Page 100

Crvenoj Armiji, što im dosta uspjeva naročito na općinama Špišić Bukovica i Gradina, gdje HSS ima najveći uticaj. Narod koji je pod uticjem HSS-a ne voli Crvenu Armiju i na svakom koraku izbjegavaju ih što ovi primjećuju, te ih nazivaju da su fašisti i prema njima se grubo ophode. Često se opijaju i puškaraju, tako su prilikom kopanja rovova kod Šp. Bukovice nehotice ubili 13 godišnjeg dječaka, koji je medju ostalima kopao rovove. Ovo odlično koristi neprijatelj za svoju propagandu da narod odvrati od našeg pokreta i Crvene Armije. Takodjer se osjeća nacionalna mržnja medju narodom što se najviše ispoljuje na općinama Cabuna i Pivnice, gdje ima nekoliko četnički nastrojenih lica, te govore kako će doći kralj Petar, te će se Srbi moći onda da osvećuju Hrvatima. Naročito se osjeća takovo raspoloženje u selu Removcu, gdje ima pristalica i rodbinskih veza Kosanovića, koji je početkom 1942.g. ubijen kao četnik u našim redovima. Rad njihov se odrazuje u tome što izbjegavaju da saradjuju u našim organizacijama i izbjegavaju od mobilizacije. Isto tako šire razne alarmantne vijesti govore protiv Hrvata, uveličavaju naše greške, omalovažavaju naš pokret i time stvaraju nezadovoljstvo kod naroda. – Rad “bjele garde” osjeća se na općini Šp. Bukovica, gdje je ostalo pored Drave još nekih naoružanih grupa, koji krstare po okolnim selima, a preko Drave u selu Križnici što pripada općini Pitomača, tamo se nalazi, oko 40 dobro naoružanih ljudi pod nazivom “Legija Hrvatskih osvetnika”, koji su se u zadnje vrijeme podjelili u grupe od 3-5 ljudi, te u vezi nastupanja neprijatelja od strane Koprivnice krstare po selima, napadaju na naše borce i Crveno Armejce.Rad naših organizacija NOO-a, J.NOF-a, AFŽ-a i USAOH-a, nije na svojoj visini, pošto ima u NOO-ima ljudi, koji su se uvukli samo zato da bi izbjegli mobilizaciju. Isto tako primjećuje se veliki broj dezertera, koji se kriju oko svojih kuća, a to im je omogućilo što se je vrlo malo posvećivala pažnja za takove elemente.Kotar Daruvar: Na ovome kotaru takodjer se osjeća živa djelatnost HSS-a t.j. Mačekovaca naročito na općini Dežanovac gdje se nalaze familije Domovića, koje u tome prednjaće. Osjeća se velika djelatnost na sakupljanju podpisa za Časteka, Domovića i kumpaniju, te uvjeravaju narod kako oni nisu krivi i time ih žele spasiti od zaslužene kazne. Osim raznih alarmantnih vijesti koje oni šire i podkopavaju autoritet, N.O. Pokreta kod naroda. Ne osjeća se druga otvorena djelatnost Mačekovaca nit nekih oružanih grupa “bjele garde”. – Kler i popovi takodjer su usmjerili svoju borbu protiv našega pokreta, ali na svoj način t.j. kroz vjeru i organiziranju križarskih organizacija, koje je na ovome kotaru u porastu od kako smo mi došli u Daruvar. Naročito se osjeća njihova djelatnost sa “Dioša”, gdje ih ima oko 47 što popova i učenika a djeluju sa time što odlaze u okolna sela na mise i propovjedi, te narodu tumače kakav je komunizam i da treba samo biti čvrst uz vjeru i crkvu pa da to ne dodje.- Četnički nastrojenih ljudi što ima na ovome kotaru ne osjeća se neka organizovana djelatnost, osim što govore o kralju lijepo i to da će se osvetiti Hrvatima samo onda ako dodje kralj na vlast.Rad NOO-a u prošlom mjesecu bio je u glavnom dobar izuzev pojedinih koji su tu i tamo učinili neke greške ili propuste, što narod odmah reagira. Sa zadnjom mobilizacijom gotovo su svi dignuti u vojsku ili na rad.- Rad J.NOF-a nije se uopće osjećao na cjelom kotaru, jedino što kotarski nešto radi, dok za one niže se uopće niti ne osjeća.-

100

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...