Page 67

se da im više nije potrebno stručnog kadra. Javni tužioc Banije traži da se rješi pisanje Bačić Marijana koje je upućeno Personalnom odjeljenju J.T. Hrvatske. Inače, on ima mogućnosti da sam riješi eventualne potrebe. On također smatra, da nije potrebno određivanje javnih tužioca po katarevima tog okruga, sem za grad Sisak, koji već djeluje. Pravnici Sentić i Bolanča zadovoljavaju sa svojim radom dok druga dva pravnika kod javnog tužioca karlovačkog okruga (iz bivšeg pravobranioštva) još ne pokazuju dovoljne snalažljivosti. Krivična odjeljenja razvila su rad; običnog kriminala je malo, sa izuzetkom dvostrukog ubistva koje se nedavno dogodilo u karlovačkom okrugu, a čemu je bio povod neki spor. Nekih naročitih problema nema, jer su sudovi sređeni. Rad sudova nacionalne časti bio je do mog dolaska slab. Razlog tome je što Javni tužioci nijesu proveli potrebnu saradnju sa ostalim vlastima radi prikupljanja potrebnih podataka i provođenja istrage nad licima koja se ogriješila o nacionalnu čast. Na zajedničkim konferencijama u Karlovcu i Petrinji s pretstavnicima suda nacionalne časti, vojnog suda, Ozne i Okružnog NOO-a, radi ubrzanja postupka i rada suda nacionalne časti zaključeno je da se zajednički prikupi materijal i povede postupak na prvom mjestu protiv onih lica koje su privedeno sarađivali s okupatorom, kao i onih koji danas prikriveno rovare protiv narodne vlasti, te da im se čim prije sudi. Posebno, u Baniji izvjestan broj okorelih Mačekovaca nastavlja sa svojom protunarodnom rabotom, pa je odlučeno da se oni predaju sudu. 7. o. mj. održano je pred sudom nacionalne časti u Petrinji suđenje poznatom tvorničaru Gavriloviću403. Istog dana suđeno je ustaškom agitatoru i inspiratoru bratoubilačke borbe popu Soldu.404 Isti je ustaša od 1936. g., a od 1942. aktivno je sarađivao u lokalnim petrinjskim novinama i pozivao Hrvate na oružanu borbu protivu neprijatelja NDH. Na saslušanju je izjavio da on i dalje smatra NDH kao državu koja odgovara hrvatskom narodu, te da u hrvatskoj nema mjesta nikome sem Hrvatima. Smatram da je Javni tužilac pogriješio kada je optuženog Solda predao sudu nacionalne časti, pošto isti treba jedino da odgovara pred vojnim sudom, pošto se radi o teškom zločincu. O tome sam upozorio javnog tužioca prije nego što je isti predao optuženom Soldu optužnicu. Kako sam kasnije saznao narod je zaista na samom pretresu tražio da ovom zločincu sudi vojni sud. Na zajedničkim konferencijama s predstavnicima sviju ustanova raspravljeno je pitanje borbe protiv šovinizma i uopšte primjene novih narodnih zakona. Sa strane drugova Javnih tužilaca istaknuta je potreba bezuslovne primjene zakona nad svim onima, koji te zakone krše. Tu je također konstatovano da do sada nije bilo dovoljne koordinacije rada svih djelova narodne vlasti, te će se ubuduće češće održavati ovakve konferencije. U karlovačkom okrugu nema nekih posebnih pojava šovinizma i izrazite neprijateljske djelatnosti, dok se u banijskom okrugu manje grupice četnika aktiviziraju, pa su prošlih dana isti ubili iz zasjede dvojicu partizana. Osim toga vlast je u Baniji napravila krupan propust kod povratka, pred ustašama odbjeglih Srba, kojima se nije njihova imovina dala natrag, pa su se neki počeli vraćati u Srbiju, što je također moglo podržavati šovinističko raspoloženje. U pogledu pučanstva sela Zrinja u Baniji koje je pred našom vojskom bilo odbjeglo a koje se sada vraća svojim kućama, vlasti su donijeli odluku da se istima privremeno ne dozvoli povratak u njihovo selo, već da ih se smjesti po drugim selima, radi toga što bi njihov povratak uznemirio okolni srpski živalj.405 403 Đuro ml., presudom Suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, 7. lipnja 1945. osuđen je na doživotni prisilni rad i konfiskaciju imovine. Nakon nekoliko godina uvjetno pušten, te 1957. emigrirao iz Jugoslavije. 404 Nikola, osuđen je na doživotni zatvor. Kaznu, koja je kasnije smanjena na 20 godina, izdržavao je u Staroj Gradišci od 1945. do 1960. 405 Usp. dok. br. 47. i 332.

515

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement