Page 306

101. 1946., siječanj 5. Zagreb

Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslova Narodne vlade Hrvatske, dostavlja oblasnim i okružnim odjelima unutrašnjih poslova tumačenje o krivičnom progonu osoba koje nisu njemačke narodnosti i podrijetla, a koje su se iskazivale kao Nijemci _____________ NARODNA VLADA HRVATSKE MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Odjel za izvršenje kazni. Pov. broj: 12/1946.

Zagreb, dne 5. siječnja 1946.

PREDMET: Krivični progon naših državljana koji nisu njemačke narodnosti niti porijekla a koji su se u toku okupacije deklarirali kao Njemci.Svima Odjelima unutrašnjih poslova Okruga Gradova Zagreb, Osijek, Split Oblasti Dalmacije.Od Ministarstva unutrašnjih poslova FNR. Jugoslavije broj 6968/45 od 29. decembra 1945. primili smo slijedeće načelno uputstvo: “Pokrenuto je pitanje kako se ima postupati sa licima koja pripadaju nekom od naših naroda, koja su za vrijeme okupacije bili članovi ʻKulturbundaʼ”. Pripadnici naših naroda učlanjeni u Kulturbudnu nisu upisom u ovu njemačku organizaciju u pogledu svoga gradjansko-pravnog statusa pretrpili nikakvu promjenu, ali su na nesumnjiv način pokazali, da su ideološki pristalice fašističkog shvatanja, čiji je nosilac u našoj zemlji upravo bila ova njemačka organizacija. Nadalje članstvo za vrijeme okupacije u Kulturbundu lica pripadnika naših naroda najočitiji je dokaz, da su oni bili vjerni saradnici Njemaca, jer su samo takvi mogli biti primljeni u organizaciju, ako nisu bili Njemci. Kao saradnici okupatora i njihovi pomagači oni ne mogu biti tretirani po tač. 2. čl. 2. Odluke AVNOJ-a od 21. XI-1944. (niti tumačenja ove Odluke, koje je naknadno izdato) u koliko nisu njemačkog porijekla i kao takvi asimilirani.- Njih kao saradnike

306

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement