Page 170

Povjereništvo OZN-a za kotar Županja Broj: 20 pov. /45 Dana: 14.V.1945. Predmet: Izvještaj. I Z V J E Š TAJ Opunomoćeništvu OZN-a za okrug Brod. 1./ Politička situacija U zadnjih 10 dana, t.j. od zadnjeg izvještaja 2.V.1945 na našem kotaru osjetile su se u političkoj situaciji neke manje promjene. Naime rad reakcionarnih i špekulantskih elemenata dolazi sve više do izražaja. Tako se opčenito svuda zapaža zanovjetanje u pojedinim sitnicama i nekim načelima naše borbe, što razni mračnjaci i neprijatelji naše borbe krivo tumače i na taj način djeluju protivno od naših tumačenja. Činjenica je još i to da je politički rad naših organizacija još uvjek slab i da naše organizacije još uvjek nisu uspjele da djeluju na političku situaciju t.j. da je oblikuju, nego razni špekulanti tu i tamo mogu da dodju do izražaja. Baš u vezi sa slabim radom naših političkih organizacija, treba da se ukaže i na činjenicu da je neprijateljska propaganda u selima našeg kotara djelovala sve do zadnjeg dana i naravno nabacivala se sve mogučim blatom na našu borbu i baš ta činjenica se danas i te kako zapaža, kad naše organizacije još uvjek nisu sposobne, da dokažu da je neprijateljska propaganda bila potpuno lažna. I baš u ovim danima mi smo zapazili, da se na mnogim mjestima razlozi za lošu političku situaciju, uglavnom mogu svesti na činjenicu da je narod neupoznat sa ciljevima i načelima naše borbe i da se još uvjek nalazi od uticajem neprijateljske propagande. A ta činjenica je pogodno tlo na koje špekulanti i reakcioneri mogu da zasiju svoje priče. Ipak, u ovom zadnjem razdoblju, možemo reči, da se situacija opčenito krenula na bolje. I baš radi toga opčenitog stanja prema boljem, dolaze do izražaja naročito pojedini detalji iz rada kojekakvih mračnjaka i naših neprijatelja. Tako da mi danas možemo dobro uočiti, gdje djeluje neprijatelj, t.j. mračnjaci i špekutanti, a gdje je stanje loše uslijed neobavještenosti. Svi ti detalji rada neprijatelja su uglavnom na cjelom kotaru slični. Svuda se od strane špekulanata i reakcionera poteže pitanje Jugoslavije, pitanje privatnog vlasništva, pitanje vjere, strah od komunizma itd. Na mnogo mjesta mračnjaci još uvjek potežu i pitanje nekog sukoba izmedju SSSR i Angloamerikanaca, a stim u vezu dovode masovno predavanje njemačkih trupa ovim posljednjim. U selu Županji jedan reakcioner po imenu Galović Ivan, šef poreznog ureda /nalazi se kod vas u zatvoru/ je govorio pred nekoliko gradjana poslije neke radio vjesti u kojoj je rečeno da je došlo na konferenciji u San Francisku do nekih nesuglasica, da će iz toga sigurno u najskorije vreme doći do oružanog sukoba i razračunavanja medju Saveznicima, a to da će promjeniti situaciju kod nas. Nadalje on nam je ispričao, da je čuo od neke Mare Lončarević kćerke predsjednika općinskog NOO-a inače starog HSSovca koji još nije pod puno sa Mačekom raskrstio, da je u Vinkovcima već spremljena neka grupica, naoružanih ljudi, koji bi trebali na dani znak krenuti u šumu. Poduzeli smo sve potrebne mjere. Sličan slučaj imamo u Bošnjacima gdje je neki učitelj Marko

170

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement