Page 318

slučajevi u kojima lica njemačke narodnosti ne potpadaju pod udar pomenute odluke. Pretpostavljajući da se u logorima još nalaze pojedina lica njemačke narodnosti, koja ne potpadaju pod Odluku AVNOJ-a od 21. XI. 1944. i koja su trebala biti otpuštena iz logora prema pomenutom tumačenju pretsjedništva AVNOJ-a skrećemo pažnju na slijedeće: 1) pod udar Odluke AVNOJ-a od 21. XI. 1944. g. (tač. 2. čl. 1.) ne potpadaju Jugoslavenski državljani njemačke narodnosti koji su učestvovali kao partizani i vojnici u narodno oslobodilačkoj borbi, ili su radili aktivno u narodno oslobodilačkom pokretu, kao ni lica njemačke narodnosti, državljani neutralnih država, ako se nisu držala neprijateljski za vrijeme okupacije. Pri oceni gornje odredbe treba imati u vidu da pod Odluku AVNOJ-a od 21. XI. 1944. g. ne potpadaju, pored partizana i vojnici koji su učestvovali u narodno oslobodilačkoj borbi. Pri odlučivanju o prednjem nije bitno na koji su način oni postali vojnici (dobrovoljno ili putem mobilizacije) i koliko vremena su ostali na vojnoj dužnosti. Nadalje pod udar Odluke AVNOJ-a od 21. XI. 1944. ne potpadaju ni oni Njemci koji su radili aktivno u narodno oslobodilačkom pokretu. Ima se uzeti da postoji aktivna saradnja samo u slučajevima ako je lice u pitanju bilo organizovano i stvarno stalno povezano bilo sa narodno oslobodilačkom akcijom izvršavanjem povjerenih mu zadataka. Ne može se prema tome smatrati da je netko radio aktivno u narodno oslobodilačkom pokretu, ako je sporadično i povremeno učinio neku uslugu koja se ne može podvesti pod aktivnu saradnju u narodno oslobodilačkom pokretu. Izuzetak iz tač. 2. čl. 1. odluke AVNOJ-a od 21. XI. 1944. odnosi se i na članove uže porodice njemaca Jugoslavenskih državljana koji ne potpadaju pod udar ove Odluke. Ako se neki član uže porodice za vrijeme okupacije neprijateljski držao prema oslobodilačkoj borbi naših naroda ili je pomagao neprijatelja, protiv njega ima se povesti postupak i on se ima predati nadležnom sudu na osudu za dela učinjena protivu naših naroda, ali to ne može biti povod da se on i dalje zadržava u logoru. Na Njemce državljane neutralnih ili savezničkih zemalja ne odnosi se takodjer odluka AVNOJ-a od 21. XI. 1944. Takva lica imaju se otpustiti iz logora. Ako su neka od njih za vrijeme okupacije držala neprijateljski prema našim narodima, to može biti povod da se protivu njih pokrene krivični postupak i da se predadu neposredno nadležnom sudu, u kome slučaju će Pretstavništvo njihove zemlje biti u mogućnosti da se obavjesti o toku krivičnog procesa koji se protivu njih vodi. U koliko bi takovi pojedinci bili nepoželjni na našoj teritoriji, treba zatražiti saglasnost Ministarstva Unutrašnjih poslova FNRJ. da se proteraju iz naše zemlje. 2) Iz logora treba otpustiti i one Njemce, jugoslavenske državljane, koji su pre rata bili asimilirani kao Hrvati, Slovenci ili Srbi, a za vrijeme rata nisu pristupili Kulturbundu, niti su istupali kao članovi njemačke narodne grupe. Smatraju se da su bila pre rata asimilirana ona lica njemačke narodnosti: a) Koja su rodjena na području Jugoslavije, b) koja su redovno u kući i van ove služila nekim od jezika naših naroda i koja se nikad nisu deklarisala da pripadaju njemačkoj narodnoj grupi i g) koja su rodbinski (po krvi ili braku) povezana sa pripadnicima naših naroda. 3) Iz logora se treba otpustiti i Njemce koji su pod okupacijom odbili da se na zahtjev okupatorskih ili kvislinskih vlasti deklariraju kao pripadnici njemačke narodnosne grupe. Nije dovoljno da se Njemac nije sam prijavio kao pripadnik Njemačke narodnosne

318

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement