Page 63

Br. 3.

Sud. br. 48/44 PRESUDA u ime Naroda Jugoslavije

Vijeće Vojnog Suda Oblasti VIII. Korpusa NOVJ pri Komandi Šibenskog područja nakon suđenja održanog dneva 2 novembra 1944. protiv Kaleb Anti pk. Šime i Olivari Mati pk. Andrije, trgovca iz Tijesnoga radi krivičnog djela iz čl. 14. Uredbe o Vojnim Sudovima donijelo je slijedeću: presudu 1. Kaleb Ante pk. Šime trgovac iz Tijesnoga. 2. Olivari Mate pk. Andrije trgovac iz Tijesnoga. K r i v i s u: Onaj pod 1. /Kaleb Ante/ a/ što je bio saradnik svog sina Roka Kaleba, istaknutoga gestapovca, u akcijama špijunaže okupatoru i što je kao takav skupa sa svojim sinom Rokom prouzrokovao brojna hapšenja i strijeljanja našega naroda, b/ što je kao trgovac u Tijesnome iskorišćujući svoje dobre odnose s okupatorom izrabljivao narod i grnuo imetak, dok su drugi sinovi našega naroda ginuli u borbi protiv okupatora i c/ što, je kao otvoreni protivnik NOP-a u svakoj prigodi isti napadao i vršio propagandu za okupatora. Onaj pod 2. /Olivari Mate/ a/ što je radi svojih egoističnih ciljeva tijesno saradjivao s okupatorom izrabljivajući narod i gomilajući svoj imetak dok je čitav drugi narod gladovao i gubio svoje živote u borbi s okupatorom, b/ što je vršio propagandu da se narod ne odazove pozivu za stupanje u NOV-u te se ni sam nije istome odazvao, c/ što je osorno nastupao prema pretstavnicima NOP a kad bi od njega zatražili ekonomsku pomoć, te premda imućan, odbivao da dade bilo kakovu pomoć. Gornjim djelima oba optuženika počinila su krivično djelo iz čl. 14. Uredbe o Vojnim Sudovima, te se kao takovi proglašavaju narodnim neprijateljima i temeljem čl. 16. i 17. iste Uredbe O s u d j u j u n a: KAZNU SMRTI STRIJELJANJEM, TE NA KONFISKACIJU NJIHOVA DIJELA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE UZ ODBITAK NUŽNOG ZA IZDRŽAVANJE OBITELJI. Vojni Sud Dne, 2./XI.1944. -.-

63

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement