u: - Szczypce do œwiec zap³onowych, 205 mm - Szczelinomierz, 13 x 0.05-1,00 mm - Nasadki do œwiec zap³onowych 16, 18, 20.8 mm - Nasadki trzpieniowe, szeœciok¹tne d³ugie 5 x 100, 6 x 100, 7 x 100, 8 x 100 mm, TORX ® wewnêtrzne TX 45 x 140, TX 55 x 140, TX 70 x 110 mm, B&S / XZN M 6 x 100, M 8 x 100, M10 x 140, M12 x 140 mm

1/3 Modu³u 200 x 400 mm

4 - 13 mm

1/2” Modu³ kluczy nasadowych 22 szt.

Dodatkowy zestaw do naprawy samochodów

Art. No. 8164 1481

Art. No. 8164 1201

in

fo

3/3 Modu³u 600 x 400 mm

= wymagana wysokoϾ szuflady w mm

Profesjonaliœci, Profesjonalistom. MATADOR.

Art. No. 8164 1401

6-k¹tne 10 - 32 mm

Art. No. 8164 1402

12-k¹tne 10 - 32 mm

Art. No. 8164 1403

12-k¹tne calowe 3/8” - 1.1/4” AF

1/2” Modu³ nasadek trzpieniowych 31 szt.

Szeœciok¹tne / TORX

®

/ XZN

Sk³ad modu³u: - Nasadki trzpieniowe, szeœciok¹tne 5 x 60, 6 x 60, 7 x 60, 8 x 60, 10 x 60, 12 x 60, 14 x 60, 17 x 60 mm, 5 x 100, 6 x 100, 7 x 100, 8 x 100 mm - TORX ® wewnêtrzne TX 25 x 60, TX 27 x 60, TX 30 x 60, TX 40 x 60, TX 45 x 60, TX 50 x 60, TX 55 x 60, TX 60 x 60, TX 45 x 140, TX 55 x 140, TX 70 x 110 mm - B&S / XZN M 5 x 60, M6 x 60, M8 x 60, M 10 x 60, M 6 x 100, M 8 x 100, M10 x 100, M12 x 100 mm Art. No. 8164 1478

50

www.matador.de

7


HIT 2010 PL

VARIO Modu³y 1/2” Modu³ narzêdzi pneumatycznych

Nie szukaj swoich narzêdzi teraz s¹ one w jednym miejscu Specjalny modu³ MTS, zawieraj¹cy: - 1/2” Klucz pneumatyczny Profi, kompozytowy korpus, max. moment obrotowy 1,290 Nm, wysoka wydajnoœæ pracy. System ³opatkowy, 6 ³opatek wirnika. Waga 2.2 kg (Art.. No. 7000 0002 ) - Pistolet powietrza (Art. No. 7003 0001)

100

in

Wykonanie ma fo du¿e znaczenie. Wykonane z niemieck¹ precyzj¹. W niemieckiej fabryce.

Art. No. 8164 1700

1/2” Modu³ nasadek udarowych, 19 szt.

Zestaw nasadek niezbêdnych w Twoim warsztacie Zestaw zawiera nasadki udarowe d³ugie i krótkie, szeœciok¹tne. Nasadki wykonane ze stali wanadowej, czernione. Sk³ad modu³u: - 1/2” Przed³u¿ka udarowa 125 mm - 1/2” Udarowy przegub Kardana - 1/2” Redukcja (1/2” x 3/4”) - 1/2” Nasadki udarowe 13, 17, 19, 22, 24 mm (krótkie) 13, 17, 19, 22, 24 mm (d³ugie) - Ko³ki zabezpieczaj¹ce 100

Innowacyjna seria szczypiec Szczypce uniwersalne wraz ze zintegrowanym kluczem (M8-10) Hartowane indukcyjnie krawêdzie, powoduj¹ precyzyjniejsze ciêcie zarówno twardych, jak i miêkkich drutów. 2-komponentowa rêkojeœæ

Art. No. 8164 1755

Powierzchnia antypoœlizgowa

Nowe ergonomiczne wkrêtaki 3/4” Modu³ nasadek udarowych, 14 szt.

Zestaw narzêdzi do obs³ugi samochodów ciê¿arowych Zestaw zawiera nasadki udarowe d³ugie i krótkie, szeœciok¹tne. Nasadki wykonane ze stali wanadowej, czernione. Sk³ad modu³u: - 3/4” Redukcja (3/4” x 1/2”); - 3/4" Nasadki udarowe 24, 27, 30, 32, 36 mm (krótkie) 17, 19, 24, 27, 30, 32 mm (d³ugie) - Ko³ki zabezpieczaj¹ce

100

Art. No. 8164 1765

Czerniona koñcówka ma za zadanie chroniæ przed korozj¹.

Grot wykonany ze specjalnie hartowanej stali. Wy¿szy stopieñ twardoœci ni¿ wymagany przez standardy DIN/ISO.

Czêœæ niebieska: Czêœæ czarna: - miêkka, wykonana - twarda - odporna na z materia³u TPE - u³atwia prace wstrz¹sy precyzyjne - odporna na oleje, smary itp.

Sprawdzona i niezawodna grzechotka dwukierunkowa MATADOR P³aska obudowa Przycisk zabezpieczaj¹cy Solidna konstrukcja, 42 zêby

Modu³ pilników, 5 szt.

Bardzo wysoka wartoϾ momentu obrotowego

Do obróbki metali Plastikowa rêkojeœæ, d³ugoœæ: 200 mm - P³aski - Trójk¹tny - Okr¹g³y - Kwadratowy - Pó³okr¹g³y

Extra mocne nasadaki trzpieniowe wykonane ze specjalnego stopu stali. Koñcówka wykonana ze specjalnego stopu stali, precyzyjnie obrobiona maszynowo CNC. Czerniona powierzchnia, twardoœæ stopu znacznie przekracza standardy DIN Chromowane, polerowane

50

8

www.matador.de

Art. No. 8164 1775

Najwy¿sza jakoœæ narzêdzi od 1900 roku.


HIT 2010 PL

VARIO Modu³y Modu³ kluczy, 21 szt. / 16 szt.

Najwa¿niejsze rozmiary kluczy w jednym module Rozmiary: - Klucze p³asko-oczkowe DIN 3113 A, 13 szt. 6-14, 17, 19, 22, 24 mm - Klucze oczkowe odsadzone DIN 838, 8 szt. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm Art. No. 8164 1197 Alternatywnie zamiast kluczy p³asko-oczkowych DIN 3113, klucze p³asko-oczkowe grzechotkowe 8 szt., 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 mm Art. No. 8164 1198

50

Modu³ kluczy, 34 szt.

Du¿y zestaw kluczy 6 - 23 mm zawieraj¹cy klucze p³asko-oczkowe grzechotkowe 8 - 19 mm Rozmiary: - Klucze p³asko-oczkowe grzechotkowe, 72 zêby, 8 szt. 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 mm - Klucze p³asko-oczkowe DIN 3113 B, 17 szt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm - Klucze oczkowe odsadzone DIN 838, 9 szt. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm

Art. No. 8164 1195

100

Modu³ kluczy do obs³ugi samochodów ciê¿arowych, 32 szt.

Specjalnie dla ciê¿arówek. Rozmiary: - Klucze p³asko-oczkowe DIN 3113 A, 20 szt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - Klucze p³askie odsadzone DIN 838, 12 szt. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm

Art. No. 8164 1196

100

Modu³ kluczy nasadowych rurkowych, 16 szt.

Idealne do trudno dostêpnych obszarów Sk³ad modu³u: - Klucze rurkowe dwustronne DIN 896 B, 8 szt. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm - Przetyczka do kluczy - Klucz nastawny 10” - 250 mm - Dwustronne klucze przegubowe, 6 szt. 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm

Art. No. 8164 1380

Profesjonaliœci, Profesjonalistom. MATADOR.

50

www.matador.de

9


HIT 2009 PL

VARIO Modu³y Modu³ kluczy trzpieniowych z rêkojeœci¹ w kszta³cie litery T, 15 szt.

Klucze trzpieniowe 6-k¹tne z dwukomponentow¹ rêkojeœci¹ w kszta³cie litery T. Zakoñczone koñcówk¹ kulist¹. 2 - 10 mm / TX 10 - 45 Rozmiary: - Klucze trzpieniowe 6-k¹tne: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - Klcze trzpieniowe typu TORX ® 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45 mm

Art. No. 8164 1441

50

Modu³ szczypiec i wkrêtaków, 14 szt.

Najwa¿niejsze szczypce i wkrêtaki w jednym miejscu Sk³ad modu³u: - Wkrêtaki z 2-komponentow¹ rêkojeœci¹ PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, 3 x 100, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm - Szczypce uniwersalne 180 mm - Szczypce tn¹ce boczne 160 mm - Szczypce telefoniczne, typ: proste 170 mm - Szczypce nastawne 240 mm - Szczypce zaciskowe 250 mm

Art. No. 8164 1560

50

Modu³ narzêdzi œlusarskich, 16 szt.

Narzêdzia œlusarskie pod rêk¹ Sk³ad modu³u: -

M³otek œlusarski 500 g M³otek plastikowy 32 mm - 350 g Zestaw pilników 200 mm (p³aski / trójk¹tny / okr¹g³y / kwadratowy / pó³okr¹g³y) Pi³ka do metalu 250 mm Przecinaki p³askie 125 i 150 mm, Przecinak œlusarski 125 x 5 mm Przebijaki 3 i 4 mm, Punktak 120 x 4 mm Szczelinomierz 20 x 2-40/100 mm Miara zwijana 3 mm 50

Modu³ narzêdzi do obs³ugi samochodów ciê¿arowych, 11 szt.

Do ciê¿kich prac. Modu³ na 2/3 szuflady. Sk³ad modu³u: M³otki œlusarskie 500 g, 1,000 g - M³otki plastikowe 22, 35 mm - Przecinaki p³askie DIN 6453 125, 150, 175, 200, 250 mm - Punktak 120 x 4 x 10 mm - Szczelinomierz 13 x 0.05 - 1.00 mm

Art. No. 8164 1702

Puste modu³y MTS 1/3 szuflady, Pusty modu³ 200 x 400 mm Art. No. 8164 0095 Pusty modu³ z przegordami 600 x 100 mm Art. No. 8164 0096 Pusty modu³ bez przegród 600 x 100 mm

50

10

www.matador.de

Art. No. 8164 1703

Art. No. 8164 0097

Najwy¿sza jakoœæ narzêdzi od 1900 roku.


HIT 2009 PL

VARIO Modu³y Modu³ œlusarski, 19 szt.

Klucze w du¿ych rozmiarach, do 34 mm Sk³ad modu³u: - Klucze p³askie DIN 3110 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm - Klucze p³asko-oczkowe DIN 3113 A 24, 27, 30, 32, 34 mm - Klucze oczkowe odsadzone DIN 838 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm - Wkrêtaki z drewnian¹ rêkojeœci¹, do pobijania - Wkrêtaki p³askie 8 x 150, 10 x 175, 12 x 200 mm - Wkrêtaki krzy¿owe PH 2, PH 3, PH 4 - M³otek bezodrzutowy 40 mm - 750 g - M³otek œlusarski 1,000 g

Art. No. 8164 1704

100

Modu³ narzêdzi pomiarowych, 11 szt.

Narzêdzia pomiarowe i klucz dynamometryczny Sk³ad modu³u: - 1/2" Klucz dynamometryczny, +/- 3%, 72 zêby, 40 - 200 Nm - Szczelinomierz 20 X 0.05 - 1.00 / Szablon do gwintów 52 X 0.25 - 6.00 + 4 mm - Rysik traserski 250 mm - Miara zwijana 3 m - Linia³, elastyczny i sztywny, z obustronn¹ skal¹, d³ugoœæ 300 mm - Linia³ krawêdziowy, DIN 874 200 X 22 X 6 mm - K¹townik kontrolny ze stopk¹, DIN 875/2, 200 x 130 mm - Suwmiarka, DIN 862 150 mm - Poziomica l 400 mm Art. No. 8164 1798

50

1/4”-1/2” Modu³ kluczy nasadowych, 70 szt. Sk³ad modu³u: - 1/4” / 1/2” Dwukierunkowa grzechotka, z systemem blokuj¹cym 1/4”: 50, 100 mm; 1/2”: 75, 250 mm, 1/4”- / 1/2” Przegub Kardana, 1/4” Pokrêt³o rêczne - 1/4” Nasadki 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm, Nasadki trzpieniowe: p³askie 4, 5.5, 7 x 25 mm, krzy¿owe PH 1, PH 2, PH 3, szeœciok¹tne 3, 4, 5, 6, 8 mm, TORX ® wewnêtrzne TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, TORX ® zewnêtrzne E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 - 1/2” Nasadki 10-17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm - Zestaw kluczy trzpieniowych z koñcówk¹ kulist¹ typ: d³ugi, 1.5 - 10 mm

Art. No. 8164 1411

6-k¹tne

Art. No. 8164 1412

12-k¹tne

50

1/4”-3/8”-1/2” Modu³ kluczy nasadowych, 120 szt. Sk³ad modu³u: - 1/4”, 3/8”, 1/2” Dwukierunkowa grzechotka z systemem blokuj¹cym - 1/2” Przed³u¿ka 500 mm - 1/4” Nasadki w rozmiarach jak w module 8164 1411 - 3/8”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm; 27 x 80 mm - 1/2”: 8-24, 27, 30, 32 mm; szeœciok¹tne 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 x 60 mm; TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 x 60 mm, TX 45, 55 x 140 mm; TX 70 x 110 mm; E 12, 14, 16, 18, 20, 24

Art. No. 8164 1421

6-k¹tne

Art. No. 8164 1422

12-k¹tne

Profesjonaliœci, Profesjonalistom. MATADOR.

100

www.matador.de

11


HIT 2009 PL

VARIO Wyposa¿enie

VARIO S, 108 narzêdzi Art. No. 8164 1185

Art. No. 8164 1500

VARIO Basic

Art. No. 8164 1615

+

Art. No. 8164 1702

+

Podstawowe wyposa¿enie, 108 narzêdzi w dwukolorowych modu³ach MTS. Wózek narzêdziowy VARIO, 6 szuflad, kolor srebrny (RAL 9006), boczny i tylni panel z kwadratow¹ perforacj¹.

Art. No. 8164 1411 / 12 / 13

Modu³ kluczy p³asko-oczkowych DIN 3113 A, 8 szt., rozmiary: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

+

Modu³ szczypiec 4 szt. Szczypce uniwersalne, szczypce tn¹ce boczne, szczypce nastawne, szczypce telefoniczne. Modu³ wkrêtaków, 10 szt. Tester napiêcia, wkrêtaki krótkie. Modu³ narzêdzi œlusarskich, 16 szt. - M³otek œlusarski 500 g - M³otek plastikowy 32 mm - 350 g - Zestaw pilników - Pi³ka do metalu 250 mm - Przecinaki / Punktak / Przebijak - Miara zwijana 3 m 1/4”-1/2” Modu³ kluczy nasadowych, 70 szt. - Dwukierunkowa grzechotka z systemem blokuj¹cym - 1/4” Nasadki TORX ® - 1/2” Nasadki 10-32 mm - Zestaw kluczy trzpieniowych z koñcówk¹ kulist¹, typ: d³ugi

12

Art. No. 8164 0501

6-k¹tne

Art. No. 8164 0502

12-k¹tne

Art. No. 8164 0503

12-k¹tne calowe

www.matador.de

Najwy¿sza jakoœæ narzêdzi od 1900 roku.


HIT 2009 PL

VARIO Wyposa¿enie

VARIO M “Industry”, 151 narzêdzi

VARIO Indust

ry

Art. No. 8164 1196

+

Art. No. 8164 1500

Art. No. 8164 1615

Art. No. 8164 1755

+

Art. No. 8164 1703

Wyposa¿enie dla przemys³u 151 narzêdzi w dwukolorowych modu³ach MTS. Wózek narzêdziowy VARIO, 6 szuflad, kolor srebrny (RAL 9006), boczny i tylni panel z kwadratow¹ perforacj¹.

Art. No. 8164 1775

+

Modu³ kluczy do obs³ugi samochodów ciê¿arowych - Klucze p³asko-oczkowe DIN 3113 A, rozmiary: 6-32 mm - Klucze oczkowe odsadzone DIN 838, rozmiary: 6 x 7 - 30 x 32 mm Modu³ szczypiec, 4 szt. Szczypce uniwersalne, Szczypce tn¹ce boczne, szczypce nastawne, szczypce telefoniczne.

Art. No. 8164 1411 / 12 / 13

Modu³ wkrêtaków, 10 szt. 1/2” Modu³ nasadek udarowych 19 szt. (typ: krótki / d³ugi) rozmiary: 13, 17, 19, 22, 24 mm

+

Modu³ narzêdzi do obs³ugi samochodów ciê¿arowych - M³otek œlusarski 500 g i 1,000 g - M³otek plastikowy 22 i 35 mm - Przecinaki 5 szt. 125 - 250 mm - Punktak - Szczelinomierz Modu³ pilników, 5 szt.

