Page 150

Pitanje domobrana u logorima povedeno je organizovano, što se može zaključiti da u svim djelovima okruga narod je izlazio sa istim zahtjevima i istim predlozima, da se služi istim parolama kao: Vi ste kazali da donosite slobodu, a naši sinovi i ljudi trunu po logorima. Takove parole su se prenosile preko ustaških porodica koje su najtješnje vezane sa ostacima reakcije, a preko njih se to prenosilo i na ostale koji imaju svoje u logorima, pa čak i na široke slojeve naroda. Preko pitanja domobrana reakcija je pokušala da napada našu vlast. Očiti primjer za to imamo na općini Lipovljani – Novska. Učitelj Kraljevac i neki partizan na odsustvu Švab kad su zarobljenici bili na putu za Pakrac izvukli su 4 zarobljena domobrana i sa njima došli u Lipovljane. Poslije tog njihovog gesta isti su rekli narodu da se svi domobrani mogu izvući iz logora samo ako hoće općinski NOO to da zahtjeva. Narod imajući podršku od njihove izjave zahtjevao je od Općinskog NOO-a da to učini. Općinski NOO odbio je zahtjev i tada su se žene okupile oko općine i tražile da NOO napusti općinu i da ga one ne priznaju kao vlast. Poslije tog dogadjaja učitelj je Kraljevac uhapšen a Švab je prijavljen vojnim vlastima. Narodu je preko masovnih sastanaka objašnjena odgovornost domobrana, nihovo izdvajanje od onih koji su krvarili, pristojan život u logorima, zatim naše namjere o domobranima, donekle je umirilo narod, pa čak i sam narod je tražio osudu koji su okrvarili i sl. Najaktivniji rad reakcije počeo je preko klera. Oni danas vode borbu protiv nas kao najjačim i najzgodnijim pravcem. Popovi su u najvećem dijelu na strani reakcije i aktivno se zalažu da umanje naše tekovine i da široke slojeve naroda odvoje od nas i na tom pitanju su vrlo aktivni. Njihov rad u tome pravcu liči i po tome što su učestvovali sa misama svakoga dana pa na nekim mjestima po dva do tri puta dnevno. Takva pojava zapaža se skoro u svim kotarevima u jednakoj mjeri. Pored toga česte procesije, a naročito u mjestima gdje osjete da će mo mi održavati zborove, sličan slučaj javio se u Ruševu. Pop je zakazao procesiju u nedjelju, a kad je doznao da će biti zbor u četvrtak on je odlučio procesiju za četvrtak sa izgovorom da će u nedjelju da prođe naša vojska i da će smetati procesiji, medjutim vojska tada nije prolazila nikakva kroz Ruševo. Namera da hoće da privuku široke narodne mase vidi se iz primjera u Novskoj selo Bročice, gdje je predsjednik Mjesnoga NOO-a poveza se sa domobranskim logorom i sakupio 2.800.000 Kuna bez znanja komande logora, od zarobljenika i došao u Kotarski JNOF da prijavi da je to poklon domobrana za Crkvu i da je pop preporučio da se uzme za taj novac hrana domobranima. Špekulativnim putem htjeli su prikazati narodu kako se crkva više stara o narodu nego naše vlasti. Isti je predsjednik uhapšen jer se uvidjela zlonamjernost popova i njihova zlonamjerna mreža, pošto taj logor imao je 70 % muslimana koji neznaju za crkvu Sv. Antuna u Krapju kojoj crkvi je bio namjenjen novac. Pokušavaju da obuhvate narodne mase preko vjerskih organizacija kao što su Srce Isusovo, Sv. Antun. Počeli su da služe misu za krvave ustaše koji su ubijeni od naše vojske, verovatno da ih prikažu kao stradalnike za svoj narod. Ti se slučajevi pojavlju na kotaru Novskom. Počeli su da se služe fantastičnim verzijama koji im je tumačen da su se počeli pojavljivati Božanstva kao opomena. Konkretan primjer desio se u Požegi gdje je Gradski bubnjar pored ostalih naredjenja proglasio da se u Bos. Petrovcu pojavilo 9 stubova a izmedju njih 10. sa likom Bogorodice. U Pleternici se pronijela vijest da se po šumama pojavljuju vatre i da se iz vatara pojavljuje lik majke božje. Vidi se namjera da zastraše narodne mase i preko toga straha da ih privežu za crkvu. Požeški je bubnjar

150

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...