Page 189

autoritet u narodnim masama uslijed milicije, koja nema nikakvih moralnih prava, da bude njezin izvršni organ. Sa samim tim stvara se ozbiljan politički problem. Narodno oslobodilački odbori neiskusni u svome radu, ne mogu da rješe sve te stvari, a pomoć koju dobivaju vrlo je slaba. Za ozdravljenje toga stanja izdali smo direktivu za generalno čišćenje Milicije, time da se izbace iz Milicije svi oni koji nemaju moralnih prava da budu čuvari Narodne vlasti. Odnos između vojske i Narodne Milicije vrlo zategnut, tako da nema nikakove saradnje, a isto takovi odnos vladaju izmedju civilnih i vojnih vlasti. Vojska čini pljačku na račun milicije, civilne vlasti ne čine ništa da to pitanje riješe. Konkretno ima slučajeva u Osijeku, da vojska hapsi miliciju, pa kasnije hapsi milicija vojsku, da bi konačno mijenjali jedne za druge. Sve se to događa sa znanjem Komandanta grada kao i Komande Narodne Milicije i ostalih civilnih i vojnih vlasti. Vojska uhapšene milicionere tjera da čisti nužnike, otimaju im bicikle, oružje, ne da im znakove, kako bi imali razloga da ih uhapsi na stražarskim mjestima. Za sve to znade Oblasni Narodno Oslobodilački Odbor koji se nalazi u dotičnome gradu i umjesto da stvar sređuje, oni šalju tajnika, koji stvar još više zaoštrava, jer dolazi u Komandu Mjesta i vadi pištolj na komandanta da će ga ubiti. Nikakove povezanosti između ustanova, već jedno opće otimanje za vlast sa strane vojske i civilnih vlasti. Ti nezdravi odnosi imadu odraza u narodu, koji je postao pasivan, jer sa njime nitko ne radi, već se stvari birokratski rješavaju odozgo. Organi OZN-e vrše pljačku, ubijaju ljude bez suda, ne pokopavaju ih ili ne pokopaju čestito. Narod strahuje. Osjeća se nesigurnost ne samo u narodu, nego i među članovima Narodno-oslobodilačkih Odbora. Na okrugu Brod i Nova Gradiška imade više slučajeva gore navedenih postupaka, gdje su se ubijali i seljaci bez suda i istrage. Slučaj pročelnika upravnog odjela u Pakracu s kojim smo razgovarali i koji je izjavio, da kada je učinio prigovore za postupak vojske i OZN-e prema narodu da se boji da će biti hapšen. Dakle, nije taj strah samo u narodu, koji svaki dan čeka da neće biti odveden negdje i ubijen (to javno govori), već je taj strah ušao i same odbore. Konkretno ima slučaj u Brodu gdje se organi OZN-e groze Kotarskom NO-u, koji je učinio izvide radi pljačke vina i drugih živežnih namirnica, kao i ubijanja nekih seljaka koji su nađeni nezakopani, odgovoreno mu je: “ako će te se mješati u naš posao i vas može stići da odete pod ledinu”. U Sibinju ubili su domobrane, njih oko 15 bez ikakovih razloga i to vojnici Narodne Odbrane. Sve to stvara krupne političke probleme, naročito u tom kraju koji nam od prije nije bio sklon. Da je stanje općenito takovo krivnja uglavnom leži na samim odborima koji nijesu upućeni u svoje kompetencije, a najviše na samom Oblasnom NOO-u, koji se nije udubio u rješavanje tih problema. U Oblasnom NOOu svi govore, kako će se rasformirati i akonto toga nitko ništa ne radi a u koliko i daju direktive, to ih birokratski postave i ne kontrolišu rad. Milicija je gola i bosa, bez ikakovih sredstava, a po kotarevima i gladuje. Konkretno u kotaru Pakrac. U Razgovoru sa kapetanom Lakić Mirkom iz Komande, koja se je nalazila u Oblasnom NOO-u doznali smo za birokratske postupke pojedinih članova toga odbora. Ima slučajeva, da pojedini član tog odbora ima po 7 pari odjela, konkretno neki Katalenac, tajnik imade dva automobila, nekoliko motorkotača, kočiju i jahaćeg konja, a da ne govorimo o raskošnim stanovima u koje se navuklo raznih živežnih namirnica.

189

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement