Page 352

Dostavljajući prednje ova Uprava moli za hitan postupak u izloženom smislu sa jednom napomenom, da je rok prekluzivan i da se zadatak prema tome mora izvršiti. U prilogu dostavlja se predlog kriterija za procenu vrednosti pojedinih objekata koje je izradilo Ministarstvo gradjevina FNRJ u Beogradu, s molbom da se pri dostavljanju podataka imaju u vidu i navedeni kriteriumi.” Radi važnosti i kratkog roka za izvršenje ovog zadatka potrebno je, da odmah poduzmete odgovarajuće mjere kako bi se prikupljanje traženih podataka za one imovinske objekte koji spadaju pod Vašu nadležnost u potpunosti na vrijeme izvršilo. Molimo Vas, da nas najkasnije do 20. februara o.g. izvijestite, da li ste Državnoj upravi poslali podatke prema aktu broj 405 od 18.I. o.god. Prilažemo prijedlog Ministarstva gradjevina FNRJ za procjenu nekretnina. Radi navedenog potrebno je da naslovna uprava hitno pristupi odvajanju onih odluka o konfiskacijama, koje su donesene po Komisijama za konfiskaciju njemačke imovine, u smislu čl. 1. stavka 1. Odluke AVNOJ-a od 21.XI.1944.- Potrebno je, naime, izdvojiti sve one odluke, koje se odnose na konfiskaciju imovine Njemačkog Rajha i na lica njemačkog državljanstva /ne onih njemačke narodnosti, a jugoslavenskog državljanstva, nego se misli samo na lica koja su prije rujna 1939. imala njemačko državljanstvo/. Tako izdvojene odluke potrebno je srediti po grupama naznačenim u točci 1. pod slovom a do uključivo f gornjeg raspisa te sastaviti spisak istih i dostaviti ovoj upravi najkasnije do 12. veljače 1946. sa dotičnim odlukama. Pored gornjeg naslovna je uprava dužna dostaviti i potrebne elemente za procjenu odnosnih nekretnina i zgrada prema priloženim uputama /kriterij za procjenu objekata/, kao i gruntovni izvadak sa današnjim zemljišno-knjižnim stanjem i stanjem iz 1938/1939. godine. Za izvršenje prednjeg zadatka biti će odgovorni upravnici, jer se dati rok neće produljiti. Prilog: 1.859 Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

[...]861 Okružna Uprava Narodnih Dobara kod okružnog narodno oslobodilačkog odbora Varaždin862 Broj 18 / 1946 4/II 1946.863 _____________ Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0652, T. 18/46. Prilog nije pronađen. Potpis nečitak. 861 Zvijezda petokraka. 862 Usp. dok. br. 334. 863 Pečat. 859 860

800

UPRAVNIK: ...860 [v.r.]

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...