Page 293

98. [1945, studeni]

Izvješće Zvonka Brkića, političkog sekretara Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju upućeno Centralnom komitetu KPH o likvidaciji civila iz Slavonskog Šamca, Kruševice, Sikirevaca, Jaruga i Velike Kopanice _____________ I Z V J E Š TAJ Na kotaru Andrijevci kao i na susjednom kotaru Županja povremeno se kretala i kreće jedna ustaška grupa od oko 15. ljudi (Škicina grupa).206 Ta grupa na tim kotarevima ne zadržava se stalno, nego iz Bosne povremeno prelazi na područje Slavonije. Ta grupa svojevremeno ubila je dva naša vojnika kod Bošnjaka a kod sela Štitara ranila komandanta brigade i još neke partizane. Osim toga na tom terenu od strane te ili neke druge ustaške grupe ubijeno je još par naših vojnika. XII. Proleterska brigada vršila je neke pokušaje da očisti teren od te ustaške grupe, ali bez većeg uspjeha, jer akcije te brigade nijesu bile dobro pripremljene ili pak nevojnički provođene, a akcije se znale unapred na pojedine manje šume je otvarana vatra a onda vršeni juriši i t.d. Štab divizije je u nekoliko navrata prebacivao štabu brigade te neuspjehe /nazivao ga oportunističkim/. Tada je na taj teren poslana izviđačka četa divizije pod kontrolom šefa obavještajnog odsjeka divizije poručnika Ćelavice, no niti četa nije postigla nikavog uspjeha. Jedan vojnik iz te čete pobjegao je k ustašama i sa sobom odneo jedan šmajser i puško-mitraljez. Sama četa se prema narodu vrlo drzovito ponašala, te se na nju narod žalio. Sam štab XII. brigade kao i vojska ponašali su se na terenu prilično umišljeno i bahato, sa organizacijama nisu htjeli surađivati, narodu nisu htjeli pomagati, nego su se odvojili od naroda i od organizacija. Organizacije tražile su pomoć i saradnju vojske ali nisu naišli na puno razumjevanje. Toliko o stanju na terenu i ranijem držanju vojske. Potrebno je još samo nadodati, da je Škicina ustaška grupa imala jaku podršku u tamošnjim selima i da su snjome sigurno surađivali otpušteni ustaše iz logora, bivše pučke ustaše i drugi njima slični. Kako sam iz razgovora sa ovdašnjim drugovima mogao saznati, sve to proveo je Kreačić207 na svoju ruku. Štab brigade odriče da je on sa time bio uopće upoznat (što nije vjerovatno). Oni vele da je Kreačić dobio od nje poruku da su oportunisti što nisu nikoga od tih ustaša do sada ubili. Tada je Kreačić, prema njihovom, otišao u štab III. bataljona i tamo rekao da je zaključeno na sastanku brigadnog komiteta i sa komandantom III. bat. uredio sprovođenje. III. bataljon je shvatio to kao direktivu i bez pogovora izvršio. 206 Riječ je o skupini Marka Tomušića Škice. O djelovanju te skupine, usp. Z. Radelić, Križari: gerila u Hrvatskoj 1945.-1950., Zagreb, 2002., str. 260.-261. 207 Vjekoslav.

293

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement