Page 242

Drug Vicko slaže se sa svim tim mjerama. Uočava se među masama da mase prate govor Maršala Tita, ali da naše ustanove i naši rukovodioci ne nastoje da isti sprovedu u djelo. Zakon je ono što kaže drug Tito i mi moramo da to sprovodimo. /…/

Drug Vlado ističe potrebu da se u pogledu domobrana riješe sledeći problemi: 1. Ishrana, 2. Odjeća, 3. Tifus i 4. Onemogući i spreči tuča zarobljenika. On dalje ističe da je donešena odluka u Beogradu da se domobrani iznad 35 godina puštaju kući; ispod 35 godina idu u radne bataljone, a domobranski oficiri i podoficiri idu u logore.

Treba u štampi istaći odgovornost domobranstva za ustašku vladavinu. Ovakav postupak prema domobranima (prema posljednjoj odluci) treba protumačiti kao velikodušnost. Treba obustaviti postupak u logorima. /…/ Smrt fašizmu – Sloboda narodu! _____________

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1220, Zapisnik sa sastanka CK KPH održanog 6. VII. 1945. u Zagrebu B. Vojnović (prir.), Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952., sv. 1 1945-1948., Zagreb, 2005., str. 62.-67.

74. 1945., srpanj 6. Osijek

Presuda Vojnog suda Vojne oblasti za Slavoniju, Osijek Oskaru Gaštajgeru iz Osijeka zbog pripadnosti Njemačkoj narodnoj skupini u vrijeme NDH _____________

U

IME

PRIJEPIS ! Sud broj-289/45.

N A R O D A J U G O S L A V I J E!

Vojni sud Vojne oblasti za Slavoniju sudskog vijeća za grad Osijek u sastavu kapetana Vukelić Djure, komandanta grada Osijeka kao predsjedatelja vijeća, Pavlović Milana poručnika i Komasović Steve borca kao člana vijeća, te kapetana Validžije Emila, sekretara kao zapisničara uz sudjelovanje Bilić Marka poručnika kao zastupnika optužbe u krivičnom predmetu protiv okr. GAŠTAJGER OSKARA iz Osijeka, zbog djela iz čl. 14. Uredbe o v.[ojnim] s.[udovima], a po završenom glavnom usmenom javnom pretresu u prisutnosti okrivljenog doneo je dana 6. VII. 1945. godine slijedeću:

242

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement