Page 1

– Avoin lähdekoodi taiteeseen

Työpajat:

1. Näytellään oikeesti – teatterin tekeminen lasten kanssa Esittämistä vai näyttelemistä? Siinä on vissi ero. Taidekasvattaja Marja Myllyniemen vetämässä pajassa tutustutaan teatterin tekemiseen pitkän linjan ammattilaisen opastamana. Kohderyhmä: 7– 18 vuotiaat. 2. Synkeän louhoksen seikkailu – ota sosiaaliset taidot haltuun pelaamalla! Sosiaalisten taitojen kehittämiseen tarkoitettu lasten seikkailupeli on syntynyt etsittäessä ratkaisuja kouluelämän arjen ongelmatilanteisiin. Kehyskertomus johdattelee pelaajat seikkailuun, jonka aikana harjoitellaan muun muassa tunteiden tunnistamisen ja nimeämisen taitoja. Työpajassa osallistuja tutustuu seikkailun saloihin itse tekemällä ja kokeilemalla ja saa varmuutta pelinjohtajana toimimiseen. Kohderyhmä: 2–4 luokka. 3. Koeajo – nuoret tapahtumatuottajina Nuorten tekemää kulttuuria nuorille -tapahtuman johtajina toimivat nuoret itse. Koeajo-menetelmä kannustaa nuoria omaehtoisen kulttuurin tekemiseen, kun taas aikuiset ovat taustatukena. Työpajassa selviää, miten tämä on käytännössä mahdollista ja mitä menetelmän toteuttaminen edellyttää. Kohderyhmä: 13–18-vuotiaat. 4. Tanssien läpi lukkarin -tanssityöpaja / Dansande genom gymnasiet –verkstad Tanssien läpi lukkarin – tanssityöpajassa pääset kokeilemaan, miten tanssin avulla voi oppia eri oppiaineita hauskasti ja luovasti. Harjoitukset soveltuvat esi- ja erityisopetusryhmille, perusopetukseen sekä myös koulujen kerhotoimintaan. Kohderyhmä: 1–9 luokka. Dansande genom gymnasiet -verkstad ger på ett mångsidigt sätt idéer till dansfostran inom den grundläggande utbildningen, inom ramen för de olika läroämnenas undervisningstimmar. Ingen specialkompetens behövs ! Målgrupp: 1–9 klass. 5. Muotoilijan aarrearkku Muotoilijan aarrearkku -työpajassa muotoillaan maalaushuovasta aarrearkun kaavan avulla tossut, jotka maalataan, tuunataan ja koristellaan. Muotoilijan aarrearkun sisältö innostaa lasta leikin, tarinoiden ja oman tekemisen kautta tutkimaan omaa ympäristöä muotoilun näkökulmasta. Kohderyhmä: 5–10-vuotiaat, erityisesti esiopetus.


6. Videopensseli Videopensseli-menetelmä on mediakasvatuksellisen työväline, jolla ympäristöä tutkitaan, tarkastellaan ja havainnoidaan videokameran välityksellä. Menetelmä sopii esi- ja alkuopetukseen ja sen avulla voidaan tuoda mediakasvatuksellisuutta matematiikan, kuvataiteen ja äidinkielen opetukseen. Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetus, erityisopetus, perusopetukseen valmistava opetus. 7. Tunteiden kirjo Työpajassa tutustutaan taidepohjaiseen tunnetyöskentelyyn Monestaan monenmoista taidetaan menetelmän keinoin. Monestaan monenmoista taidetaan on monitaiteinen taidekasvatusopas suomea toisena kielenä puhuvien nuorten opetukseen. Kohderyhmä: Suunnattu yläkouluikäisille, mutta sopii myös alakouluikäisille. 8. Minun voimaeläimeni – Yhteisöllinen tekstiilitaidetyöpaja Työpajassa loihditaan esiin jokaisen osallistujan oma voimaeläinhahmo, jonka kautta ilmaistaan itseä ja pohditaan maailmaa. Työpajatyöskentely perustuu taiteen tekemisen ohessa syntyneiden ajatusten jakamiseen, toisten osallistujien kuuntelemiseen ja omana itsenään hyväksytyksi tulemiseen. Menetelmä on suunniteltu etenkin erityisryhmille. Kohderyhmä: erityisryhmät, 7–17 v. 9a. Ordboet – Ordkonst, läslust och språkstimulans OBS! Endast på måndag 4.11.! Metoder och material från fantasiutställningen Ordboet lockar fram fantasi och kreativitet hos barnen. Verkstaden introducerar fantasiutställningen Ordboet som redskap och arbetsmetod i undervisningen. Deltagarna får konkreta tips på hur man med kreativa metoder och hjälpmedel kan levandegöra berättelser och utveckla uttrycksförmågan med barnens egen fantasi och kreativitet som utgångspunkt. Målgrupp: 1–2 klass. 9b. Att resa över tid och rum – tidsresan som pedagogisk metod OBS! Endast på tisdag 5.11. Tidsresa är en dramalek, där man leker in kulturhistoriska kunskaper. Tidsresemetoden kan användas både med yngre och äldre barn och vävas in i många olika ämnen och helheter. I workshopen ges Idéer, inspiration och till slut gör vi förstås en tidsresa! 10. Bändisimulaattori Louhimon työpaja bändisoittoon. Bändissä tai jossain kokoonpanossa soittaminen on rytmimusiikissa tärkeintä. Bändi on enemmän kuin osiensa summa. Yhteissointi koostuu usean erilaisen soittimen ja soittajan muodostamasta musiikillisesta kudelmasta. Bändisimulaattorissa saadaan yhdessä soittamalla nopeasti aikaan vetävää musiikkia vähäisillä soittotaidoilla. Simulaattori pohjautuu Louhimon julkaisemaan metodioppaaseen. Kohderyhmä: 3.–6. luokka. 11. Sirkus osana opetusta Työpajassa luodaan katsaus Pirkanmaan Taikalampun kehittämiin sirkuksen työpaja- ja projektimalleihin sekä tutustutaan toiminnallisesti sirkustaiteen mahdollisuuksiin osana opetusta. Työpajassa 30 minuutin esittely ja 1,5 h toiminnallinen Sirkus tutuksi -työpaja. Kohderyhmä: Sisältö on sovitettavissa kohderyhmän ikään.


12. Voimauttava kuvataidetyöpajamenetelmä Voimautumiseen tähtäävässä kuvataidetyöpajatyöskentelyssä tavoitteena on luoda edellytykset sille, että oppilas saa mahdollisuuden työstää valittua aihetta kuvallisten menetelmien avulla. Keskeisessä asemassa on keskusteleva ilmapiiri, niin työskentelyn aikana kuin lopputuloksia tarkasteltaessakin. Oppilaiden tuotokset merkityksellistyvät vasta muiden katseiden alla ja keskustelun kautta. Kohderyhmä: Yläaste/lukio/amk. 13. Voimauttava sanataidetyöpajamenetelmä Voimaantumiseen tähtäävä sanataidetyöpaja, jossa elämän tarinalliset ainekset tehdään näkyväksi. Tärkeitä teemoja ovat ympäröivän maailman ja oman elämän välisen yhteyden hahmottaminen sekä sen osoittaminen, että taide ja luova itseilmaisu voivat tarjota uusia tapoja käsitellä ja jäsentää omaa elämää. Kohderyhmä: Yläaste/lukio/amk. 14. Voimauttava valokuvatyöpajamenetelmä Valokuvauksen avulla on luontevaa opettaa visuaalista lukutaitoa ja rakentaa identiteettiä tukevia opetuskokonaisuuksia. Työpajassa sovelletaan voimauttavan valokuvan ja valokuvaterapian menetelmiä valokuvauksen opetukseen ja valokuvataan omakuvia. Työpajan voi myös integroida muiden aineiden opetukseen. Voit halutessasi ottaa mukaan jonkin itsellesi merkityksellisen esineen, asian tai vaatekappaleen. Kohderyhmä:yläaste/lukio/amk. 15. Voimauttava draamatyöpajamenetelmä Peruskouluikäisten nuorten kanssa toteutettavien teatterityöpajojen keskiössä on esille asettaminen ja asettuminen, katsominen ja näkeminen. Miten sitten saadaan esille jotakin, mitä voisi toisille näyttää? Työpajassa tutustutaan erilaisiin tapoihin toteuttaa oppitunteja, joiden tavoitteena on rohkaista oppilaita kokemaan, tuntemaan, katsomaan, näkemään ja kuvittelemaan. Kohderyhmä: Yläaste/lukio/amk. 16. Voimauttava videotyöpajamenetelmä Videon tekeminen on roolileikkiä, joka tarjoaa mahdollisuuden nähdä vuorovaikutussuhteita uudella tavalla ja asettua itselleen kokonaan uusiin rooleihin. Ihmiselle, joka arkirooleissaan harvoin sanelee toisten ihmisten toimintaa, tällainen roolikokeilu voi olla hyvinkin voimauttavaa. Toisaalta jokaiseen rooliin sisältyy oma vastuunsa, joten elokuvanteko on myös tapa harjoitella vastuun ottamista ja vastavuoroisuutta. Kohderyhmä: Yläaste/lukio/amk. 17. Zodiakin kielityöpajat Zodiakin kielityöpajoissa tutustutaan keinoihin, joiden avulla kieltä voidaan oppia toiminnan ja liikkeen kautta. Kielenoppimista lähestytään kaikkien aistikanavien, pelin ja leikin kautta, jolloin ilmapiiri on rento ja hauska ja otollinen oppimiseen. Työpajassa näytetään esimerkkejä menetelmän käytöstä opetuksessa ja tehdään harjoituksia käytännössä. Työpajan kieli: espanja. Kohderyhmä: Menetelmä sopii kaikenikäisille.


18. Keskusteleva kuvan tarkastelu Työpajassa tutustutaan ns. keskustelevaan kuvan tarkasteluun (engl. Visual Thinking Strategies). Se on yksinkertainen visuaalisten taiteiden opetukseen Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä, jossa taidetta käytetään ajattelun, vuorovaikutustaitojen ja kuvanlukutaidon oppimisen välineenä. Ryhmän vetäjä ei siinä jaa tietämystään tai etsi oikeita vastauksia, vaan kyseessä on vuorovaikutteinen, osallistava ja aktivoiva keskustelu. Menetelmää voi soveltaa kaiken ikäisten ryhmissä. 19. Pula-ajan parhaat niksit Työpajassa perehdytään siihen, miten arkielämä sujui viime sotien aikana ja sen jälkeen, pulaajalla. Tutustutaan mm. vaatehuollon, kauneudenhoidon ja keittiöhommien nikseihin. Peruna, kananmuna ja ruokasooda olivat pula-ajalla tärkeitä apuneuvoja. Mitään ei heitetty pois, vaan käytettiin mahdollisuuksien mukaan uudestaan. HUOM! Työpajaan osallistuvien toivotaan tuovan mukanaan parsittavia sukkia. Kohderyhmä: Yläaste/lukio/amk. 20. Ruiskutussi Supafly-katutaidetyöpajoissa pääset kokeilemaan miniatyyrigraffitien maalamista suoraan pöytiin. Menetelmä soveltuu niin yhteiskuntatieteiden kuin kieltenkin opetukseen ja tarjoaa uusia ulottuvuuksia nuorten osallistamiseen ja avoimen keskustelun herättämiseen. Kohderyhmä: Menetelmä sopii kaikenikäisille. 21. Lasten valta - Todellisuudella kokeilemisen pedagogiikka Lasten valta on soveltavan taiteen perinteeseen asettuva taiteellis-pedagoginen konsepti, joka tutkii lasten kokemusta vallasta. Millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin heille? Lasten valta perustuu Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetyille kokeellisen esitystaiteen metodeille, joita muokataan todellisuudella kokeilemisen pedagogiikaksi. Työpajassa johdatetaan käytännönläheisesti Lasten valta -metodiikan käyttöön. Kohderyhmä: Menetelmä sopii kaikenikäisille.

Himo4 työpajat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you