Page 159

Vojni sud sudit će takvim licima po postojećim propisima za Vojne sudove (Uredba Vrhovnog Štaba iz mjeseca maja 1945103). Obratno kad Vojni sudovi u postupku utvrde, da se radi o krivičnom djelu kažnjivom po Odluci o zaštiti nacionalne časti, ustupit će dotični predmet na nadležnost Javnom tužiocu. 4) Okrivljenik ima pravo na branitelja. Sud će u svim slučajevima kad smatra, da se u djelu okrivljenika stječu obilježja zločina, ureda radi postaviti branitelja, u koliko ga okrivljenik sam ne izabere. U slučaju, da se postupak vodi protiv lica, koje se nalazi u bjegstvu ili je van dohvata naših vlasti (član 11. Odluke), Sud je dužan postaviti branitelja po službenoj dužnosti, ako mu ga ne izabere njegova najbliža rodbina. Branitelj može biti svako punoljetno lice, koje je podesno, osobito i po svojim moralnim osobinama, ako ga Sud ne odbije s opravdanih razloga. 5) Pretres pred Sudom nacionalne časti je javan, osim u slučaju kad Sud javnosti isključi iz obzira javnih interesa i morala. 6) Zapisnik sastavljen kod suca istražitelja potpisuju sudac istražitelj i okrivljenik, odnosno svjedok (vještak) i zapisničar, a zapisnik o glavnom pretresu, te zapisnik vijećanja potpisuju pretsjednik, tajnik vijeća i zapisničar. U koliko je pri vijećanju bilo odvojenih glasova, ovo će se zapisnički utvrditi sa kratkim razlozima, radi kojih je član vijeća odvojeno glasovao. 7) Sud izriče presudu na temelju svog slobodnog sudačkog uvjerenja. Nema mjesta izricanju uvjetne kazne. 8) Kako su presude Suda nacionalne časti odmah izvršne, Sud će odmah pristupiti njihovoj pismenoj izradi. Sud nacionalne časti dužan je otpravak presude, osim strankama, dostaviti i: a) nadležnom Okružnom narodnom sudu radi izvršenja kazne prisilnog rada. Sud nacionalne časti uputit će istovremeno osudjenika tom Okružnom sudu. Okružni narodni sudovi u Dalmaciji, Hrv. Primorju i Istri uputit će odmah osudjenike Sudova nacionalne časti u logor “Vrana” kod Biograda n/m., dok će Okružni narodni sudovi na ostalom području postupati po dosadašnjoj praksi u pogledu izdržavanja kazni104; b) Okružnom NOO, Upravnom Odjelu radi izvršenja konfiskacije, ako je presudom izrečena. Okružni NOO, Upravni odjel ishodit će takodjer i prenose vlasništva odnosno prava u javnim knjigama ili registrima na ime države, c) Pretpostavljenom starješini osudjenika radi izvršenja kazne gubitka nacionalne časti, u koliko je osudjenik državni, samoupravni ili javni službenik, a sudjen je takvom kaznom; d) Nadležnom odjelu Okružnog NOO, odnosno drugim nadležnim vlastima radi izvršenja kazne gubitka nacionalne časti odnosno kazne izgona; 103 Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije odobrio je Uredbu o vojnim sudovima 24. svibnja 1944. Usp. M. Kalođera, Vojni pravosudni organi i pravne službe JNA, Beograd, 1986., str. 13.-17. 104 U konačnoj, neznatno izmijenjenoj, verziji Uputstva za provedbu Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, objavljenoj u Zborniku zakona, uredaba i naredaba za godinu 1945., god. I, sv. I-XII, s.l. [Zagreb], s.a. [1945.], str. 83.-85., navedeno je: “okružni narodni sudovi na području oblasnog NOO-a Osijek u logor ‘Bohn’ kod Vinkovaca, a oni na ostalom području u logor Stara Gradiška”.

159

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement