Page 351

uračunavanja imovine Nemačkog Rajha i njegovih državljana koja je konfiskovana na našoj teritoriji. Prema tim zaključcima naša država ima da izvrši obračun za svu tu imovinu sa nadležnim organima saveznika. U vezi s tim treba hitno prikupiti sve podatke potrebne za iznalaženje aktivnog salda nemačke imovine i imovine nemačkih državljana /imovine po odbitku pasive uračunavajući i državna potraživanja/ i dostaviti Državnoj upravi narodnih dobara sa overenim prepisima svih dokumenata iz kojih se izvodi da su ta preduzeća vlastništvo Nemačkog Rajha odnosno nemačkih državljana kao na pr. prepisi dokumenata o dozvoli rada, dozvoli osnivanja, inventari, zemljišno-knjižni ulošci itd. - Napominje se da se pod licima nemačkog državljanstva /ne nemačke narodnosti/ misli na ona lica, koja su pre septembra 1939. godine imali nemačko državljanstvo. Zbog važnosti prednjeg zadatka Privredni savjet FNRJ odredio je za izvršenje istoga strogi rok od mesec dana. Kako se prednji zadatak može obaviti jedino uz saradnju svih vlada Narodnih republika odnosno uz saradnju nadležnih Ministarstava u svakoj Republici, te se moli Pretsjedništvo da područna Ministarstva upozna sa naloženim zadatkom i rokom u kome ovaj mora biti izvršen, tako da podaci budu dostavljeni Državnoj upravi narodnih dobara najkasnije do 20. februara t.g. 1/ Svi podaci o vrednosti imovine nemačkih državljana odnosno Nemačkog Rajha koja se nalazi na teritoriju Jugoslavije, imaju se konkretno podeliti prema vrsti proizvodnje odnosno privrednoj nameni, u sledeće grupe: a. industrija preduzeća b. poljoprivredne i šumska dobra c. trgovačka i zanatska preduzeća d. kreditne i osiguravajuće ustanove e. nepokretnosti i zgrade i f. rudnici. 2/ Podaci koje treba prikupiti i dostaviti jesu: a. naziv preduzeća ili imanja /firma/ b. bivši vlasnik /pre preuzimanja/ c. mesto u kome se nalazi preduzeće ili dobro ili firma d. vrsta preduzeća ili imanja /prema obliku i proizvodnji/ 3/ Pri prikupljanju podataka o vrednosti preduzeća uzeti vrednost preduzeća, dobra ili nekretnine u 1938-1939. i na dan preuzimanja po oslobodjenju. Ističemo da se pri pribiranju podataka o vrednosti valja služiti i to: Kod industrijskih preduzeća i svih preduzeća i u obliku akcionarskih društava uzimati i dostaviti u overenom prepisu bilance 1938, 1939 i 1940. godine kao i za 1941, 1942, 1943. i 1944. i još prvi odnosno poslednji bilanc po preuzimanju preduzeća. Kod trgovačkih preduzeća po mogućnosti inventar sačinjen prilikom preuzimanja preduzeća po oslobodjenju kao i overen prepis upisa u trgovački registar. Kod nekretnina zemljišno-knjižno stanje u 1938-1939 godini i po preuzimanju kao i overen prepis izvoda iz zemljišnih knjiga. Pored toga treba dostaviti i sve one podatke i dokumente koji bi po Vašem mišljenju mogli korisno poslužiti za utvrdjivanje vrednosti gornje imovine. Pri prikupljanju podataka o vrednosti treba uzimati u obzir i smanjenje vrednosti usled oštećenja nastalih pri vodjenju ratnih operacija /iznos prijavljene ratne štete/ kao i vrednost amortizacije i otpisa. Potpuno uništena preduzeća /tj. koja faktično postoje/ ne uzimati u obzir.

799

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement