Page 107

23. 1945., svibanj 13.

Iz obavijesti Štaba XVI. vojvođanske divizije III. JA Štabu I. brigade o prebrojavanju i sređivanju zarobljenog materijala, te o upućivanju svih zarobljenika u koncentracijski logor u Celju _____________ ŠTAB XVI. U. DIVIZIJE Jugoslovenske armije Broj. 106 Dne 13. V 1945. Štabu I. brigade46 Da bi što pre izvršili prebrojavanje i sređivanje zapljenjenog materijala, Štab IV. brigade, da u zajednici sa organima Komande pozadine ove divizije preuzeće celokupan materijal /i od I. brigade/. Sve zarobljenike uputiti u koncentracioni logor u Celje, a sva motorna vozila prikupiti na jedno mesto.47 Smrt fašizmu - Sloboda narodu Pol. Komesar, potpukovnik, Miloš P48 [v.r.]

Za Načelnik štaba, major, …49 [v.r.] M.P. _____________

Izvornik, strojopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 964, reg. br. 47-6.

46

Rukopis. Prema izvješću od 18. svibnja 1945. postrojbe XVI. vojvođanske divizije su od 8. do 17. svibnja 1945. zarobile 25.726, ranile 128 i ubile 84 neprijateljska vojnika, uz gubitke od 23 poginula, 34 ranjena i 6 nestalih. Usp. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, Tom XI, knjiga 3, Operacije Jugoslovenske armije 1945. Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije 1.I – 24.V 1945. Dokumenti Treće armije, Beograd, 1975., str. 619. 48 Pajković. 49 Potpis nečitak. Načelnik je tada bio major Eduard Rebula. 47

107

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement