Page 119

Predlaže se stoga izricanje kazne smrti streljanjem, trajan gubitak gradjanskih časnih prava i konfiskacija njegove imovine. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Sudac istražitelj u zastupanju optužnice: …472 [v.r.] __________________________ VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGREBA Sud br. 935/45 23.VII.1945. U

I M E

N A R O D A

J U G O S L AV I J E !

Vojni sud Komande grada Zagreba sastavljen od poručnika Kovačević Žarka kao pretsjedatelja, poručnika Pavić Djoke i redova Borovac Jovana kao članova vijeća, Crnković Jugoslava kao zapisničara, a u prisutnosti poručnika Kućan Rudolfa kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Šimetin Ivana radi djela učestvovanja u pljački narodne imovine, nakon održanog glavnog pretresa u prisustvu okrivljenoga donio je dana 23.VII.1945. slijedeću: P R E S U D U Okrivljeni Šimetin Ivan, pok. Josipa i pokojne Nike r. Jurča, rodjen 27.I.1894. u Kaštel Novom, kotar Split, zavičajan u Kaštel Novom nastanjen u Zagrebu, Djordjičeva 19/II, sudac, Hrvat, rkt, oženjen, otac petero djece, sudski navodno nekažnjavan, k r i v

j e

1 što je od septembra 1943. do oktobra 1944. bio šefom ureda za podržavljeni imetak u Splitu i kao takav organizirao i rukovodio oduzimanjem nekretnina i pokretnina progonjenih ljudi u Splitu i ovu imovinu poklanjao uglavnom pripadnicima njemačke vojske, Gestapo-u i drugim fašističkim agentima, dakle počinio krivično djelo pljačke narodne imovine, 2 što je aprila 1941. pa do svoga bjega iz Splita u oktobru 1944. kao poznati ustaša širio ustašku i nacističku propagandu te bio poznat kao jedan od najgorljivijih fašističkoustaških propagatora u Splitu, dakle počinio krivično djelo širenja lažne neprijateljske propagande, 3 što je od novembra 1944 pa do oslobodjenja Zagreba bio zamjenik vijećnika velikog izvanrednog suda i kao takav više puta sudjelovao u vijećanju ovoga suda i donašanju presuda, dakle počinio krivično djelo sudjelovanja u masovnom odvodjenju u logore i ubijanju, pa je djelima pod 1 i 3 počinio djela ratnog zločinstva opisana u čl. 13, a onim pod 2 djelo narodnog neprijatelja opisana u čl 14. Uredbe o vojnim sudovima, te se na osnovu toga na osnovu čl. 16 i 17. spomenute Uredbe 472

Potpis nečitak.

567

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement