Page 394

b) trgovačke radnje i to 49 predane su Glavno-produ u vrijednosti od Din. 9,995.037.c) zgrade se sada predaju na upravu i iskorišćivanje Zemaljskoj banki, a do sada su predane sve zgrade u gradu Varaždinu i to 96. Sada se vrši primopredaja zgrada u gradu Čakovcu, a zatim će uslijediti na ostalom području okruga.- Prigodom primopredaje zgrada obračunava se stanarina za unatrag.- u koliko još gdje do sada nije ubrana. Još treba predati 192 zgrade.d) poljoprivredna dobra i šume nalazila su se pod upravom Središnje uprave državnih polj. dobara, Rajonskih uprava ili izravno pod rukovodstvom Ministarstva poljoprivrede, u koliko se radilo o većim ili važnijim posjedima. Manji posjedi bili su pod upravom postavljenih staratelja, koji polažu obračun o upravljanju ovom odjelu. Prihodi odnosno plodovi sa ovih manjih posjeda pobiru vlasti koje vode brigu o prehrani i sakupljanju hrane, kao i sa ostalih seljačkih posjeda.e) pokretnine sve se nalaze na držanju odnosno privremenoj upravi kod pojedinaca, u glavnom boraca, sve dok se ova imovina likvidira, a što je baš sada u toku.Zadaci o radu: osnovni zadatak ovog odjela sada jest primopredaja sveukupne imovine, koja se nalazi pod državnom upravom na rukovodstvo i iskorišćenje stručnim odjelima tako, da ovaj odjel ne bi više rukovodio ili raspolagao sa nikakovom imovinom. Nakon izvršenja tog zadatka odjel bi samo vodio imovinsko-pravnu zaštitu i evidenciju nad imovinom koja se nalazi pod državnom upravom.U izvršenju ovog zadatka ovaj je odjel počeo sa primopredajama i to: a) poljoprivredna dobra, koja je trebalo radi obradbe najhitnije predati bila su predana Središnjoj upravi drž. poljoprivrednih dobara, koja je pojedinim kotarevima organizirala zajedno sa našim odjelom primopredaje. Sada je potrebno još donijeti formalne odluke o izvršenju ovih primopredaja.b) zatim se prešlo na primopredaju pokretne imovine u gradu Varaždinu pa se taj posao sada vrši.Osim primopredaja, koji posao je vrlo opsežan, odjel mora i nadalje vršiti zadatak obuhvatanja imovine, koja dolazi pod državnu upravu i vodjenje evidencije o njoj, zatim sve promjene o pravnom stanju te imovine, zastupanje državnog erara kod sudova u izlučnim tužbama, izvršavanje sudskih odluka spram povjerene imovine, popisivanje i procjena imovine u koliko to još nije do danas izvršeno, zatim ostale redovite poslove.Dosadanje poteškoće u radu: ovaj odjel odnosno i bivša Okružna uprava narodnih dobara nije nailazila na potrebno razumijevanje organa narodnih vlasti. Njezine odluke i naredjenja nisu se često puta izvršavali na vrijeme ili nikako, jer se radilo o odredbama ili raspolaganju sa imovinom, kojom su se često puta pojedinci htjeli na legalan ili ilegalan način koristiti. Naročito se to odnosi na raspolaganje sa pokretnom imovinom i pokućstvom. Odjel je donio mnoge odredbe da se sva imovina koja dolazi pod državnu upravu imade prijaviti i popisati, a činjenica je, da još danas dobivamo popise o takovoj imovini, koja je trebala biti popisana i prijavljena već prije 8 do 10 mjeseci, a sad je vjerojatno dio već upropašćen. Naročito nisu Kotarski narodni odbori posvetili dovoljno pažnje administraciji. Po Zakonu o organizaciji narodnih odbora trebao je svaki Kotarski N.O. imati po jednog referenta koji bi imao brigu o narodnoj imovini i vršio svu administraciju po tome. U svim kotarskim narodnim odborima je medjutim taj referent bio zadužen još i sa drugim poslovima kotara tako, da je njegov glavni zadatak bio onemogućen. Nekoji kotarevi, kao Krapina i

842

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...