Page 1


‫אַ ְׁשרֵ י ּכָ ל יְ רֵ א יְ ָי הַ ה ֹלֵ ְך ּבִ דְ רָ כָ יו‪ .‬יְ גִ יעַ‬ ‫ּכַ ּפֶ יָך ּכִ י ת ֹאכֵ ל אַ ְׁשרֶ יָך וְ טו ֹב לָ ְך‪ .‬אֶ ְׁש ְּתָך‬ ‫ּכְ גֶפֶ ן ּפ ֹרִ ּיָה ּבְ יַרְ ּכְ תֵ י בֵ יתֶ ָך ּבָ נֶיָך ּכִ ְׁש ִתלֵ י‬ ‫ֵיתים סָ בִ יב לְ ׁשֻ לְ חָ נֶָך‪ִ .‬הּנֵה כִ י כֵ ן יְ ב ֹרַ ְך‬ ‫ז ִ‬ ‫ּגָבֶ ר יְ רֵ א יְ יָ‪ .‬יְ בָ רֶ כְ ָך יְ ָי ִמ ִּצּיו ֹן ּורְ אֵ ה ּבְ טּוב‬ ‫רּושׁלָ יִ ם ּכ ֹל יְ מֵ י חַ ּיֶיָך‪ּ .‬ורְ אֵ ה בָ נִ ים‬ ‫יְ ָ‬ ‫לְ בָ נֶיָך ָׁשלו ֹם עַ ל יִ ְׂשרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫תהלים קכ"ח‬


‫ֲמּו עַ ִּמי י ֹאמַ ר אֱ ֹלהֵ יכֶ ם‪.‬‬ ‫ֲמּו נַח‬ ‫נַח‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם וְ ִקרְ אּו אֵ לֶ יהָ ּכִ י מָ לְ ָאה ְצבָ אָ ּה‪ּ ,‬כִ י נִ רְ צָ ה‬ ‫ּדַ ּבְ רּו עַ ל לֵ ב יְ ָ‬ ‫עֲ וֹנָּה ּכִ י לָ ְקחָ ה ִמּיַד יְ ָי ּכִ פְ לַ יִ ם ּבְ כָ ל‪-‬חַ ּט ֹאתֶ יהָ ‪.‬‬ ‫קו ֹל קו ֹרֵ א ּבַ ִּמדְ ּבָ ר ּפַ ּנּו ּדֶ רֶ ְך יְ ָי י ְַּׁשרּו ּבָ עֲ רָ בָ ה ְמ ִסּלָ ה לֵ אֹלהֵ ינּו‪.‬‬ ‫בּוׁשּה ו ִַּת ְׂשחַ ק לְ יו ֹם ַאחֲ רו ֹן‪.‬‬ ‫הדָר לְ ָ‬ ‫עֹוז וְָ‬ ‫ָלֹום ּבִ ְמרו ֹמָ יו הּוא יַעֲ ֶׂשה ָׁשלו ֹם עָ לֵ ינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂשרָ אֵ ל‪,‬‬ ‫ֶה ׁש‬ ‫עֹׂש‬ ‫וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן‪.‬‬ ‫אׁשיכֶ ם וְ ִהּנ ְָׂשאּו ּפִ ְתחֵ י עו ֹלָ ם וְ יָבו ֹא מֶ לֶ ְך הַ ּכָ בו ֹד‪,‬‬ ‫ׁשעָרִים רָ ֵ‬ ‫ְאּו ְ‬ ‫ׂש‬ ‫ּוׂשאּו ּפִ ְתחֵ י עו ֹלָ ם וְ ָיב ֹא מֶ לֶ ְך הַ ּכָ בו ֹד‪.‬‬ ‫אׁשיכֶ ם ְ‬ ‫סֶ לָ ה‪ְׂ .‬שאּו ְׁשעָ רִ ים רָ ֵ‬ ‫ִמי הּוא זֶה מֶ לֶ ְך הַ ּכָ בו ֹד יְ ָי ְצבָ או ֹת הּוא מֶ לֶ ְך הַ ּכָ בו ֹד‪ ,‬סֶ לָ ה‪.‬‬ ‫שלַיִם‪ּ ,‬גִ ילּו בָ ּּה ּכָ ל או ֹהֲ בֶ יהָ ‪.‬‬ ‫ׁ‬ ‫ֶת יְרּו ָ‬ ‫ִיׂשּו א‬ ‫ׂש‬ ‫עַ ל חוֹמֹו ִַתיְ ך ִעיר ּדָ וִ ד‪ִ ,‬הפְ קַ דְ ִּתי ׁשו ְֹמרִ ים‪ּ ,‬כָ ל הַ ּיו ֹם וְ כָ ל הַ ּלַ יְ לָ ה!‬ ‫ַאל ִּתירָ א וְ ַאל ּתֵ חַ ת עַ בְ ּדִ י יַעֲ ק ֹב‪ּ ,‬כִ י יָפּוצּו ּכָ ל ְמ ַׂשּנְ אֶ יָך‪ִ ,‬מּפָ נֶיָך‪.‬‬ ‫ְׂש ִאי סָ בִ יב עֵ ינַיִ ְך ּורְ ִאי ּכֻּלָ ם נִ ְקּבְ צּו ּובָ אּו לָ ְך‪.‬‬ ‫ָלֹום רָב עַ ל יִ ְׂשרָ אֵ ל עַ ְּמָך ָּת ִׂשים לְ עו ֹלָ ם ּכִ י אַ ָּתה הּוא מֶ לֶ ְך‬ ‫ׁש‬ ‫ָאדו ֹן לְ כָ ל‪-‬הַ ָּׁשלו ֹם‪ .‬וְ טו ֹב ּבְ עֵ ינֶיָך לְ בָ רֵ ְך אֶ ת עַ ְּמָך יִ ְׂשרָ אֵ ל ּבְ כָ ל‪-‬עֵ ת‬ ‫ל‪ׁ-‬שעָ ה ּבִ ְׁשלו ֹמֶ ָך‪.‬‬ ‫ּובְ כָ ָ‬

‫‪55‬‬


‫ׁשלַיִם עִירְָך ּבְ רַ חֲ ִמים ָּתׁשּוב‪ ,‬וְ ִת ְׁשּכו ֹן ּבְ תו ֹכָ ּה ּכַ אֲ ֶׁשר ּדִ ּבַ רְ ָּת‪,‬‬ ‫וְלִירּו ָ‬ ‫ּובְ נֵה או ָֹתּה ּבְ קָ רו ֹב ּבְ יָמֵ ינּו ּבִ נְ יַן עו ֹלָ ם‪ ,‬וְ כִ ּסֵ א דָ וִ ד ְמהֵ רָ ה‬ ‫לְ תו ֹכָ ּה ָּתכִ ין‪.‬‬ ‫טֹוב לְהֹודֹות ַליְ ָי ּולְ זַּמֵ ר לְ ִׁש ְמָך עֶ לְ יו ֹן‪ .‬לְ הַ ּגִ יד ּבַ ּב ֹקֶ ר חַ ְסּדֶ ָך‬ ‫וֶאֱ מּונ ְָתָך ּבַ ּלֵ ילו ֹת‪.‬‬ ‫יֲַעלֶה וְיָבֹא וְ יַּגִ יעַ וְ יֵרָ אֶ ה וְ יֵרָ צֶ ה וְ יִ ָּׁשמַ ע וְ יִ ּפָ קֵ ד וְ יִ ּזָכֵ ר זִ כְ רוֹנֵנּו‬ ‫ּופִ ְקּדוֹנֵנּו‪ ,‬וְ זִ כְ רו ֹן אֲ בו ֹתֵ ינּו‪ ,‬וְ זִ כְ רו ֹן מָ ִשׁיחַ ּבֶ ן ּדָ וִ ד עַ בְ ּדֶ ָך ‪,‬וְ זִ כְ רו ֹן‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ִעיר קָ דְ ֶׁשָך‪ ,‬וְ זִ כְ רו ֹן ּכָ ל עַ ְּמָך ּבֵ ית יִ ְׂשרָ אֵ ל לְ פָ נֶיָך‪,‬‬ ‫יְ ָ‬ ‫לִ פְ לֵ טָ ה לְ טו ֹבָ ה‪.‬‬ ‫ירּוׁשלָ יִ ם‪.‬‬ ‫מּצִּיֹון ּתֵ צֵ א תו ֹרָ ה ּודְ בַ ר יְ ָי ִמ ָ‬ ‫ּכִי ִ‬ ‫ֹלא עָלֶיָך הַ ְּמלָ אכָ ה לִ גְ מ ֹר‪ ,‬וְ ֹלא אַ ָּתה בֶ ן חו ֹרִ ין לְ ִהּבָ ּטֵ ל ִמּמֶ נָה‪.‬‬ ‫ֶׁשּיִ ּבָ נֶה ּבֵ ית הַ ִמ ְקדָ ׁש ּבִ ְמהֵ רָ ה בְ יָמֵ ינּו‪.‬‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם קו ֹל‬ ‫הרָה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו יִ ָּׁשמַ ע ּבְ עָ רֵ י יְ הּודָ ה ּובְ חּוצו ֹת יְ ָ‬ ‫מֵ‬ ‫ְ‬ ‫ָׂשׂשו ֹן וְ קו ֹל ִׁש ְמחָ ה‪ ,‬קו ֹל חָ ָתן וְ קו ֹל ּכַ ּלָ ה‪ ,‬קו ֹל ִמ ְצהֲ לו ֹת חֲ ָתנִ ים‬ ‫מֵ חֻ ּפָ ָתם ּונְ עָ רִ ים ִמ ִּמ ְׁשּתֵ ה נְ גִ ינ ָָתם‪.‬‬ ‫אתי יָּה עָ נָנִ י בַ ּמֶ רְ חָ ב יָּה‪.‬‬ ‫ּמצַר קָ רָ ִ‬ ‫הֵ‬ ‫ִן ַ‬ ‫מ‬

‫‪54‬‬


‫ָא עֵינַי אֶ ל הֶ הָ רִ ים מֵ ַאיִן ָיב ֹא עֶ זְ רִ י‪.‬‬ ‫אּׂש‬ ‫ֶ‬ ‫עֶ זְ רִ י מֵ ִעם יְ ָי ע ֵֹׂשה ָׁשמַ יִ ם וָָארֶ ץ‪.‬‬ ‫ישׁן ׁשו ֹמֵ ר יִ ְש ׂרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫ִה ּ ֵנה ֹלא יָנּום וְ ֹלא יִ ָ‬ ‫ׁשרֵנּו מַ ה טו ֹב חֶ לְ קֵ נּו ּומַ ה ּנ ִָעים ּגו ֹרָ לֵ נּו ּומַ ה ּיָפָ ה יְ ר ָֻּׁשתֵ נּו‪.‬‬ ‫אְ‬ ‫ַ‬ ‫ָקּום ְּתרַ חֵ ם ִצּיו ֹן ּכִ י עֵ ת לְ חֶ נְ נָּה ּכִ י בָ א מו ֹעֵ ד‪.‬‬ ‫ָה ת‬ ‫אּת‬ ‫ַ‬ ‫ּבִלְבָבִי ִמ ְׁשּכָ ן אֶ בְ נֶה‪ ,‬לַ הֲ דַ ר ּכְ בו ֹדו ֹ‪,‬‬ ‫ּובַ ִּמ ְׁשּכָ ן ִמזְ ּבֵ חַ אָ ִׂשים‪ ,‬לְ קַ רְ נֵי הו ֹדו ֹ‪.‬‬ ‫ּולְ נֵר ָּת ִמיד אֶ ּקַ ח לִ י‪ ,‬אֶ ת‪-‬אֵ ׁש הָ עֲ קֵ דָ ה‪,‬‬ ‫ַאקרִ יב לו ֹ אֶ ת נַפְ ִׁשי‪ ,‬הַ ּיְ ִחידָ ה‪.‬‬ ‫ּולְ קָ רְ ּבָ ן ְ‬ ‫הּגֶבֶר אֲ ֶׁשר יִ בְ טַ ח ּבַ י ָי וְ הָ יָה יְ ָי ִמבְ טַ חו ֹ‪.‬‬ ‫ּבָרּוְך ַ‬ ‫ּומ ְּׂשמ ֹאלִ י ּגַבְ רִ יאֵ ל‪,‬‬ ‫ימינִ י ִמיכָ אֵ ל ִ‬ ‫ֵם יְיָ אֱ ֹלהֵ י יִ ְׂשרָ אֵ ל‪ִ ,‬מ ִ‬ ‫ּבְׁש‬ ‫ֹאׁשי ְׁשכִ ינַת אֵ ל‪.‬‬ ‫ּומּלְ פָ נַי אּורִ יאֵ ל ּומֵ אֲ חו ֹרַ י רְ פָ אֵ ל‪ ,‬וְ עַ ל ר ִ‬ ‫ִ‬ ‫ּמלְאְָך הַּגֹאֵל א ִֹתי ִמּכָ ל רָ ע יְ בָ רֵ ְך אֶ ת הַ ּנְ עָ רִ ים‪ ,‬וְ יִ ּקָ רֵ א בָ הֶ ם‬ ‫הַ‬ ‫ַ‬ ‫ְׁש ִמי וְ ֵׁשם אֲ בו ַֹתי ַאבְ רָ הָ ם וְ יִ ְצחָ ק‪ ,‬וְ יִ דְ ּגּו לָ ר ֹב ּבְ קֶ רֶ ב הָ ָארֶ ץ‪.‬‬

‫‪53‬‬


‫רּוׁשלַ יִ ם‪ִׁ ,‬שיר נִ ָּׂשא ָּת ִמיד‪.‬‬ ‫לָ ְך יְ ָ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם‪ִ ,‬עיר ִמגְ ּדַ ל ּדָ וִ ד‪.‬‬ ‫לָ ְך יְ ָ‬ ‫אחֵינּו ּכָ ל ּבֵ ית יִ ְׂשרָ אֵ ל‪ ,‬הַ ּנְ תּונִ ים ּבְ צָ רָ ה ּובַ ִּׁשבְ יָה‪ ,‬הָ עו ְֹמדִ ים‬ ‫ַ‬ ‫ּבֵ ין ּבַ ּיָם ּובֵ ין ּבַ ּיַּבָ ָׁשה‪ ,‬הַ ּמָ קו ֹם יְ רַ חֵ ם עֲ לֵ יהֶ ם‪ ,‬וְ יו ִֹציאֵ ם ִמּצָ רָ ה‬ ‫ּומ ִּׁש ְעּבּוד לִ גְ אֻ ּלָ ה‪ ,‬הַ ְׁש ָּתא ּבַ עֲ גָלָ א‬ ‫לִ רְ וָחָ ה‪ּ ,‬ומֵ אֲ פֵ לָ ה לְ או ֹרָ ה‪ִ ,‬‬ ‫ּובִ זְ מַ ן קָ רִ יב‪.‬‬ ‫מדָה לִ ּבִ י וְ חּוסָ ה ּנָא וְ ַאל נָא ִּת ְתעַ ּלָ ם‪.‬‬ ‫חְ‬ ‫אּלֶה ָ‬ ‫ֵ‬ ‫רּוׁשלָ יִ ם ִּת ְׁשּכַ ח יְ ִמינִ י‪.‬‬ ‫ׁשּכָחְֵך יְ ָ‬ ‫אְ‬ ‫אִם ֶ‬ ‫ִּתדְ ּבַ ק לְ ׁשו ֹנִ י לְ ִחּכִ י ִאם ֹלא אֶ זְ ּכְ רֵ כִ י‪,‬‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם עַ ל ר ֹאׁש ִׂש ְמחָ ִתי‪.‬‬ ‫ִאם ֹלא ַאעֲ לֶ ה אֶ ת יְ ָ‬ ‫ּתרְצּו אֵ ין זו ֹ אַ ּגָדָ ה‪ .‬לִ ְהיו ֹת עַ ם חָ פְ ִשׁי ּבְ ַארְ צֵ נּו‪ּ ,‬בְ אֶ רֶ ץ ִצּיו ֹן‬ ‫אִם ִ‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫וִ‬ ‫ח ּגְ דֻּלַ ת יְ ִמינְ ָך ַּת ִּתיר ְצרּורָ ה‪.‬‬ ‫אּנָא ּבְכַֹ‬ ‫ָ‬ ‫קַ ּבֵ ל רִ ּנַת‪ ,‬עַ ְּמָך ַׂשּגְ בֵ נּו‪ ,‬טַ הֲ רֵ נּו נו ֹרָ א‪.‬‬ ‫ִירֹות וְ ִׁשירִ ים אֶ אֱ רו ֹג‪ּ ,‬כִ י אֵ לֶ יָך נַפְ ִׁשי ַתעֲ רו ֹג‪.‬‬ ‫אנְעִים זְמ‬ ‫ַ‬ ‫עַ ל ּכֵ ן אֲ דַ ּבֵ ר ּבְ ָך נִ כְ ּבָ דו ֹת‪ ,‬וְ ִׁש ְמָך אֲ כַ ּבֵ ד ּבְ ִׁשירֵ י יְ דִ ידו ֹת‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫ְׁשמו ֹר אֵ לִ י עַ ל זֶה הַ ּבַ יִ ת‪ ,‬עַ ל הַ ּגָן עַ ל הַ חו ֹמָ ה‪,‬‬ ‫ּומ ִּמלְ חָ מָ ה‪.‬‬ ‫ִמּיָגו ֹן‪ִ ,‬מּפַ חַ ד ּפֶ ַתע ִ‬ ‫ְׁשמ ֹר עַ ל הַ ְּמעַ ט ֶׁשּיֵׁש לִ י‪ ,‬עַ ל הָ או ֹר וְ עַ ל הַ ּטָ ף‬ ‫ׁשּנֶאֱ סַ ף‪ .‬עַ ל ּכ ֹל אֵ ּלֶ ה‪...‬‬ ‫עַ ל הַ ּפְ רִ י ֶׁשֹּלא ִהבְ ִּׁשיל עו ֹד וְ ֶ‬ ‫ְמרַ ְׁשרֵ ׁש ִאילָ ן ּבָ רּוחַ ‪ ,‬מֵ רָ חו ֹק נו ַֹׁשר ּכו ֹכָ ב‪,‬‬ ‫ִמ ְׁשאֲ לו ֹת לִ ּבִ י ּבַ ח ֶֹׁשְך נִ רְ ָׁשמו ֹת עַ כְ ָׁשיו‪.‬‬ ‫ָאנָא ְׁשמ ֹר לִ י עַ ל ּכ ֹל אֵ ּלֶ ה וְ עַ ל אֲ הּובֵ י נַפְ ִׁשי‪,‬‬ ‫ּׁשקֶ ט‪ ,‬עַ ל הַ ּבֶ כִ י וְ עַ ל זֶה הַ ִּׁשיר‪ .‬עַ ל ּכ ֹל אֵ ּלֶ ה‪...‬‬ ‫עַ ל הַ ֶ‬ ‫התקוה‬ ‫ּכ ֹל עו ֹד ּבַ ּלֵ בָ ב ּפְ נִ ימָ ה‪ ,‬נֶפֶ ׁש יְ הּודִ י הו ִֹמּיָה‪,‬‬ ‫ּולְ פַ אֲ תֵ י ִמזְ רָ ח‪ ,‬קָ דִ ימָ ה‪ ,‬עַ יִן לְ ִצּיו ֹן צו ֹפִ ּיָה;‬ ‫עו ֹד ֹלא ָאבְ דָ ה ִּת ְקוָתֵ נּו‪ ,‬הַ ִּת ְקוָה ּבַ ת ְׁשנו ֹת ַאלְ ּפַ יִ ם‪,‬‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫לִ ְהיו ֹת עַ ם חָ פְ ִשׁי ּבְ ַארְ צֵ נּו‪ ,‬אֶ רֶ ץ ִצּיו ֹן וִ‬ ‫לך ירושלים‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ּבֵ ין חו ֹמו ֹת הָ ִעיר‪.‬‬ ‫לָ ְך יְ ָ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם‪ ,‬או ֹר חָ דָ ׁש י ִָאיר‪.‬‬ ‫לָ ְך יְ ָ‬ ‫ּבְ לִ ּבֵ נּו ּבְ לִ ּבֵ נּו רַ ק ִׁשיר אֶ חָ ד קַ ּיָם‪,‬‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ּבֵ ין יַרְ ּדֵ ן ָויָם‪.‬‬ ‫לָ ְך יְ ָ‬ ‫דּומים וָהו ֹד‪.‬‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם‪ ,‬נו ֹף ְק ִ‬ ‫לָ ְך יְ ָ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם‪ ,‬לָ ְך רָ זִ ים וָסו ֹד‪.‬‬ ‫לָ ְך יְ ָ‬

‫‪51‬‬


‫אֵ יכָ ה יָבְ ׁשּו ּבו ֹרו ֹת הַ ּמַ יִ ם ּכִ ּכָ ר הָ ִעיר רֵ יקָ ה‬ ‫וְ אֵ ין ּפו ֹקֵ ד אֶ ת הַ ר הַ ּבַ יִ ת ּבָ ִעיר הָ עַ ִּתיקָ ה‪.‬‬ ‫ּובַ ְּמעָ רו ֹת אֲ ֶׁשר ּבַ ּסֶ לַ ע ְמיַּלְ לו ֹת רּוחו ֹת‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם‪...‬‬ ‫וְ אֵ ין יו ֹרֵ ד אֶ ל יָם הַ ּמֶ לַ ח ּבְ דֶ רֶ ְך יְ רִ יחו ֹ‪ .‬יְ ָ‬ ‫אַ ְך ּבְ בו ִֹאי הַ ּיו ֹם לָ ִׁשיר לָ ְך וְ לָ ְך לִ ְקׁש ֹר ּכְ ָתרִ ים‬ ‫קָ ט ֹנְ ִּתי ִמ ְּצ ִעיר ּבָ נַיִ ְך ּומֵ ַאחֲ רו ֹן הַ ְּמׁשו ֹרְ רִ ים‪.‬‬ ‫ּכִ י ִׁשמֵ ְך צו ֹרֵ ב אֶ ת הַ ְּׂשפָ ַתיִ ם ּכִ נְ ִׁשיקַ ת ָׂשרַ ף‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם‪...‬‬ ‫ׁשר ּכֻּלָ ּה זָהָ ב‪ .‬יְ ָ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם אֲ ֶ‬ ‫ִאם אֶ ְׁשּכַ חֲ ָך יְ ָ‬ ‫חָ זַרְ נּו אֶ ל ּבו ֹרו ֹת הַ ּמַ יִ ם לַ ּׁשּוק וְ לַ ּכִ ּכָ ר‬ ‫ׁשו ֹפָ ר קו ֹרֵ א ּבְ הַ ר הַ ּבַ יִ ת ּבָ ִעיר הָ עַ ִּתיקָ ה‪.‬‬ ‫ּובַ ְּמעָ רו ֹת אֲ ֶׁשר ּבַ ּסֶ לַ ע ַאלְ פֵ י ְׁשמָ ׁשו ֹת זו ֹרְ חו ֹת‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם‪...‬‬ ‫נָׁשּוב נֵרֵ ד אֶ ל יָם הַ ּמֶ לַ ח ּבְ דֶ רֶ ְך יְ רִ יחו ֹ‪ .‬יְ ָ‬ ‫על כל אלה‬ ‫עַ ל הַ ּדְ בַ ׁש וְ עַ ל הָ ע ֹקֶ ץ‪ ,‬עַ ל הַ ּמַ ר וְ הַ ּמָ תו ֹק‪,‬‬ ‫עַ ל ּבִ ּתֵ נּו הַ ִּתינו ֹקֶ ת ְׁשמו ֹר אֵ לִ י הַ ּטו ֹב‪.‬‬ ‫עַ ל הָ אֵ ׁש הַ ְּמבו ֹעֶ רֶ ת‪ ,‬עַ ל הַ ּמַ יִ ם הַ ּזַּכִ ים‪,‬‬ ‫עַ ל הָ ִאיׁש הַ ָּׁשב הַ ּבַ יְ ָתה ִמן הַ ּמֶ רְ חָ ִּקים‪.‬‬ ‫עַ ל ּכ ֹל אֵ ּלֶ ה‪ ,‬עַ ל ּכ ֹל אֵ ּלֶ ה‪ְׁ ,‬שמ ֹר נָא לִ י אֵ לִ י הַ ּטו ֹב‪.‬‬ ‫עַ ל הַ ּדְ בַ ׁש וְ עַ ל הָ ע ֹקֶ ץ‪ ,‬עַ ל הַ ּמַ ר וְ הַ ּמָ תו ֹק‪.‬‬ ‫ַאל נָא ַתעֲ ק ֹר נָטּועַ ‪ָ ,‬אל ִּת ְׁשּכַ ח אֶ ת הַ ִּת ְקוָה‪,‬‬ ‫הֲ ִׁשיבֵ נִ י וְ אָ ׁשּובָ ה אֶ ל הָ ָארֶ ץ הַ ּטו ֹבָ ה‪.‬‬

‫‪50‬‬


‫ַאי ‪ -‬עו ֹד ֹלא ָאמַ רְ ִּתי ּדַ י‪ ,‬וְ ִאם ֹלא‪ִ ,‬אם ֹלא עַ כְ ָׁשיו‪ ,‬אֵ ימָ ַתי!‬ ‫עו ֹד ֹלא ָׁש ַתלְ ִּתי ּדֶ ֶׁשא‪ ,‬עו ֹד ֹלא הֵ קַ ְמ ִּתי ִעיר‬ ‫עו ֹד ֹלא נָטַ ְע ִּתי ּכֶ רֶ ם עַ ל ּכָ ל‪ּ-‬גִ בְ עו ֹת הַ ּגִ יר‬ ‫יתי מַ ּמָ ׁש ּבְ מו ֹ יָדַ י‬ ‫עו ֹד ֹלא הַ ּכ ֹל עָ ִׂש ִ‬ ‫יתי‪ ,‬עו ֹד ֹלא ָאהַ בְ ִּתי ּדַ י‪ַ .‬אי ‪...‬‬ ‫עו ֹד ֹלא הַ ּכ ֹל נִ ִּס ִ‬ ‫עו ֹד ֹלא הֵ קַ ְמ ִּתי ֵׁשבֶ ט‪ ,‬עו ֹד ֹלא ִחּבַ רְ ִּתי ִׁשיר‬ ‫עו ֹד ֹלא יָרַ ד לִ י ֶׁשלֶ ג ּבְ אֶ ְמצַ ע הַ ּקָ ִציר‬ ‫אֲ נִ י עו ֹד ֹלא ּכָ ַתבְ ִּתי אֶ ת זִ כְ רו ֹנו ַֹתי‬ ‫יתי אֶ ת ּבֵ ית חֲ לו ֹמו ַֹתי‪.‬‬ ‫אֲ נִ י עו ֹד ֹלא ּבָ נִ ִ‬

‫ַאי ‪...‬‬

‫וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשאַ ְּת ּפ ֹה וְ אַ ְּת ּכָ ל‪ּ-‬כָ ְך יָפָ ה‬ ‫ִמּמֵ ְך אֲ נִ י ּבו ֹרֵ חַ ּכְ מו ֹ ִמּמַ ּגֵפָ ה‬ ‫יתי לַ עֲ ׂשו ֹת‬ ‫עו ֹד יֵׁש הַ רְ ּבֵ ה ּדְ בָ רִ ים ֶׁשרָ ִצ ִ‬ ‫אַ ְּת ּבֶ טַ ח ִּת ְסלְ ִחי לִ י ּגַם ּבַ ָּׁשנָה הַ ּז ֹאת‪.‬‬ ‫ַּתבִ ינִ י ‪-‬‬

‫ַאי ‪...‬‬

‫ירושלים של זהב‬ ‫אֲ וִ יר הָ רִ ים צָ לּול ּכַ ּיַיִ ן וְ רֵ יחַ אֳ רָ נִ ים‬ ‫נִ ָּׂשא ּבְ רּוחַ הָ עַ רְ ּבַ יִ ם ִעם קו ֹל ּפַ עֲ מו ֹנִ ים‪.‬‬ ‫ּובְ ַתרְ ּדֵ מַ ת ִאילָ ן וַאֶ בֶ ן ְׁשבּויָה ּבַ חֲ לו ֹמָ ּה‬ ‫הָ ִעיר אֲ ֶׁשר ּבָ דָ ד יו ֶֹׁשבֶ ת ּובְ לִ ּבָ ּה חו ֹמָ ה‪.‬‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל זָהָ ב‪ ,‬וְ ֶׁשל נְ ח ֶֹׁשת וְ ֶׁשל או ֹר‬ ‫יְ ָ‬ ‫הֲ ֹלא לְ כָ ל ִׁשירַ יִ ְך‪ ,‬אֲ נִ י ּכִ ּנו ֹר‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫עֲ נָבִ ים אֲ ד ִֻּמים יַבְ ִׁשילּו עַ ד הָ עֶ רֶ ב וְ יֻּגְ ׁשּו צו ֹנְ נִ ים לַ ּׁשֻ לְ חָ ן‪.‬‬ ‫דּומים יִ ְּׂשאּו אֶ ל אֵ ם הַ ּדֶ רֶ ְך ִעּתו ֹנִ ים יְ ָׁשנִ ים וְ עָ נָן‪.‬‬ ‫וְ רּוחו ֹת רְ ִ‬

‫עו ֹד‪...‬‬

‫ּבַ ָּׁשנָה הַ ּבָ ָאה נִ פְ ר ֹׂש ּכַ ּפו ֹת יָדַ יִ ם מּול הָ או ֹר הַ ּנִ ּגָר הַ ּלָ בָ ן‪.‬‬ ‫אֲ נָפָ ה לְ בָ נָה ִתפְ ר ֹׂש ּבָ או ֹר ּכְ נָפַ יִ ם וְ הַ ֶּׁשמֶ ׁש ִּתזְ רַ ח ּבְ תו ֹכָ ן‪.‬‬

‫עו ֹד‪...‬‬

‫הנה בא השלום‬ ‫ִהּנֵה ּבָ א הַ ָּׁשלו ֹם‪ ,‬הּוא יָצָ א לְ דַ רְ ּכו ֹ ִׁשלְ ׁשו ֹם‪,‬‬ ‫הּוא קָ רו ֹב‪ ,‬הּוא קָ רֵ ב ּכ ֹל יו ֹם‪ִ ,‬הּנֵה ּבָ א הַ ָּׁשלו ֹם‪.‬‬ ‫הּוא אַ ּלּוף הַ ְּקסָ ִמים‪ ,‬הּוא חו ֹלֵ ף וְ זו ֹלֵ ף ּבְ ָׂש ִמים‪,‬‬ ‫לְ קו ֹלו ֹ חֲ לו ֹמו ֹת קָ ִמים‪ ,‬וְ נו ְֹׁש ִמים וְ נו ְֹׁש ִמים‪.‬‬ ‫ְקרִ יָאתו ֹ ּכְ בָ ר ִמ ְתּגַלְ ּגֶלֶ ת‪ִ ,‬מ ִּמזְ רָ ח לְ מַ עֲ רָ ב‪,‬‬ ‫ִהּנֵה הּוא דו ֹפֵ ק ּבַ ּדֶ לֶ ת‪ ,‬הּוא ֹלא יְ וַּתֵ ר עַ כְ ָׁשו‪.‬‬ ‫הּוא עו ֹלֶ ה ִמן הַ ּיָם‪ ,‬הּוא יו ֹרֵ ד ִמּפִ ְסגַת הָ הָ ר‪,‬‬ ‫הּוא נִ ָּׂשא ּובַ רּוחַ ָׁשר‪ ,‬הֵ ן אֶ פְ ָׁשר הֵ ן אֶ פְ ָׁשר‪.‬‬ ‫עוד לא אהבתי די‬ ‫יתי ּכְ פָ ר‬ ‫ּבְ אֵ ּלֶ ה הַ ּיָדַ יִ ם עו ֹד ֹלא ּבָ נִ ִ‬ ‫אתי מַ יִ ם ּבְ אֶ ְמצַ ע הַ ִּמדְ ּבָ ר‬ ‫עו ֹד ֹלא מָ צָ ִ‬ ‫יתי אֵ יְך‬ ‫עו ֹד ֹלא ִציַרְ ִּתי ּפֶ רַ ח ‪,‬עו ֹד ֹלא ּגִ ּלִ ִ‬ ‫ּתו ֹבִ יל או ִֹתי הַ ּדֶ רֶ ְך ּולְ ָאן אֲ נִ י הו ֹלֵ ְך‪.‬‬ ‫ַאי ‪ -‬עו ֹד ֹלא ָאהַ בְ ִּתי ּדַ י‪ ,‬הָ רּוחַ וְ הַ ֶׁשמֶ ׁש עַ ל ּפָ נַי‪,‬‬

‫‪48‬‬


‫מפי אל‬ ‫ִמּפִ י אֵ ל ִמּפִ י אֵ ל‪ .‬יְ ב ֹרַ ְך יִ ְׂשרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫אֵ ין אַ ּדִ יר ּכַ ייָ‪ ,‬וְ אֵ ין ּבָ רּוְך ּכְ בֶ ן עַ ְמרָ ם‪.‬‬ ‫אֵ ין ּגְ דּולָ ה ּכַ ּתו ֹרָ ה‪ ,‬וְ אֵ ין ּדו ֹרְ ֶׁשיהָ ּכְ יִ ְׂשרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫אֵ ין הָ דּור ּכַ ייָ‪ ,‬וְ אֵ ין ו ִָתיק ּכְ בֶ ן עַ ְמרָ ם‪.‬‬ ‫אֵ ין זְ כִ יָה ּכַ ּתו ֹרָ ה‪ ,‬וְ אֵ ין חֲ כָ מֶ יהָ ּכְ יִ ְׂשרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫אֵ ין טָ הו ֹר ּכַ ייָ‪ ,‬וְ אֵ ין י ָָשׁר ּכְ בֶ ן עַ ְמרָ ם‪.‬‬ ‫אֵ ין ּכְ בּודָ ה ּכַ ּתו ֹרָ ה‪ ,‬וְ אֵ ין לו ְֹמדֶ יהָ ּכְ יִ ְׂשרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫אֵ ין מֶ לֶ ְך ּכַ ייָ‪ ,‬וְ אֵ ין נָבִ יא ּכְ בֶ ן עַ ְמרָ ם‪.‬‬ ‫אֵ ין ְסגֻלָ ה ּכַ ּתו ֹרָ ה‪ ,‬וְ אֵ ין עו ְֹסקֶ יהָ ּכְ יִ ְׂשרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫אֵ ין ּפו ֹדֶ ה ּכַ ייָ‪ ,‬וְ אֵ ין צַ ּדִ יק ּכְ בֶ ן עַ ְמרָ ם‪.‬‬ ‫אֵ ין ְקד ָֻׁשה ּכַ תו ֹרָ ה‪ ,‬וְ אֵ ין רו ְֹממֶ יהָ ּכְ יִ ְׂשרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫אֵ ין קָ דו ֹׁש ּכַ ייָ‪ ,‬וְ אֵ ין רַ חּום ּכְ בֶ ן עַ ְמרָ ם‪.‬‬ ‫אֵ ין ְׁש ִמירָ ה ּכַ ּתו ֹרָ ה‪ ,‬וְ אֵ ין ּתו ְֹמכֶ יהָ ּכְ יִ ְׂשרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫בּשנה הבאה‬ ‫ּבַ ָּׁשנָה הַ ָּבָאה נ ֵֵׁשב עַ ל הַ ִּמרְ ּפֶ סֶ ת וְ נִ ְסּפ ֹר ִצּפֳ רִ ים נו ֹדְ דו ֹת‪.‬‬ ‫יְ לָ דִ ים ּבְ חֻ פְ ָׁשה יְ ַׂשחֲ קּו ּתו ֹפֶ סֶ ת ּבֵ ין הַ ּבַ יִ ת לְ בֵ ין הַ ָּׂשדו ֹת‪.‬‬ ‫עו ֹד ִּתרְ אֶ ה‪ ,‬עו ֹד ִּתרְ אֶ ה ּכַ ּמָ ה טו ֹב יִ ְהיֶה ּבַ ָּׁשנָה‪ּ ,‬בַ ָּׁשנָה הַ ּבָ ָאה‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫ּובְ יָדו ֹ הַ ּגְ דו ֹלָ ה הו ִֹציא אֶ ת הַ ְּסגֻּלָ ה‪.‬‬ ‫חֵ יל ּפַ רְ ע ֹה וְ כָ ל זַרְ עו ֹ יָרְ דּו כְ אֶ בֶ ן ּבִ ְמצּולָ ה‪.‬‬ ‫ּדְ בִ יר קָ דְ ׁשו ֹ הֱ בִ יַאנִ י וְ גַם ָשׁם ֹלא ָׁשקַ ְט ִּתי‪.‬‬ ‫ּובָ א נוֹגֵׂש וְ ִהגְ לַ נִ י‪ּ .‬כִ י זָרִ ים עָ בַ דְ ִּתי‪.‬‬ ‫וְ יֵין רַ עַ ל מָ סַ כְ ִּתי ּכִ ְמעַ ט ֶׁשעָ בַ רְ ִּתי‪.‬‬ ‫קֵ ץ ּבָ בֶ ל‪ .‬זְ רֻּבָ בֶ ל‪ .‬לְ קֵ ץ ִׁשבְ ִעים נו ָֹׁש ְע ִּתי‪.‬‬ ‫ּכְ רו ֹת קו ֹמַ ת ּבְ רו ֹׁש ּבִ ּקֵ ׁש אֲ גָגִ י ּבֶ ן הַ ְּמדָ ָתא‪.‬‬ ‫וְ נִ ְהי ָָתה לו ֹ לְ פַ ח ּולְ מו ֹקֵ ׁש וְ גַאֲ וָתו ֹ נִ ְשּׁבָ ָתה‪.‬‬ ‫ית‪.‬‬ ‫את‪ .‬וְ אוֹיֵב ְׁשמו ֹ מָ ִח ָ‬ ‫ר ֹאׁש יְ ִמינִ י נִ ֵּׂש ָ‬ ‫ית‪.‬‬ ‫ר ֹב ּבָ נָיו וְ ִקנְ ָינָיו עַ ל הָ עֵ ץ ָּתלִ ָ‬ ‫יְ וָנִ ים נִ ְקּבְ צּו עָ לַ י אֲ זַי ּבִ ימֵ י חַ ְׁשמַ ּנִ ים‪.‬‬ ‫ּופָ רְ צּו חו ֹמו ֹת ִמגְ ּדָ לַ י וְ ִט ְּמאּו ּכָ ל הַ ְּׁשמָ נִ ים‪.‬‬ ‫ּומּנו ַֹתר קַ נְ קַ ּנִ ים נַעֲ ֶׂשה נֵס לַ ּׁשו ַֹׁשּנִ ים‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫ּבְ נֵי בִ ינָה יְ מֵ י ְׁשמוֹנָה קָ בְ עּו ִׁשיר ּורְ נָנִ ים‪.‬‬ ‫חֲ ׂשו ֹף זְ רו ֹעַ קָ דְ ֶׁשָך וְ קָ רֵ ב קֵ ץ הַ יְ ׁשּועָ ה‪.‬‬ ‫נְ ק ֹם נִ ְקמַ ת דַ ם עֲ בָ דֶ יָך מֵ אֻ ּמָ ה הָ רְ ָׁשעָ ה‪.‬‬ ‫ּכִ י ָארְ כָ ה לָ נּו הַ ָּׁשעָ ה‪ .‬וְ אֵ ין קֵ ץ לִ ימֵ י הָ רָ עָ ה‪.‬‬ ‫ּדְ חֵ ה ַאדְ מו ֹן ּבְ צֵ ל צַ לְ מו ֹן הָ קֵ ם לָ נּו רו ִֹעים ִׁשבְ עָ ה‪.‬‬ ‫מּלֵל ּגְ בּורו ֹת יִ ְׂשרָ אֵ ל או ָֹתן ִמי יִ ְמנֶה? הֵ ן ּבְ כָ ל ּדו ֹר יָקּום‬ ‫ִי יְַ‬ ‫מ‬ ‫הַ ּגִ ּבו ֹר ּגו ֹאֵ ל הָ עָ ם‪ְׁ .‬שמַ ע! ּבַ ּי ִָמים הָ הֵ ם ּבַ ּזְ מַ ן הַ זֶה מַ ּכַ ּבִ י מו ִֹׁשיעַ‬ ‫ּופו ֹדֶ ה ּובְ יָמֵ ינּו ּכָ ל עַ ם יִ ְׂשרָ אֵ ל יִ ְתַאחֵ ד יָקּום לְ ִהּגָאֵ ל‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬אֲ ֶׁשר ִקּדְ ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצו ָֹתיו‪,‬‬ ‫וְ ִצּוָנּו לְ הַ דְ לִ יק נֵר ֶׁשל חֲ נֻּכָ ה‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ֶׁ ,‬שעָ ָׂשה נִ ִּסים לַ אֲ בו ֹתֵ ינּו‬ ‫ּבַ ּי ִָמים הָ הֵ ם ּבַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫‪f ir s t n igh t‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ֶׁ ,‬שהֶ חֱ יָנּו וְ ִקּיְ מָ נּו וְ ִהּגִ יעָ נּו‬ ‫לַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫יקין עַ ל הַ ּנִ ִּסים (וְ עַ ל הַ ּנִ פְ לָ או ֹת) וְ עַ ל‬ ‫הּלָלּו אֲ נ ְַחנּו מַ דְ לִ ִ‬ ‫הּנֵרֹות ַ‬ ‫ַ‬ ‫ית לַ אֲ בו ֹתֵ ינּו ּבַ ּי ִָמים הָ הֵ ם ּבַ זְ מַ ן‬ ‫הַ ְּתׁשּועו ֹת וְ עַ ל הַ ִּמלְ חָ מו ֹת‪ֶׁ ,‬שעָ ִׂש ָ‬ ‫הַ ּ ֶזה‪ ,‬עַ ל יְ דֵ י ּכ ֹהֲ נֶיָך הַ ְּקדו ִֹׁשים‪ .‬וְ כָ ל ְׁשמוֹנַת יְ מֵ י חֲ נֻּכָ ה הַ ּנֵרו ֹת‬ ‫הַ ּלָ לּו ק ֹדֶ ׁש הֵ ם‪ .‬וְ אֵ ין לָ נּו רְ ׁשּות לְ ִה ְׁש ַּתּמֵ ׁש ּבָ הֶ ם‪ ,‬אֶ ּלָ א לִ רְ או ָֹתם‬ ‫ּבִ לְ בָ ד‪ּ ,‬כְ דֵ י לְ הו ֹדו ֹת (ּולְ הַ לֵ ל) לְ ִׁש ְמָך הַ ּגָדו ֹל‪ ,‬עַ ל נִ ּסֶ יָך וְ עַ ל יְ ׁשּועָ תֶ ָך‬ ‫וְ עַ ל נִ פְ לְ או ֹתֶ יָך‪.‬‬ ‫ָעֹוז צּור יְ ׁשּועָ ִתי לְ ָך נָאֶ ה לְ ַׁשּבֵ חַ ‪.‬‬ ‫מ‬ ‫ִּתּכו ֹן ּבֵ ית ְּתפִ ּלָ ִתי וְ ָׁשם ּתו ֹדָ ה נְ זַּבֵ חַ ‪.‬‬ ‫לְ עֵ ת ָּתכִ ין מַ ְטּבֵ חַ ִמ ּ ָצר הַ ְמנַּבֵ חַ ‪.‬‬ ‫ָאז אֶ גְ מו ֹר ּבְ ִׁשיר ִמזְ מו ֹר חֲ נֻּכַ ת הַ ִּמזְ ּבֵ חַ ‪.‬‬ ‫רָ עו ֹת ָׂשבְ עָ ה נַפְ ִׁשי ּבְ יָגו ֹן ּכ ִֹחי ּכִ לָ ה‪.‬‬ ‫חַ ּיַי מֵ רְ רּו ּבְ ק ִֹׁשי ּבְ ִׁש ְעּבּוד מַ לְ כּות עֶ גְ לָ ה‪.‬‬

‫‪45‬‬


‫הַ ּמַ בְ ּדִ יל ּבֵ ין ק ֹדֶ ׁש לְ חו ֹל‪ ,‬חַ ּט ֹאתֵ ינּו יִ ְמחו ֹל‪,‬‬ ‫זַרְ עֵ נּו וְ כַ ְסּפֵ נּו יַרְ ּבֶ ה ּכַ חו ֹל‪ ,‬וְ כַ ּכו ֹכָ בִ ים ּבַ ּלָ יְ לָ ה‪.‬‬ ‫יו ֹם ּפָ נָה ּכְ צֵ ל ּת ֹמֶ ר‪ ,‬אֶ ְקרָ א לָ אֵ ל עָ לַ י ּגו ֹמֵ ר‪,‬‬ ‫ָאתא ב ֹקֶ ר וְ גַם לָ יְ לָ ה‪.‬‬ ‫ָאמַ ר ׁשו ֹמֵ ר‪ָ ,‬‬ ‫ִצדְ קָ ְתָך ּכְ הַ ר ָּתבו ֹר‪ ,‬עַ ל חֲ טָ ַאי עָ בו ֹר ַּתעֲ בו ֹר‪,‬‬ ‫ּכְ יו ֹם אֶ ְתמו ֹל ּכִ י יַעֲ בו ֹר‪ ,‬וְ אַ ְׁשמּורָ ה ּבַ ּלָ יְ לָ ה‪.‬‬ ‫חָ לְ פָ ה עוֹנַת ִמנְ חָ ִתי‪ִ ,‬מי יִ ּתֵ ן ְמנּוחָ ִתי‪,‬‬ ‫ָיג ְַע ִּתי ּבְ ַאנְ חָ ִתי‪ ,‬אַ ְׂשחֶ ה ּבְ כָ ל לָ יְ לָ ה‪.‬‬ ‫קו ֹלִ י ּבַ ל יֻנְ טָ ל‪ּ ,‬פְ ַתח לִ י ַׁשעַ ר הַ ְּמנּוטָ ל‪,‬‬ ‫ֹאׁשי נִ ְמלָ א טָ ל‪ְ ,‬קוֻּצו ַֹתי רְ ִסיסֵ י לָ יְ לָ ה‪.‬‬ ‫ֶׁשר ִ‬ ‫הֵ עָ תֵ ר נו ֹרָ א וְ ָאיו ֹם‪ ,‬אֲ ַׁשּוֵעַ ְּתנָה פִ דְ יו ֹם‪,‬‬ ‫ּבְ נ ֶֶׁשף ּבְ עֶ רֶ ב יו ֹם‪ּ ,‬בְ ִאיׁשו ֹן לָ יְ לָ ה‪.‬‬ ‫אתיָך יָּה הו ִֹׁשיעֵ נִ י‪ ,‬א ֹרַ ח חַ ּיִ ים ּתו ֹדִ יעֵ נִ י‪,‬‬ ‫ְקרָ ִ‬ ‫ִמּדַ ּלּות ְּתבַ ְּצעֵ נִ י‪ִ ,‬מּיו ֹם וְ עַ ד לָ יְ לָ ה‪.‬‬ ‫ֹאמרּו מַ כְ ִעיסַ י‪,‬‬ ‫טַ הֵ ר ִטּנּוף מַ עֲ ַׂשי‪ּ ,‬פֶ ן י ְ‬ ‫אַ ּיֵה אֱ לו ֹּהַ עו ָֹׂשי‪ ,‬נו ֹתֵ ן זְ ִמירו ֹת ּבַ ּלָ יְ לָ ה‪.‬‬ ‫נ ְַחנּו בְ יָדְ ָך ּכַ חו ֹמֶ ר‪ְ ,‬סלַ ח נָא עַ ל קַ ל וָחו ֹמֶ ר‪,‬‬ ‫יו ֹם לְ יו ֹם יַּבִ יעַ או ֹמֶ ר‪ ,‬וְ לַ יְ לָ ה לְ לָ יְ לָ ה‪.‬‬

‫‪44‬‬


‫‪h av d a l a h f o l l ow i n g a yom t ov t hat does no t coincide‬‬ ‫‪w i t h s h a b b a t c o n s i s t s only of t he blessing on t he wine‬‬ ‫‪a n d t h e f i n a l b l e s s i n g . havdalah f ollowing yom kippur‬‬ ‫‪t h a t fa l l s o n a w e e k d ay consists of t he blessings on t he‬‬ ‫‪w i n e an d t he f l ame, an d t h e f in al ble s s in g.‬‬

‫ִהּנֵה אֵ ל יְ ׁשּועָ ִתי אֶ בְ טַ ח וְ ֹלא אֶ פְ חָ ד ִּכי עָ ּזִ י וְ זִ ְמרָ ת יָּה יְ ָי וַיְ ִהי לִ י‬ ‫ּוׁשַאבְ ּתֶ ם מַ יִ ם ּבְ ָׂשׂשו ֹן ִמּמַ עַ יְ נֵי הַ יְ ׁשּועָ ה‪ .‬לַ י ָי הַ יְ ׁשּועָ ה‬ ‫לִ יׁשּועָ ה‪ְ .‬‬ ‫עַ ל עַ ְּמָך ּבִ רְ כָ תֶ ָך ּסֶ לָ ה‪ .‬יְ ָי ְצבָ או ֹת ִעּמָ נּו ִמ ְׂשּגָב לָ נּו אֱ ֹלהֵ י יַעֲ ק ֹב‬ ‫סֶ לָ ה‪ .‬יְ ָי ְצבָ או ֹת אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם ּב ֹטֵ חַ ּבָ ְך‪ .‬יְ ָי הו ִֹׁשיעָ ה‪ ,‬הַ ּמֶ לֶ ְך יַעֲ נֵנּו‬ ‫בְ יו ֹם קָ רְ אֵ נּו‪ .‬לַ ּיְ הּודִ ים‪ ,‬הָ יְ ָתה או ֹרָ ה וְ ִׂש ְמחָ ה‪ ,‬וְ ָׂשׂשו ֹן‪ ,‬וִ יקָ ר‪ּ .‬כֵ ן‬ ‫ִּת ְהיֶה לָ נּו‪ּ .‬כו ֹס יְ ׁשּועו ֹת אֶ ָּׂשא‪ּ ,‬ובְ ֵׁשם יְ ָי אֶ ְקרָ א‪.‬‬ ‫סַ בְ רִ י מָ רָ נָן וְ רַ ּבָ נָן וְ רַ ּבו ַֹתי‪,‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ּפְ רִ י הַ ּגָפֶ ן‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ִמינֵי בְ ָׂש ִמים‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ְמאו ֹרֵ י הָ אֵ ׁש‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬הַ ּמַ בְ דִ יל ּבֵ ין ק ֹדֶ ׁש לְ חו ֹל‪ּ ,‬בֵ ין‬ ‫יעי‪ ,‬לְ ֵׁש ֶׁשת יְ מֵ י‬ ‫חׁשְך‪ּ ,‬בֵ ין יִ ְׂשרָ אֵ ל לָ עַ ִּמים‪ּ ,‬בֵ ין יו ֹם הַ ְׁשבִ ִ‬ ‫או ֹר לְ ֶ‬ ‫הַ ּמַ עֲ ֶׂשה‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ ,‬הַ ּמַ בְ דִ יל ּבֵ ין ק ֹדֶ ׁש לְ חו ֹל‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫ִמזְ מו ֹר לְ דָ וִ ד יְ ָי ר ִֹעי ֹלא אֶ ְחסָ ר‪ּ .‬בִ נְ או ֹת ּדֶ ֶׁשא יַרְ ּבִ יצֵ נִ י עַ ל מֵ י‬ ‫ְמנֻחו ֹת יְ נַהֲ לֵ נִ י‪ .‬נַפְ ִׁשי יְ ׁשו ֹבֵ ב יַנְ חֵ נִ י בְ מַ ְעּגְ לֵ י צֶ דֶ ק לְ מַ עַ ן ְׁשמו ֹ‪.‬‬ ‫ּגַם ּכִ י אֵ לֵ ְך ּבְ גֵיא צַ לְ מָ וֶת ֹלא ִאירָ א רָ ע ּכִ י אַ ָּתה ִעּמָ דִ י ִׁשבְ ְטָך‬ ‫ּומ ְׁשעַ נְ ּתֶ ָך הֵ ּמָ ה יְ נַחֲ מֻ נִ י‪ַּ .‬תעֲ ר ְֹך לְ פָ נַי ׁשֻ לְ חָ ן ֶנגֶד צ ֹרְ רָ י ּדִ ַּׁשנְ ָּת‬ ‫ִ‬ ‫ֹאׁשי ּכו ִֹסי רְ ָויָה‪ .‬אַ ְך טו ֹב וָחֶ סֶ ד יִרְ ּדְ פּונִ י ּכָ ל יְמֵ י חַ ּיָי‬ ‫בַ ֶּׁשמֶ ן ר ִ‬ ‫תהלים כ"ג‬ ‫וְ ַׁשבְ ִּתי ּבְ בֵ ית יְ ָי לְ א ֹרֶ ְך י ִָמים‪.‬‬

‫יְ דִ יד נֶפֶ ׁש ָאב הָ רַ חֲ מָ ן‪ְ ,‬מׁש ְֹך עַ בְ ּדֶ ָך אֶ ל רְ צוֹנֶָך‪,‬‬ ‫יָרּוץ עַ בְ ּדֶ ָך ּכְ מו ֹ אַ ּיָל‪ ,‬יִ ְׁש ַּתחֲ וֶה מּול הֲ דָ רֶ ָך‪,‬‬ ‫יֶעֱ רַ ב לו ֹ יְ דִ ידּותֶ ָך‪ִ ,‬מּנ ֹפֶ ת צּוף וְ כָ ל טָ עַ ם‪.‬‬ ‫הָ דּור נָאֶ ה זִ יו הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬נַפְ ִׁשי חו ֹלַ ת ַאהֲ בָ תֶ ָך‪,‬‬ ‫אָ ּנָא אֵ ל נָא רְ פָ א נָא לָ ּה‪ּ ,‬בְ הַ רְ או ֹת לָ ּה נ ֹעַ ם זִ יוֶָך‪,‬‬ ‫יְתה לָ ְך ִׁש ְמחַ ת עו ֹלָ ם‪.‬‬ ‫ָאז ִּת ְתחַ ּזֵק וְ ִת ְתרַ ּפֵ א‪ ,‬וְ הָ ָ‬ ‫ו ִָתיק יֶהֱ מּו נָא רַ חֲ מֶ יָך‪ ,‬וְ חּוסָ ה נָא עַ ל ּבֵ ן אֲ הּובֶ ָך‪,‬‬ ‫ּכִ י זֶה ּכַ ּמָ ה נִ כְ ס ֹף נִ כְ סַ פְ ִּתי‪ ,‬לִ רְ או ֹת ּבְ ִתפְ אֶ רֶ ת עֻ ּזֶָך‪,‬‬ ‫אֵ ּלֶ ה חָ ְמדָ ה לִ ּבִ י‪ ,‬וְ חּוסָ ה ּנָא וְ ַאל ִּת ְתעַ ּלָ ם‪.‬‬ ‫ִהּגָלֶ ה נָא ּופְ רו ֹׂש חָ בִ יבִ י עָ לַ י‪ ,‬אֶ ת סֻ ּכַ ת ְׁשלו ֹמֶ ָך‪,‬‬ ‫ָּת ִאיר אֶ רֶ ץ ִמּכְ בו ֹדֶ ָך‪ ,‬נָגִ ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמחָ ה בָ ְך‪,‬‬ ‫מַ הֵ ר אֱ הו ֹב ּכִ י בָ א מו ֹעֵ ד‪ ,‬וְ חָ ּנֵנּו ּכִ ימֵ י עו ֹלָ ם‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫ּדְ רו ֹר יִ ְקרָ א לְ בֵ ן ִעם ּבַ ת‪ ,‬וְ יִ נְ צָ רְ כֶ ם ּכְ מו ֹ בָ בַ ת‪,‬‬ ‫נְ ִעים ִׁש ְמכֶ ם וְ ֹלא י ְֻׁשּבַ ת‪ְׁ ,‬שבּו וְ נּוחּו ּבְ יו ֹם ַׁשּבָ ת‪.‬‬ ‫ּדְ רו ֹׁש נָוִ י וְ אּולָ ִמי‪ ,‬וְ או ֹת י ֶַׁשע עֲ ֵׂשה ִע ִּמי‪,‬‬ ‫נְ טַ ע ׂשו ֹרֵ ק ּבְ תו ְֹך ּכַ רְ ִמי‪ְׁ ,‬שעֵ ה ַׁשוְ עַ ת ּבְ נֵי עַ ִּמי‪.‬‬ ‫ּדְ רו ְֹך ּפּורָ ה ּבְ תו ְֹך ּבָ ְצרָ ה‪ ,‬וְ גַם ּבָ בֶ ל אֲ ֶׁשר ּגָבְ רָ ה‪,‬‬ ‫נְ תו ֹץ צָ רַ י ּבְ ַאף וְ עֶ בְ רָ ה‪ְׁ ,‬שמַ ע קו ֹלִ י ּבְ יו ֹם אֶ ְקרָ א‪.‬‬ ‫ֹלהים ּתֵ ן ּבְ ִּמדְ ּבָ ר הַ ר‪ ,‬הֲ דַ ס ִׁשּטָ ה ּבְ רו ֹׁש ִּתדְ הָ ר‪,‬‬ ‫אֱ ִ‬ ‫וְ לַ ּמַ זְ ִהיר וְ לַ ּנִ זְ הָ ר‪ְ ,‬שלו ִֹמים ּתֵ ן ּכְ מֵ י נָהָ ר‪.‬‬ ‫הֲ דו ְֹך קָ מַ י אֵ ל קַ ּנָא‪ּ ,‬בְ מו ֹג לֵ בָ ב ּובַ ְּמגִ ּנָה‪,‬‬ ‫וְ נַרְ ִחיב ּפֶ ה ּונְ מַ ּלְ אֶ ּנָה‪ ,‬לְ ׁשוֹנֵנּו לְ ָך רִ ּנָה‪.‬‬ ‫ֹאׁשָך‪,‬‬ ‫דְ עֶ ה חָ כְ מָ ה לְ נַפְ ֶׁשָך‪ ,‬וְ ִהיא כֶ תֶ ר לְ ר ֶ‬ ‫נְ צו ֹר ִמ ְצוַת ְקדו ֶֹׁשָך‪ְׁ ,‬שמו ֹר ַׁשּבַ ת קָ דְ ֶׁשָך‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫ֵי עַד ּבֵינֹו ּובֵינִי‪.‬‬ ‫מרֵנִי‪ ,‬אֹות הִיא לְעֹולְמ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫ׁשּבָת אֵל יְִ‬ ‫מרָה ַ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫אְ‬ ‫ּכִי ֶ‬ ‫ָאסּור ְמצ ֹא חֵ פֶ ץ לַ עֲ ׂשו ֹת ּדְ רָ כִ ים‪ּ ,‬גַם ִמּלְ דַ ּבֵ ר ּבו ֹ ּדִ בְ רֵ י ְצרָ כִ ים‪,‬‬ ‫ּותחַ ּכְ מֵ נִ י‪.‬‬ ‫ּדִ בְ רֵ י ְסחו ֹרָ ה או ֹ דִ בְ רֵ י ְמלָ כִ ים‪ ,‬אֶ ְהּגֶה ּבְ תו ֹרַ ת אֵ ל ְ‬ ‫ֵי עַד ּבֵינֹו ּובֵינִי‪.‬‬ ‫מרֵנִי‪ ,‬אֹות הִיא לְעֹולְמ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫ׁשּבָת אֵל יְִ‬ ‫מרָה ַ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫אְ‬ ‫ּכִי ֶ‬ ‫ּבו ֹ אֶ ְמ ְצָאה ָת ִמיד נ ֹפֶ ׁש לְ נַפְ ִׁשי‪ִ ,‬הּנֵה לְ דו ֹר רִ אׁשו ֹן נ ַָתן ְקדו ִֹׁשי‪,‬‬ ‫מו ֹפֵ ת ּבְ תֵ ת לֶ חֶ ם ִמ ְׁשנֶה ּבַ ִּׁש ִּׁשי‪ּ ,‬כָ כָ ה ּבְ כָ ל ִׁש ִּׁשי יַכְ ּפִ יל ְמזו ֹנִ י‪.‬‬ ‫ֵי עַד ּבֵינֹו ּובֵינִי‪.‬‬ ‫מרֵנִי‪ ,‬אֹות הִיא לְעֹולְמ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫ׁשּבָת אֵל יְִ‬ ‫מרָה ַ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫אְ‬ ‫ּכִי ֶ‬ ‫רָ ַׁשם ּבְ דַ ת הָ אֵ ל ח ֹק אֶ ל ְס ָגנָיו‪ּ ,‬בו ֹ לַ עֲ ר ְֹך לֶ חֶ ם ּפָ נִ ים ּבְ פָ נָיו‪,‬‬ ‫עַ ל ּכֵ ן לְ ִה ְתעַ ּנו ֹת ּבו ֹ עַ ל ּפִ י נְ בוֹנָיו‪ָ ,‬אסּור לְ בַ ד ִמּיו ֹם ּכִ ּפּור עֲ ו ֹנִ י‪.‬‬ ‫ֵי עַד ּבֵינֹו ּובֵינִי‪.‬‬ ‫מרֵנִי‪ ,‬אֹות הִיא לְעֹולְמ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫ׁשּבָת אֵל יְִ‬ ‫מרָה ַ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫אְ‬ ‫ּכִי ֶ‬ ‫הּוא יו ֹם ְמכֻּבָ ד הּוא יו ֹם ַּתעֲ נּוגִ ים‪ ,‬לֶ חֶ ם וְ יַיִ ן טו ֹב ּבָ ָׂשר וְ דָ גִ ים‪,‬‬ ‫ּות ַׂש ְּמחֵ נִ י‪.‬‬ ‫הַ ִּמ ְתאַ ּבְ לִ ים ּבו ֹ ָאחו ֹר נְ סו ֹגִ ים‪ּ ,‬כִ י יו ֹם ְׂשמָ חו ֹת הּוא ְ‬ ‫ֵי עַד ּבֵינֹו ּובֵינִי‪.‬‬ ‫מרֵנִי‪ ,‬אֹות הִיא לְעֹולְמ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫ׁשּבָת אֵל יְִ‬ ‫מרָה ַ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫אְ‬ ‫ּכִי ֶ‬ ‫מֵ חֵ ל ְמלָ אכָ ה ּבו ֹ סו ֹפו ֹ לְ הַ כְ רִ ית‪ ,‬עַ ל ּכֵ ן אֲ כַ ּבֵ ס ּבו ֹ לִ ּבִ י ּכְ בו ֹרִ ית‪,‬‬ ‫וְ אֶ ְתּפַ ּלְ לָ ה אֶ ל אֵ ל עַ רְ בִ ית וְ ַׁשחֲ רִ ית‪ ,‬מּוסָ ף וְ גַם ִמנְ חָ ה הּוא יַעֲ נֵנִ י‪.‬‬ ‫ֵי עַד ּבֵינֹו ּובֵינִי‪.‬‬ ‫מרֵנִי‪ ,‬אֹות הִיא לְעֹולְמ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫ׁשּבָת אֵל יְִ‬ ‫מרָה ַ‬ ‫ׁש ְ‬ ‫אְ‬ ‫ּכִי ֶ‬

‫‪40‬‬


‫יו ֹם ַׁשּבָ תו ֹן אֵ ין לִ ְׁשּכ ֹחַ ‪ ,‬זִ כְ רו ֹ ּכְ רֵ יחַ הַ ּנִ יחו ֹחַ ‪.‬‬ ‫יוֹנָה מָ ְצָאה בו ֹ מָ נו ֹחַ ‪ ,‬וְ ָׁשם יָנּוחּו יְ גִ יעֵ י כ ֹחַ ‪.‬‬ ‫ַ‪.‬‬ ‫ָם יָנּוחּו יְגִיעֵי כֹח‬ ‫ח וְׁש‬ ‫ָנֹו ַ‬ ‫מְצאָה בֹו מ‬ ‫יֹונָה ָ‬ ‫הַ ּיו ֹם נִ כְ ּבָ ד לִ בְ נֵי אֱ מּונִ ים‪ ,‬זְ ִהירִ ים לְ ָׁש ְמרו ֹ ָאבו ֹת ּובָ נִ ים‪,‬‬ ‫חָ קּוק ּבִ ְׁשנֵי לֻחו ֹת אֲ בָ נִ ים‪ ,‬מֵ ר ֹב או ֹנִ ים וְ אַ ִּמיץ ּכ ֹחַ ‪.‬‬ ‫ַ‪.‬‬ ‫ָם יָנּוחּו יְגִיעֵי כֹח‬ ‫ח וְׁש‬ ‫ָנֹו ַ‬ ‫מְצאָה בֹו מ‬ ‫יֹונָה ָ‬ ‫ָאמרּו ּכְ אֶ חָ ד‪,‬‬ ‫ּובָ אּו כֻּלָ ם ּבִ בְ רִ ית יַחַ ד‪ ,‬נַעֲ ֶׂשה וְ נִ ְׁשמַ ע ְ‬ ‫ּופָ ְתחּו וְ עָ נּו יְ ָי אֶ חָ ד‪ּ ,‬בָ רּוְך הַ ּנו ֹתֵ ן לַ ּיָעֵ ף ּכ ֹחַ ‪.‬‬ ‫ַ‪.‬‬ ‫ָם יָנּוחּו יְגִיעֵי כֹח‬ ‫ח וְׁש‬ ‫ָנֹו ַ‬ ‫מְצאָה בֹו מ‬ ‫יֹונָה ָ‬ ‫יעי זָכו ֹר וְ ָׁשמו ֹר‪,‬‬ ‫ּדִ ּבֶ ר ּבְ קָ דְ ׁשו ֹ ּבְ הַ ר הַ ּמ ֹר‪ ,‬יו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫וְ כָ ל ּפִ ּקּודָ יו יַחַ ד לִ גְ מ ֹר‪ ,‬חַ ּזֵק מָ ְתנַיִ ם וְ אַ ּמֵ ץ ּכ ֹחַ ‪.‬‬ ‫ַ‪.‬‬ ‫ָם יָנּוחּו יְגִיעֵי כֹח‬ ‫ח וְׁש‬ ‫ָנֹו ַ‬ ‫מְצאָה בֹו מ‬ ‫יֹונָה ָ‬ ‫ּוׁשבּועָ ה‪,‬‬ ‫הָ עָ ם אֲ ֶׁשר נָע ּכַ ּצ ֹאן ָּתעָ ה‪ ,‬יִ זְ ּכו ֹר לְ פָ ְקדו ֹ ּבִ בְ רִ ית ְ‬ ‫לְ בַ ל יַעֲ בָ ר ּבָ ם ִמ ְקרֵ י רָ עָ ה‪ּ ,‬כַ אֲ ֶׁשר נִ ְׁשּבַ ְע ָּת עַ ל מֵ י נ ֹחַ ‪.‬‬ ‫ַ‪.‬‬ ‫ָם יָנּוחּו יְגִיעֵי כֹח‬ ‫ח וְׁש‬ ‫ָנֹו ַ‬ ‫מְצאָה בֹו מ‬ ‫יֹונָה ָ‬

‫‪39‬‬


‫ִים‪.‬‬ ‫ׁשבַת צּור עֹולָמ‬ ‫ִים‪ּ ,‬כִי בֹו ָ‬ ‫מּכָל יָמ‬ ‫מכֻּבָד ִ‬ ‫יֹום זֶה ְ‬ ‫יעי לֵ אֹלהֶ יָך‪,‬‬ ‫ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ַּתעֲ ֶׂשה ְמלַ אכְ ּתֶ ָך‪ ,‬וְ יו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫ַׁשּבָ ת ֹלא ַתעֲ ֶׂשה בו ֹ ְמלָ אכָ ה‪ּ ,‬כִ י כ ֹל עָ ָׂשה ֵׁש ֶׁשת י ִָמים‪.‬‬ ‫ִים‪.‬‬ ‫ׁשבַת צּור עֹולָמ‬ ‫ִים‪ּ ,‬כִי בֹו ָ‬ ‫מּכָל יָמ‬ ‫מכֻּבָד ִ‬ ‫יֹום זֶה ְ‬ ‫רִ אׁשו ֹן הּוא לְ ִמ ְקרָ אֵ י ק ֹדֶ ׁש‪ ,‬יו ֹם ַשּׁבָ תו ֹן יו ֹם ַׁשּבָ ת ק ֹדֶ ׁש‪,‬‬ ‫ימים‪.‬‬ ‫עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל ִאיׁש ּבְ יֵינו ֹ יְ קַ ּדֵ ׁש‪ ,‬עַ ל ְׁשּתֵ י לֶ חֶ ם יִ בְ ְצעּו ְת ִמ ִ‬ ‫ִים‪.‬‬ ‫ׁשבַת צּור עֹולָמ‬ ‫ִים‪ּ ,‬כִי בֹו ָ‬ ‫מּכָל יָמ‬ ‫מכֻּבָד ִ‬ ‫יֹום זֶה ְ‬ ‫אֱ כו ֹל מַ ְׁשמַ ּנִ ים ְׁשתֵ ה מַ ְמ ַּת ִּקים‪ּ ,‬כִ י אֵ ל יִ ּתֵ ן לְ כ ֹל ּבו ֹ ּדְ בֵ ִקים‪,‬‬ ‫ּבֶ גֶד לִ לְ ּב ֹׁש‪ ,‬לֶ חֶ ם חֻ ִּקים‪ּ ,‬בָ ָׂשר וְ דָ גִ ים וְ כָ ל מַ ְטעַ ִּמים‪.‬‬ ‫ִים‪.‬‬ ‫ׁשבַת צּור עֹולָמ‬ ‫ִים‪ּ ,‬כִי בֹו ָ‬ ‫מּכָל יָמ‬ ‫מכֻּבָד ִ‬ ‫יֹום זֶה ְ‬ ‫ֹלא תֶ ְחסַ ר ּכ ֹל ּבו ֹ וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָּׂשבָ ְע ּ ָת ּובֵ רַ כְ ָּת‬ ‫אֶ ת יְ ָי אֱ ֹלהֶ יָך אֲ ֶׁשר ָאהַ בְ ָּת‪ּ ,‬כִ י בֵ רַ כְ ָך ִמּכָ ל הָ עַ ִּמים‪.‬‬ ‫ִים‪.‬‬ ‫ׁשבַת צּור עֹולָמ‬ ‫ִים‪ּ ,‬כִי בֹו ָ‬ ‫מּכָל יָמ‬ ‫מכֻּבָד ִ‬ ‫יֹום זֶה ְ‬ ‫הַ ָּׁשמַ יִ ם ְמסַ ּפְ רִ ים ּכְ בו ֹדו ֹ‪ ,‬וְ גַם הָ ָארֶ ץ מָ לְ ָאה חַ ְסּדו ֹ‪,‬‬ ‫רְ אּו ּכִ י כָ ל אֵ ּלֶ ה עָ ְׂש ָתה יָדו ֹ‪ּ ,‬כִ י הּוא הַ ּצּור‪ּ ,‬פָ עֳ לו ֹ ָת ִמים‪.‬‬ ‫ִים‪.‬‬ ‫ׁשבַת צּור עֹולָמ‬ ‫ִים‪ּ ,‬כִי בֹו ָ‬ ‫מּכָל יָמ‬ ‫מכֻּבָד ִ‬ ‫יֹום זֶה ְ‬

‫‪38‬‬


‫חבַת‪.‬‬ ‫מֲ‬ ‫מנְחָה עַל ַ‬ ‫הּבַת‪ ,‬לָאֵל יֵרָצּו‪ּ ,‬כְ ִ‬ ‫הּבֵן עִם ַ‬ ‫ׁשּבָת‪ַ ,‬‬ ‫ֵר ַ‬ ‫הַּׁשֹומ‬ ‫חֶ ְמּדַ ת הַ ּי ִָמים ְקרָ או ֹ אֵ לִ י צּור‪,‬‬ ‫ימים ִאם יִ ְהיֶה נָצּור‪,‬‬ ‫וְ אַ ְׁשרֵ י לִ ְת ִמ ִ‬ ‫ֹאׁשם יָצּור‪,‬‬ ‫ּלּומים עַ ל ר ָ‬ ‫ּכֶ תֶ ר ִה ִ‬ ‫צּור הָ עו ֹלָ ִמים רּוחו ֹ ּבָ ם נָחָ ה‪.‬‬ ‫חבַת‪.‬‬ ‫מֲ‬ ‫מנְחָה עַל ַ‬ ‫הּבַת‪ ,‬לָאֵל יֵרָצּו‪ּ ,‬כְ ִ‬ ‫הּבֵן עִם ַ‬ ‫ׁשּבָת‪ַ ,‬‬ ‫ֵר ַ‬ ‫הַּׁשֹומ‬ ‫הׁשּבָ ת לְ קַ ּדְ ׁשו ֹ‪,‬‬ ‫זָכו ֹר אֶ ת יו ֹם ַ‬ ‫קַ רְ נו ֹ ּכִ י ּגָבְ הָ ה ֵנזֶר עַ ל ר ֹאׁשו ֹ‪,‬‬ ‫עַ ל ּכֵ ן יִ ּתֵ ן הָ ָאדָ ם לְ נַפְ ׁשו ֹ‪,‬‬ ‫עֹנֶג וְ גַם ִׂש ְמחָ ה ּבָ הֶ ם לְ מָ ְׁשחָ ה‪.‬‬ ‫חבַת‪.‬‬ ‫מֲ‬ ‫מנְחָה עַל ַ‬ ‫הּבַת‪ ,‬לָאֵל יֵרָצּו‪ּ ,‬כְ ִ‬ ‫הּבֵן עִם ַ‬ ‫ׁשּבָת‪ַ ,‬‬ ‫ֵר ַ‬ ‫הַּׁשֹומ‬ ‫ק ֹדֶ ׁש ִהיא לָ כֶ ם ַׁשּבָ ת הַ ּמַ לְ ּכָ ה‪,‬‬ ‫אֶ ל ּתו ְֹך ּ ָבּתֵ יכֶ ם לְ הָ נִ יחַ ּבְ רָ כָ ה‪,‬‬ ‫ּבְ כָ ל מו ְֹׁשבו ֹתֵ יכֶ ם ֹלא ַתעֲ ׂשּו ְמלָ אכָ ה‪,‬‬ ‫ּבְ נֵיכֶ ם ּובְ נו ֹתֵ יכֶ ם עֶ בֶ ד וְ גַם ִׁשפְ חָ ה‪.‬‬ ‫חבַת‪.‬‬ ‫מֲ‬ ‫מנְחָה עַל ַ‬ ‫הּבַת‪ ,‬לָאֵל יֵרָצּו‪ּ ,‬כְ ִ‬ ‫הּבֵן עִם ַ‬ ‫ׁשּבָת‪ַ ,‬‬ ‫ֵר ַ‬ ‫הַּׁשֹומ‬

‫‪37‬‬


‫‪sh abbat d ay‬‬

‫ּבָ רּוְך אֵ ל עֶ לְ יו ֹן אֲ ֶׁשר נ ַָתן ְמנּוחָ ה‪,‬‬ ‫לְ נַפְ ֵׁשנּו ּפִ דְ יו ֹן ִמ ְּׁשאֵ ת וַאֲ נָחָ ה‪,‬‬ ‫וְ הּוא יִ דְ רׁש לְ ִצּיו ֹן ִעיר הַ ּנִ ּדָ חָ ה‪,‬‬ ‫עַ ד ָאנָה ּתּוגְ יו ֹן נֶפֶ ׁש נֶאֱ נָחָ ה‪.‬‬ ‫חבַת‪.‬‬ ‫מֲ‬ ‫מנְחָה עַל ַ‬ ‫הּבַת‪ ,‬לָאֵל יֵרָצּו‪ּ ,‬כְ ִ‬ ‫הּבֵן עִם ַ‬ ‫ׁשּבָת‪ַ ,‬‬ ‫ֵר ַ‬ ‫הַּׁשֹומ‬ ‫רו ֹכֵ ב ּבָ עֲ רָ בו ֹת מֶ לֶ ְך עו ֹלָ ִמים‪,‬‬ ‫ימים‪,‬‬ ‫אֶ ת עַ מו ֹ לִ ְׁשּב ֹת ִאּזֵן ּבַ ּנְ ִע ִ‬ ‫ּבְ מַ אֲ כָ לו ֹת עֲ רֵ בו ֹת ּבְ ִמינֵי מַ ְטעַ ִמים‪,‬‬ ‫ּבּוׁשי כָ בו ֹד זֶבַ ח ִמ ְׁשּפָ חָ ה‪.‬‬ ‫ּבְ מַ לְ ֵ‬ ‫חבַת‪.‬‬ ‫מֲ‬ ‫מנְחָה עַל ַ‬ ‫הּבַת‪ ,‬לָאֵל יֵרָצּו‪ּ ,‬כְ ִ‬ ‫הּבֵן עִם ַ‬ ‫ׁשּבָת‪ַ ,‬‬ ‫ֵר ַ‬ ‫הַּׁשֹומ‬ ‫וְ אַ ְׁשרֵ י ּכָ ל חו ֹכֶ ה לְ ַת ְׁשלּומֵ י כֵ פֶ ל‪,‬‬ ‫מֵ אֵ ת ּכָ ל סו ֹכֶ ה ׁשו ֹכֵ ן ּבָ עֲ רָ פֶ ל‪,‬‬ ‫נַחֲ לָ ה לו ֹ יִ זְ ּכֶ ה ּבָ הָ ר ּובַ ָׁשפֶ ל‪,‬‬ ‫ּומנּוחָ ה ּכַ ֶׁשמֶ ׁש לו ֹ זָרְ חָ ה‪.‬‬ ‫נַחֲ לָ ה ְ‬ ‫חבַת‪.‬‬ ‫מֲ‬ ‫מנְחָה עַל ַ‬ ‫הּבַת‪ ,‬לָאֵל יֵרָצּו‪ּ ,‬כְ ִ‬ ‫הּבֵן עִם ַ‬ ‫ׁשּבָת‪ַ ,‬‬ ‫ֵר ַ‬ ‫הַּׁשֹומ‬ ‫ּכָ ל ׁשו ֹמֵ ר ַׁשּבָ ת ּכַ ּדָ ת מֵ חֲ ּלְ לו ֹ‪,‬‬ ‫הֵ ן הֶ כְ ַׁשר ִחּבַ ת ק ֹדֶ ׁש ּגו ֹרָ לו ֹ‪,‬‬ ‫וְ ִאם יֵצֵ א חו ֹבַ ת הַ ּיו ֹם אַ ְׁשרֵ י לו ֹ‪,‬‬ ‫אֶ ל אֵ ל ָאדו ֹן ְמחו ֹלְ לו ֹ ִמנְ חָ ה ִהיא ְשׁלּוחָ ה‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫תרְנּו ּכִדְבַר יְיָ‪.‬‬ ‫ׂשבַעְנּו וְהֹו ַ‬ ‫ֱמּונַי‪ָ .‬‬ ‫אכַלְנּו‪ּ ,‬בָרְכּו א‬ ‫ֶּלֹו ָ‬ ‫מּׁש‬ ‫צּור ִ‬ ‫הַ ּזַן אֶ ת עו ֹלָ מו ֹ‪ ,‬רו ֹעֵ נּו ָאבִ ינּו‪,‬‬ ‫ָאכַ לְ נּו אֶ ת לַ ְחמו ֹ‪ ,‬וְ יֵינו ֹ ָׁש ִתינּו‪,‬‬ ‫עַ ל ּכֵ ן נו ֹדֶ ה לִ ְׁשמו ֹ‪ּ ,‬ונְ הַ ּלְ לו ֹ ּבְ פִ ינּו‪,‬‬ ‫ָאמַ רְ נּו וְ עָ נִ ינּו‪ ,‬אֵ ין קָ דו ֹׁש ּ ַכיְ יָ‪.‬‬ ‫תרְנּו ּכִדְבַר יְיָ‪.‬‬ ‫ׂשבַעְנּו וְהֹו ַ‬ ‫ֱמּונַי‪ָ .‬‬ ‫אכַלְנּו‪ּ ,‬בָרְכּו א‬ ‫ֶּלֹו ָ‬ ‫מּׁש‬ ‫צּור ִ‬ ‫ְּב ִּׁשיר וְ קו ֹל ּתו ֹדָ ה נְ בָ רֵ ְך לֵ אֱ ֹלהֵ ינּו‪,‬‬ ‫עַ ל אֶ רֶ ץ חֶ ְמּדָ ה טו ֹבָ ה ֶׁש ִהנְ ִחיל לַ אֲ בו ֹתֵ ינּו‪.‬‬ ‫מָ זו ֹן וְ צֵ דָ ה ִה ְׂשּבִ יעַ לְ נַפְ ֵׁשנּו‪,‬‬ ‫חַ ְסּדו ֹ ּגָבַ ר עָ לֵ ינּו‪ ,‬וֶאֱ מֶ ת יְ יָ‪.‬‬ ‫תרְנּו ּכִדְבַר יְיָ‪.‬‬ ‫ׂשבַעְנּו וְהֹו ַ‬ ‫ֱמּונַי‪ָ .‬‬ ‫אכַלְנּו‪ּ ,‬בָרְכּו א‬ ‫ֶּלֹו ָ‬ ‫מּׁש‬ ‫צּור ִ‬ ‫רַ חֵ ם ּבְ חַ ְסדֶ ָך עַ ל עַ ְּמָך צּורֵ נּו‪,‬‬ ‫עַ ל ִצּיו ֹן ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ בו ֹדֶ ָך‪ ,‬זְ בּול ּבֵ ית ִּתפְ ַארְ ּתֵ נּו‪,‬‬ ‫ּבֶ ן ּדָ וִ ד עַ בְ ּדֶ ָך ָיב ֹא וְ יִ גְ ָאלֵ נּו‪,‬‬ ‫רּוחַ אַ ּפֵ ינּו ְמ ִׁשיחַ יְ יָ‪.‬‬ ‫תרְנּו ּכִדְבַר יְיָ‪.‬‬ ‫ׂשבַעְנּו וְהֹו ַ‬ ‫ֱמּונַי‪ָ .‬‬ ‫אכַלְנּו‪ּ ,‬בָרְכּו א‬ ‫ֶּלֹו ָ‬ ‫מּׁש‬ ‫צּור ִ‬ ‫יִ ּבָ נֶה הַ ִּמ ְקּדָ ׁש‪ִ ,‬עיר ִצּיו ֹן ְּתמַ ּלֵ א‪,‬‬ ‫וְ ָׁשם נ ִָׁשיר ִׁשיר חָ דָ ׁש‪ּ ,‬ובִ רְ ָננָה נַעֲ לֶ ה‪,‬‬ ‫הָ רַ ְחמָ ן הַ ּנִ ְקּדָ ׁש יִ ְתּבָ רַ ְך וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה‪,‬‬ ‫עַ ל ּכו ֹס יַיִ ן מָ לֵ א‪ּ ,‬כְ בִ רְ ּכַ ת יְ יָ‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫יָה רִ ּבו ֹן עָ לַ ם וְ עַ לְ מַ ּיָא‪ַ ,‬אנְ ְּת הּוא מַ לְ ּכָ א מֶ לֶ ְך מַ לְ כַ ּיָא‪.‬‬ ‫עו ֹבַ ד גְ בּורְ ּתֵ ְך וְ ִת ְמהַ ּיָא‪ְ ,‬שׁפַ ר קֳ דָ מַ י לְ הַ חֲ ָויָא‪.‬‬ ‫מלְכַּיָא‪.‬‬ ‫מלְֶך ַ‬ ‫מלְּכָא ֶ‬ ‫ּת הּוא ַ‬ ‫אנְְ‬ ‫ַּיָא‪ַ ,‬‬ ‫יָה רִּבֹון עָלַם וְַעלְמ‬ ‫יׁשא ּדִ י‬ ‫ְשׁבָ ִחין אֲ סַ ּדֵ ר צַ פְ רָ א וְ רַ ְמ ָׁשא‪ ,‬לָ ְך אֱ לָ הָ א קַ ּדִ ָ‬ ‫בְ רָ א כָ ל נָפְ ָׁשא‪,‬‬ ‫יׁשין ּובְ נֵי אֱ נ ָָׁשא‪ ,‬חֵ יוַת ּבְ רָ א וְ עו ֹפֵ י ְׁשמַ ּיָא‪.‬‬ ‫ִעירִ ין קַ ּדִ ִ‬ ‫מלְכַּיָא‪.‬‬ ‫מלְֶך ַ‬ ‫מלְּכָא ֶ‬ ‫ּת הּוא ַ‬ ‫אנְְ‬ ‫ַּיָא‪ַ ,‬‬ ‫יָה רִּבֹון עָלַם וְַעלְמ‬ ‫רַ בְ רְ בִ ין עו ֹבְ דֵ יְך וְ ַת ִּקיפִ ין‪ ,‬מָ כִ יְך רְ מַ ּיָא וְ ז ִַּקיף ּכְ פִ יפִ ין‪,‬‬ ‫חּוׁשּבְ ַנּיָא‪.‬‬ ‫לּו יִ ְחיֶה גְ בַ ר ְׁשנִ ין ַאלְ פִ ין‪ ,‬לָ א יֵעו ֹל ּגְ בּורְ ּתֵ ְך ּבְ ְ‬ ‫מלְכַּיָא‪.‬‬ ‫מלְֶך ַ‬ ‫מלְּכָא ֶ‬ ‫ּת הּוא ַ‬ ‫אנְְ‬ ‫ַּיָא‪ַ ,‬‬ ‫יָה רִּבֹון עָלַם וְַעלְמ‬ ‫בּותא‪ּ ,‬פְ רו ֹק יַת עָ נְָך ִמּפּום ַארְ יְ ו ָָתא‪,‬‬ ‫אֱ לָ הָ א ּדִ י לֵ ּה יְ קָ ר ּורְ ָ‬ ‫ָלּותא‪ ,‬עַ ּמָ ְך ּדִ י בְ חַ רְ ְּת ִמּכָ ל אּומַ יָה‪.‬‬ ‫וְ אַ ּפֵ יק יַת עַ ּמָ ְך ִמּגו ֹ ּג ָ‬ ‫מלְכַּיָא‪.‬‬ ‫מלְֶך ַ‬ ‫מלְּכָא ֶ‬ ‫ּת הּוא ַ‬ ‫אנְְ‬ ‫ַּיָא‪ַ ,‬‬ ‫יָה רִּבֹון עָלַם וְַעלְמ‬ ‫רּוחין וְ נַפְ ִׁשין‪,‬‬ ‫לְ ִמ ְקּדָ ֵׁשְך ּתּוב ּולְ ק ֹדֶ ׁש קֻ דְ ִׁשין‪ ,‬אֲ ַתר ּדִ י בֵ יּה יֶחֱ דּון ִ‬ ‫ירּוׁשלֵ ם קַ רְ ָּתא דְ ׁשּופְ רַ ּיָא‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫וִ יז ְַּמרּון לָ ְך ִׁשירִ ין וְ רַ חֲ ִׁשין‪ּ ,‬בִ‬ ‫מלְכַּיָא‪.‬‬ ‫מלְֶך ַ‬ ‫מלְּכָא ֶ‬ ‫ּת הּוא ַ‬ ‫אנְְ‬ ‫ַּיָא‪ַ ,‬‬ ‫יָה רִּבֹון עָלַם וְַעלְמ‬

‫‪34‬‬


‫מֵ עֵ ין עו ֹלָ ם הַ ּבָ א‪ ,‬יו ֹם ַׁשּבָ ת ְמנּוחָ ה‪,‬‬ ‫ּכָ ל הַ ִּמ ְתעַ ּנְ גִ ים ּבָ ּה‪ ,‬יִ זְ ּכּו לְ רו ֹב ִׂש ְמחָ ה‪,‬‬ ‫מֵ חֶ בְ לֵ י מָ ִׁשיחַ יֻּצָ לּו לִ רְ וָחָ ה‪,‬‬ ‫תַעּנֵג ‪...‬‬ ‫הְ‬ ‫ּפְ דּותֵ נּו ַת ְצ ִמיחַ ‪ ,‬וְ נָס יָגו ֹן וַאֲ נָחָ ה‪ .‬לְִ‬

‫ְנּוחָה‪.‬‬ ‫ׁשּבָת מ‬ ‫מחָה ַ‬ ‫ׂש ְ‬ ‫ׂשרָאֵל אֹורָה וְִ‬ ‫יֹום זֶה לְיְִ‬ ‫ית ּפִ ּקּודִ ים‪ּ ,‬בְ מַ עֲ מַ ד ִסינַי‪ַׁ ,‬שּבָ ת ּומו ֹעֲ דִ ים‪ ,‬לִ ְׁשמ ֹר ּבְ כָ ל ָׁשנַי‪,‬‬ ‫ִצּוִ ָ‬ ‫לַ עֲ רו ְֹך לְ פָ נַי‪ ,‬מַ ְׂשאֵ ת וַאֲ רּוחָ ה‪ַׁ ,‬שּבָ ת ְמנּוחָ ה‪ .‬יֹום זֶה ‪...‬‬ ‫חֶ ְמּדַ ת הַ ּלְ בָ בו ֹת‪ ,‬לְ אֻ ּמָ ה ְׁשבּורָ ה‪ ,‬לִ נְ פָ ׁשו ֹת נִ כְ ָאבו ֹת‪ ,‬נְ ָׁשמָ ה יְ תֵ רָ ה‪,‬‬ ‫לְ נֶפֶ ׁש ְמצֵ רָ ה‪ ,‬י ִָסיר אֲ נָחָ ה‪ַׁ ,‬שּבָ ת ְמנּוחָ ה‪ .‬יֹום זֶה ‪...‬‬ ‫ית‪ְ ,‬מלֶ אכֶ ת עו ֹלָ ִמים‪,‬‬ ‫ִקּדַ ְׁש ָּת ּבֵ רַ כְ ָּת‪ ,‬או ֹתו ֹ ִמּכָ ל י ִָמים‪ּ ,‬בְ ֵׁש ֶׁשת ּכִ ּלִ ָ‬ ‫גּומים‪ ,‬הַ ְׁשקֵ ט ּובִ ְטחָ ה‪ַׁ ,‬שּבָ ת ְמנּוחָ ה‪ .‬יֹום זֶה ‪...‬‬ ‫ּבו ֹ מָ ְצאּו עֲ ִ‬ ‫יתנּו נו ֹרָ א‪ ,‬אֶ זְ ּכֶ ה הו ֹד ְמלּוכָ ה‪,‬‬ ‫לְ ִאּסּור ְמלָ אכָ ה‪ִ ,‬צּוִ ָ‬ ‫ִאם ַׁשּבָ ת אֶ ְׁשמו ֹרָ ה‪,‬‬ ‫ַאקרִ יב ַׁשי לַ ּמו ֹרָ א‪ִ ,‬מנְ חָ ה מֶ רְ קָ חָ ה‪ַׁ ,‬שּבָ ת ְמנּוחָ ה‪ .‬יֹום זֶה ‪...‬‬ ‫ְ‬ ‫חַ ּדֵ ׁש ִמ ְקּדָ ֵׁשנּו‪ ,‬זָכְ רָ ה נֶחֱ רֶ בֶ ת‪ ,‬טּובְ ָך מו ִֹׁשיעֵ נּו‪ְּ ,‬תנָה לַ ּנֶעֱ צֶ בֶ ת‪,‬‬ ‫ּוׁשבָ חָ ה‪ַׁ ,‬שּבָ ת ְמנּוחָ ה‪ .‬יֹום זֶה ‪...‬‬ ‫ּבְ ַׁשּבָ ת יו ֶֹׁשבֶ ת‪ּ ,‬בִ זְ ִמיר ְ‬

‫‪33‬‬


‫מַ ה ּיְ דִ ידּות ְמנּוחָ תֵ ְך‪ ,‬אַ ְּת ַׁשּבָ ת הַ ּמַ לְ ּכָ ה‪,‬‬ ‫ּבְ כֵ ן נָרּוץ לִ ְקרָ אתֵ ְך‪ּ ,‬בו ִֹאי כַ ּלָ ה נְ סּוכָ ה‪,‬‬ ‫לְ בּוׁש ּבִ גְ דֵ י חֲ מּודו ֹת‪ ,‬לְ הַ דְ לִ יק נֵר ּבִ בְ רָ כָ ה‪,‬‬ ‫וַּתֵ כֶ ל ּכָ ל הָ עֲ בו ֹדו ֹת‪ֹ ,‬לא ַתעֲ ׂשּו ְמלָ אכָ ה‪.‬‬ ‫ׂשלָיו וְדָגִים‪.‬‬ ‫תעֲנּוגִים‪ּ ,‬בַרְּבּורִים ּו ְ‬ ‫תַעּנֵג ּבְ ַ‬ ‫הְ‬ ‫לְִ‬ ‫מֵ עֶ רֶ ב מַ זְ ִמינִ ים‪ּ ,‬כָ ל ִמינֵי מַ ְטעַ ִּמים‪,‬‬ ‫ִמּבְ עו ֹד יו ֹם מּוכָ נִ ים‪ַּ ,‬תרְ נְ גו ֹלִ ים ְמפֻּטָ ִמים‪,‬‬ ‫ֻּׂש ִמים‪,‬‬ ‫וְ לַ עֲ רו ְֹך ּכַ ּמָ ה ִמינִ ים‪ְׁ ,‬שתו ֹת יֵינו ֹת ְמב ָ‬ ‫תַעּנֵג ‪...‬‬ ‫הְ‬ ‫וְ ַתפְ נּוקֵ י מַ עֲ דַ ּנִ ים‪ּ ,‬בְ כָ ל ָׁשלׁש ּפְ עָ ִמים‪ .‬לְִ‬ ‫נַחֲ לַ ת יַעֲ ק ֹב יִ ירָ ׁש‪ּ ,‬בְ לִ י ְמצָ רִ ים נַחֲ לָ ה‪,‬‬ ‫וִ יכַ ּבְ דּוהּו עָ ִׁשיר וָרָ ׁש‪ ,‬וְ ִתזְ ּכּו לִ גְ אֻ ּלָ ה‪,‬‬ ‫יו ֹם ַׁשּבָ ת ִאם ִּת ְׁשמ ֹרּו‪ ,‬וִ ְהיִ יתֶ ם לִ י ְסגֻּלָ ה‪,‬‬ ‫תַעּנֵג ‪...‬‬ ‫הְ‬ ‫יעי נָגִ ילָ ה‪ .‬לְִ‬ ‫ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ַּתעֲ בו ֹדּו‪ּ ,‬ובַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫חֲ פָ צֶ יָך אֲ סּורִ ים‪ ,‬וְ גַם לַ חֲ ׁשו ֹב חֶ ְׁשּבו ֹנו ֹת‪,‬‬ ‫ִהרְ הּורִ ים מֻ ָּתרִ ים‪ּ ,‬ולְ ַׁשּדֵ ְך הַ ּבָ נו ֹת‪,‬‬ ‫וְ ִתּנו ֹק לְ לַ ְּמדו ֹ סֵ פֶ ר‪ ,‬לַ ְמנַּצֵ חַ ּבִ נְ גִ ינו ֹת‪,‬‬ ‫תַעּנֵג ‪...‬‬ ‫הְ‬ ‫וְ לַ הֲ גו ֹת ּבְ ִא ְמרֵ י ֶׁשפֶ ר‪ּ ,‬בְ כָ ל ּפִ ּנו ֹת ּומַ חֲ נו ֹת‪ .‬לְִ‬ ‫ִהּלּוכָ ְך ְּתהֵ א בְ נַחַ ת‪ ,‬עוֹנֶג ְקרָ א לַ ַּׁשּבָ ת‪,‬‬ ‫וְ הַ ֵּׁשנָה ְמׁשֻ ּבַ חַ ת‪ּ ,‬כְ דַ ת נֶפֶ ׁש ְמ ִׁשיבַ ת‪,‬‬ ‫ּבְ כֵ ן נַפְ ִׁשי לְ ָך עָ רְ גָה‪ ,‬וְ לָ נּוחַ ּבְ ִחּבַ ת‪,‬‬ ‫תַעּנֵג ‪...‬‬ ‫הְ‬ ‫ּכַ ּׁשו ַֹׁשּנִ ים סּוגָה‪ּ ,‬בו ֹ יָנּוחּו ּבֵ ן ּובַ ת‪ .‬לְִ‬

‫‪32‬‬


‫ְמׁש ְֹך חַ ְסּדְ ָך לְ י ֹדְ עֶ יָך אֵ ל קַ ּנ ֹא וְ נו ֹקֵ ם‬ ‫יעי‪ ,‬זָכו ֹר וְ ָׁשמו ֹר לְ הָ קֵ ם‬ ‫נו ְֹטרֵ י לַ ּיו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫ַׂש ְּמחֵ ם ּבְ בִ נְ יַן ָׁשלֵ ם ּבְ או ֹר ּפָ נֶיָך ַּתבְ ִהיקֵ ם‬ ‫יִ רְ וְ יֻן ִמּדֶ ֶׁשן ּבֵ יתֶ ָך וְ נַחַ ל עֲ דָ נֶיָך ַת ְׁשקֵ ם‪.‬‬ ‫יעי‪ּ ,‬בֶ חָ רִ יׁש ּובַ ּקָ ִציר עו ֹלָ ִמים‬ ‫עֲ זו ֹר לַ ּׁשו ֹבְ ִתים ּבַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫ּפו ְֹס ִעים ּבו ֹ ּפְ ִסיעָ ה ְקטַ ּנָה‪ ,‬סו ֹעֲ דִ ים ּבו ֹ לְ בָ רֵ ְך ָׁשלׁש ּפְ עָ ִמים‬ ‫ִצדְ קָ ָתם ַּת ְצ ִהיר ּכְ או ֹר ִׁשבְ עַ ת הַ ּי ִָמים‬ ‫יְ ָי אֱ ֹלהֵ י יִ ְׂשרָ אֵ ל הָ בָ ה ָת ִמים‪,‬‬ ‫יְ ָי אֱ ֹלהֵ י יִ ְׂשרָ אֵ ל ְּתׁשּועַ ת עו ֹלָ ִמים‪.‬‬

‫ְמנּוחָ ה וְ ִׂש ְמחָ ה או ֹר לַ ּיְ הּודִ ים‪ ,‬יו ֹם ַׁשּבָ תו ֹן יו ֹם מַ חֲ מַ ּדִ ים‪,‬‬ ‫רּואים וְ עו ְֹמדִ ים‪.‬‬ ‫ׁשו ְֹמרָ יו וְ זו ֹכְ רָ יו הֵ ּמָ ה ְמ ִעידִ ים‪ּ ,‬כִ י לְ ִׁש ָּׁשה ּכ ֹל ּבְ ִ‬ ‫ִים‪,‬‬ ‫ָרֹום ּגְבֹוהִים וְרָמ‬ ‫ִים‪ּ ,‬כָל ְצבָא מ‬ ‫ארֶץ וְיַּמ‬ ‫ַיִם ֶ‬ ‫ׁשמ‬ ‫ֵי ָ‬ ‫ׁשמ‬ ‫ְ‬ ‫ִים‪.‬‬ ‫ִים‪ּ ,‬כִי ּבְיָּה יְיָ צּור עֹולָמ‬ ‫אמ‬ ‫ַּיַת רְֵ‬ ‫אדָם וְח‬ ‫ּתּנִין וְָ‬ ‫ַ‬ ‫הּוא אֲ ֶׁשר ּדִ ּבֶ ר לְ עַ ם ְסגֻּלָ תו ֹ‪ָׁ ,‬שמו ֹר לְ קַ ּדְ ׁשו ֹ ִמּב ֹאו ֹ וְ עַ ד צֵ אתו ֹ‪,‬‬ ‫ֵי ‪...‬‬ ‫ׁשמ‬ ‫ַׁשּבָ ת ק ֹדֶ ׁש יו ֹם חֶ ְמּדָ תו ֹ‪ּ ,‬כִ י בו ֹ ָׁשבַ ת אֵ ל ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתו ֹ‪ְ .‬‬

‫ּבְ ִמ ְצוַת ַׁשּבָ ת אֵ ל יַחֲ לִ יצָ ְך‪ ,‬קּום ְקרָ א אֵ לָ יו י ִָחיׁש לְ אַ ְּמצָ ְך‪,‬‬ ‫ֵי ‪...‬‬ ‫ׁשמ‬ ‫נִ ְׁשמַ ת ּכָ ל חַ י וְ גַם נַעֲ רִ יצָ ְך‪ ,‬אֱ כו ֹל ּבְ ִׂש ְמחָ ה ּכִ י ּכְ בָ ר רָ צָ ְך‪ְ .‬‬

‫ּבְ ִמ ְׁשנֶה לֶ חֶ ם וְ ִקּדּוׁש רַ ּבָ ה‪ּ ,‬בְ רו ֹב מַ ְטעַ ִּמים וְ רּוחַ נְ דִ יבָ ה‪,‬‬ ‫יִ זְ ּכּו לְ רַ ב טּוב הַ ִּמ ְתעַ ּנְ גִ ים ּבָ ּה‪ּ ,‬בְ בִ יַאת ּגו ֹאֵ ל לְ חַ ּיֵי הָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א‪.‬‬ ‫ֵי ‪...‬‬ ‫ׁשמ‬ ‫ְ‬

‫‪31‬‬


‫‪f r id ay n igh t‬‬

‫יעי ּכָ רָ אּוי לו ֹ‬ ‫ּכָ ל ְמקַ ּדֵ ׁש ְׁשבִ ִ‬ ‫ּכָ ל ׁשו ֹמֵ ר ַׁשּבָ ת ּכַ ּדָ ת מֵ חַ ּלְ לו ֹ‬ ‫ְׂשכָ רו ֹ הַ רְ ּבֵ ה ְמא ֹד עַ ל ּפִ י פָ עֳ לו ֹ‬ ‫ִאיׁש עַ ל מַ חֲ נֵהּו וְ ִאיׁש עַ ל ּדִ גְ לו ֹ‪.‬‬ ‫או ֹהֲ בֵ י יְ ָי הַ ְמחַ ּכִ ים ּבְ בִ נְ יַן אֲ רִ יאֵ ל‬ ‫ּבְ יו ֹם הַ ַׁשּבָ ת ִׂשיׂשּו וְ ִׂש ְמחּו ּכִ ְמקַ ּבְ לֵ י מַ ַּתן נַחֲ לִ יאֵ ל‬ ‫ּגַם ְׂשאּו יְ דֵ יכֶ ם קו ֹדֶ ׁש וְ ִא ְמרּו לָ אֵ ל‬ ‫ּבָ רּוְך יְ ָי אֲ ֶׁשר נ ַָתן ְמנּוחָ ה לְ עַ ּמו ֹ יִ ְׂשרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫דו ֹרְ ֵׁשי יְ יָ‪ ,‬זֶרַ ע ַאבְ רָ הָ ם או ֹהֲ בו ֹ‬ ‫ּוממַ הֲ רִ ים לָ ב ֹא‬ ‫הַ ְמַאחֲ רִ ים לָ צֵ את ִמן הַ ַּׁשּבָ ת ְ‬ ‫ּוׂשמֵ ִחים לְ ָׁש ְמרו ֹ ּולְ עָ רֵ ב עֵ רּובו ֹ‬ ‫ְ‬ ‫זֶה הַ ּיו ֹם עָ ָׂשה יְ יָ‪ ,‬נָגִ ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמחָ ה בו ֹ‪.‬‬ ‫מׁשה‪ּ ,‬בְ ִמ ְצוַת ַׁשּבָ ת ּגְ רּוסָ ה‬ ‫זִ כְ רּו ּתו ֹרַ ת ֶ‬ ‫יעי ּכְ כַ ּלָ ה ּבֵ ין רֵ עו ֹתֶ יהָ ְמׁשֻ ּבָ צָ ה‬ ‫רּותה לְ יו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫חֲ ָ‬ ‫ְטהו ֹרִ ים יִ ירָ ׁשּוהָ וִ יקַ ּדְ ׁשּוהָ ּבְ מַ אֲ מַ ר ּכָ ל אֲ ֶׁשר עָ ָׂשה‬ ‫יעי ְמלַ אכְ ּתו ֹ אֲ ֶׁשר עָ ָׂשה‪.‬‬ ‫ֹלהים ּבַ ּיו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫וַיְ כַ ל אֱ ִ‬ ‫יו ֹם קָ דו ֹׁש הּוא ִמּבו ֹאו ֹ וְ עַ ד צֵ אתו ֹ‬ ‫ּכָ ל זֶרַ ע יַעֲ ק ֹב יְ כַ ּבְ דּוהּו ּכִ דְ בַ ר הַ ּמֶ לֶ ְך וְ דָ תו ֹ‬ ‫לָ נּוחַ ּבו ֹ וְ לִ ְׂשמו ֹחַ ּבְ ַתעֲ נּוג ָאכו ֹל וְ ָׁשתו ֹ‬ ‫ּכָ ל עֲ דַ ת יִ ְׂשרָ אֵ ל יַעֲ ׂשּו או ֹתו ֹ‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫ְמלָ אכָ ה‪ ,‬אַ ָּתה ּובִ נְ ָך ּובִ ּתֶ ָך עַ בְ ּדְ ָך וַאֲ מָ ְתָך ּובְ הֶ ְמּתֶ ָך‪ ,‬וְ גֵרְ ָך אֲ ֶׁשר‬ ‫ּבִ ְׁשעָ רֶ יָך‪ּ .‬כִ י ֵׁש ֶׁשת י ִָמים עָ ָׂשה יְ ָי אֶ ת הַ ָּׁשמַ יִ ם וְ אֶ ת הָ ָארֶ ץ‬ ‫יעי‪.‬‬ ‫אֶ ת הַ ּיָם וְ אֶ ת ּכָ ל אֲ ֶׁשר ּבָ ם‪ַ ,‬ו ָּינַח ּבַ ּי ֹום הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫עַ ל ּכֵ ן ּבֵ רַ ְך יְ ָי אֶ ת יו ֹם הַ ַּׁשּבָ ת וַיְ קַ ּדְ ֵׁשהּו‪.‬‬ ‫סַ בְ רִ י מָ רָ נָן וְ רַ ּבָ נָן וְ רַ ּבו ַֹתי‪,‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ּפְ רִ י הַ ּגָפֶ ן‪.‬‬

‫(עַ ל ּכֵ ן ‪ and‬זָכו ֹר ‪ )some also add‬וְ ָׁש ְמרּו ‪shabbat begin‬‬ ‫‪yom t ov‬‬

‫אֵ ּלֶ ה מו ֹעֲ דֵ י יְ ָי ִמ ְקרָ אֵ י ק ֹדֶ ׁש‪ ,‬אֲ ֶׁשר ִּת ְקרְ אּו א ָֹתם ּבְ מו ֹעֲ דָ ם‪.‬‬ ‫וַיְ דַ ּבֵ ר מ ֶֹׁשה אֶ ת מ ֹעֲ דֵ י יְ יָ‪ ,‬אֶ ל ּבְ נֵי יִ ְׂשרָ אֵ ל‪.‬‬ ‫‪ro s h h as h an a‬‬

‫ִּת ְקעּו בַ ח ֹדֶ ׁש ׁשו ֹפָ ר ּבַ ּכֶ סֶ ה לְ יו ֹם חַ ּגֵנּו‪ּ .‬כִ י ח ֹק לְ יִ ְׂשרָ אֵ ל הּוא‪,‬‬ ‫ִמ ְׁשּפָ ט לֵ אֹלהֵ י יַעֲ ק ֹב‪.‬‬ ‫‪all d ays‬‬

‫סַ בְ רִ י מָ רָ נָן וְ רַ ּבָ נָן וְ רַ ּבו ַֹתי‪,‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ּפְ רִ י הַ ּגָפֶ ן‪.‬‬ ‫‪s u k ko t‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬אֲ ֶׁשר ִקּדְ ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצו ָֹתיו‬ ‫יׁשב ּבַ ּסֻ ּכָ ה‪.‬‬ ‫וְ ִצּוָנּו לֵ ֵ‬

‫‪29‬‬


‫ּבְ ַאהֲ בָ ה אֶ ת יו ֹם (‪ shabbat‬הַ ַׁשּבָ ת הַ ּזֶה וְ אֶ ת יו ֹם) הַ זִ ּכָ רו ֹן הַ ּזֶה‪,‬‬ ‫יו ֹם (‪ shabbat‬זִ ְִכרו ֹן) ְּתרּועָ ה (‪ּ shabbat‬בְ ַאהֲ בָ ה) ִמ ְקרָ א ק ֹדֶ ׁש‪ ,‬ז ֵֵֶכר‬ ‫יציַאת ִמ ְצרָ יִ ם‪ּ .‬כִ י בָ נּו בָ חַ רְ ָּת וְ או ָֹתנּו ִקּדַ ְׁש ָּת ִמּכָ ל הָ עַ ִּמים‪,‬‬ ‫לִ ִ‬ ‫ּודְ בָ רְ ָך אֱ מֶ ת וְ קַ ּיָם לָ עַ ד‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ ,‬מֶ לֶ ך עַ ל ּכָ ל הָ ָארֶ ץ‪ְ ,‬מקַ ּדֵ ש‬ ‫(‪ shabbat‬הַ ַׁשּבָ ת וְ ) יִ ְִׂשרָ אֵ ל וְ יו ֹם הַ ּזִ ּכָ רו ֹן‪.‬‬ ‫‪s a tur day night‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ְמאו ֹרֵ י הָ אֵ ׁש‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬הַ ּמַ בְ ּדִ יל ּבֵ ין קדֶ ׁש לְ חו ֹל‪ּ ,‬בֵ ין‬ ‫יעי לְ ֵׁש ֶׁשת יְ מֵ י‬ ‫או ֹר לְ חו ֶֹׁשְך‪ּ ,‬בֵ ין יִ ְׂשרָ אֵ ל לָ עַ ִּמים‪ּ ,‬בֵ ין יו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫הַ ּמַ עֲ ֶׂשה‪ּ .‬בֵ ין ְקד ַֻּׁשת ַׁשּבָ ת לִ ְקד ַֻּׁשת יו ֹם טו ֹב ִהבְ ּדַ לְ ָּת‪ .‬וְ אֶ ת יו ֹם‬ ‫יעי ִמ ֵּׁש ֶׁשת יְ מֵ י הַ ּמַ עֲ ֶׂשה ְקּדַ ְׁש ָּת‪ִ .‬הבְ ּדַ לְ ָּת וְ ִקּדַ ְׁש ָּת אֶ ת עַ ְּמָך‬ ‫הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫יִ ְׂשרָ אֵ ל ּבִ ְקד ָֻּׁשתֶ ָך‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי הַ ּמַ בְ ּדִ יל ּבֵ ין ק ֹדֶ ׁש לְ ק ֹדֶ ׁש‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ֶׁ ,‬שהֶ חֱ יָנּו וְ ִקּיְ מָ נּו וְ ִהּגִ יעָ נּו‬ ‫לַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה‪.‬‬

‫וְ ָׁש ְמרּו בְ ני יִ ְׂשרָ אֵ ל אֶ ת הַ ַּׁשּבָ ת‪ ,‬לַ עֲ ׂשו ֹת אֶ ת הַ ַּׁשּבָ ת לְ דֹר ָֹתם ּבְ רִ ית‬ ‫עו ֹלָ ם‪ּ .‬בֵ ינִ י ּובֵ ין ּבְ נֵי יִ ְׂשרָ אֵ ל או ֹת ִהיא לְ ע ֹלָ ם‪ּ ,‬כִ י ֵׁש ֶׁשת י ִָמים עָ ָׂשה‬ ‫יעי ָׁשבַ ת וַּיִ ּנָפַ ׁש‪.‬‬ ‫יְ ָי אֶ ת הַ ָּׁשמַ יִ ם וְ אֶ ת הָ ָארֶ ץ‪ּ ,‬ובַ ּיו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫ית ּכָ ל‬ ‫זָכו ֹר אֶ ת יו ֹם הַ ַּׁשּבָ ת לְ קַ ּדְ ׁשו ֹ‪ֵׁ .‬ש ֶׁשת י ִָמים ַּתעֲ ב ֹד וְ עָ ִׂש ָ‬ ‫יעי ַׁשּבָ ת לַ יְ ָי אֱ ֹלהֶ יָך‪ֹ ,‬לא ַתעֲ ֶׂשה כָ ל‬ ‫ְמלַ אכְ ּ ֶתָך‪ .‬וְ יו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬

‫‪28‬‬


‫הַ ּמַ עֲ ֶׂשה‪ּ .‬בֵ ין ְקד ַֻּׁשת ַׁשּבָ ת לִ ְקד ַֻּׁשת יו ֹם טו ֹב ִהבְ ּדַ לְ ָּת‪ .‬וְ אֶ ת יו ֹם‬ ‫יעי ִמ ֵּׁש ֶׁשת יְ מֵ י הַ ּמַ עֲ ֶׂשה ְקּדַ ְׁש ָּת‪ִ .‬הבְ ּדַ לְ ָּת וְ ִקּדַ ְׁש ָּת אֶ ת עַ ְּמָך‬ ‫הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫יִ ְׂשרָ אֵ ל ּבִ ְקד ָֻּׁשתֶ ָך‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי הַ ּמַ בְ ּדִ יל ּבֵ ין ק ֹדֶ ׁש לְ ק ֹדֶ ׁש‪.‬‬ ‫‪s u k ko t‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬אֲ ֶׁשר ִקּדְ ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצּוָנּו‬ ‫יׁשב ּבַ ּסֻ ּכָ ה‪.‬‬ ‫לֵ ֵ‬ ‫‪o m i t o n l as t n igh ts of pe s ac h‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ֶׁ ,‬שהֶ חֱ יָנּו וְ ִקּיְ מָ נּו וְ ִהּגִ יעָ נּו‬ ‫לַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה‪.‬‬

‫‪sh ab b at begin h er e‬‬

‫וַיְ ִהי עֶ רֶ ב וַיְ ִהי ב ֹקֶ ר יו ֹם הַ ִּׁש ִּׁשי‪ .‬וַיְ כֻּלּו הַ ָּׁשמַ יִ ם וְ הָ ָארֶ ץ וְ כָ ל‬ ‫יעי ְמלַ אכְ ּתו ֹ אֲ ֶׁשר עָ ָׂשה‪ ,‬וַיִ ְׁשּב ֹת‬ ‫ֹלהים ּבַ יו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫ְצבָ ָאם‪ .‬וַיְ כַ ל אֱ ִ‬ ‫ֹלהים אֶ ת‬ ‫ּבַ ּיו ֹם הַ ְּׁשבִ יעי ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתו ֹ אֲ ֶׁשר עָ ָׂשה‪ .‬וַיְ בָ רֶ ְך אֱ ִ‬ ‫יו ֹם הַ ְּׁשבִ יעי וַיְ קַ ּדֵ ׁש א ֹתו ֹ‪ּ ,‬כִ י בו ֹ ָׁשבַ ת ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתו ֹ אֲ ֶׁשר ּבָ רָ א‬ ‫ֹלהים לַ עֲ ׂשו ֹת‪.‬‬ ‫אֱ ִ‬ ‫‪o t he r d ays begin h er e‬‬

‫סַ בְ רִ י מָ רָ נָן וְ רַ ּבָ נָן וְ רַ ּבו ַֹתי‪,‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ּפְ רִ י הַ ּגָפֶ ן‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אָ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬אֲ ֶׁשר ּבָ חַ ר ּבָ נּו ִמּכָ ל עָ ם‪,‬‬ ‫וְ רו ְֹממָ נּו ִמּכָ ל לָ ׁשו ֹן‪ ,‬וְ ִקּדְ ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצו ָֹתיו‪ .‬ו ִַּתּתֶ ן לָ נּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו‬

‫‪27‬‬


‫יו ֹם הַ ְּׁשבִ יעי וַיְ קַ ּדֵ ׁש א ֹתו ֹ‪ּ ,‬כִ י בו ֹ ָׁשבַ ת ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתו ֹ אֲ ֶׁשר ּבָ רָ א‬ ‫ֹלהים לַ עֲ ׂשו ֹת‪.‬‬ ‫אֱ ִ‬ ‫‪o t he r d ays begin h er e‬‬

‫סַ בְ רִ י מָ רָ נָן וְ רַ ּבָ נָן וְ רַ ּבו ַֹתי‪,‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ּפְ רִ י הַ ּגָפֶ ן‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬אֲ ֶׁשר ּבָ חַ ר ּבָ נּו ִמּכָ ל עָ ם‪,‬‬ ‫וְ רו ְֹממָ נּו ִמּכָ ל לָ ׁשון‪ ,‬וְ ִקּדְ ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצו ָֹתיו‪ .‬ו ִַּתּתֶ ן לָ נּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו‬ ‫ּבְ ַאהֲ בָ ה (‪ַׁ shabbat‬שּבָ תו ֹת לִ ְמנּוחָ ה ּו) מו ֹעֲ דִ ים לְ ִׂש ְמחָ ה‪ ,‬חַ ּגִ ים‬ ‫ּוזְ מַ ּנִ ים לְ ָׂשׂשו ֹן‪ ,‬אֶ ת יו ֹם (‪ shabbat‬הַ ַּׁשּבָ ת הַ ּזֶה וְ אֶ ת יו ֹם)‪:‬‬ ‫‪pes ac h‬‬

‫חַ ג הַ ּמַ ּצו ֹת הַ ּזֶה‪ ,‬זְ מַ ן חֵ רּותֵ נּו‪,‬‬ ‫‪s h av u o t‬‬

‫חַ ג הַ ָּׁשבּועו ֹת הַ ּזֶה‪ ,‬זְ מַ ן מַ ַּתן ּתו ֹרָ תֵ נּו‪,‬‬ ‫‪s u k ko t‬‬

‫חַ ג הַ ּסֻ ּכו ֹת הַ ּזֶה‪ ,‬זְ מַ ן ִׂש ְמחָ תֵ נּו‪,‬‬ ‫‪s h e m i n i at z e r e t an d s imc h at t or ah‬‬

‫הַ ְׁש ִמינִ י חַ ג הָ עֲ צֶ רֶ ת הַ ּזֶה‪ ,‬זְ מַ ן ִׂש ְמחָ תֵ נּו‪,‬‬ ‫יציַאת ִמ ְצרָ יִ ם‪ּ .‬כִ י בָ נּו ּבָ חַ רְ ָּת‬ ‫(‪ּ shabbat‬בְ ַאהֲ בָ ה) ִמ ְקרָ א קדֶ ׁש‪ ,‬זֵכֶ ר לִ ִ‬ ‫וְ או ָֹתנּו ִקּדַ ְׁש ָּת ִמּכָ ל הָ עַ ִּמים‪ shabbat( .‬וְ ַׁשּבָ ת) ּומו ֹעֲ דֵ י קָ דְ ֶׁשָך‬ ‫(‪ּ shabbat‬בְ ַאהֲ בָ ה ּובְ רָ צו ֹן) ּבְ ִׂש ְמחָ ה ּובְ ָׂשׂשו ֹן ִהנְ חַ לְ ָּתנּו‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה‬ ‫יְ יָ‪ְ ,‬מקַ ּדֵ ׁש (‪ shabbat‬הַ ַּׁשּבָ ת וְ ) יִ ְׂשרָ אֵ ל וְ הַ ּזְ מַ ּנִ ים‪.‬‬ ‫‪s a tur day night‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ְמאו ֹרֵ י הָ אֵ ׁש‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬הַ ּמַ בְ ּדִ יל ּבֵ ין קדֶ ׁש לְ חו ֹל‪ּ ,‬בֵ ין‬ ‫יעי לְ ֵׁש ֶׁשת יְ מֵ י‬ ‫או ֹר לְ חו ֶֹׁשְך‪ּ ,‬בֵ ין יִ ְׂשרָ אֵ ל לָ עַ ִּמים‪ּ ,‬בֵ ין יו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬

‫‪26‬‬


‫וַיְ ִהי עֶ רֶ ב וַיְ ִהי ב ֹקֶ ר יו ֹם הַ ִּׁש ִּׁשי‪ .‬וַיְ כֻּלּו הַ ָּׁשמַ יִ ם וְ הָ ָארֶ ץ וְ כָ ל‬ ‫יעי ְמלַ אכְ ּתו ֹ אֲ ֶׁשר עָ ָׂשה‪ ,‬וַיִ ְׁשּב ֹת‬ ‫ֹלהים ּבַ יו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫ְצבָ ָאם‪ .‬וַיְ כַ ל אֱ ִ‬ ‫ֹלהים אֶ ת‬ ‫ּבַ ּיו ֹם הַ ְּׁשבִ יעי ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתו ֹ אֲ ֶׁשר עָ ָׂשה‪ .‬וַיְ בָ רֶ ְך אֱ ִ‬ ‫יו ֹם הַ ְּׁשבִ יעי וַיְ קַ ּדֵ ׁש א ֹתו ֹ‪ּ ,‬כִ י בו ֹ ָׁשבַ ת ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתו ֹ אֲ ֶׁשר ּבָ רָ א‬ ‫ֹלהים לַ עֲ ׂשו ֹת‪.‬‬ ‫אֱ ִ‬ ‫סַ בְ רִ י מָ רָ נָן וְ רַ ּבָ נָן וְ רַ ּבו ַֹתי‪,‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ּפְ רִ י הַ ּגָפֶ ן‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬אֲ ֶׁשר ִקּדְ ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצו ָֹתיו וְ ַָרצָ ה‬ ‫בָ נּו‪ ,‬וְ ַׁשּבַ ת קָ דְ ׁשו ֹ ּבְ ַאהֲ בָ ה ּובְ רָ צו ֹן ִהנְ ִחילָ נּו‪ ,‬זִ ּכָ רו ֹן לְ מַ עֲ ֵׂשה‬ ‫יציַאת ִמ ְצרָ יִ ם‪.‬‬ ‫בְ רֵ ִׁשית‪ּ .‬כִ י הּוא יו ֹם ְּת ִחּלָ ה לְ ִמ ְקרָ אֵ י ק ֹדֶ ׁש‪ ,‬זֵכֶ ר לִ ִ‬ ‫ּכִ י בָ נּו בָ חַ רְ ָּת וְ או ָֹתנּו ְקּדַ ְׁש ָּת ִמּכָ ל הָ עַ ִּמים‪ .‬וְ ַׁשּבַ ת קָ דְ ְׁשָך ּבְ ַאהֲ בָ ה‬ ‫ּובְ רָ צו ֹן ִהנְ חַ לְ ָּתנּו‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי ְמקַ ּדֵ ׁש הַ ַשּׁבָ ת‪.‬‬

‫‪sh ab b at begin h er e‬‬

‫וַיְ ִהי עֶ רֶ ב וַיְ ִהי ב ֹקֶ ר יו ֹם הַ ִּׁש ִּׁשי‪ .‬וַיְ כֻּלּו הַ ָּׁשמַ יִ ם וְ הָ ָארֶ ץ וְ כָ ל‬ ‫יעי ְמלַ אכְ ּתו ֹ אֲ ֶׁשר עָ ָׂשה‪ ,‬וַיִ ְׁשּב ֹת‬ ‫ֹלהים ּבַ יו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫ְצבָ ָאם‪ .‬וַיְ כַ ל אֱ ִ‬ ‫ֹלהים אֶ ת‬ ‫ּבַ ּיו ֹם הַ ְּׁשבִ יעי ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתו ֹ אֲ ֶׁשר עָ ָׂשה‪ .‬וַיְ בָ רֶ ְך אֱ ִ‬

‫‪25‬‬


‫ֵׁשת חַ יִ ל ִמי יִ ְמצָ א‪ ,‬וְ רָ ח ֹק ִמּפְ נִ ינִ ים ִמכְ רָ ּה‪.‬‬ ‫א ֶ‬ ‫ּבָטַ ח ּבָ ּה לֵ ב ּבַ ְעלָ ּה וְ ָׁשלָ ל ֹלא י ְֶחסָ ר‪.‬‬ ‫ּגְמָ לַ ְתהּו טו ֹב וְ ֹלא רָ ע ּכ ֹל יְ מֵ י חַ ּיֶיהָ ‪.‬‬ ‫ּדָרְ ָׁשה צֶ מֶ ר ּופִ ְש ִּׁתים ו ַַּתעַ ׂש ּבְ חֵ פֶ ץ ּכַ ּפֶ יהָ ‪.‬‬ ‫הָיְ ָתה ּ ָכאֳ נִ ּיו ֹת סו ֹחֵ ר ִמּמֶ רְ חָ ק ָּתבִ יא לַ ְחמָ ּה‪.‬‬ ‫יתּה‪ ,‬וְ ח ֹק לְ נַעֲ ר ֹתֶ יהָ ‪.‬‬ ‫ַּתקָ ם‪ּ ,‬בְ עו ֹד לַ יְ לָ ה ו ִַּתּתֵ ן טֶ רֶ ף לְ בֵ ָ‬ ‫וָ‬ ‫ָממָ ה ָׂשדֶ ה ו ִַּתּקָ חֵ הּו ִמּפְ רִ י כַ ּפֶ יהָ נ ְָטעָ ה ּכָ רֶ ם‪.‬‬ ‫זְ‬ ‫חָגְ רָ ה ּבְ עו ֹז מָ ְתנֶיהָ ו ְַּתאַ ּמֵ ץ זְ רוֹע ֹתֶ יהָ ‪.‬‬ ‫טָעֲ מָ ה ּכִ י טו ֹב סַ ְחרָ ּה ֹלא יִ כְ ּבֶ ה ּבַ ּלַ יְ לָ ה נֵרָ ּה‪.‬‬ ‫יָדֶ יהָ ִׁשּלְ חָ ה בַ ּכִ יׁשו ֹר וְ כַ ּפֶ יהָ ‪ָּ ,‬ת ְמכּו פָ לֶ ְך‪.‬‬ ‫ּכַּפָ ּה ּפָ רְ ָׂשה לֶ עָ נִ י וְ יָדֶ יהָ ִׁשּלְ חָ ה לָ אֶ בְ יו ֹן‪.‬‬ ‫יתּה לָ בֻׁש ָׁשנִ ים‪.‬‬ ‫יתּה ִמ ָּׁשלֶ ג ּכִ י כָ ל ּבֵ ָ‬ ‫ֹלא ִתירָ א לְ בֵ ָ‬ ‫בּוׁשּה‪.‬‬ ‫ַרְ בַ ּדִ ים עָ ְׂש ָתה ּלָ ּה ֵׁשׁש וְ ַארְ ּגָמָ ן לְ ָ‬ ‫מ‬ ‫נו ֹדָ ע ּבַ ְּׁשעָ רִ ים ּבַ ְעלָ ּה ּבְ ִׁשבְ ּתו ֹ ִעם זִ ְקנֵי ָארֶ ץ‪.‬‬ ‫סָדִ ין עָ ְׂש ָתה ו ִַּת ְמּכ ֹר וַחֲ גו ֹר נ ְָתנָה לַ ּכְ נַעֲ נִ י‪.‬‬ ‫בּוׁשּה ו ִַּת ְׂשחַ ק לְ יו ֹם ַאחֲ רו ֹן‪.‬‬ ‫עֹז וְ הָ דָ ר לְ ָ‬ ‫ּפִיהָ ּפָ ְתחָ ה בְ חָ כְ מָ ה וְ תו ֹרַ ת חֶ סֶ ד עַ ל לְ ׁשוֹנָּה‪.‬‬ ‫יתּה וְ לֶ חֶ ם עַ ְצלּות ֹלא ת ֹאכֵ ל‪.‬‬ ‫צו ֹפִ ּיָה הֲ לִ יכו ֹת ּבֵ ָ‬ ‫קָמּו בָ נֶיהָ וַּיְ אַ ְּׁשרּוהָ ּבַ ְעלָ ּה וַיְ הַ לְ לָ ּה‪.‬‬ ‫רַּבו ֹת ּבָ נו ֹת עָ ׂשּו חָ יִ ל וְ אַ ְּת עָ לִ ית עַ ל ּכֻּלָ נָה‪.‬‬ ‫ֶקֶ ר הַ חֵ ן וְ הֶ בֶ ל הַ ּי ֹפִ י ִא ָּׁשה יִ רְ ַאת יְ ָי ִהיא ִת ְתהַ ּלָ ל‪.‬‬ ‫ׁש‬ ‫ְנּו לָ ּה ִמּפְ רִ י יָדֶ יהָ וִ יהַ לְ לּוהָ בַ ְּׁשעָ רִ ים מַ עֲ ֶׂשיהָ ‪.‬‬ ‫ּת‬

‫‪24‬‬


‫‪gir ls‬‬

‫‪boys‬‬

‫ֹלהים‬ ‫אֱ ִ‬ ‫ימָך‬ ‫ֹלהים יְ ִׂש ְ‬ ‫יְ ִׂשימֵ ְך אֱ ִ‬ ‫ַּׁשה‪.‬‬ ‫ּכְ אֶ פְ רַ יִ ם וְ כִ ְמנ ֶ‬ ‫ּכְ ָׂשרָ ה רִ בְ קָ ה רָ חֵ ל וְ לֵ ָאה‪.‬‬ ‫יְ בָ רֶ כְ ָך יְ ָי וְ יִ ְש ְׁמרֶ ָך‪ .‬יָאֵ ר יְ ָי ּ ָפנָיו אֵ לֶ יָך וִ יחֻ ּ ֶנָךּ ‪ .‬יִ ּ ָש ׂא יְ ָי ּ ָפנָיו אֵ לֶ יָך‬ ‫וְ י ֵָש ׂם לְ ָך ָשׁלו ֹם‪.‬‬

‫ָׁשלו ֹם עֲ לֵ יכֶ ם מַ לְ אֲ כֵ י הַ ָּׁשרֵ ת מַ לְ אֲ כֵ י עֶ לְ יו ֹן‪,‬‬ ‫ִמּמֶ לֶ ְך מַ לְ כֵ י הַ ְּמלָ כִ ים הַ ּקָ דו ֹׁש ּבָ רּוְך הּוא‪.‬‬ ‫ּבו ֹאֲ כֶ ם לְ ָׁשלו ֹם מַ לְ אֲ כֵ י הַ ָּׁשלו ֹם מַ לְ אֲ כֵ י עֶ לְ יו ֹן‪,‬‬ ‫ִמּמֶ לֶ ְך מַ לְ כֵ י הַ ְּמלָ כִ ים הַ ּקָ דו ֹׁש ּבָ רּוְך הּוא‪.‬‬ ‫ּבָ רְ כּונִ י לְ ָשלו ֹם מַ לְ אֲ כֵ י הַ ָּׁשלו ֹם מַ לְ אֲ כֵ י עֶ לְ יו ֹן‪,‬‬ ‫ִמּמֶ לֶ ְך מַ לְ כֵ י הַ ְּמלָ כִ ים הַ ּקָ דו ֹׁש ּבָ רּוְך הּוא‪.‬‬ ‫אתכֶ ם לְ ָשלו ֹם מַ לְ אֲ כֵ י הַ ָּׁשלו ֹם מַ לְ אֲ כֵ י עֶ לְ יו ֹן‪,‬‬ ‫צֵ ְ‬ ‫ִמּמֶ לֶ ְך מַ לְ כֵ י הַ ְּמלָ כִ ים הַ ּקָ דו ֹׁש ּבָ רּוְך הּוא‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫‪s h abbat‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬אֲ ֶׁשר ִקּדְ ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצו ָֹתיו‪,‬‬ ‫וְ ִצּוָנּו לְ הַ דְ לִ יק נֵר ֶׁשל ַׁשּבָ ת‪.‬‬ ‫‪yo m t ov an d yom k ippu r‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬אֲ ֶׁשר ִקּדְ ָׁשנּו ּבְ ִמ ְצו ָֹתיו‪,‬‬ ‫וְ ִצּוָנּו לְ הַ דְ לִ יק נֵר ֶׁשל‬ ‫‪yom kippu r‬‬

‫‪yo m t ov‬‬

‫יו ֹם הַ ּכִ ּפּורִ ים‪.‬‬

‫יו ֹם טו ֹב‪.‬‬

‫‪yom kippu r an d s h abbat‬‬

‫‪yo m t ov an d s h ab b at‬‬

‫ַׁשּבָ ת וְ ֶׁשל יו ֹם הַ ּכִ ּפּורִ ים‪.‬‬

‫ַׁשּבָ ת וְ ֶׁשל יו ֹם טו ֹב‪.‬‬

‫) ‪yom t ov an d yo m ki p p u r ( om it on las t n igh ts of pe s ac h‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ֶׁ ,‬שהֶ חֱ יָנּו וְ ִקּיְ מָ נּו וְ ִהּגִ יעָ נּו‬ ‫לַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫‪s h av u o t‬‬

‫וְ ַׂש ְּמחֵ נּו ּבְ יו ֹם חַ ג הַ ָּׁשבֻעו ֹת הַ ּזֶה‬ ‫‪ro s h h as h an ah‬‬

‫וְ זָכְ רֵ נּו לְ טו ֹבָ ה ּבְ יו ֹם הַ ּזִ ּכָ רו ֹן הַ ּזֶה‬ ‫‪s u k ko t‬‬

‫וְ ַׂש ְּמחֵ נּו ּבְ יו ֹם חַ ג הַ ּסֻ ּכו ֹת הַ ּזֶה‬ ‫‪s h e m i n i at z e r e t an d s imc h at t or ah‬‬

‫וְ ַׂש ְּמחֵ נּו ּבְ יו ֹם הַ ְּׁש ִמינִ י חַ ג הָ עֲ צֶ רֶ ת הַ ּזֶה‬ ‫ּכִ י אַ ָּתה יְ ָי טו ֹב ּומֵ ִטיב לַ ּכל וְ נו ֹדֶ ה לְ ָך עַ ל הָ ָארֶ ץ‬ ‫‪f or gr ain s‬‬

‫‪f or win e‬‬

‫‪f or f ru i t‬‬

‫וְ עַ ל הַ ִּמ ְחיָה‪.‬‬

‫וְ עַ ל ּפְ רִ י הַ ּגֶפֶ ן‪.‬‬

‫וְ עַ ל הַ ּפֵ רו ֹת‪.‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ ,‬עַ ל הָ ָארֶ ץ‬ ‫‪f or gr ain s‬‬

‫‪f or win e‬‬

‫‪f or f ru i t‬‬

‫וְ עַ ל הַ ִּמ ְחיָה‪.‬‬

‫וְ עַ ל ּפְ רִ י הַ ּגֶפֶ ן‪.‬‬

‫וְ עַ ל הַ ּפֵ רו ֹת‪.‬‬

‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ ,‬אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בׂורֵ א נְ פָ ׁשׂות רַ ּבׂות‬ ‫את לְ הַ חֲ יׂות ּבָ הֶ ם נֶפֶ ׁש ּכָ ל חָ י‪,‬‬ ‫וְ חֶ סרׂונָן‪ ,‬עַ ל ּכָ ל מַ ה ֶׁשּבָ רָ ָ‬ ‫ּבָ רּוְך חֵ י הָ עׂולָ ִמים‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪,‬‬ ‫‪f o r gr ain prod u c ts‬‬

‫עַ ל הַ ִּמ ְחיָה וְ עַ ל הַ ּכַ לְ ּכָ לָ ה‬ ‫‪f or win e‬‬

‫עַ ל הַ ּגֶפֶ ן וְ עַ ל ּפְ רִ י הַ ּגֶפֶ ן‬ ‫‪f o r t he se v e n fru its of is r ael‬‬

‫עַ ל הָ עֵ ץ וְ עַ ל ּפְ רִ י הָ עֵ ץ‬ ‫ית וְ ִהנְ חַ לְ ָּת‬ ‫וְ עַ ל ְּתנּובַ ת הַ ָּׂשדֶ ה וְ עַ ל אֶ רֶ ץ חֶ ְמּדָ ה טו ֹבָ ה ּורְ חָ בָ ה ֶׁשרָ ִצ ָ‬ ‫לַ אֲ בו ֹתֵ ינּו לֶ אֱ כו ֹל ִמּפִ רְ יָּה וְ לִ ְׂשּב ֹעַ ִמּטּובָ ּה‪ .‬רַ חֵ ם נָא יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ִעירֶ ָך וְ עַ ל ִצּיו ֹן ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ בו ֹדֶ ָך וְ עַ ל‬ ‫עַ ל יִ ְׂשרָ אֵ ל עַ ּמֶ ָך וְ עַ ל יְ ָ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ִעיר הַ ּק ֹדֶ ׁש ּבִ ְמהֵ רָ ה בְ יָמֵ ינּו‪,‬‬ ‫ִמזְ ּבְ חֶ ָך וְ עַ ל הֵ יכָ לֶ ָך‪ּ .‬ובְ נֵה יְ ָ‬ ‫וְ הַ עֲ לֵ נּו לְ תו ֹכָ ּה וְ ַׂש ְּמחֵ נּו ּבְ בִ נְ ָינָּה וְ נ ֹאכַ ל ִמּפִ רְ ּיָּה וְ נִ ְׂשּבַ ע ִמּטּובָ ּה‬ ‫ּונְ בָ רֶ כְ ָך עָ לֶ יהָ ּבִ ְקד ָֻּׁשה ּובְ טָ הֳ רָ ה‪.‬‬ ‫‪s h abbat‬‬

‫ּורְ צֵ ה וְ הַ חֲ לִ יצֵ נּו ּבְ יו ֹם הַ ַׁשּבָ ת הַ ּזֶה‬ ‫‪ros h c h od es h‬‬

‫וְ זָכְ רֵ נּו לְ טו ֹבָ ה ּבְ יו ֹם ר ֹאׁש הַ ח ֹדֶ ׁש הַ ּזֶה‬ ‫‪pes ac h‬‬

‫וְ ַׂש ְּמחֵ נּו ּבְ יו ֹם חַ ג הַ ּמַ ּצו ֹת הַ ּזֶה‬

‫‪20‬‬


‫‪3‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬אֲ ֶׁשר יָצַ ר אֶ ת הָ ָאדָ ם ּבְ צַ לְ מו ֹ‪,‬‬ ‫ּבְ צֶ לֶ ם ּדְ מּות ַּתבְ נִ יתו ֹ‪ ,‬וְ ִה ְת ִקין לו ֹ ִמּמֶ ּנּו ּבִ נְ יַן עֲ דֵ י עַ ד‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה‬ ‫יְ יָ‪ ,‬יו ֹצֵ ר הָ ָאדָ ם‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫ׂשו ֹׂש ָּת ִׂשיׂש וְ ָתגֵל הָ עֲ קָ רָ ה ּבְ ִקּבּוץ ּבָ נֶיהָ לְ תו ֹכָ ּה ּבְ ִׂש ְמחָ ה‪ּ .‬בָ רּוְך‬ ‫אַ ָּתה יְ יָ‪ְ ,‬מ ַׂשּמֵ חַ ִצּיו ֹן ּבְ בָ נֶיהָ ‪.‬‬

‫‪5‬‬ ‫ַׂשּמֵ חַ ְּת ַׂשּמַ ח רֵ ִעים הָ אֲ הּובִ ים ּכְ ַׂשּמֵ חֲ ָך יְ ִצירְ ָך ּבְ גַן עֵ דֶ ן ִמּקֶ דֶ ם‪.‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ְ ,‬מ ַׂשּמֵ חַ חָ ָתן וְ כַ ּלָ ה‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬אֲ ֶׁשר ּבָ רָ א ָׂשׂשו ֹן וְ ִׂש ְמחָ ה‪,‬‬ ‫חָ ָתן וְ כַ ּלָ ה‪ּ ,‬גִ ילָ ה רִ ּנָה ּדִ יצָ ה וְ חֶ דְ וָה‪ַ ,‬אהֲ בָ ה וְ ַאחֲ וָה וְ ָׁשלו ֹם וְ רֵ עּות‪.‬‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם קו ֹל‬ ‫ְמהֵ רָ ה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו יִ ָּׁשמַ ע ּבְ עָ רֵ י יְ הּודָ ה ּובְ חּוצו ֹת יְ ָ‬ ‫ָׂשׂשו ֹן וְ קו ֹל ִׁש ְמחָ ה‪ ,‬קו ֹל חָ ָתן וְ קו ֹל ּכַ ּלָ ה‪ ,‬קו ֹל ִמ ְצהֲ לו ֹת חֲ ָתנִ ים‬ ‫מֵ חֻ ּפָ ָתם ּונְ עָ רִ ים ִמ ִּמ ְׁשּתֵ ה נְ גִ ינ ָָתם‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ְ ,‬מ ַׂשּמֵ חַ חָ ָתן‬ ‫ִעם הַ ּכַ ּלָ ה‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ ,‬אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ּ ,‬בו ֹרֵ א ּפְ רִ י הַ ּגָפֶ ן‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫‪t h e w ed d in g meal‬‬

‫‪le ad er‬‬

‫רַ ּבו ַֹתי נְ בָ רֵ ְך‪.‬‬ ‫‪p a r tic ipan ts‬‬

‫יְ ִהי ֵׁשם יְ ָי ְמב ֹרָ ְך מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד עו ֹלָ ם‪.‬‬ ‫‪le ad er‬‬

‫יְ ִהי ֵׁשם יְ ָי ְמב ֹרָ ְך מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד עו ֹלָ ם‪.‬‬ ‫דְ וַי הָ סֵ ר וְ גַם חָ רו ֹן‪ ,‬וְ ָאז ִאּלֵ ם ּבְ ִׁשיר יָרו ֹן‪ ,‬נְ חֵ נּו ּבְ מַ ְעּגְ לֵ י צֶ דֶ ק‪,‬‬ ‫ְׁשעֵ ה ּבִ רְ ּכַ ת ּבְ נֵי ַאהֲ ר ֹן‪ּ .‬בִ רְ ׁשּות מָ רָ נָן וְ רַ ּבָ נָן וְ רַ ּבו ַֹתי נְ בָ רֵ ְך אֱ ֹלהֵ ינּו‬ ‫ֶׁשהַ ִּׂש ְמחָ ה ּבִ ְמעו ֹנו ֹ‪ ,‬וְ ֶׁשָאכַ לְ נּו ִמ ֶּׁשּלו ֹ‪.‬‬ ‫‪p ar t i ci p an ts , lead e r r epeats‬‬

‫ּבָ רּוְך אֱ ֹלהֵ ינּו ֶׁשהַ ִּׂש ְמחָ ה ּבִ ְמעו ֹנו ֹ וְ ֶׁשָאכַ לְ נּו ִמ ֶּׁשּלו ֹ ּובְ טּובו ֹ חָ יִ ינּו‪.‬‬ ‫‪all‬‬

‫ּבָ רּוְך הּוא ּובָ רּוְך ְׁשמו ֹ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ ,‬אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ֶׁ ,‬שהַ ּכ ֹל ּבָ רָ א לִ כְ בו ֹדו ֹ‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ ,‬אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬יו ֹצֵ ר הָ ָאדָ ם‪.‬‬

‫‪18‬‬


— us, together with all that is ours, just as our ancestors Abraham, Isaac and Jacob were blessed with, through and by everything, so may He bless us all of us together, with complete blessing. And let us say: Amen. On high may they teach about us and about them as a legacy that will be a guardian of peace. May we receive blessing from Adonai, and kindness from our saving God, and may we be found worthy and of good spirit by God and man. s h abbat

May the Merciful One grant us a day of pure Shabbat as our inheritance, and rest for life everlasting. ros h c h od es h

May the Merciful One bring us goodness and blessing in this new month. yom t ov

May the Merciful One grant us a day of pure goodness. ro s h h as h an ah

May the Merciful one bring us goodness and blessing in this new year. s u k ko t

May the Merciful One raise David’s fallen sukkah. May the Merciful One make us worthy of the Messianic era, and of life in the world to come. He magnifies the salvation of His king, and acts kindly to His anointed one, to David and to his descendants, forever. May the One who brings peace on high bring us and all of Israel peace. And let us say: Amen. Revere Adonai, you His holy ones, for those who revere him know no bounds. Lions go hungry and poor, while those who seek Adonai will lack nothing good. Give thanks to Adonai, who is good, whose mercy endures forever. Open Your hand and satisfy every living being. Blessed is the one who trusts in Adonai, that Adonai becomes his trust. I was young and now I’ve aged, but I’ve never seen the righteous forsaken, or their descendents lacking bread. Adonai will give His people strength; Adonai will bless His people with peace.

17


‫– או ָֹתנּו וְ אֶ ת ּכָ ל אֲ ֶׁשר‬ ‫לָ נּו‪ּ ,‬כְ מו ֹ ֶׁשּנִ ְתּבָ רְ כּו אֲ בו ֹתֵ ינּו ַאבְ רָ הָ ם‬ ‫יִ ְצחָ ק וְ יַעֲ ק ֹב ּבַ ּכ ֹל ִמּכ ֹל ּכ ֹל‪ּ ,‬כֵ ן יְ בָ רֵ ְך או ָֹתנּו ּכֻּלָ נּו יַחַ ד‬ ‫ּבִ בְ רָ כָ ה ְׁשלֵ מָ ה‪ ,‬וְ נ ֹאמַ ר ָאמֵ ן‪.‬‬ ‫ּבַ ּמָ רו ֹם יְ לַ ְּמדּו עֲ לֵ יהֶ ם וְ עָ לֵ ינּו זְ כּות ֶׁש ְּתהֵ א לְ ִמ ְׁשמֶ רֶ ת ָׁשלו ֹם‪.‬‬ ‫ּוצדָ קָ ה מֵ אֱ ֹלהֵ י יִ ְׁשעֵ נּו‪ .‬וְ נִ ְמצָ א חֵ ן וְ ֵׂשכֶ ל‬ ‫וְ נִ ָּׂשא בְ רָ כָ ה מֵ אֵ ת יְ ָי ְ‬ ‫ֹלהים וְ ָאדָ ם‪.‬‬ ‫טו ֹב ּבְ עֵ ינֵי אֱ ִ‬ ‫‪s h abbat‬‬

‫ּומנּוחָ ה לְ חַ ּיֵי הָ עו ֹלָ ִמים‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יַנְ ִחילֵ נּו יו ֹם ֶׁשּכֻלו ֹ ַׁשּבָ ת ְ‬ ‫‪ro s h c h od es h‬‬

‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְ חַ ּדֵ ׁש עָ לֵ ינּו אֶ ת הַ ח ֹדֶ ׁש הַ ּזֶה לְ טו ֹבָ ה וְ לִ בְ רָ כָ ה‪.‬‬ ‫‪yom t ov‬‬

‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יַנְ ִחילֵ נּו יו ֹם ֶׁשּכֻלו ֹ טו ֹב‪.‬‬ ‫‪ro s h h as h an ah‬‬

‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְ חַ ּדֵ ׁש עָ לֵ ינּו אֶ ת הַ ָּׁשנָה הַ ּז ֹאת לְ טו ֹבָ ה וְ לִ בְ רָ כָ ה‪.‬‬ ‫‪s u k ko t‬‬

‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִָקים לָ נּו אֶ ת סֻ ּכַ ת ּדָ וִ ד הַ ּנו ֹפֶ לֶ ת‪.‬‬ ‫ָן הּוא יְ זַּכֵ נּו לִ ימו ֹת הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ּולְ חַ ּיֵי הָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א‪.‬‬ ‫חמ‬ ‫הרֲַ‬ ‫ָ‬ ‫(מגְ ּדו ֹל) יְ ׁשּועו ֹת מַ לְ ּכו ֹ וְ ע ֶֹׂשה חֶ סֶ ד לִ ְמ ִׁשיחו ֹ לְ דָ וִ ד ּולְ זַרְ עו ֹ‬ ‫מַ גְ ּדִ יל ִ‬ ‫עַ ד עו ֹלָ ם‪ .‬ע ֶֹׂשה ָׁשלו ֹם ּבִ ְמרו ֹמָ יו הּוא יַעֲ ֶׂשה ָׁשלו ֹם עָ לֵ ינּו וְ עַ ל ּכָ ל‬ ‫יִ ְׂשרָ אֵ ל‪ ,‬וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן‪.‬‬ ‫יְראּו אֶ ת יְ ָי ְקד ָֹׁשיו ּכִ י אֵ ין מַ ְחסו ֹר לִ ירֵ ָאיו‪ּ .‬כְ פִ ירִ ים רָ ׁשּו וְ רָ עֵ בּו‬ ‫וְ ד ֹרְ ֵׁשי יְ ָי ֹלא י ְַח ְסרּו כָ ל טו ֹב‪ .‬הו ֹדּו לַ י ָי ּכִ י טו ֹב ּכִ י לְ עו ֹלָ ם חַ ְסּדו ֹ‪.‬‬ ‫ּפו ֹתֵ חַ אֶ ת יָדֶ ָך ּומַ ְׂשּבִ יעַ לְ כָ ל חַ י רָ צו ֹן‪ּ .‬בָ רּוְך הַ ּגֶבֶ ר אֲ ֶׁשר יִבְ טַ ח‬ ‫יתי צַ ּדִ יק‬ ‫יתי גַם זָקַ נְ ִּתי וְ ֹלא רָ ִא ִ‬ ‫ּבַ י ָי וְ הָ יָה יְ ָי ִמבְ טַ חו ֹ‪ .‬נַעַ ר הָ יִ ִ‬ ‫נֶעֱ זָב וְ זַרְ עו ֹ ְמבַ ּקֶ ׁש לָ חֶ ם‪ .‬יְ ָי ע ֹז לְ עַ ּמו ֹ יִּתֵ ן יְ ָי יְבָ רֵ ְך אֶ ת‬ ‫עַ ּמו ֹ בַ ָּׁשלו ֹם‪.‬‬

‫‪16‬‬


May the Merciful One rule over us forever! May the Merciful One be blessed in Heaven and on Earth! May the Merciful One be praised for countless generations, and be glorified by us forever and to the ends of eternity, and be adorned by us forever and to the ends of time. May the Merciful One grant us a respectable livelihood. May the Merciful One break the yoke from our neck, and lead us upright to our land. May the Merciful One send countless blessings to this building, to this very table upon which we have eaten. May the Merciful One send us Elijah the prophet — of blessed memory — that he might bring good news, deliverance and comfort. f o r on e ’s h os ts

May it be God's will that the host should be neither embarrassed nor humiliated, not in this world, nor the next. And may all his properties be successful, and may his properties be successful and close to the city. And may Satan not rule over his handiwork. And may there not appear before him any sinful thing, no thought of sin, transgression, nor iniquity from now and forever. May the Merciful One bless f o r on e ’s par e n ts

my honored father (the man of the house) and my honored mother (the woman of the house) them, together with their household, their children and everything that is theirs, f o r on e ’s fam ily

me, (my wife/my husband/my children), together with everything that is mine, f o r on e ’s h os ts

the man of this house and the woman of this house, them, together with their household, their children and everything that is theirs, f o r all o t h er s

and all those who are seated here,

15


‫מן‬ ‫חָ‬ ‫ה רַ ֲ‬ ‫ָ‬ ‫הּוא יִ ְמֹלְך עָ לֵ ינּו לְ עו ֹלָ ם וָעֶ ד‪ .‬הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יִ ְתּבָ רַ ְך‬ ‫ּבַ ָּׁשמַ יִ ם ּובָ ָארֶ ץ‪ .‬הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יִ ְׁש ַּתּבַ ח לְ דו ֹר ּדו ֹרִ ים וְ יִ ְתּפָ ַאר ּבָ נּו‬ ‫לָ עַ ד ּולְ נֵצַ ח נְ צָ ִחים וְ יִ ְתהַ ּדַ ר ּבָ נּו לָ עַ ד ּולְ עו ֹלְ מֵ י עו ֹלָ ִמים‪ .‬הָ רַ חֲ מָ ן‬ ‫הּוא יְ פַ רְ נְ סֵ נּו ּבְ כָ בו ֹד‪ .‬הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יִ ְׁשּבר עֻ לֵ נּו מֵ עַ ל צַ ּוָארֵ נּו וְ הּוא‬ ‫יו ֹלִ יכֵ נּו קו ְֹמ ִמּיּות לְ ַארְ צֵ נּו‪ .‬הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יִ ְׁשלַ ח לָ נּו ּבְ רָ כָ ה ְמרֻּבָ ה‬ ‫ּבַ ּבַ יִ ת הַ ּזֶה וְ עַ ל ׁשֻ לְ חָ ן זֶה ֶׁשָאכַ לְ נּו עָ לָ יו‪ .‬הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יִ ְׁשלַ ח‬ ‫לָ נּו אֶ ת אֵ לִ ּיָהּו הַ ּנָבִ יא זָכּור לַ ּטו ֹב וִ יבַ ֶּׂשר לָ נּו ּבְ ׂשו ֹרו ֹת טו ֹבו ֹת‬ ‫יְ ׁשּועו ֹת וְ נֶחָ מו ֹת‪.‬‬ ‫‪f o r on e ’s h os ts‬‬

‫יְ ִהי רָ צו ֹן ֶׁשֹלא יֵבו ֹׁש וְ ֹלא יִ ּכָ לֵ ם ּבַ עַ ל הַ ּבַ יִ ת הַ ּזֶה‪ֹ ,‬לא בָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה‬ ‫מּוצלָ ִחים‬ ‫ְ‬ ‫וְ ֹלא בָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א‪ ,‬וְ י ְַצלִ יחַ ּבְ כָ ל נְ כָ סָ יו‪ ,‬וְ יִ ְהיּו נְ כָ סָ יו‬ ‫ּוקרו ֹבִ ים לָ ִעיר‪ ,‬וְ ַאל יִ ְׁשלו ֹט ָׂשטָ ן ּבְ מַ עֲ ֵׂשי יָדָ יו‪ ,‬וְ ַאל יִ זְ ּדַ קֵ ק לְ פָ נָיו‬ ‫ְ‬ ‫ׁשּום ּדְ בַ ר חֵ ְטא וְ ִהרְ הּור עָ ו ֹן מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד עו ֹלָ ם‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְ בָ רֵ ְך אֶ ת‬ ‫‪f o r on e ’s par e n ts‬‬

‫ָאבִ י מו ֹרִ י (ּבַ עַ ל הַ ּבַ יִ ת הַ ּזֶה) וְ אֶ ת ִא ִּמי מו ֹרָ ִתי (ּבַ עֲ לַ ת הַ ּבַ יִ ת‬ ‫יתם וְ אֶ ת זַרְ עָ ם וְ אֶ ת ּכָ ל אֲ ֶׁשר לָ הֶ ם‪,‬‬ ‫הַ ּזֶה)‪ ,‬או ָֹתם וְ אֶ ת ּבֵ ָ‬ ‫‪f o r on e ’s fam ily‬‬

‫או ִֹתי (וְ אֶ ת ִא ְׁש ִּתי‪ּ/‬בַ עֲ לִ י‪/‬זַרְ ִעי) וְ אֶ ת ּכָ ל אֲ ֶׁשר לִ י‪,‬‬ ‫‪f o r on e ’s h os ts‬‬

‫יתם וְ אֶ ת‬ ‫ּבַ עַ ל הַ ּבַ יִ ת הַ ּזֶה וְ אֶ ת ּבַ עֲ לַ ת הַ ּבַ יִ ת הַ ּזֶה‪ ,‬או ָֹתם וְ אֶ ת ּבֵ ָ‬ ‫זַרְ עָ ם וְ אֶ ת ּכָ ל אֲ ֶׁשר לָ הֶ ם‪,‬‬ ‫‪f o r all o t h e r s‬‬

‫וְ אֶ ת ּכָ ל הַ ְמסֻ ּבִ ין‬ ‫ּכַ אן‪,‬‬

‫‪14‬‬


h olid ays

Our God and our ancestors’ God, may these arise, come forth, reach up, be noted, be favored, be heard, be recorded and be remembered before You for deliverance and goodness, for grace, kindness and mercy, for life and peace: our memory, our record, and our ancestors’ memory; the memory of the Messiah, son of David Your servant, the memory of Jerusalem, Your holy city, and the memory of the entire house of Israel Your people, on this: ro sh c h o d e sh

ros h h as h an ah

the New Month.

Day of Remembrance.

p e s ac h

s u k ko t

the Festival of Matzot. s h av u o t

the Festival of Shavuot.

the Festival of Sukkot. s h em in i atzer e t

the Shemini Atzeret Festival.

Remember us Adonai our God, on this day for goodness. Record us on this day for blessing. And save us on this day for life. In this matter of salvation and mercy spare us and be gracious to us, have mercy upon us and bring salvation, for our eyes turn to You, for You are the sovereign God, gracious and merciful. Quickly, in our own day, rebuild Jerusalem, the holy city. Praised are You, Adonai our God, who in His mercy rebuilds Jerusalem. Praised are You, Adonai our God, Ruler of the universe, God, our Father, our Ruler, our Mighty, One our Designer, our Redeemer, our Creator, our Holy One, and Jacob’s Holy One; our Shepherd, and Israel’s Shepherd, the Ruler who is good and does good to all, that on each and every day He has, does, and will do good for us. He has, does and will reward us forever with grace, mercy, love, ease, safety and salvation, blessing and redemption, comfort, income and success, and love and life and peace and all that is good. May He never deprive us of all that is good!

13


‫‪h olid ays‬‬

‫ֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֹתֵ ינּו‪ ,‬יַעֲ לֶ ה וְ ָיב ֹא וְ יַּגִ יעַ וְ יֵרָ אֶ ה וְ יֵרָ צֶ ה וְ יִ ָּׁשמַ ע‬ ‫א‬ ‫וְ יִ ּפָ קֵ ד וְ יִ ּזָכֵ ר זִ כְ רוֹנֵנּו ּופִ ְקּדוֹנֵנּו‪ ,‬וְ זִ כְ רו ֹן אֲ בו ֹתֵ ינּו‪ ,‬וְ זִ כְ רו ֹן מָ ִשׁיחַ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ִעיר קָ דְ ֶׁשָך‪ ,‬וְ זִ כְ רו ֹן ּכָ ל עַ ְּמָך ּבֵ ית‬ ‫ּבֶ ן ּדָ וִ ד עַ בְ ּדֶ ָך ‪,‬וְ זִ כְ רו ֹן יְ ָ‬ ‫יִ ְׂשרָ אֵ ל לְ פָ נֶיָך‪ ,‬לִ פְ לֵ טָ ה לְ טו ֹבָ ה לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ רַ חֲ ִמים‪ ,‬לְ חַ ּיִ ים‬ ‫ּולְ ָׁשלו ֹם ּבְ יו ֹם‬ ‫‪ros h c h od es h‬‬

‫‪ro s h h ash an ah‬‬

‫ר ֹאׁש הַ ח ֹדֶ ׁש הַ ּזֶה‪.‬‬

‫הַ ּזִ ּכָ רו ֹן הַ ּזֶה‪.‬‬

‫‪pe s ac h‬‬

‫‪su kko t‬‬

‫חַ ג הַ ּמַ ּצו ֹת הַ ּזֶה‪.‬‬

‫חַ ג הַ ּסֻ ּכו ֹת הַ ּזֶה‪.‬‬

‫‪s h av u o t‬‬

‫‪s h e m i n i at z e r e t‬‬

‫חַ ג הַ ָּׁשבֻעו ֹת הַ ּזֶה‪.‬‬

‫הַ ְּׁש ִמינִ י חַ ג הָ עֲ צֶ רֶ ת הַ ּזֶה‪.‬‬

‫זָכְ רֵ נּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ּבו ֹ לְ טו ֹבָ ה ּוּפָ ְקדֵ נּו בו ֹ לִ בְ רָ כָ ה וְ הו ִֹׁשיעֵ נּו‬ ‫בו ֹ לְ חַ ּיִ ים‪ּ .‬ובִ דְ בַ ר יְ ׁשּועָ ה וְ רַ חֲ ִמים חּוס וְ חָ ּנֵנּו וְ רַ חֵ ם‬ ‫עָ לֵ ינּו וְ הו ִֹׁשיעֵ נּו‪ּ ,‬כִ י אֵ לֶ יָך עֵ ינֵינּו‪ּ ,‬כִ י אֵ ל מֶ לֶ ְך‬ ‫חַ ּנּון וְ רַ חּום אָ ָּתה‪.‬‬

‫רּוׁשלַ יִ ם ִעיר הַ ּק ֹדֶ ׁש ּבִ ְמהֵ רָ ה בְ יָמֵ ינּו‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ּ ,‬בוֹנֵה בְ רַ חֲ מָ יו‬ ‫יְ ָ‬ ‫רּוׁשלָ יִ ם‪ָ .‬אמֵ ן‪.‬‬ ‫יְ ָ‬ ‫ּבָרּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ ,‬אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬הָ אֵ ל ָאבִ ינּו מַ לְ ּכֵ נּו‬ ‫אַ ּדִ ירֵ נּו ּבו ֹרְ אֵ נּו ּג ֹאֲ לֵ נּו יו ְֹצרֵ נּו ְקדו ֵֹׁשנּו ְקדו ֹׁש יַעֲ ק ֹב‪ ,‬רו ֹעֵ נּו‬ ‫רו ֹעֵ ה יִ ְׂשרָ אֵ ל הַ ּמֶ לֶ ְך הַ ּטו ֹב וְ הַ ּמֵ ִטיב לַ ּכ ֹל ֶׁשּבְ כָ ל יו ֹם וָיו ֹם הּוא‬ ‫ֵיטיב לָ נּו‪ .‬הּוא גְ מָ לָ נּו הּוא גו ְֹמלֵ נּו‬ ‫הֵ ִטיב הּוא מֵ ִטיב הּוא י ִ‬ ‫הּוא יִ גְ ְמלֵ נּו לָ עַ ד לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ רַ חֲ ִמים ּולְ רֶ וַח הַ ּצָ לָ ה‬ ‫וְ הַ ְצלָ חָ ה ּבְ רָ כָ ה וִ יׁשּועָ ה נֶחָ מָ ה ּפַ רְ נָסָ ה וְ כַ לְ ּכָ לָ ה וְ רַ חֲ ִמים וְ חַ ּיִ ים‬ ‫ּומּכָ ל טּוב לְ עו ֹלָ ם ַאל יְ חַ ְּסרֵ נּו‪.‬‬ ‫וְ ָׁשלו ֹם וְ כָ ל טו ֹב‪ִ ,‬‬

‫‪12‬‬


Our God, we thank You for everything, and praise You — may Your name be praised by all who live — as it is written: You shall eat your fill, and then praise Adonai your God for the good land which He gave you. Praised are You, for the land and for the sustenance. Our God, have mercy on Israel, Your people; and on Jerusalem, Your city; and on Zion, where Your glory dwells; and on the royal house of David, Your chosen one; and on the great and holy temple that bears Your name. Our God, Our Father, tend us, nourish us, sustain us, provide for us, ease our burdens and, Adonai our God, quickly ease the burden of all of our troubles. And, Adonai our God, do not make us dependent on the gifts of flesh and blood, or their loans, but only on You in Your complete never-ending generosity and holiness, that we might never be shamed or stumble. s h abbat

Our God, love and strengthen us with your commandments and the commandment of the Seventh Day, this great and holy Sabbath, for this day is great and holy to You, that we might enjoy our rest and relaxation on it in accordance with Your loving commandment. And, Adonai our God, in Your love grant that our day of rest be free of trouble, sorrow and grief. And, Adonai our God, let us se Your city of Zion comforted, Your holy city of Jerusalem rebuilt. For You are Master of redemption and Master of comfort.

11


‫ּומבָ רְ כִ ים או ָֹתְך‬ ‫וְעַל הַ ּכ ֹל יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ נ ְַחנּו מו ֹדִ ים לָ ְך ְ‬ ‫יִ ְתּבָ רַ ְך ִׁש ְמָך ּבְ פִ י כָ ל חַ י ָּת ִמיד לְ עו ֹלָ ם וָעֶ ד‪ּ .‬כַ ּכָ תּוב‪,‬‬ ‫וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂשבָ ְע ָּת ּובֵ רַ כְ ָּת אֶ ת יְ ָי אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל הָ ָארֶ ץ הַ ּט ֹבָ ה‬ ‫אֲ ֶׁשר נ ַָתן לָ ְך‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה יְ יָ‪ ,‬עַ ל הָ ָארֶ ץ וְ עַ ל הַ ּמָ זו ֹן‪.‬‬

‫רּוׁשלַ יִ ם‬ ‫ֶם נָא יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל יִ ְׂשרָ אֵ ל עַ ּמֶ ָך וְ עַ ל יְ ָ‬ ‫רַח‬ ‫ִעירֶ ָך וְ עַ ל ִצּיו ֹן ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ בו ֹדֶ ָך וְ עַ ל מַ לְ כּות ּבֵ ית‬ ‫ּדָ וִ ד ְמ ִׁשיחֶ ָך וְ עַ ל הַ ּבַ יִ ת הַ ּגָדו ֹל וְ הַ ּקָ דו ֹׁש‬ ‫ֶׁשּנִ ְקרָ א ִׁש ְמָך עָ לָ יו‪ .‬אֱ ֹלהֵ ינּו ָאבִ ינּו רְ עֵ נּו‬ ‫זּונֵנּו ּפַ רְ נְ סֵ נּו וְ כַ לְ ּכְ לֵ נּו וְ הַ רְ וִ יחֵ נּו וְ הַ רְ וַח‬ ‫לָ נּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ְמהֵ רָ ה ִמּכָ ל צָ רו ֹתֵ ינּו‪ .‬וְ נָא‬ ‫ַאל ַּת ְצרִ יכֵ נּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ֹלא לִ ידֵ י מַ ְּתנַת‬ ‫ָָאתם‪ּ ,‬כִ י ִאם‬ ‫ּבָ ָׂשר וָדָ ם וְ ֹלא לִ ידֵ י הַ לְ ו ָ‬ ‫לְ יָדְ ָך הַ ְּמלֵ ָאה הַ ּפְ תּוחָ ה הַ ְּקדו ָֹׁשה‬ ‫וְ הָ רְ חָ בָ ה‪ֶׁ ,‬שּלא נֵבו ֹׁש וְ ֹלא נִ ּכָ לֵ ם‬ ‫לְ עו ֹלָ ם וָעֶ ד‪.‬‬

‫‪sh ab b at‬‬

‫רְצֵה וְ הַ חֲ לִ יצֵ נּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ּבְ ִמ ְצו ֹתֶ יָך‬ ‫יעי הַ ַׁשּבָ ת הַ ּגָדו ֹל‬ ‫ּובְ ִמ ְצוַת יו ֹם הַ ְּׁשבִ ִ‬ ‫וְ הַ קָ דו ֹׂש הַ ּזֶה‪ּ .‬כִ י יו ֹם זֶה ּגָדו ֹל וְ קָ דו ֹׁש הּוא‬ ‫לְ פָ נֶיָך לִ ְׁשּבָ ת ּבו ֹ וְ לָ נּוחַ ּבו ֹ ּבְ ַאהֲ בָ ה ּכְ ִמ ְצוַת‬ ‫רְ צוֹנֶָך‪ּ .‬ובִ רְ צו ֹנְ ָך הָ נִ יחַ לָ נּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ֶׁשֹּלא‬ ‫ְתהֵ א צָ רָ ה וְ יָגו ֹן וַאֲ נָחָ ה ּבְ יו ֹם ְמנּוחָ תֵ נּו‪ .‬וְ הַ רְ אֵ נּו‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ִעיר‬ ‫יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ּבְ נֶחָ מַ ת ִצּיו ֹן ִעירֶ ָך ּובְ בִ נְ יַן יְ ָ‬ ‫קָ דְ ֶׁשָך ּכִ י אַ ָּתה הּוא ּבַ עַ ל הַ יְ ׁשּועו ֹת ּובַ עַ ל הַ ּנֶחָ מו ֹת‪.‬‬

‫‪10‬‬


p u r im an d c h an u k ah For the miracles and for the redemption and for the mighty acts and for the triumphs and for the wars You brought about for our ancestors in those days at this time of year: c h an u k ah In the days of the Hasmonean Mattityahu ben Yochanan, the high priest, and his sons, when the evil government of Greece rose up against Your people Israel to make them forget Your Torah and to make them leave the laws of Your will — in Your great mercy You rose up with them in their time of trouble, and fought in their fight, judged their cause just, and avenged them with a vengeance. You delivered the mighty into the hands of the weak, the many into the hands of the few, the unclean into the hands of the pure, the evil into the hands of the righteous, and the arrogant into the hands of those who engage in Your Torah. For You, You made a great and holy name in Your world; and for Your people Israel, You brought about a great triumph and redemption on that very day. And then Your children came to the Holy of Holies, and emptied Your temple, and purified Your holy place, and lit candles in Your holy courts, and established these eight days of Chanukah gratefully to acknowledge and to praise Your great name. p ur im In the days of Mordechai and Esther in the capital city of Shushan, when the evil Haman rose up against them and sought to destroy, to kill, and to wipe out all the Jews, young and old, women and children, in one day, on the 13th day of the 12th month (which is Adar) and to plunder their wealth — but in Your great mercy You brought his advice to nought and frustrated his plan. You turned his scheme around on him, so that he and his sons were hanged from a tree.

9


‫‪p u r i m an d c h an u k ah‬‬

‫הּנִּסִים וְ עַ ל הַ ּפֻרְ קָ ן וְ עַ ל הַ ּגְ בּורו ֹת וְ עַ ל הַ ְּתׁשּועו ֹת וְ עַ ל‬ ‫עַל ַ‬ ‫ית לַ אֲ בו ֹתֵ ינּו ּבַ ּי ִָמים הָ הֵ ם ּבַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫הַ ִּמלְ חָ מו ֹת ֶׁשעָ ִׂש ָ‬ ‫‪c h an u k ah‬‬

‫ֵי מַ ִּת ְתיָהּו ּבֶ ן יו ֹחָ נָן ּכ ֹהֵ ן ּגָדו ֹל חַ ְׁשמוֹנַאי ּובָ נָיו‪ּ .‬כְ ֶׁשעָ ְמדָ ה‬ ‫ּבִימ‬ ‫מַ לְ כּות ָיוָן הָ רְ ָׁשעָ ה עַ ל עַ ְּמָך יִ ְׂשרָ אֵ ל לְ הַ ְׁשּכִ יחָ ם ּתו ֹרָ תֶ ָך ּולְ הַ עֲ בִ ירָ ם‬ ‫מֵ חֻ ּקֵ י רְ צוֹנֶָך‪ .‬וְ אַ ָּתה ּבְ רַ חֲ מֶ יָך הָ רַ ּבִ ים עָ מַ דְ ָּת לָ הֶ ם ּבְ עֵ ת צָ רָ ָתם‬ ‫רַ בְ ָּת אֶ ת רִ יבָ ם ּדַ נְ ָּת אֶ ת ּדִ ינָם נָקַ ְמ ָּת אֶ ת נִ ְקמָ ָתם מָ סַ רְ ָּת‬ ‫ּוטמֵ ִאים‬ ‫ּגִ ּבו ֹרִ ים ּבְ יַד חַ ּלָ ִׁשים וְ רַ ּבִ ים ּבְ יַד ְמעַ ִּטים ְ‬ ‫יקים וְ זֵדִ ים ּבְ יַד‬ ‫ּבְ יַד ְטהו ֹרִ ים ּורְ ָׁש ִעים ּבְ יַד צַ ּדִ ִ‬ ‫ית ֵׁשם‬ ‫עו ְֹסקֵ י תו ֹרָ תֶ ָך‪ּ .‬ולְ ָך עָ ִׂש ָ‬ ‫ּגָדו ֹל וְ קָ דו ֹׁש ּבְ עו ֹלָ מֶ ָך ּולְ עַ ְּמָך‬ ‫ית ְּתׁשּועָ ה גְ דו ֹלָ ה‬ ‫יִ ְׂשרָ אֵ ל עָ ִׂש ָ‬ ‫ּופֻרְ קָ ן ּכְ הַ ּיו ֹם הַ ּזֶה‪ .‬וְ ַאחַ ר ּכֵ ן‬ ‫ּבָ אּו בָ נֶיָך לִ דְ בִ יר ּבֵ יתֶ ָך ּופִ נּו‬ ‫אֶ ת הֵ יכָ לֶ ָך וְ ִטהֲ רּו אֶ ת ִמ ְקּדָ ֶׁשָך‬ ‫וְ ִהדְ לִ יקּו ּנֵרו ֹת ּבְ חַ ְצרו ֹת קָ דְ ֶׁשָך‬ ‫וְ קָ בְ עּו ְׁשמוֹנַת יְ מֵ י חֲ נֻּכָ ה אֵ לּו‬ ‫לְ הו ֹדו ֹת ּולְ הַ ּלֵ ל לְ ִׁש ְמָך הַ ּגָדו ֹל‪.‬‬ ‫‪pu r im‬‬

‫ׁשּוׁשן הַ ּבִ ירָ ה ּכְ ֶׁשעָ מַ ד‬ ‫ַ‬ ‫ֵי מָ רְ ּדְ כַ י וְ אֶ ְסּתֵ ר ּבְ‬ ‫ּבִימ‬ ‫עֲ לֵ יהֶ ם הָ מָ ן הָ רָ ָׁשע‪ּ .‬בִ ּקֵ ׁש לְ הַ ְׁש ִמיד לַ הֲ ר ֹג ּולְ אַ ּבֵ ד אֶ ת ּכָ ל‪-‬‬ ‫ֹלׁשה‬ ‫הַ ּיְ הּודִ ים ִמּנַעַ ר וְ עַ ד זָקֵ ן טַ ף וְ נ ִָׁשים ּבְ יו ֹם אֶ חָ ד ּבִ ְׁש ָ‬ ‫ּוׁשלָ לָ ם‬ ‫עָ ָׂשר לְ ח ֹדֶ ׁש ְׁשנֵים עָ ָׂשר הּוא ח ֹדֶ ׁש אֲ דָ ר ְ‬ ‫לָ בו ֹז‪ .‬וְ אַ ָּתה ּבְ רַ חֲ מֶ יָך הָ רַ ּבִ ים הֵ פַ רְ ָּת אֶ ת‬ ‫עֲ צָ תו ֹ וְ ִקלְ קַ לְ ָּת אֶ ת מַ חֲ ַׁשבְ ּתו ֹ וַהֲ ֵׁשבו ָֹת ּלו ֹ‬ ‫ּגְ מּולו ֹ ּבְ ר ֹאׁשו ֹ וְ ָתלּו או ֹתו ֹ וְ אֶ ת‬ ‫ּבָ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ‪.‬‬

‫‪8‬‬


Praised are You, Adonai, our God, Ruler of the universe, who in goodness, with grace, kindness and mercy, feeds the entire world. He provides bread for all creatures, for His kindness is never-ending. And because of His magnificent greatness we have never wanted for food, nor will we ever want for food, to the end of time. For His great name, because He is God who feeds and provides for all and who does good to all by preparing food for all of His creatures whom He created: Praised are You, Adonai, who feeds all.

Our God, thank You for having given a beautiful and spacious land to our ancestors as their inheritance; and, Adonai our God, for having brought us out of the land of Egypt; and for freeing us from the house of slaves; and for Your covenant, which You sealed with our flesh and blood; and for Your Torah, which You taught us; and for Your laws, which You made known to us; and for life, grace and love, which You bestowed upon us; and for the food You grant and provide us always, every day, every season, every hour.

7


‫אַ ָּתה יְ יָ‪ ,‬אֱ ֹלהֵ ינּו‬ ‫מֶ לֶ ְך הָ עו ֹלָ ם‪ ,‬הַ ּזָן אֶ ת‬ ‫הָ עו ֹלָ ם ּכֻּלו ֹ ּבְ טּובו ֹ ּבְ חֵ ן ּבְ חֶ סֶ ד‬ ‫ּובְ רַ חֲ ִמים הּוא נו ֹתֵ ן לֶ חֶ ם לְ כָ ל‬ ‫ּבָ ָׂשר‪ּ ,‬כִ י לְ עו ֹלָ ם חַ ְסּדו ֹ‪ּ .‬ובְ טּובו ֹ‬ ‫הַ ּגָדו ֹל ָּת ִמיד ֹלא חָ סַ ר לָ נּו וְ ַאל‬ ‫י ְֶחסַ ר לָ נּו מָ זו ֹן לְ עו ֹלָ ם וָעֶ ד‪ּ .‬בַ עֲ בּור‬ ‫ּומפַ רְ נֵס לַ ּכ ֹל‬ ‫ְׁשמו ֹ הַ ּגָדו ֹל ּכִ י הּוא אֵ ל זָן ְ‬ ‫ּומֵ ִטיב לַ ּכ ֹל ּומֵ כִ ין מָ זו ֹן לְ כָ ל ּבְ רִ ּיו ָֹתיו אֲ ֶׁשר ּבָ רָ א‪ּ .‬בָ רּוְך אַ ָּתה‬ ‫יְ יָ‪ ,‬הַ ּזָן אֶ ת הַ ּכ ֹל‪.‬‬

‫נֹודֶה לְ ָך יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל ֶׁש ִהנְ חַ לְ ָּת לַ אֲ בו ֹתֵ ינּו אֶ רֶ ץ חֶ ְמּדָ ה טו ֹבָ ה‬ ‫אתנּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֵ אֶ רֶ ץ‬ ‫ּורְ חָ בָ ה‪ ,‬וְ עַ ל ֶׁשהו ֹצֵ ָ‬ ‫יתנּו ִמּבֵ ית עֲ בָ דִ ים‪ ,‬וְ עַ ל‬ ‫ִמ ְצרַ יִ ם ּופְ דִ ָ‬ ‫יתָך ֶׁשחָ ַת ְמ ָּת ּבִ בְ ָׂשרֵ נּו‪ ,‬וְ עַ ל ּתו ֹרָ ְתָך‬ ‫ּבְ רִ ְ‬ ‫ֶׁשלִ ּמַ דְ ָּתנּו‪ ,‬וְ עַ ל חֻ ּקֶ יָך ֶׁשהו ֹדַ ְע ָּתנּו‪,‬‬ ‫וְ עַ ל חַ ּיִ ים חֵ ן וָחֶ סֶ ד ֶׁשחוֹנַנְ ָּתנּו‪ ,‬וְ עַ ל‬ ‫ּומפַ רְ נֵס‬ ‫אֲ כִ ילַ ת מָ זו ֹן ָׁשאַ ָּתה זָן ְ‬ ‫או ָֹתנּו ָּת ִמיד ּבְ כָ ל יו ֹם‬ ‫ּובְ כָ ל עֵ ת ּובְ כָ ל ָׁשעָ ה‪.‬‬

‫‪6‬‬


A Song of Ascents: We were as dreamers when Adonai returned Zion’s exiles. Then our mouths were filled with laughter, and our tongues with rejoicing. Then it was said among the nations: “Adonai has done great things for them.” Adonai has done great things for us, and we celebrated! Adonai, return our exiles, like the streams in the Negev. Those who sow in tears shall reap in joy. Who walks in tears carrying a sack of seed, returns rejoicing carrying its produce! Let my mouth proclaim Adonai’s praise, as all creatures praise His holy name for ever and ever. Let us praise God from now and ever more: Halleluyah! Give thanks to Adonai, who is good, whose mercy endures forever. Who can count Adonai’s mighty acts, or recite all His praise! le ad er

My friends, let us say the blessing. p a r tic ipan ts

May the name of the Lord be blessed from now on and forever more. le ad er

May the name of the Lord be blessed from now on and forever more. With the consent of all present, let us bless Him (our God) whose food we have eaten. p a r tic ipan ts

Blessed is He (our God) whose food we have eaten and through whose goodness we live. le ad er

Blessed is He (our God) whose food we have eaten and through whose goodness we live. all

May He be blessed and may His name be blessed.

5


‫ּמעֲלֹות‪ּ ,‬בְ ׁשּוב יְ ָי אֶ ת ִׁשיבַ ת ִצּיו ֹן‪ ,‬הָ יִ ינּו ּכְ ח ֹלְ ִמים‪ָ .‬אז יִ ּמָ לֵ א‬ ‫הַ‬ ‫ִיר ַ‬ ‫ׁש‬ ‫ֹאמרּו בַ ּגו ֹיִ ם‪ִ ,‬הגְ ּדִ יל יְ ָי לַ עֲ ׂשו ֹת‬ ‫ְׂשחו ֹק ּפִ ינּו ּולְ ׁשוֹנֵנּו רִ ּנָה‪ָ ,‬אז י ְ‬ ‫ִעם אֵ ּלֶ ה‪ִ .‬הגְ ּדִ יל יְ ָי לַ עֲ ׂשו ֹת ִעּמָ נּו‪ ,‬הָ יִ ינּו ְׂשמֵ ִחים‪ׁ .‬שּובָ ה יְ ָי אֶ ת‬ ‫יקים ּבַ ֶּנגֶב‪ .‬הַ ּז ֹרְ ִעים ּבְ דִ ְמעָ ה ּבְ רִ ּנָה יִ ְקצ ֹרּו‪ .‬הָ לו ְֹך יֵלֵ ְך‬ ‫ְׁשבִ יתֵ נּו‪ּ ,‬כַ אֲ פִ ִ‬ ‫ּובָ כ ֹה נ ֵֹׂשא מֶ ֶׁשְך הַ ּזָרַ ע‪ּ ,‬ב ֹא ָיב ֹא בְ רִ ּנָה נ ֵֹׂשא אֲ ֻלּמ ָֹתיו‪.‬‬ ‫ְּת ִהּלַ ת יְ ָי יְ דַ ּבֶ ר ּפִ י‪ ,‬וִ יבָ רֵ ְך ּכָ ל ּבָ ָׂשר ֵׁשם קָ דְ ׁשו ֹ לְ עו ֹלָ ם וָעֶ ד‪ .‬וַאֲ נ ְַחנּו‬ ‫נְ בָ רֵ ְך יָּה מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד עו ֹלָ ם הַ לְ לּויָּה‪ .‬הו ֹדּו לַ י ָי ּכִ י טו ֹב ּכִ י לְ עו ֹלָ ם‬ ‫חַ ְסּדו ֹ‪ִ .‬מי יְ מַ ּלֵ ל ּגְ בּורו ֹת יְ ָי י ְַׁש ִמיעַ ּכָ ל ְּת ִהּלָ תו ֹ‪.‬‬ ‫‪le ad er‬‬

‫רַ ּבו ַֹתי נְ בָ רֵ ְך‪.‬‬ ‫‪p a r tic ipan ts‬‬

‫יְ ִהי ֵׁשם יְ ָי ְמב ֹרָ ְך מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד עו ֹלָ ם‪.‬‬ ‫‪le ad er‬‬

‫יְ ִהי ֵׁשם יְ ָי ְמב ֹרָ ְך מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד עו ֹלָ ם‪ּ .‬בִ רְ ׁשּות מָ רָ נָן וְ רַ ּבָ נָן וְ רַ ּבו ַֹתי‬ ‫נְ בָ רֵ ך (אֱ ֹלהֵ ינּו) ֶׁשָאכַ לְ נּו ִמ ֶּׁשלו ֹ‪.‬‬ ‫‪p a r tic ipan ts‬‬

‫ּבָ רּוְך (אֱ ֹלהֵ ינּו) ֶׁשָאכַ לְ נּו ִמ ֶּׁשלו ֹ ּובְ טּובו ֹ‬ ‫חָ ּיִ ינּו‪.‬‬ ‫‪lead e r‬‬

‫ּבָ רּוְך (אֱ ֹלהֵ ינּו) ֶׁשָאכַ לְ נּו‬ ‫ִמ ֶּׁשלו ֹ ּובְ טּובו ֹ חָ ּיִ ינּו‪.‬‬ ‫‪all‬‬

‫ּבָ רּוְך הּוא ּובָ רּוך ְׁשמו ֹ‪.‬‬

‫‪4‬‬


Grace After Meals

4

‫ברכת המזון‬

The Wedding Meal 18 ‫סעודת נשואין‬ Sheva Brachot 18 ‫שבע ברכות‬ Al Ha-michya 20 ‫על המחיה‬ Boreh Nefashot 21 ‫בורא נפשות‬ Shabbat and Yom Tov 22 ‫שבת ויום טוב‬ Shalom Aleichem 23 ‫שלום עליכם‬ Friday Night Kiddush 25 ‫קידוש לליל שבת‬ Yom Tov Night Kiddush 25 ‫קידוש לליל יום טוב‬ Rosh Hashanah Kiddush 27 ‫קידוש לראש השנה‬ Shabbat Morning Kiddush 28 ‫קידוש ליום שבת‬ Yom Tov Morning Kiddush 29 ‫קידוש ליום טוב‬ Zemirot for Friday Night 30 ‫זמירות לליל שבת‬ Zemirot for Shabbat Day 36 ‫זמירות ליום שבת‬ Seudah Shelishit 42 ‫סעודה שלישית‬ Havdalah 43 ‫הבדלה‬ Chanukah 45 ‫חנוכה‬ Songs 47 ‫שירים‬


the

Hirsch birkon

This birkon was specially designed and published for this occasion by Hillel Smith, online at www.hillelsmith.info


R ac hel and Jamie Hir sc h Novem be r 8 , 2 0 0 9

‫כ״ב חשון תש״ע‬


Fleur-de-lis Bencher  
Fleur-de-lis Bencher  

The pagination on this copy of the bencher has been reversed to display more accurately when embeded. See http://issuu.com/hillelsmith/docs/...

Advertisement