Page 162

Pretsjednik: Pročelnik upravnog odjela: Lacković [v.r.] Vukašinović [v.r.] M.P.108 _____________

Izvornik, strojopis DASB, Okružni NO Slavonski Brod 10/15, Opći spisi po ur. zapisniku – povjerljivi br. 1-456, 1945., Inv. br. 40

38. 1945., svibanj 10. Vinkovci

Kotarski NOO Vinkovci izvješćuje Okružni NOO Osijek o političkom stanju u kotaru, navodeći kako je narod još uvijek u strahu i šuti, jer je “bilo neki nepravilnosti od strane naše vojske pri dolasku u ova sela, tako da je ovdje u pojedinim selima poubijano dosta ljudi pa čak i oni koji nisu bili loši ljudi”, te posebice naglašava opasnost od “reakcije” po kojoj će “nemilosrdno udariti” _____________

[…]109 KOTARSKI N.O.O. VINKOVCI Broj 4. tajno dana 10. maja 1945.110 OKRUŽNOM N.O.O.-u

O S I J E K . Predmet: Izvještaj KNOO-a Vinkovci. 1./ Politička situacija na našem kotaru je ovaka: Po dolasku naše vojske narod je dosta dobro razpoložen dok pri samom nastupu naši jedinica na teritorij našeg kotara111, narod je bio više u strahu a to ona sela gdje naši Okrugli pečat: Brodski okružni narodno oslobodilački odbor (u sredini zvijezda petokraka). Zvijezda petokraka. 110 Pečat. 111 O borbama na području Vinkovaca 11., 12. i 13. travnja 1945., usp. Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945, Druga knjiga (od Drugog zasedanja AVNOJ-a do konačne pobede), Beograd, 1958., str. 588.-589.; Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom XI, knj. 1, Beograd, 1971., str. 283.-288., 303.-309., 322.-323., 457.-458.; M. Colić, Pregled operacija na jugoslovenskom ratištu 1941-1945, Beograd, 1988., str. 356. 108 109

162

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement