Page 241

Dešava se da partijski rukovodioci neistinito prikazuju stanje i situaciju u svojoj oblasti odnosno okrugu. Tako smo dobili neistinite izvještaje u pogledu: 1. Tifusa u logorima (izjavljeno da ga nema, a u stvari ga je bilo), 2. Šovinizma i 3. Smjenjivanja starih partizana iz službe uopšte.

Te stvari moramo urediti. Ako ne budemo mogli nikakovim drugim mjerama morati ćemo pristupiti smjenjivanju, hapšenju i streljanju krivaca, ako to treba. U Zagrebu se vrše zulumi. /…/

Drug Stevo se slaže sa izjavom druga Vlade. On iznosi da će u nedjelju biti savjetovanje načelnika OZN-e, na koje će trabati da dođe pored njega još jedan član CK. Na toj konferenciji morati će se ukazati na potrebu najoštrijeg kažnjavanja za propuste i griješke.227 Moramo kroz Partiju provesti duboki osjećaj odgovornosti za svoj rad. Nužno je partijski kažnjavati. Potrebna je najuža saradnja OZN-e i partijskih organizacija na terenu. Ne može da OZN-aš griješi ako je dobar Okružni komitet.

Naši drugovi mnogo griješe. Kod Đakova se mobilišu seljaci (koji nisu bili u partizanima ) za kopanje kanala i to sada u toku žetve. Zato ljudi beže u šumu. /…/ U selu Topalovci (kotar Vukovar) seoski NOO kolje jednom seljaku posljednju kravu za svoje potrebe. Seljaci su uplašeni i ne znaju šta smiju, a šta ne smiju raditi. U svim našim ustanovama provlači se jaka birokracija. /…/ Drug Duško ističe potrebu hitnog obilaska Dalmacije i Slavonije. On smatra da bi trebalo obići ne samo oblasne komitete, nego zaći i do okružnih i kotarskih komiteta228, pa ponegde i do seoskih ćelija.

Drug Gašpar ističe da je osnovna naša krivica što mi sve stvari ne držimo u ruci. Većina naših ministara su slabi ministri. CK treba da oštrije postavlja stvari. Nužno je jače zgrabiti u ruke posao. Potrebno je pozivati na odgovornost. /…/ Potrebno je više ići u narod. Nužno je izvršiti hitno reviziju stanja u logorima. Ko treba da se pusti neka se pusti. Narod zapaža birokratizam i osuđuje to. Aparat u našim nadleštvima je preglomazan. Bilo bi dovoljno 50%. Treba da nam bude parola “Manje priče – više rada”.

Drug Marko: Mi nismo dovoljno odlučni da sprovodimo dokraja odluku. Osjeća se izvjesna rastrganost među nama. Nema dovoljno kolektivnosti. Treba da se do kraja sprovodi linija Partije. Treba da se jedinstveno sprovodi od CK pa na dole. Sve greške vidimo, ali ih ne odklanjamo. Nužno je to izmijeniti. Drug Savo: Svi reoni od 1 do 8229 pričaju o teškom stanju u zarobljeničkim logorima. Tu stvar treba urediti.

Ima mnogo bezakonja. Po pitanju zadruga treba unijeti mnogo više jasnoće. Zadružni odbor pravi mnogo zbrke sa svojim radom. U posljednje vrijeme se predlažu zadruge po ulicama. Treba ljudima objasniti da je pol.[itički] sekretar O.K. odgovoran za rad OZNe. OZN-a je pomoćni organ Partije. /…/

Usp. dok. br. 97. Dopisano rukom. 229 Zagreb je tada bio podijeljen na osam rajona. 227 228

241

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement