Page 90

158. 1945., srpanj 18. Karlovac

OZN-a za Okrug Karlovac upućuje Vojno-sudskom vijeću IV. korpusne oblasti JA šest osoba koje su uhitili, navodeći za što su navodno krivi, s prijedlozima za kaznu _____________

[...]438 ODJELENJE ZAŠTITE NARODA Za Okrug Karlovac Broj 114 Dne: 18/VI 1945.439

ZA DOMOVINU - ZA TITA!

Vojno-sudskom vijeću IV. korpusne oblasti, Jugoslavenske armije

Upućujemo Vam: 10777 - MAJOLI IVANA, rodj. 1900. u Karlovcu. Kriv je što je pripadao ustaškom pokretu i kao član ustaškog pokreta pomagao ih i materijalno a isto tako vršio je propagandu u njihovu korist. Kao član ustaškog pokreta dobio je prostorije židovske radnje Mirosalva Herlingera. Za njegova djela predlažemo ga na kaznu od 5 godina prisilnog rada i konfiskaciju sveukupne imovine. 832 - GRGURIĆ MARIJA, rodj. 1925. Kriv je što je od početka NDH pa do kapitulacije NDH bio član ustaške mladeži radio na učvršćivanju iste organizacije, vršio za njih propagandu, postao je član organizacije zloglasnih jurišnika, vršio hapšenja i maltretiranja pojedinih pristaša NOP-a. Za njegove krivice predlažemo ga na kaznu smrti streljanjem. A-kartica bez br. - FUNJAK KSENIJA, rodj. 1924. g. u Romarino (Italija), koje je kriva što je nakon dolaska ustaša na vlast vratila se sa svojim ocem ustaškim emigrantom iz Italije, stupila u organizaciju ustaške mladeži i za čitavo vrijeme okupacije naše zemlje vršila propagandu u korist ustaša, bavila se denuncijacijama i špijuniranjem simpatizera NOP-a, prokazivala ih i dala hapsiti ustaškim vlastima. Za njene krivice predlažemo je na kaznu smrti strijeljanjem. 5442 - TUŠKAN STANKA, rodj. 1925. u Karlovcu. Kriva je što je pristupila u ustašku organizaciju osnosno u ustašku mladež i kao član ustaške mladeži isticala se sovjim aktivnim radom. Navodi koje ona ističe u svom zapisniku da je to bilo radi oca nisu istiniti. Radi njenih krivica predlažemo je na kaznu godinu dana prisilnog rada. Ž.RO. - DOBOČNIK RUDOLF, rodj. 1901. g. policijski agent. Kriv je što se je za čitavo vrijeme NDH nalazio u policijskoj službi kao agent. Vršio je razna izvidjanja i hapšenja i time se je ogriješio o interese NOP-a. Za njegove krivice predlažemo ga na kaznu 6 mjeseci prisilnog rada, pošto za istoga nemamo dokaza da je bio krvnik. 438 439

538

Grb DF Jugoslavije. Pečat.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement