Page 180

Najteži problem jest organizacija Okružne narodne milicije. Po oslobodjenju imali smo svega 15 milicionera, dok je danas brojno stanje oko 400. Ovaj broj postignuti je mobilizacijom i bio bi dovoljan kada bi milicija kvalitativno zadovoljavala, a u čemu ona ni iz daleka ne zadovoljava. Glavne poteškoće bile su, a još uvijek jesu nedostatak spremnog komandnog kadra, pitanje prehrane, odjeće i obuće, kao i sam smještaj. S obzirom na važnost zadataka a koje ima milicija kao izvršni organ narodne vlasti poduzeto je sve, da se problemi koji stoje na putu uspješnog razvitka uspješno riješe. Već sada došlo nam je na raspoloženje stanovit broj rukovodioca, oficira Jugoslavenske armije, a još uvijek dolaze tako da ćemo ovih dana moći organizovati dobre komande kotarskih milicija, a nakon čega će se preći na organizaciju komandi stanica. Pitanje snabdjevanja opremom i hranom kao i plaćanje riješeno je na taj način, da će Ministarstvo unutrašnjih poslova odsjek za narodnu miliciju preuzeti to sve na sebe počam od 1.IX. pa na dalje. Isto tako riješeno je i stručno osposobljavanje milicionera a koje će se vršiti kroz kurseve. U toku sljedećih mjesec dana milicija će biti osposobljena da bar donekle udovoljava zadacima koji se pred nju postavljaju, a što do sada nije bio slučaj. Seoska milicija bila je formirana po cijelom okrugu, ali uslijed slabe pomoći odozgo i uslijed nepravilne organizacije u nekim kotarevima ona nije zadovoljavala, te je dokinuta, medjutim ona mora postojati i dalje organizirana na širokoj bazi uz podršku širokih narodnih masa. Pod ovaj upravni odjel podpada i logor u Maruševcu, u kojemu se nalaze osudjenici osudjeni na prisilan rad. Osudjenici rade na obnovi popaljenih sela u Kalniku kao i na gospodarskom dobru u Šalovcu. Brojno stanje do amnestije bilo je 600 a sada se je nakon amnestije smanjilo na polovicu. Stanje takodjer nije zadovoljavajuće uslijed istih poteškoća kao i kod narodne milicije. No i u tom pravcu preduzete su potrebne mjere, kako bi se stanje bar privremeno popravilo dok federalna vlada ne riješi konačno pitanje logora. Zadaci koji se postavljaju pred upravni odjel veliki su no uspješno se rješavaju, čim definitivno organizujemo narodnu miliciju upravna služba u okrugu funkcionirat će na opće zadovoljstvo naroda. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Pročelnik: ...561 [v.r.]

Sa dobro organiziranom milicijom moći će se lakše rješavati i drugi zadaci koji stoje pred upr. odjelom. Sprovest će se stvarna kontrola kretanja uz pojednostavljeni način izdavanja propusnica. Povest će se jača borba protiv privredne sabotaže, ilegalne trgovine, kriminala i slično. Odklonit će se nedostaci u logoru za osuđenike. _____________ Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0651, Zapisnik Okružne narodne skupštine od 26. 8. 1945.

561

628

Potpis nečitak.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement