Page 265

iz Srbije, uporno rade na razbijanju bratstva sa Hrvatima pozivajući na “osvetu” prema Hrvatima. Tih naročito ima medju kulacima. Većina srpskih popova koji se vraćaju iz Srbije povezuje se s tim šovinistima-kulacima, nastojeći da okupe oko sebe “ugledne” ljude. Popovi pomažu kulačke elemente u NOO koji su se poslije oslobodjenja uspjeli uvući u NOO, nastoje da se ovi održe u narodnoj vlasti kako bi preko njih sprovodili svoju liniju. Neke šovinističke reakcionere smo hapsili i kažnjavali dok protiv popova se vodi borba raskrinkavanja. U vezi sa zahtevima naroda za kažnjavanje ratnih zločinaca Vojni sud je u Dalju održao javno sudjenje petorici okrivljenika medju kojima je bio i zloglasni katolički svećenik Astaloš243. Sam proces je bio sasvim dobro pripremljen i organiziran tako da je ostavio najbolji utisak.244 Pop Astaloš i jedan ustaški tabornik osudjeni su na smrt. Drugi jedan slučaj se desio u selu Boboti, kotar Vukovar. Kroz to selo koje je još 1941 godine dalo borce, jedan član Okružne komisije za kažnjavanje ratnih zločinaca proveo je sa oružanom pratnjom nekog Šipuša245 koji je bio ustaški kotarski predstojnik u Vukovaru kada su vršeni najveći progoni i streljanja. Narod a najviše žene su navalili na tog Šipuša i linčovali ga.246 Mi smo stvar ispitali kako je bilo i ništa naročito nismo preduzimali. Moram naglasiti u vezi sa Srbima koji su se vratili iz Srbije da se situacija popravlja. U koliko se više s njima politički radi, u toliko su aktivniji na radu. Naročito omladina im je u većini dobra. Što se tiče rada reakcije medju Hrvatima pokazalo se da se sva ta reakcija kako Mačekovci tako i ostali, okupljaju oko katoličkih popova. Popovi u svojim propovjedima na indirektan način napadaju pokret govoreći: “Kako je grijeh ubijati ljude” pa “čovjek čovjeku nije dao život te mu nema pravo ni oduzeti”. To ima uticaja na familije koje su krvno vezane sa ustašama i domobranstvom, koji su u logoru. Reakcija protura parole “nemože tako ostati” ili “naše mobilišu u Srbiju dok su jedni u logoru, tako će Srbi imati prevlasti i uništiti Hrvate” ili “žito šalju u Srbiju”. Tim parolama odbija reakcija mase od JNOF-e i pasivizira ih u izgradnji zemlje. Isto tako i u samom Osjeku reakcija radi punom parom. Čak su pokušali neke letke da šire. Tako su na jednom javnom procesu počeli pljeskati jednom okrivljeniku industrijalcu. I tu popovi i fratri igraju važnu ulogu. I u samoj kampanji za otkup žitarica pokazali su kulaci svoje neprijateljsko lice jer oni su najmanje davali i najviše sakrivali. Mi smo one najgore hapsili i kažnjavamo ih. Isto tako i one industrijalce, trgovce, veleposjednike u gradu Osijeku i na okrugu koji su se ogriješili o interese naših naroda stavljamo pred sud za zaštitu nacionalne časti i kažnjavamo ih. Donešeno je oko ...........247 presuda. Josip. Usp. dok. 49. i 70. 245 Vladimir. 246 Identifikaciju izmasakriranog i ubijenog V. Šipuša (Vukovar, 1898.), obavio je dr. Vlado Gnus iz Vukovara, koji će na sličan način biti ubijen u Boboti početkom srpnja 1945. Usp. Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje. Hrvatska i Srbi 1945 – 1950., Zagreb, 2003., str. 36.-37.; M. Kovačić, U potrazi za istinom. Martirij Hrvata u Vukovaru 1941.-1945., Vukovar, 2004., str. 124., te dok. br. 105. 247 Točkice u izvorniku. 243 244

265

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement