Page 309

oglašavajući ih za ustaše. Velikosrpske tendence se zapažaju u Slavoniji kod Osijeka i Virovitice. Talas tog šovinizma donose Srbi iz Hrvatske, koji su odbjegli 1941. godine u Srbiju, a sada se vraćaju nazad. Glavni nosioci toga rada jesu pravoslavni sveštenici koji se iz Srbije vraćaju u svoje bivše parohije. Da bi spriječili i uništili šovinizam nužno je: pronalaziti kanale odakle dolaze velikosrpske parole i kažnjavati sve krivce. Pored toga nužno je sav naš aparat tj. NOOe, njihovo čišćenje itd. pročistiti od bivših ustaša. U hrvatskim gradovima, u varošicama potrebno je postaviti za komandante Hrvate kao miliciju iz hrvatskih mjesta. Nužno je naglasiti da je šovinizam glavna opasnost za federativnu demokratsku Jugoslaviju. Činjenica je da njega ima i unutar partijske organizacije radi čega treba pristupiti da se svi članovi Partije za takve postupke prema težini djeal a) kažnjavaju, b) isključuju iz Partije i c) hapse. Prema vanpartijcima će se također strogo postupati. Nužno je povesti računa o zarobljeničkim logorima i zbjegovima, pošto stanje tamo nije zadovoljavajuće. Treba pojačati OZN-u sa dobrim kadrovima. Nužno je da se pročiste komande mjesta, gdje ima pojedinaca koji su korumpirani. Oni svojim odjevanjem i vozanjem u fijakerima i automobilima izazivaju i prkose stanovništvu. Ukoliko popovi budu nastavili sa svojom razornom djelatnošću treba organizovati delegacije od pojedinih društava i naroda koje će im zaprijetiti da ne smiju raditi protiv naroda. Na jačanje šovinizma su u mnogome uticale i blage presude vojnih sudova kao i sporo suđenje sudova nacionalne časti. Te se stvari moraju hitno popraviti, jer su one plodno tlo za rad neprijatelja. Drug Vicko: Prilikom rada na komisiji za razgraničenje federalne Srbije i Hrvatske zapaža se u Sremu veći šovinizam. Vojvođani su raspisali izbore za NOO-e sa parolom za veliku Vojvodinu. Ukoliko ima nekih spornih pitanja između Vojvodine i Hrvatske oni neće da se dogovaraju i sporazumeju sa našim drugovima iz Slavonije, nego kažu da oni imaju svoju jednu i centralnu vlast u Beogradu (dr. Moč308). Prilikom razgraničenja Srbi nastoje da ostanu u Vojvodini. U toku ove borbe nije bilo tamo politike bratstva i jedinstva u partijskoj organizaciji u vojsci ni na terenu. Čuo sam od jednog sekretara Kotarskog Komiteta, koji kaže: “mi Srbi i Mađari činimo većinu”. Oni dodaju da su se Srbi borili i da oni imaju pravo da vladaju. U NOOima nema odgovarajući procent Hrvata. Srbima se kuće popravljaju a Hrvatima ne. U Subotici ima 65 procenata Hrvata. Kod Hrvata vlada potištenost i neizvjesnost. U Osijeku postavljaju dobro stvari. Vukovar ima oko 60 procenata Srba. Karakteristično je kakav se šovinizam razvio u Sremu da su neki naši vojnici i mase ubijali domobranezarobljenike, a Nijemcima-zarobljenicima su čak davali vode. Oni namjerno identifikuju Hrvate sa ustašama. Srbi se povezuju sa Slovacima i Rusinima (koji su se slabo držali za vreme okupacije) u djelatnosti i radu protiv Hrvata. /…/

308

Aleksandar.

309

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...