Page 53

8. 1945., siječanj

Izvješće o razlozima likvidacija domobranskih časnika i vojnika koji su se odazvali amnestiji, od strane pripadnika OZN-e VI. korpusa NOV i PO Jugoslavije, u razdoblju od 15. rujna 1944. do 1. siječnja 1945. _____________ O.Z.N.-a III. VI. KORPUSA 1/ Stanje u sekciji: Prema depeši druga Gašpara8, kojom je tražio smenjivanje majora Laze Vidovića sa dužnosti šefa sekcije, i postavljanje na njegovo mjesto Ivana Miškovića –“Brke”, te prema aljkavom odnošaju te sekcije prema odsjeku i nesavjesnosti u izvještavanju, znali smo da stanje u III. Sekciji O.Z.N.-e VI. Korpusa nije dobro i da im je potrebna pomoć kao i smjenjivanje izvjesnih drugova. Na putu sam sreo druga Gašpara koji me upozorio da narod priča, kako je O.Z.N.-a III pobila bez suda veliki broj bivših domobranskih oficira i vojnika /oko 200-300/ koji su prešli na našu stranu na poziv druga Tita poslije 15. IX. 1944 godine. Takodjer sam se na putu našao sa drugom Culom9 sekretarom Oblasnog Komiteta, koji me je upozorio na nedostatke naše III. Sekcije u Slavoniji. Do dolaska Brka za šefa sekcije, sastav te sekcije bio je slijedeći: 1/ Lazo Vidović – šef sekcije 2/ Florijan Vidović – zamjenik šefa 3/ Valter Andjelko – pomoćnik 4/ Olhovi Pero – pomoćnik Prilikom mog dolaska Brk je već bio preuzeo dužnost i u sekciji su se nalazili ovi drugovi: 1/ Ivan Mišković – Brk – šef sekcije 2/ Lazo Vidović – zamjenik šefa 3/ Florijan Vidović 4/ Djuka Balenović 5/ Valter Andjelko – pomoćnici /…/ 3/ RAD SEKCIJE I OPUNOMOĆENIŠTVA /…/ c/ Likvidacija domobranskih oficira i vojnika. Odmah po dolasku u VI. Korpus poveo sam istragu u vezi sa likvidacijom domobranskih oficira i vojnika o čemu mi je govorio drug Gašpar. Ustanovio sam da su prilikom ovoga učinjene zamašnije greške: 8 9

Karlo Mrazović. Dušan Čalić.

53

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement