Page 66

I Z VADAK IZ IZVANREDNOG IZVJEŠTAJA VOJNOG SUDA VIII KORPUSNE VOJNE OBLASTI NOVJ VIJEĆA PRI KOMANDI ŠIBENSKOG PODRUČJA Jedino u slučaju smrtne kazne dvojice trgovaca iz Tijesnoga, presuda je donesena na zamolbu OZN-e, nakon što su oni bili već likvidirani, a to u svrhu da bude moglo biti oglašeno na javnom mjestu u Tijesnom. Prema uputama koje je OZN-a šibenskog područja dobila od viših političkih funkcionera, trebalo je u Šibeniku sa prvom grupom uhapšenika žurno postupati i presudu odmah donijeti zbog primjera građanstvu. Kako se radi o licima, čija je krivica bila notorna, to je ovaj sud na zamolbu OZN-e, koja je već prije toga bila izvršila justifikacije, naknadno donio presudu uglavnom najviše radi objavljivanja iste javnosti. Sukoba s OZN-om nije bilo, ali to većinom s razloga što se je OZN-i popuštalo i ustupalo sve one uhapšenike i krivične predmete koje je ona zatražila. -.Izvještaj o 29-torici strijeljanih zadrana Dana 8. XI t. g. doputovao sam iz Benkovca službeno u Zadar i sastao se sa šefom OZN-e za oblast VIII korpusa, drugom majorom Ninom Sekulić. On mi je rekao da će strijeljati jednu grupu zadrana i da će izdati oglas za javnost sa potpisom vijeća ovoga suda. Govorio mi je o formi kakav treba da bude oglas. Kada sam ja na to primijetio da se to ne može učiniti bez redovnog sudskog postupka, drug Nina mi je rekao da se on u svemu sporazumio sa predsjednikom vojnog suda korpusne vojne oblasti, drugom majorom Zvonkom Oštrićem. Potom sam došao u OZN-u zadarskog područja da se informiram o događaju koji ima da uslijedi. Tu mi je bila predočena i šema javnog oglasa, ali bez naznake imena i broja koji će se strijeljati. Vidjevši da oglas odgovara običnoj formi izvadka iz sudskih presuda, rekao sam da ja nemam ništa protiv toga da se to tako izvrši kada je već odobreno od strane predsjednika vojnog suda, smatrajući da se u ovom slučaju radi o jednom kratkom sudskom postupku koji je uvjetovan specijalnim prilikama. Radi toga sam postavio uvjet da je potrebno da se cijela stvar provede kroz sudski protokol, t.j. da se sastavi formalna optužnica i presuda koja će biti poslata vojnom sudu na uvid a potom sačuvana u sudskom arhivu. Kao uvjet postavio sam i to da se vijeće mora da sastane i informira o cijelom slučaju pa i ako neće možda biti prisutni okrivljenici, i da donesu svoju usmenu odluku a poslije da će to potvrditi i svojim potpisom kada se napiše presuda. Ovom su mi prilikom drugovi naglasili da je stvar hitna i da će se obaviti iste noći ili druge. To je bilo 8-XI u večer. O svemu ovome obavijestio sam druga komandanta zadarskog područja i napomenuo mu da za prvog člana vijeća uzme druga majora Šimu Ivasa, komandanta komande mjesta Zadar, a za drugog člana jednog borca. Sutradan otputovao sam u Benkovac službeno da produžim sa istragama i započnem sa sudjenjem jednoj grupi okrivljenika. Kada

66

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement