Page 169

Negativne karakteristike tog perioda sastojale su se u krutosti i neelastičnosti boraca i rukovodioca naročito kod izvršavanja specijalnih zadataka. Za primjer navodim slučaj iz V. brigade koji se je dogodio u Splitu. Zadatak je bio konspirativno izvršiti streljanje jednog špijuna. Zadatak je izvršen na taj način da su tri borca Narodne Odbrane sa šmajserima na gotovs proveli dotičnoga oko šest sati uveče, dakle po čistom danu, do sred Splita. “Konspirativno” su ga streljali tako da su potrošili dva šanžera šmajserske municije, jer je dotićni nakon dobivenih nekoliko metaka u stomak i prsa pao u jamu i vikao “samo sam ranjen”. Zastavnik koji je imao za dužnost organizirati i izvršiti taj zadatak raportirao je štabu brigade “zadatak je izvršen”. Takove i slićne pojave prilikom vršenja specijalnih zadataka a i vojničkih karakterišu vojničko stanje u prvom periodu života jedinica Hrvatske Divizije Narodne Odbrane. U sadašnjem periodu, popunom raznoraznim borcima iz operativnih jedinica, disciplina je u svakom pogledu popustila. Naročito je popustila spremnost u izvršavanju specijalnih zadataka. Za ilustraciju evo nekoliko primjera: U I. bataljonu I. brigade / Karlovac/ tri bandita na putu za streljanje pobjegla su. Isto streljanje nije trebalo da bude “konspirativno”. Iz zatvora u Brinju kojeg su osiguravale jedinice I. brigade, pobjeglo je jedanaest krvavih ustaša. Krivnja se je sastojala u tome što vodnik nije postavio stražarsko mjesto kod prozora. Vjerovao je u željezne gatre. /Mi smo stvar analizirali i predali na postupak štabu/. U istoj brigadi rezultat hapšenja jednog bandita bio je: mnogo pucnjave, naš jedan mrtav i dva ranjena, a bandit je pobjegao. U razdoblju od nepunih mjesec dana uslijed nespretnog baratanja oružjem četiri brigade u našoj diviziji imadu 9 mrtvih. Na prvom mjestu stoji III. i Zagrebačka brigada sa po tri mrtva. Iz istih razloga u diviziji imade u posljednje vrijeme 6 ranjenih. U samom Zagrebu imademo 10 slučajeva gdje su naši borci koji daju osiguranje zatvorima poslužili kao punktovi za vezu izmedju zatvorenika bandita i njihovih prijatelja i porodica. Pojave “stručnog” vodjenja istrage sa strane komandi četa i štabova bataljona su pored našeg stalnog urigiranja česte. Na pr. u II. bataljonu Zagrebačke brigade komandant bataljona, komandir i zamjenik komandira čete su vodeći istragu nad trojicom ljudi uhvaćenih na mitnici iste izmrcvarili i na koncu streljali i zakopali u lauf grabe na periferiji Zagreba. Interesantno je da samo jednom od njih znadu ime i prezime. U III. bataljonu III. brigade prilikom akcije na banditske ustaško-četničke grupice u šumi Žutnici, jedan vod je bio prisiljen da odstupi. Uzroci: površna procjena situacije. Pojave gundjanja i nezadovoljstva boraca prema rukovodiocima nijesu rijetke. Slučajevi samovoljnog uzimanja dopusta sa strane boraca i nižih rukovodioca su vrlo česti. Na pr. Komandir odjeljenja u Zagrebačkoj brigadi kao vodja patrole sprovodi grupu hapšenika u Osijek i vračajući se u Zagreb ostaje kod svoje kuće a vojnike uputi u četu. Isti dolazi u svoju četu nakon četiri dana. Slično je učinio pomoćnik komesara čete u IV. bataljonu Zagrebačke brigade koji je punih jedanaest dana lutao po Zagrebu. Trgovanje sa propusnicama i objavama za kretanje danju i noću nije rijetka pojava. Slućaj pisara u štabu Zagrebačke brigade u vezi sa Djuratek Stjepanom i Ečer Otom. “Slučaj Gospić” o kome se čitav materijal sa presudom nalazi kod vojnog suda KNOJ, pored ostalog interesantan je i za vojničko stanje u dotičnoj jedinici. Tamo su na pr. samovoljno izdana naredjenja i samovoljno izvršena, izvedena potpuno nevojnički. Osam žena i tri muškarca su streljani i nakon toga pokriveni granjem.

169

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement