Page 193

U Srpskim selima Vukovarskog kotara povedena je akcija za stvaranje jedne deputacije, koja treba da ide u Beograd i da traži od savezne vlade, da ih se pripoji Srbiji. Srpski narod, koji je u većini na Vukovarskom kotaru, te je vrlo rado primio, dok su velikosrbi to iskoristili kao odskočnu dasku za proti hrvatsku propagandu. Organizatori kampanje za pripajanje Vukovarskog kotara Vojvodini, bili su Savo Batranović iz Dalja, Savo Popov i Stanisavljević Ilija iz Bobote. Oni su napisali i neke pozive, pojedinim ljudima u Veri, Boboti, Pačetinu i Dalju i Borovu, koji bi ušli u tu deputaciju. Mi smo organizirali nekoliko ekipa sastavljene od uglednih i poznatih Srba iz Okružnog i kotarskih odbora JNOF-e, koji su imali zadatak, da ih obidju sva srpska sela na okrugu, da se održe sastanci i konferencije u vezi sa raskrinkavanjem velikosrpskih tendencija. Nakon povratka tih drugova uspostavilo se, da narod na vukovarskom kotaru ne teži toliko za tim, da se pripoji vojvodini, koliko za tim, da se ujedini čitav vukovarski kotar sa sjedištem u Vukovaru. Sada ovaj dio vukovarskog kotara koji pripada nama nema nijednog grada odakle bi se mogao snabdjevati raznim potrebštinama, a ako odlazi u Vinkovce ili Osijek, tamo im se obično kaže “Vi niste sa našeg kotara”. Naši NOO-i nisu uspjeli da steknu autoritet narodne vlasti, radi toga, što se je uspjelo uvući dosta špekulanata. To iskorištava reakcija i vrlo lako stvara neraspoloženje kod naroda prema NOO-ima. Uzrok je tome uglavnom slabost i neiskustvo odbora JNOFe, koji su vrlo mladi i nisu uspjeli, da postanu stvarni politički rukovodioci naroda. Do sada zapravo odbori JNOF-e nisu ni postojali, nisu bili organizirani na većem dijelu našeg okruga, a čak nisu postojali niti kotarski i okružni odbori JNOF-e Do sada smo formirali okružni, kotarske i sve mjesne odbore JNOF-e. Organizacionog pregleda i imeničnog stanja odbora JNOF-e po selima i kotarevima još nismo dobili, pa vam nemožemo poslati pregled. Takodjer su formirani gradski odbori JNOFe u Vinkovcima, Našice i Miholjac, kao i fabrički odbori u Djurdjenovcu, Belišću i Borovu. U nekim selima, gdje su raniji živili švabe, a sada je tamo smješten narod iz popaljenih sela počeli su se vraćati ti švabe i tražiti, da im se vrate kuće. Oni su donosili sa sobom i sve stvari sa kolima i konjima, koje su imali. Legitimirali su se sa objavama, koje su dobivali od Crvene Armije u Austriji, i omogućilo im se da dodju čak do svojih sela. Mi smo svu tu imovinu zaplijenili a njih uputili pravo u logore.149 /.../ Smrt fašizmu Sloboda narodu! Za komitet: M.P.150 P.151 Car [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1809, kut. 59 149 Usp. V. Geiger, Heimkehr. Povratak slavonskih Nijemaca nakon Drugoga svjetskog rata iz izbjeglištva/prognaništva u zavičaj i njihova sudbina, Scrinia slavonica, sv. 3, Slavonski Brod, 2003., str. 521.-547. 150 Okrugli pečat: Okružni komitet KPH Osijek (u sredini zvijezda petokraka sa srpom i čekićem). 151 Pero.

193

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement