Page 1

A Sp ec i alEv en i n gi nho n o ro f

JackM.Bar r ackHebr ew Academy

We dn e s da y ,Ap r i l28,2010


Wededi cat et hi sev eni ngt ot heRebbe‛ s l egacy. TheRebbe‛ suncondi t i onall ov eofpeopl e knewnobounds .Tot heRebbe,al l bel onged.Hemadet hem f eelathome. TheRebbe‛ swar ms mi l ewoul dhealev er y achi nghear t .Hewasal wayst her e, of f er i ngcouns elandbl es s i ngs ,comf or t andhope,andof t en,mat er i alhel paswel l . Tot heRebbet her ewer enodi v i s i ons amongt heJewi s hpeopl e.Hecons i der ed ev er yJewhi sownf l es handbl ood.Jewi s h uni t ywasnotas l ogan,awi s horapr omi s e –i twasar eal i t y.

TheRebbe RabbiMenachem M.Schneer s on

Iti st hi sbel i efi nJewi s huni t y,t henot i on t hatnooneofusi scompl et eunl es sal lof usar ei ncl uded,t hatgoest ot hev er ycor e andes s enceoft heRebbe‛ st eachi ng.Iti s t hi sconceptt hatmot i v at esandi st hecor e ofTheFr i ends hi pCi r cl e.


Di r ect or s ‛ Mes s age DearFr i ends , Iti sapl eas ur et owel comeyout oni ghtaswecel ebr at eTheFr i ends hi pCi r cl e‛ scont i nuedgr owt hand r ecogni zet hemanypeopl ewhohav emadei tpos s i bl e. Toourt eenagev ol unt eer s : Thankyou!Yourawes omededi cat i onandcommi t mentar et r ul yani ns pi r at i on.Yous houl dbepr oudt hat ourcommuni t yi sbecomi ngamor ewel comi ngandcomfor t abl epl aceforchi l dr enwi t hs peci alneeds ,due i nnos mal lpar tt oyoureffor t s .Ourgr at i t udeal s oext endst oyourpar ent swhov al ueandfaci l i t at e yourpar t i ci pat i on. ToLi s a&Ephi : Youcont i nuet obeanexampl eforus ,andfort heent i r ecommuni t y,ofr ecogni zi ngands t r engt heni ng eachi ndi v i dualt obr i ngouthi sorherhi ghes tpot ent i al .Yourdev ot i ont oeducat i on,l ov eofTor ahand Am Yi s r aelar eani ns pi r at i on.Youract i onsar ei mbuedwi t ht hev al ueofi ncl us i onbywel comi ngThe Fr i ends hi pCi r cl e,i nev er yas pect ,i nt oyourl i v es .Wear es ogr at efulandfor t unat et ohav eyouas champi onsofTheFr i ends hi pCi r cl e. ToFr eda&Howar d: Fr om t hefi r s tdayofyouri nv ol v ement ,youbel i ev edi nandl ov edTheFr i ends hi pCi r cl e.Youhav es etan exampl eforwhati tmeanst obet r uecommuni t yl eader s ,andt hi sobv i ous l yi sr efl ect edi nyour chi l dr en‛ scommi t mentt oyourv al ues .Yourent hus i as m andpos i t i v eout l ookar ei nfect i ousandmot i v at e t hos ear oundyou.Weappr eci at eal lt hatyouhav edoneforTheFr i ends hi pCi r cl eandl ookfor war dt o cont i nui ngourpar t ner s hi pi nt heyear sahead. Thi sdi nnerwoul dnothav ebeenpos s i bl ewi t houtt hehar dwor koft hemanyv ol unt eer sonourEv ent Commi t t eewhos ecr eat i v i t y,pas s i onandgener os i t ycombi nedt opr oduceas pect acul arev eni ng. Toget hermaywegofr om s t r engt ht os t r engt h! Chani&ZevBar am


Li s aandEphr ai m Dar das ht i TheFr i ends hi pCi r cl ei shonor edt or ecogni zeLi s aandEphr ai m Dar das ht ifort hei rcommi t mentt ov ol unt eer i s m andt ot heGr eat er Phi l adel phi aJewi s hcommuni t y.Hai l i ngfr om Nor r i s t own,Penns yl v ani a andTeher an,Ir an,r es pect i v el y,Li s aandEphihav emes hedt hei r r oot sandt hev al uesandcus t omsl ear nedfr om t hei rfami l i es .Act i v e par t i ci pant si nPhi l adel phi a' sJewi s hl i fe,t heDar das ht i shav ebeen dedi cat edmember soft heLowerMer i onSynagoguecommuni t yfor ov er25 year s .


Wi t hi nt hei rownfami l yuni t ,t heyhav es t r i v ent opr ov i det hei rchi l dr enwi t ha s t r ongJewi s hfoundat i onathomeaswel last os uppor tt hei reducat i onal exper i encesatTor ahAcademy,Abr amsHebr ewAcademy,St er nHebr ewHi gh School ,andBar r ackHebr ewDaySchool .Theyhav ebeenr ol emodel sfort hei r chi l dr eni nemphas i zi ngt hei mpor t anceofbei ngpar toft heJewi s hcommuni t y, s uppor t i ngIs r aelandhel pi ngot her swhi l er emai ni ngs ens i t i v et ot hei rneeds . Li s ahasfocus edherpr ofes s i onalener gi esont eachi ngandnur t ur i ngchi l dr en, es peci al l yi nJewi s hdays chools et t i ngs .Cur r ent l yt hegi ft ed/enr i chment t eacheratTor ahAcademy,Li s as t r i v est ocr eat epr ogr amst hatmeett heneeds ofherl ear ner sandhercol l eagues .Shel ov est oi ncor por at ecr eat i v eappr oaches andi nt er es t i ngmat er i al st oenhanceherwor k.Fi v eyear sago,whi l es er v i ngas t heyout hdi r ect oratt heLowerMer i onSynagogue,Li s ahel pedt heBar amsfi nd t hei rfi r s tl ocat i onforTheFr i ends hi pCi r cl eand,al ongwi t hEphi ,cont i nuesher i nv ol v ementwi t hourpr ogr ams .Ephiwor ksasacomput ert echni cals peci al i s tat Br ynMawrCol l ege.Heenj oysl ear ni nganddi s cus s i ngJewi s ht ext swi t hfr i ends andl ocals chol ar sandexudesal ov eofIs r aelandJewi s hl ear ni ng,i ncl udi ng t eachi ngadul tJewi s heducat i on. Li s aandEphiar ees peci al l ypr oudoft hei rfourchi l dr en,Shai ,Ni na,Mei r ,and Hannah,andt hewonder fulwaysi nwhi cht heyhav eadopt edt hefami l yv al uesof hel pi ngot her sandcont r i but i ngt ot hei rl ocalJewi s hcommuni t i esi nNewYor k, Mi ami ,Is r ael ,Chi cagoandPhi l adel phi a.Hannah,t heyounges tDar das ht i ,i sbei ng honor edt oni ghtasoneofourt eenagev ol unt eer s-at r i but et oHannahaswel las t oherpar ent s .


Thes eout s t andi ngi ndi v i dual sbr oughts mi l est ot hefacesofchi l dr enwi t hs peci alneedsfr om Januar y 2009 t hr ought hepr es ent :

Leader s hi pLeague Si v anBenMai mon Mi chel l eGol ds bor ough Mi r i am Leaf Mi chaelRubi n Vol unt eer s Samant haBer man At ar aGoodman Andr ewLehr Jer emyRudol er Adam Bl ack RachelGor don Sam Lei bowi t z Av iSat l ow Jes s eBer ns t ei n Aar onBl umber g LenaGr eenber g DaniLei bowi t z Jes s i eSegal Zus haBet t oun MeganBoni Mar cGr os s i nger HannahLev i ck Har r i s onSel et s ky Al i s onBl och Ayt anCohen Cas eyHaas Jos hLev i n BenSel t zer El iHaber Aar onEl ki n Kbenj ami nCopl on Kat eLev i n ChanaShakow Dani el l eDar ame NaomiHachen Hal l i eEr l i ch Es t herLev i n Dev or ahLeahSher man HannahDar das ht i YoniHachen Set hFel dman St er naLev i n Mi chalSnyder Yos s iGl i ck Ar i eDas h Shi r aHal per n Shi fr aLev y Juds onSol omon ShaniHi r s ch Hal anaDas h RachelHeffl er Mai aLev y RachelTanner RachelSandl er Lot t i eDas her Bar bar aHeni g Kayl aLi bes man Shi r aTr ager Jonat hanSchwar t z DaniDr at ch Sam Hur wi t z Sar ahLi ps ky Av r ahmiTr ager Jos huaEgos i Tal iSv ed RachelHur wi t z Ni col eMacey AbbyVi gder man s ens t at LeahJabl on Sar ahWei nbl at t RachelEi EmunahMeadv i n Adam Wachs Zahav aEl kai m Ayel etJacobs on Jes s iMi l es t one Dani el l eWachs Vol unt eer s Es t eeEl l i s Tal iJacobs on Sophi eMol i nar i MaxWal l ace Mor eyEl l i s Es t iJames MaxMol i nar i Emi l yWal t er s ZoeAbboudi Pai geEr l i ch AmiJames Dev oMyer ShanaWei s er Sar aAbr ams on Av r i elFi nder El iKat z NechamaMyer Bat yaWei s s Emi l yAcker RachelFi s hman Andr ewKaufman Mol l yNadav Dev or aWei s s ReynaFox Mat t hewKaufman Jami eAxel r od Jor danaNor r y Adr i enneWer t h JacobFr ankel Hunt erKi ng Ji l l i anAxel r od Tzi v yaOr t i z Al ys s aWi kl er Or l yGabay Dal i aKi r zner Cor yBar net Sar i t aRav i ns kyFl eeger JenZel ni ck MeganBaumel Al ys s aGabay Av i v aKol os ki ShaynaRav i ns kyFl eeger Mei t alZi mbal i s t Gabr i el l eBayl i s s MaxGer i ng EmanuelKor n St ephenRhode Bar iZweben ChananBayl i s s JakeGer i ng Geffi eKor nhaus er Mi r i am Rock Mel i s s aKr ous e Aar onBenau Lei ki eGl i ck Mayt alRot hs chi l d


OurSt aff

Adul tVol unt eer s

MeganBaumel Angel eBol ogni ni Execut i v eDi r ect or Emi l yCopl on Mi chel eCot umacci o ChaniSchmi dtBar am Bar br aDas her Pr ogr am Di r ect or AmyEr l baum Jacki eFox Hi ndyFi nman Tzi piGl i ck Vol unt eerCoor di nat or Al anGol dfus s Bar bi eHeni g Mei rShi ms honTr ei bwas s erSaraLandman Mus i cTher api s t ChanaLane Men‛ sCl ubofTempl eBet hHi l l el /Bet hEl AmyNi s en Cai tGi l mar t i n Li ndaSagman Behav i orTher api s t&St aff/ Vol unt eerCons ul t ant Ar t hurSauer haft Jes s i caWaber Mi naWol fe Chr i s t i naAmber g

RabbiZevBar am

TeenDi v i s i onCoor di nat or , Behav i orTher api s t&St aff/ Vol unt eerCons ul t ant

ChayaMyerSnyder SundayCi r cl eCoor di nat or

Gr oupVol unt eer s

Thefol l owi ng pr ofes s i onal sdonat ed t hei rt i met omaki ng pr es ent at i onst ot he par entgr oup: Dr .Shel donBer ni ck

Br oomal lPedi at r i cDent i s t r y andOr t hodont i cs

PaulFel dman,Es q.

Fel dmanandFel dman

Dal eFi s her

Cl i ni calSoci alWor k/ Ther api s t ,LCSW

Li nds ayLawer

Cent erforMent alHeal t h Pol i cy&Ser v i ces Res ear chDepar t mentof Ps ychi at r y, Uni v er s i t yofPenns yl v ani a SchoolofMedi ci ne

Bi CoChabadSt udent ‛ sAs s oci at i on 8t hgr ader sofTor ahAcademy ChabadatTempl eUni v er s i t y Hi l l elatTempl eUni v er s i t y JChai Br uceSham,CLF PennTzedek alCar ePl anner Yout hGr oupatTempl eBet hHi l l el /Bet hElSpeci

War m appr eci at i ont ot hos el i s t edandt ot hemanymor ewhogi v es omuchoft hems el v esi nal lFr i ends hi p Ci r cl eendeav or s-fr om s etupt ocl eanup,t os ubs t i t ut i ng,pr es ent i ngv al uabl ei nfor mat i ont ot he par ent sgr oupandi ncount l es sot herways .Wor dscannotadequat el yexpr es showi mpor t antyouar et o TheFr i ends hi pCi r cl e.


Adv i s or yBoar d

Ev entCommi t t ee

Dr .Er i cBer ger Al exandr aBr i ckl i n RebeccaCohen,Ph. D Andr eaCor en Bar bar aEps t ei n Dr .Tal yaFi s hman Car ol eShamesFr ank Dr .Geor geFr ank,Es q. Ri t aLour i eGal ena Dr .Cel i aGl i ck Dr .RachelHachen Li ndaJ.Hel l er ,Es q. ReneeW.Kal andar ,OT\L RabbiEphr ai m Lev i n Dr .St ev enMandel Ar iMi l l er Dr .Mar ci aLev i ns on,PT,MFT RabbiMenachem Schmi dt Chav aSchmi dt Br uceSham Hi l deSham Ei l eenS.Skl ar off JanetSwar t z Sher ylTr eger man Mi r i am Taubman Shar onWohl mut hTeacher

Jul i e&Rober tAxel r od Kar en&Mar kBer ns t ei n Joan&JoelBet es h El l en&Mi chaelBr affman Ir i s&Lar r yBr owns t ei n Al l i s onDeaneCar ney Mal ka&Dav i dCar ol i ne Sus an&Nei lCooper Dev or ah*&ShayaDei t s ch Amy*&Dani elEr l baum Vi cki&Gar yEr l baum Pam &Scot tFel dman Dar i en&Char l esFi nder Gi l ya&LenFr eedman Wendi eGabay RabbiAl ber tGabbai Joy&Br i anGol ds t ei n Tr acy&Geor geGor don Cr i s t y&Mi t chel lHol l i n RabbiShmuel&BeckyJabl on Dr s .Mar s ha&Dar i nKat z Sandy&Mi chaelKor nhaus er Sar aLandman Fel i s s a( Hannah)Lane Leader s hi pLeagueVol unt eer s Hol l yCohen&Lei bMeadv i n

Sandy&Her bMos s Audr eyWhi t man&PaulNewman Gai l&El l i otNor r y Hannah&Rakhmi elPel t z Dayana&Ber elRapopor t Jenni ferRos en Ji l l&Br i anRos en Lor i&Pet erRos enber g Li ndaSagman Li nda&Er i cSat l ow Emi l yCopl on&Ar t hurSauer haft Janet&St ev enSchwar t z Sus an&Jeffr eySchwar t z Gai l *&Lar r ySi mon JudyTer et s ky Jes s i caWaber But s i e&JayWei ns t ei n Lor na&Set hZwi l l enber g *Member sofAdv i s or yBoar d

Par entCommi t t ee Jenni ferAbr ams on Judy&Fr edBomze Mar i s ol&Dav i dGr eenber g Set hHor wi t z Al i ci aFel t on&Sher r i l lNeff Mar l ene&St ev enRos s


TheFr i ends hi pCi r cl es er v esfami l i esofchi l dr enwi t hs peci alneeds t oddl er st hr oughyoungadul t s ,offer i ngt hem aful lr angeofs oci al exper i ences . Thepr ogr am al s ofi l l sav i t alneedformeani ngful v ol unt eeroppor t uni t i esfort eenager swhol ear nhow t opr ov i der es pi t e andfr i ends hi pt ot hes echi l dr enandt hei rfami l i es . OurPr ogr ams : Fr i endsatHome SundayCi r cl eRes pi t eSes s i ons TeenCi r cl e Bar& BatMi t zv ahLes s ons Hol i daysatHomeAct i v i t yPackages Hol i dayCar ni v al s Fami l yShabbatDi nner s Par entWebi nar sandLi s tSer v e Par entNet wor ki ngandSuppor t Moms ‛Ni ghtOut Vol unt eerCl ub Vol unt eerSens i t i v i t yTr ai ni ng Leader s hi pLeague


Tot heGr eat es tGr oupofTeenager sAr ound: Thanksformaki ng TheFr i ends hi pCi r cl eal lt hati ti s ! Wecoul dnev erdoi twi t houtyou! You‛ r et hebes t , RabbiZev& ChaniBar am & Hi ndyFi nman


InHonorofLi s a& Ephi : Thankyouforyourwi l l i ngnes st ol end ahandandpar t nerwi t hus .We cont i nuet obehumbl edandi ns pi r edby youandyourwonder fulfami l y. Wi t hgr at i t ude, ChaniandZev


InhonorofFr eda& Howar d: Ithasbeens uchapr i v i l egeget t i ngt o know youguys ,andhav i ngt hehonor ofbr i ngi ngyourfami l yi nt o TheFr i ends hi pCi r cl efami l y. Thanksforbei ngs uchgr eatfans ! Wi t happr eci at i on, Chani& Zev


HEY LEADERS!Twowor ds : YOU ROCK! ! Thankyoufr om al lofusher e@ TFC

Wewi s ht oexpr es sourgr at i t udet ot hos efoundat i onswhos e as s i s t ancemeanss omucht ousandenabl esTheFr i ends hi pCi r cl e t ofl our i s handgr ow: Er l baum Fami l yFoundat i on TheSeymourKal s t ei nFoundat i on TheRunForHar ol dFoundat i on JoanandJackShus t erFoundat i on


To : Co n g r eg at i o nBet hHamedr as h Co n g r eg at i o nBet hOr Lo werMer i o nSyn ag o g u e Templ eBet hHi l l el / Bet hEl Templ eSi n ai To r ahAc ademyo fGr eat erP hi l adel phi a Ol dYo r kRo adTempl eBet hAm Mai nLi n eRef o r m

Andourcol l eagues : ChabadLubav i t chofTheMai nLi ne ChabadLubav i t chofChes t erCount y Lubav i t chofMont gomer yCount y ChabadLubav i t chJewi s hCent erofRydal ChabadCent erforJewi s hLi featt heTr i -Co Speci alr ecogni t i ont o: JackM.Bar r ackHebr ew Academy, Ourhos tforal lt heSundayCi r cl es es s i onst hi syear

Thankyouforopeni ngyourhear t sanddoor st oTheFr i ends hi pCi r cl e,andenabl i ngust o hav eahomeforourev ent s .Youar emaki ngt hi scommuni t yapl acewher eev er yonefeel s comfor t abl e!

Toours i s t eror gani zat i on, TheFr i ends hi pCi r cl eoft heDel awar eVal l ey- Nor t h, andes peci al l yt o RabbiYudi& Mi r i am Shemt ov . Mayyougofr om s t r engt ht os t r engt h andmaywecont i nuewor ki ngt oget her t os t r engt henTheFr i ends hi pCi r cl egoal s .


Hi ndy: Thanksforbei ngourpar t neri nwor k,br ai ns t or mi ng,net wor ki ng,“ t abl e-i ng” ,and Fr i ends hi p“ Ci r cl i ng”i nev er yway,andmos ti mpor t ant l yi ns hl i chus . Wefeels ol uckyt ohav eyouaspar toft het eam and wi s hyouonl yr ev eal edbr achasi nev er ys i ngl eas pectofyourl i fe. Thankyous omuchforal lyourl at eni ght sanddedi cat i ont omaki ngt hi sev enthappen! Wi t hs omuchappr eci at i on, ChaniandZev P. S.Speci als houtoutfr om Rozy,Sar ahandDov yforbei ngs ogoodt ous !


Thankyout oal lofourfel l ow s hl uchi m forbei ngourpar t ner sanda cons t ants our ceofs uppor ti ns omanyways .Mayal lofusmer i tt o has t ent heGeul ahNOW! Phi l adel phi aLubav i t chCent er ,Regi onalDi r ect or s RabbiAv r aham & Bat s hev aShemt ov

Lubav i t chofWynnewood&CampGanIs r ael RabbiZal man& Mi r i am Ger ber

Lubav i t chHous e,Jewi s hBus i nes sNet wor k, Jewi s hRel i efAgency RabbiMenachem & Chav aSchmi dt

Lubav i t chofCent erCi t y RabbiYochonon& LeahGol dman

ChabadLubav i t chofChes t erCount y RabbiYos s i& Ti ckyKapl an Lubav i t chofMont gomer yCount y RabbiShaya& Dev or ahDei t s ch ChabadLubav i t chJewi s hCent erofRydal RabbiZus he& Di niGur ev i t z ChabadLubav i t choft heMai nLi ne RabbiShr aga& Mi chalSher man RabbiMoi s he& Dev or ahBr ennen RabbiMendy& TemaCohen

ChabadofNor t her nLi ber t i es RabbiGedal i ah& Shev yLowens t ei n ChabadLubav i t chofNor t hwes tPhi l adel phi a RabbiYi t zchok& Pes s yGur ev i t z ChabadJewi s hCent erofDel awar eCount y RabbiEl iDov i d& Ri v kySt r as s bur g Lubav i t chofBucksCount y RabbiYudi& Mi r i am Shemt ov RabbiAr yeh& Ros i eWei ns t ei n RabbiMendel& RechamaLezel l e RabbiMendel& Das s i ePr us s


ChabadCent erforJewi s hLi featt heTr i Co RabbiEl i& Bl umi eGur ev i t z

ChabadofBer ksCount y RabbiYos s i& ChanaLi ps ker

Lubav i t chHous eatPenn RabbiEphr ai m & Fl or aLev i n RabbiLev i& NechamaChat zkel ov i t ch

ChabadofPennSt at e RabbiNos s on& Sar ahMer et zs ky

ChabadatTempl eUni v er s i t y RabbiBar uch& ChaniKant or Lubav i t chCent erforRus s i anJewr y RabbiShol om & Mal kyGol ds hmi d ChabadLubav i t ch-VaadLi dov r eiIv r i t RabbiZal man& Fai geLi ps ker RabbiLev i& Ri v kahWeber

ChabadLubav i t choft hePoconos RabbiMendel& Sht er niBendet Lubav i t choft heLehi ghVal l ey RabbiYaakov& Dev or ahHal per i n


BenSel t zer , al lt hev ol unt eer s , andSt affof TheFr i ends hi p Ci r cl e St ev en,Fr ed,JudyandMi chaelBomze SandyandPaulBomze Mat t hew,Dor i s ,andCar ol anYar czower Bet h,Dav i d,Al l y,andLaur enBl um and AmandaLi ght man Saundr a,Donal d,Li s a,andRachelFr eedman Byr onandDebbiGol ds t ei n Ar mandaAl ber t Sus anBl um Ci ndyLamber g


The Friendship Circle  

Vertual Ad Journal form our annual Friendship Circle Gala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you