Art. No. 8164 0531

6-k¹tne

Art. No. 8164 0532

12-k¹tne

Art. No. 8164 0533

12-k¹tne calowe

Profesjonaliœci, Profesjonalistom. MATADOR.

1/4”-1/2” Modu³ kluczy nasadowych, 70 szt. - Grzechotki z systemem blokuj¹cym - 1/4” Nasadki TORX ® - 1/2” Nasadki 10-32 mm - Zestaw kluczy trzpieniowych z koñcówk¹ kulist¹, typ; d³ugi.

www.matador.de

13


HIT 2009 PL

VARIO Wyposa¿enie

VARIO L “Automotive”, 190 narzêdzi

VARIO Autom otive

Art. No. 8164 1195

+

Art. No. 8164 1500

Art. No. 8164 1504

Bogato wyposa¿ony wózek do obs³ugi samochodów osobowych MATADOR, najwy¿sza jakoœæ narzêdzi.

Art. No. 8164 1615

+

Art. No. 8164 1201/03

Narzêdzia do warsztatu, 190 narzêdzi w dwukolorowych modu³ach MTS. Zawiera: Modu³ kluczy - Klucze p³asko-oczkowe grzechotkowe, 8 szt. 8,10,11,13,16-19 mm - Klucze p³asko-oczkowe DIN 3113 B, 17 szt. 6 - 22 mm - Klucze oczkowe odsadzone DIN 838, 9 szt. 6x7 - 21x23 mm Modu³ szczypiec, 4 szt. Szczypce uniwersalne, szczypce tn¹ce boczne, szczypce nastawne, szczypce telefoniczne Modu³ szczypiec do pierœcieni osadczych, 4 szt. (A2-A21-J2-J21) Modu³ wkrêtaków, 10 szt. tester napiêcia, wkrêtaki krótkie w zestawie.

Art. No. 8164 1401/02/03 Art. No. 8164 1481

+

Art. No. 8164 1702

1/4” Modu³ kluczy nasadowych, 84 szt. Grzechotka dwustronna, zestaw bitów, klucze trzpieniowe szeœciok¹tne z koñcówk¹ kulist¹, typ: d³ugi, 1,5 - 10 mm 1/2” Modu³ kluczy nasadowych, 22 szt. 1/2” Modu³ naprawczy, 16 szt. nasadki do œwiec zap³onowych, nasadki trzpieniowe typu TORX ® wewnêtrzne i zewnêtrzne Modu³ narzêdzi œlusarskich, 16 szt. M³otek œlusarski 500 g, M³otek plastikowy, Zestaw pilników, pi³ka do metalu, przecinaki, Punktak, Szczelinomierz, Miara zawijana

+

VARIO A

utomo

tive

VARIO 7 szuflad RAL 9006 (kolor srebrny) Art. No. 8164 1700

Art. No. 8164 0095

Art. No. 8164 1755

Art. No. 8164 0511

6-k¹tne

Art.. No. 8164 0512

12-k¹tne

Opcjonalnie: r Poszerzona wersja VARIO Automotive do 211 narzêdzi. Narzêdzia pneumatyczne: - 1/2” Klucz pneumatyczny Profi, kompozytowy korpus, max. moment obrotowy 1,290 Nm - Pistolet powietrza - 1/2” Nasadki udarowe 13, 17, 19, 22, 24 mm Art. No. 6-k¹tne 8164 0515 (typ: krótki / d³ugi ) - 1/2”-3/4” Redukcja Art. No. 8164 0516

14

www.matador.de

12-k¹tne

Najwy¿sza jakoœæ narzêdzi od 1900 roku.


HIT 2009 PL

VARIO Wyposa¿enie

VARIO XL “Truck”, 209 narzêdzi.

VARIO Truck

Art. No. 8164 1195

+

Art. No. 8164 1500

Art. No. 8164 1504

Kompletny asortyment do napraw samochodów ciê¿arowych, idealny dla VARIO z 7 lub 8 szufladami.

Art. No. 8164 1615

+

Art. No. 8164 1201/03

Wyposa¿enie do obs³ugi samochodów ciê¿arowych, 209 narzêdzi w modu³ach MTS.

Zawiera: Modu³ kluczy: - Klucze p³asko-oczkowe z grzechotk¹, 8 szt. 8, 10, 11, 13, 16-19 mm - Klucze p³asko-oczkowe DIN 3113 B, 17 szt. 6 - 22 mm - Klucze oczkowe odsadzone DIN 838, 9 szt. 6x7 - 21x23 mm Modu³ szczypiec 4 szt.: Szczypce uniwersalne, Szczypce tn¹ce boczne, Szczypce telefoniczne, Szczypce nastawne Modu³ szczypiec do pierœcieni osadczych, 4 szt. (A2-A21-J2-J21) Modu³ wkrêtaków 10 szt. zawiera próbnik napiêcia

Art. No. 8164 1401/02/03 Art. No. 8164 1481

+

Art. No. 8164 1702

1/4” Modu³ kluczy nasadowych, 84 szt. Klucze trzpieniowe szeœciok¹tne z kulk¹, d³ugie 1.5 - 10 mm Zestaw bitów z dwukierunkow¹ grzechotk¹ 1/2” Modu³ kluczy nasadowych, 22 szt. 1/2” Modu³ naprawczy, 16 szt. zawiera najwa¿niejsze nasadki szeœciok¹tne, TORX ® Modu³ narzêdzi œlusarskich, 16 szt. M³otek œlusarski 500 g, M³otek plastikowy, Zestaw pilników, pi³ka do metalu, przecinaki, Punktak, Przebijak, Szczelinomierz, Miara zawijana

+

Art. No. 8164 1704

Modu³ naprawczy, 19 szt. - Klucze p³askie DIN 3110 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm - Klucze p³asko-oczkowe DIN 3113 A 24, 27, 30, 32, 34 mm - Klucze oczkowe odsadzone DIN 838 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm - Wkrêtaki do pobijania z drewnianym uchwytem, zabierak 6-k¹tny. Rozmiary: 8 x 150, 10 x 175, 12 x 200 mm, PH 2, PH 3, PH 4 - M³otek œlusarski 1000 g - M³otek bezodrzutowy 40 mm - 750 g .

+

VARIO Truck VARIO z 7 szufladami RAL 9006 (srebrny)

Profesjonaliœci, Profesjonalistom. MATADOR.

Art. No. 8164 0521

6-k¹tne

Art. No. 8164 0522

12-k¹tne

www.matador.de

15


HIT 2009 PL

VARIO Wyposa¿enie

VARIO A

VARIO “Allround”, 116 narzêdzi

llround

Art. No. 8164 1198

+

Art. No. 8164 1650

+

“Allround” wyposa¿ony w klucze p³asko-oczkowe grzechotkowe w dwu-kolorowych modu³ach MTS. Wózek narzêdziowy VARIO, 6 szuflad, kolor srebrny (RAL 9006), boczny i tylni panel z kwadratow¹ perforacj¹. Modu³ kluczy, 16 szt. - Klucze p³asko-oczkowe grzechotkowe grzechotka 72-zêby, 8-19 mm - Klucze oczkowe odsadzone DIN 838 6x7 - 20x22 mm Modu³ szczypiec i wkrêtaków, 14 szt.. - PH 1-3, PZ 1-3, p³askie 3, 5.5, 6.5 mm - Zestaw szczypiec dla mechaników - Zestaw szczypiec nastawnych Modu³ narzêdzi dla mechaników, 16 szt. - Punktaki - Komplet pilników - Oprawka z brzeszczotem 1/4”-1/2” Zestaw kluczy nasadowych, 70 szt. - Dwukierunkowa grzechotka, z przyciskiem - 1/4” nasadki TORX® - 1/2” nasadki 10-32 mm - Klucze trzpieniowe szeœciok¹tne z kulk¹ , d³ugie

Art. No. 8164 1702

+

Art. No. 8164 1411/12/13

+

Twój dostawca:

16

Art. No. 8164 0711

6-k¹tne

Art. No. 8164 0712

12-k¹tne

Art. No. 8164 0713

12-k¹tne calowe

www.matador.de

TORX® = zastrze¿onym znak towarowy Fa. Acument Intellectual LLC Rockford, Illinois USA RIBE® = zastrze¿ony znak towarowy Rich. Bergner

Najwy¿sza jakoœæ narzêdzi od 1900 roku.

MATADOR VARIO Pełna oferta PL  

Modu³y MTS Asortyment narzêdziowy Akcesoria narzêdziowe Wózki HIT 2010 PL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you