Page 342

“Pokrenuto je pitanje kako se ima postupati sa licima koja pripadaju nekom od naših naroda, koja su za vrijeme okupacije bili članovi ‘Kulturbunda’”. Pripadnici naših naroda učlanjeni u Kulturbudnu nisu upisom u ovu njemačku organizaciju u pogledu svoga gradjansko-pravnog statusa pretrpili nikakvu promjenu, ali su na nesumnjiv način pokazali, da su ideološki pristalice fašističkog shvatanja, čiji je nosilac u našoj zemlji upravo bila ova njemačka organizacija. Nadalje članstvo za vrijeme okupacije u Kulturbundu lica pripadnika naših naroda najočitiji je dokaz, da su oni bili vjerni saradnici Njemaca, jer su samo takvi mogli biti primljeni u organizaciju, ako nisu bili Njemci. Kao saradnici okupatora i njihovi pomagači oni ne mogu biti tretirani po tač. 2. čl. 2. Odluke AVNOJ-a od 21. XI-1944. (niti tumačenja ove Odluke, koje je naknadno izdato) u koliko nisu njemačkog porijekla i kao takvi asimilirani.- Njih kao saradnike i pomagače okupatora treba izvoditi pred narodne sudove da odgovaraju za zločine počinjene za vrijeme okupacije.- Radi toga treba narediti organima državne uprave da ovakva lica pronalaze, prikupljaju podatke o njihovom radu za vrijeme okupacije i da ih prijavljuju kao ratne zločince nadležnom Javnom tužiocu i Komisiji za utvrdjivanje ratnih zločina i njihovih pomagača. Sa ovakvim stavom složilo se i Predsjedništvo Minist. Savjeta FNRJ.” Mi smo već ranije našom okružnicom br. 15008-IV-45. od 19. prosinca 1945. god. upozorili i obavijestili sve Odjele unutrašnjih poslova da odmah pristupe prikupljanju podataka vrhu upisa naših državljana, a koji nisu njemačkog porijekla niti narodnosti, koji su se u toku okupacije učlanili ili upisali u Kulturbund, Volksgruppu, D. A. F. - Deutsche arbeits front) ili slična nacistička udruženja. Prema tome od sada treba za svakog našeg državljana, koji je po porijeklu odnosno narodnosti: Hrvat, Srbin, Slovenac, Makedonac, Crnogorac, ili je pripadnik jedne od priznatih narodnosti: Čeh, Slovak, Rus, Poljak, Rumunj, Madjar, Rusin, Jevrejin, i. t. d. napraviti krivičnu prijavu, u kojoj će se detaljno opisati njegovu djelatnost u toku neprijateljske okupacije kao pripadnika Kulturbunda Volksgruppe (njemačka narodnosna skupina), D.A.F.-a (njemački radni front) Studentenbund (studentska skupina), Društva prijatelja Njemačke, Hitlerjugend-a, ili premda nije bio učlanjen ni u jednu od spomenutih organizacija, ali je u toku okupacije važio ili istupao kao Njemac, ili je bio u njemačkim vojnim formacijama ili u njemačkoj policiji, te tako sačinjenu krivičnu prijavu dostavljati Javnom tužiocu okruga ili grada uz predlog krivičnog progona. Pored istaknutog treba u svakoj krivičnoj prijavi navesti gdje se odnosno lice nalazi, da li je na slobodi ili u nekom od radnih logora. Da li će lica, koja se nalaze u radnim logorim, biti pritvorena ili će se braniti iz slobode, izlazeći tako iz logora, stvar je svakog konkretnog slučaja, koga će ocjeniti Javni tužilac, koji provodi istragu ili nadležni sud po prijemu optužnice. Za sve one slučajeve, gdje Vam ne bude jasno, gdje budete u dvojbi glede narodnosti i porijekla osoba koji su naši državljani, dostavite spis ovom Ministarstvu radi ocjene i utvrdjena narodnosti odnosno porijekla. Konačno nakon što sve krivične prijave sa Vašeg okruga budu predane Javnom tužioštvu, dostavite ovom Ministarstvu ukupan broj lica predloženih za krivični progon. [...]850 _____________

850

790

Nedostaje završetak dokumenta.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement