Page 419

372. 1946., kolovoz 9. Gornji Grabovac (Glina)

Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad katoličkim svećenikom Vjekoslavom Venkom (1885.), župnikom u Dubici, osuđenom na smrt presudom Vrhovnog suda NR Hrvatske u Zagrebu952 _____________

Z A P I S N I K od 9.VIII.1946. Sačinjen u šumi zv. “Jelik”, sela G. Grabovac, kotara Glina, po predmetu izvršenja smrtne kazne strijeljanjem, vješanjem nad Venko Vjekoslavom, rodjenim 1885.g. u Novskoj, po zanimanju župnik u Dubici, kotar Kostajnica, koji je na prednju kaznu osudjen presudom Vrhovnog suda N.R. Hrvatske u Zagrebu od 8.VI.1946. broj K.1519/46, dok molba za pomilovanje osudjenog od Presidijuma N. skupštine FNRJ. od 6.VIII.1946. broj 10486/46 nije uvažena. P R I S U T N I :

1/ Od strane Odjela unutr. posl. O.N.O-a: Dorčić Petar. 2/ Od strane Javnog tužioca Banije: Šteković Aniša. 3/ Liječnik stručnjak: Dr. Ključec Milan. Prilikom dolaska na lice mjesta napred navedenih službenih lica, tamo se već nalazio na smrt osudjeni Venko Vjekoslav, sa potrebnim brojem organa N. milicije i vodnikom za izvršenje kazne. Nakon što je propisno utvrdjen identitet na smrt osudjenog Venka, izdat je nalog vodniku, da nad istim izvrši smrtnu kaznu streljanjem. Navedena smrtna kazna izvršena je plotunom iz vojničkih pušaka po pravilu vojne službe, po izvršenoj smrtnoj kazni i konstataciji smrti od strane prisutnog liječnika Dr. Ključca, pristupilo se sahrani njegovog trupla u neposrednoj blizini mjesta izvršene kazne u već za to pripremljenu raku, jer interesi narodne sigurnosti nisu dozvoljavali, da se isto preda njegovoj rodbini na raspolaganje. Uredovanje je izvršeno izmedju 18.00 i 19.00 sati. 952 Presudu V. Venku Okružnog suda Banije u Sisku, od 4. svibnja 1946., na kaznu lišenja slobode sa prisilnim radom u trajanju od 15 godina i gubitkom političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od 10 godina, a nakon žalbe V. Venka, preinačio je 8. lipnja 1946. Vrhovni sud NR Hrvatske u Zagreb na kaznu smrti strijeljanjem i na trajan gubitak političkih i građanskih prava. Usp. dok. br. 360. Molbu za pomilovanje V. Venka Prezidijum Narodne skupštine FNR Jugoslavije, Beograd odlukom od 6. kolovoza 1946. nije uvažio. Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije u Sisku izvijestila je 12. kolovoza 1945. Okružni narodni sud u Sisku, da je smrtna kazna nad V. Venkom izvršena. Usp. Državni arhiv u Sisku, 0765, Stup 13 - 1946. O sudbini vlč. V. Venka, usp. S. Kožul, Martirologij Crkve zagrebačke. Spomenica žrtvama ljubavi Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 1998., str. 139.-146.; A. Baković, Hrvatski martirologij XX. stoljeća: Svećenici - mučenici Crkve u Hrvata, Zagreb, 2008., str. 687.-688.

867

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...