Page 7

ako će nas ovakvi ljudi voditi, onda ne ćemo kruha jesti. Predlažemo, da se tome posveti velika pažnja. Da se ljude koji se šalju na političke sastanke, paziti na njihov predživot, da li su bili pijanice, rasipnici, osobito tamo gdje ih narod poznaje, jer povjerenje u narodu nije baš lahko steći, a još teže, ga je sačuvati. Narod ne voli prevelikog diktata to se je pokazalo najbolje u ove 4 godine rata. Bilo bi poželjno da se stariji ljudi koji uživaju autoritete medju narodom šalju. Narod treba pomno izgradjivati. 9./ Opaža se, da je omladina po nekojim selima previše, prepuštena sama sebi. Održavaju se sastanci previše dugo u noći čak i do jedan sat u noći i sve to po nekoj komandi koja se kosi sa odgojem djece. Nekoji roditelji su se na to pritužili ali su dobili oštru opomenu od pojedinaca, koji su zaduženi po omladini. Roditelji dalje šute videći to neki teror, da mora prestati biti odgojitelj svoga djeteta osobito ženskog. 10./ Opaža se, da ljudi u raznim logorima leže i da su prepušteni samo onim ljudima, koji vrše nadzor nad njima. Napominjemo, da treba ljude koji su u logorima čim prije podvrči istrazi, neduže pustiti a krivce dati na racijonalno iskorišćivanje na isušenje Lonjskog polja, gradnju cesta i mostova i na poljoprivredne radove. 11./ Treba paziti, da se ne hapse ljudi na temelju lične mržnje, da se time opterečuje aparat istrage i stvaraju nepotrebni koncetracioni logori. Napominjemo, da bi trebalo biti hapšenje, ne na anonimne, prijave nego samo na pismene prijave i potpisom prijavitelja, koji bi za svaku laž morao biti najstrože kažnjen. Napominjemo, da su sistem denuncije uveli ustaše koji se još sada nije iskorijenio. Bilo bi dobro, da Vlada donese jednu osnovu, po kojoj se ljudi imadu hapsiti i zašto, da se hapse, i da se dade OZNI točna direktiva po kojima ima postupiti. Svaka samovolja pojedinaca i nepromišljenost stvara kod naroda nezadovoljstvo. Bilo bi poželjno da se kod OZN-e postave šefovima naši borci sa višom naobrazbom po mogućnosti sudskom ili pravnom silom. 12./ Zadruge treba čim prije formirati i tu se ne smije ničim štediti tako, da zadruge stupe odmah na rad, jer time će biti rešeni veliki problemi rada. 13./ Sajmove treba otvoriti na temelju putnica donesti uredbu po kojoj će kupovati mesari a seljaku dozvoliti slobodnu trgovinu na stoci svim njegovim produktima po ustanovljenoj cijeni prama dinaru kakovu će imati kupovnu moć. 14./ Kod odlučivanja kupovne snage dinaru treba imati mnogo svjesti i razuma da neće biti seljački stalež opet porobljen, da će morati pješke u grad nositi svoje proizvode i davat ih bez cijene kako je to bilo za stare Jugoslavije. Treba imati u vidu da je seljački narod podupro Komunističku partiju i životima i hranom i da je dao sve od sebe za oslobodjenje zemlje. 15./ Mlinovi su važna gospodarska privreda treba paziti, da imadu mogućnost dalnjeg rada. Mlinovima treba dati za njihovo uzdržavanje obitelj osoblja sve ono što ne treba za uzdržavanje mlinara, sve žito mora prodati uz naredjenje vlasti obskrbe uz cijenu kako će žito koštati. 16./ Treba uvesti plaćanje poreza po općinama, jer se na taj način izbjegava dangubljenje porezovnika po kotarevima a prištedjuju se i nadnice činovnika za ovršnim putem utjerivanje poreza. 17./ Šumarstvo se imade voditi po naredjenje stručnjaka, da se narod obskrbi potrebnim gorivom i gradjevnim materijalom, a ostalo da je pod nadzorom kotarskih šumara. 18./ Svi činovnici koji nisu sposobni, pa bili oni i partizani, treba da se odpuste iz činovničkih mjesta, i da se raspodjele na ona mjesta za koja su sposobni bio to tvornički rad ili poljoprivredni. 19./ Dogodilo se je slučajeva, da su pojedini vojnici došli na dopust u sela i zagrozili se pojedinim seljacima, da će obračunati sa njima, jer oni nisu seljaci nego kulaci. Ovo

455

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement