Page 97

na današnju ekonomsku bijedu ogromnog dijela stanovništva ovog okruga. Samo jedan predmet odnosi se na krvni delikt, i to zločin ubojstva. U upisnik “Ks” (starješinski) zaveden je 21 predmet. U upisnik “Kns” (razni) zaprimljeno je 36 predmeta, koji su svi rješeni. Za svaki narodni sud osnovan je po jedan broj “Kns” u koji se unose sve presude i konačna rješenja dotičnog suda, a koje presude i konačna rješenja moraju narodni sudovi u smislu okružnice Ministarstva Pravosudja od 17. VI. 1945. br 1765. počam od 1. jula 1945. dostavljati javnim tužiocima, što to sudovi redovno i čine. Pošto narodni sudovi svojim presudama nisu u nijednom slučaju povrijedili bilo koji zakonski propis, to protiv ni jedne dostavljene presude nije uložena niti redovna, niti nadzorna žalba osim u jednom slučaju i to protiv presude Narodnog kotarskog suda u Vrginmostu br. Kz 18/1945. redovna žalba, i to ne radi povrede zakona, nego radi preblago odmjerene kazne. Po optužnicama, koje su podignute još prije oslobodjenja Karlovca, tj. dok se je javni tužioc nalazio na Kordunu, održano je po narodnom okružnom sudu sedam glavnih rasprava i to dvije u Vojniću, a pet u Vrginmostu, od kojih je pet predmeta glavna rasprava odgodjena, a po dvjema opužnicama donešene su i presude i to jedna oslobadjajuća, a jedna osudjujuća, protiv koje javni tužioc nije uložio žalbe, a osudjenima još teče rok za ulaganje žalbe. Zanimanje publike za krivične pretrese je vrlo veliko, osobito pred sudom za zašitu Nacionalne časti, pa kako je dvorana, u kojoj se sudjenje održava, premalena i ne može primiti svu publiku, to se u važnijim predmetima tok glavne rasprave prenosi zvučnicima, koji se instaliraju po raznim djelovima grada, da cjelo gradjanstvo može pratiti tok glavne rasprave. Na izvršenje kazne prisilnog rada po presudama suda o zaštiti Nacionalne časti brine se narodni okružni sud, te se ove kazne izvšavaju za sada u logoru u Buzetu kraj Gline, skupa sa licima osudjenim na prisilni rad po vojnim sudovima. Istražni zatvor vrši se u zatvoru OZN-e, a koji se nalazi u zgradi Narodnog okružnog suda te se i za hranu i za čuvanje pritvorenika brinu organi OZN-e. Brojno stanje pritvorenika dana 18. jula 1945. bilo je 2 (dvojica). /…/ C. Vojno odjelenje: Pošto po najnovijim uputstvima po svim predmetima koji su u toku kod vojnog suda, a tiču se civilnih lica, vodjene istrage podizanje optužnice i zastupanje na glavnim rasprava preuzima javni tužilac, to je tako i postupljeno kod vojnog suda IV. Vojne oblasti u Karlovcu. Samu pak istragu i protiv civilnih lica vodi vojni islednik, a po danim uputstvima javnog tužioca, koji protiv ovakovih lica podiže optužnicu i istu zastupa na glavnoj raspravi. Kod Vojnog suda IV. vojne oblasti u Karlovcu podignuto je do sada protiv civilnih lica 134 optužnice, a danom 18. jula nalazilo se je u pitvoru kod istog 58 lica protiv kojih se još vode istrage, a koje će se u najkraće vrijem dokončati, te protiv ovih lica bilo podignuti optužnica, bilo postupak obustaviti i pustiti ih na slobodu. Pošto vojni sud radi na potpuno zadovoljstvo i donosi svoje presude sa obrazno zakonskim propisima to nisam imao razloga da protiv i jedne presude uložim žalbu. D. Odjelenje OZN-e:

Pošto do danas nisu izdana pobliža i posebna uputstva o vršenju nadzora javnih tužioca nad radom OZN-e, to se taj do sadanji nadzor ograničio na svakodnevni kontakt sa

545

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement