Page 290

87.

1945., srpanj 17.

Pregled i stanje u vojnim zarobljeničkim logorima za Nijemce i Austrijance u Slavoniji _____________ Opći pregled zarobljeničkih logora za Nijemce i Austrijance na vojnom području VI. oblasti. Logor Slav. Brod Logor Tenje L.I.a Mitnica Brojno stanje: 2.607 Brojno stanje : 592 Na radu: Građevinska sekcija OZN-a II brigade Diverzantski bataljon Munjara, tramvaj i vodovod Veleobrtno “BELIŠĆE” Pustara Frajmund Pustara Šeper Svega Na radu u logoru U bolnici Svega Logor Našice Brojno stanje: 479 Na radu Ribnjak Našice Djurdjenovac tvornica tanina Ljeskovica pilana Na radu u pustari Nevin dvori čuvanje konja Mehanič. Radiona K-de Našice Vojna pekara Na radu kod 17. brigade Ekonomija “Šipovac” Štab IV. Brodske brigade Komanda mjesta Našice Svega: Na radu u logoru U bolnici U ambulanti Svega:

290

338 10 15 39 75 20 15 512 20 60 592

25 143 40 75 16 6 4 8 56 5 15 393 54 4 28 479

Na radu: Gradjev. sek. Brod Tvornica vagona Brod VII. odeljak tranzitna stanica Na saobraćajnom radu popravak cesta Ciglana Brod i Orovac Košnja žita po selima Ložioni Slav. Brod. U mlinu Vrpolje Na radu kod Okružnog i gradskog N.O.O.-a U bolnici U ambulanti Pod poštedom Svega: Na žetvi u Baranji Svega: Logor Tenje L.I. b. selo Brojno stanje: 1320. Na radu: Vojna oblast Slavonije Glav. Artilj. Baza tranzit. stanica Bolnica rat. zarobljenika Uprava voj. bolničkog centra Ljevaonica željeza Osijek “Bata” Borovo tvornica obuće Kozara Osijek Tvornica žigica Osijek Lanena industrija Osijek

750 400 200 300 120 50 100 30 82 35 84 154 2.305 302 2.607

127 212 3 1 110 72 80 20 32

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement