Page 304

304.

1945., studeni 14. Zagreb

Odluka Gradske komisije za konfiskaciju pri Gradskom NO-u Zagreb, o konfiskaciji imovine Eduarda Dostala _____________

GRADSKA KOMISIJA ZA KONFISKACIJU KOD GRADSKOG NARODNOG ODBORA U ZAGREBU Br. 54240 K.1945. Zagreb, dne 14. XI. 1945.

Predmet: Dostal Eduard konfiskacija imovine.

O D L U K A

Gradska komisija za konfiskaciju u Zagrebu, ustanovljena po čl 30. Zakona o konfiskaciji /Službeni list od 12. VI. 1945./ O D L U Č U J E I. Konfiscira se sva imovina na području F.N.R.J. Dostal Eduarda iz Zagreba, Buconjićeva ul. 23. a napose 1.000 dionica tt. “Isis” d.d. za industriju i promet droga i kemikalija u Zagrebu glasećih na donosioca kao i sva imovina navedenoga pohranjena u bankovnom pretincu /safes/ br. 101. kod Hrvatske sveopće kreditne banke d.d. u Zagrebu. II. Za privremenog staratelja konfiscirane imovine postavlja se Gjuratić Antun iz Zagreba, Preradovićeva 26. Taj će voditi upravu konfiscirane imovine, dok je Gradska uprava narodnih dobara na preuzme, a dotle je dužan čuvati je pomnjom dobra gospodara i odgovara za nju materijalno i kazneno. III. Privremeni staratelj dužan je najdalje u roku od 8 dana sastaviti točan popis sve konfiscirane imovine te taj zajedno s izvještajem o njenom dosadanjem raspolaganju i njenom sadašnjem stanju, sve u 6 primjeraka predložiti ovoj komisiji. O B R A Z L O Ž E N J E Provedenim postupkom ustanovljeno je, da je Dostal Eduard g. 1941 stupio u njemačku narodnu skupinu /Volksgruppe/, pa se prema tome ima smatrati licem njemačke narodnosti. Valjalo je stoga temeljem čl. 1. toč. 2. odluke AVNOJ-a od 21. XI. 1944. o prijelazu u državno vlasništvo neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih osoba i o sekvestru nad imovinom, koju su okupatorske vlasti prisilno otudjile savezno sa čl. 30. Zakona o konfiskaciji odlučiti kao gore. Protiv ove odluke nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 8 dana nakon primitka odluke putem ove komisije Matičina ul. 3. prizemno lijevo na Komisiju za konfiskaciju pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.

752

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement