Page 68

da se što brže i potpuno otklone sve nedaće nanesene našem narodu od strane okupatora i ovdje naseljenih tuđinskih elemenata, i potrebe mobilizacije svih privrednih snaga za što uspješnije vođenje narodnooslobodilačkog rata zahtijevaju da u početku sva vlast bude u rukama vojske. Iz tih razloga stvara se na području Banata, Bačke i Baranje Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju. Ova vojna uprava je privremenog karaktera i trajaće do oslobođenja naše zemlje, kada će vlast preći u ruke narodnooslobodilačkih odbora. II Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju obuhvata teritoriju Banata, Bačke i Baranje, koja je s južne strane ograničena rijekama Dravom i Dunavom, a sa sjeverne i istočne strane starom jugoslovensko-mađarskom i jugoslovensko-rumunskom granicom. III Na pomenutoj teritoriji sva izvršna i sudska vlast prelazi u ruke vojske i njenih u tu svrhu naimenovanih organa. Za vrijeme trajanja vojne uprave organi narodne vlasti oličeni u narodnooslobodilačkim odborima pomagaće organe ove uprave u izvršavanju njihovog zadatka. IV Na čelu Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju stoji komandant, koji je za svoj rad odgovoran vrhovnom komandantu NOV i POJ. Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju dijeli se na: 1) Vojnu oblast za Banat. 2) Vojnu oblast za Bačku i Baranju. Vojne oblasti dijele se na komande područja, komande mjestâ i vojne stanice sela. [17. oktobar 1944 Vršac]

Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Tito _____________

Izvornik, stampata Slobodna Vojvodina, Novi Sad, 28. oktobar 1944. – Josip Broz Tito, Sabrana djela, Tom dvadeset četvrti, 6. oktobar - 15. novembar 1944., Beograd, 1982., str. 96.-97.

68

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement