Page 1


Wedding of Doni Katz & Stephanie Shelan June 29, 2008 - ‫ תשס״ח‬,‫כ״ו סיון‬ New York, New York


Table of Contents ‫ברכת המזון‬ ‫זימון לחתונה‬ ‫שבע ברכות‬

1

Grace After Meals

19 Wedding Zimun 21

Sheva Brachot

Designed by Hillel Smith. All photographs © their respective owners. smith.hillel@gmail.com


Shir Hama’alot, b’shuv Adonai et shivat Tzion, hayinu k’cholmim. Az y’malei s’chok pinu ul-shoneinu rina, az yomru vagoyim, higdil Adonai la-asot im eileh. Higdil Adonai la-asot imanu, hayinu s’meichim. Shuva Adonai et sh’viteinu, ka-afikim banegev. Hazor’im b’dima b’rina yiktzoru. Haloch yeileich uvacho nosei meshech hazara, bo yavo v’rina, nosei alumotav. T’hilat Adonai y’daber pi, vivareich kol basar shem kod’sho l’olam va’ed. Va-anachnu n’varech ya, mei-ata v’ad olam, hal’luya. Hodu la-Adonai ki tov, ki l’olam chasdo. Mi y’maleil g’vurot Adonai, yashmi’a kol t’hilato.

A Song of Ascents. When the Lord brought Zion out of captivity, we were like people in a dream. At that time our mouth was filled with laughter and our tongue with cries of joy; at that time it was said among the nations, “The Lord has done great things for them.” The Lord had done great things for us; we were happy. Let our captivity, Lord, be a thing of the past, like dried-up streams in the Negev.Those who sow in tears shall reap in joy. The man who weeps as he trails the seed along will return with cries of joy, carrying his sheaves. Now let my mouth declare the Lord’s praise, and let the whole human race bless His holy name for all time. As for us, we will bless the Lord from now on and forever more: Praise the Lord! Give thanks to the Lord for He is good, for His kindness is everlasting! Who can describe the mighty deeds of the Lord, or utter all His praise?

2


‫‪grace after meals‬‬ ‫& ‪ho lidays‬‬ ‫‪f e st ivals‬‬

‫ִׁשיר הַ ּמַ ֲעלֹות‪ּ ,‬בְ ׁשּוב ְי ָי אֶ ת ִׁשיבַ ת צִ ּיֹון‪ ,‬הָ ִיינּו ּכְ ח ֹלְ מִ ים‪.‬‬ ‫אָ ז ִיּמָ לֵא ְׂשחֹוק ּפִ ינּו ּולְ ׁשֹונֵנּו רִ ּנָה‪ ,‬אָ ז י ֹאמְ רּו בַ ּגֹוִים‪,‬‬ ‫הִ גְ ּדִ יל ְי ָי ַל ֲעׂשֹות עִ ם ֽ ֵאּלֶה‪ .‬הִ גְ ּדִ יל ְי ָי ַל ֲעׂשֹות עִ ּמָ נּו‪ ,‬הָ ִיינּו‬ ‫ְׂשמֵ חִ ים‪ׁ .‬שּובָ ה ְי ָי אֶ ת ְׁשבִ יתֵ נּו‪ַּ ,‬כאֲפִ יקִ ים ּבַ ֶּנגֶב‪ .‬הַ ּז ֹרְ עִ ים‬ ‫ּבְ דִ מְ עָ ה ּבְ רִ ּנָה ִיקְ צ ֹרּו‪ .‬הָ לֹוךְ ֵילֵךְ ּובָ כ ֹה נ ֹׂשֵ א מֶ ׁשֶ ךְ הַ ּזָרַ ע‪,‬‬ ‫ּב ֹא ָיב ֹא בְ רִ ּנָה נ ֹׂשֵ א ֲא ֻלּמ ֹתָ יו‪.‬‬ ‫ְּתהִ ּלַת ְי ָי יְדַ ּבֶ ר ּפִ י‪ ,‬וִיבָ רֵ ךְ ּכָל ּבָ ׂשָ ר ׁשֵ ם קָ דְ ׁשֹו לְ עֹולָם‬ ‫וָעֶ ד‪ַ .‬ו ֲא ֽ ַנחְ נּו נְבָ רֵ ךְ יָּה מֵ עַ ּתָ ה וְעַ ד עֹולָם הַ לְ לּויָּה‪ .‬הֹודּו‬ ‫לַי ָי ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָם חַ סְ ּדֹו‪ .‬מִ י יְמַ ּלֵל ּגְ בּורֹות ְי ָי י ְַׁשמִ יעַ‬ ‫ּכָל ְּתהִ ָּלתֹו‪.‬‬

‫‪1‬‬


l ea der p ar t ic i p a nts l ea der

p ar t ic i p a nts l ea der all

4

My friends, let us say the blessing. May the name of the Lord be blessed from now on and forever more. May the name of the Lord be blessed from now on and forever more. With the consent of all present, let us bless Him (our God) whose food we have eaten. Blessed is He (our God) whose food we have eaten and through whose goodness we live. Blessed is He (our God) whose food we have eaten and through whose goodness we live. May He be blessed and may His name be blessed.


‫‪le ade r‬‬ ‫‪part icipan t s‬‬ ‫‪le ade r‬‬

‫‪part icipan t s‬‬ ‫‪le ade r‬‬ ‫‪all‬‬

‫‪3‬‬

‫רַ ּבֹותַ י נְבָ רֵ ךְ ‪.‬‬ ‫יְהִ י ׁשֵ ם ְי ָי מְ ב ֹרָ ךְ מֵ עַ ּתָ ה וְעַ ד עֹולָם‪.‬‬ ‫יְהִ י ׁשֵ ם ְי ָי מְ ב ֹרָ ךְ מֵ עַ ּתָ ה וְעַ ד עֹולָם‪ּ .‬בִ רְ ׁשּות מָ רָ נָן‬ ‫וְרַ ּבָ נָן וְרַ ּבֹותַ י נְבָ רֵ ך (אֱֹלהֵ ינּו) ׁשֶ אָ כַלְ נּו מִ ּׁשֶ לֹו‪.‬‬ ‫ּבָ רּוךְ (אֱֹלהֵ ינּו) ׁשֶ אָ כַלְ נּו מִ ּׁשֶ לֹו ּובְ טּובֹו חָ ּיִינּו‪.‬‬ ‫ּבָ רּוךְ (אֱֹלהֵ ינּו) ׁשֶ אָ כַלְ נּו מִ ּׁשֶ לֹו ּובְ טּובֹו חָ ּיִינּו‪.‬‬ ‫ּבָ רּוךְ הּוא ּובָ רּוך ְׁשמֹו‪.‬‬


His great name—since He is God who feeds and provides for all and is good to all, and who supplies food for all His creatures which He brought into being. You are blessed, Lord, who provides good for all.

‫נֹודֶ ה לְ ךָ ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו עַ ל ׁשֶ הִ נְחַ לְ ּתָ ַל ֲאבֹותֵ ינּו אֶ רֶ ץ חֶ מְ ּדָ ה‬ ‫ וְעַ ל ׁשֶ הֹוצֵ אתָ נּו ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו מֵ אֶ רֶ ץ מִ צְ רַ ִים‬,‫טֹובָ ה ּורְ חָ בָ ה‬ ,‫ וְעַ ל ּבְ רִ ְיתךָ ׁשֶ חָ תַ מְ ּתָ ּבִ בְ ׂשָ רֵ נּו‬,‫ּופְ דִ יתָ נּו מִ ּבֵ ית עֲבָ דִ ים‬ ‫ וְעַ ל חַ ּיִים‬,‫ וְעַ ל חֻ ּקֶ יךָ ׁשֶ הֹודַ עְ ּתָ נּו‬,‫וְעַ ל ּתֹורָ ְתךָ ׁשֶ לִ ּמַ דְ ּתָ נּו‬ ‫ וְעַ ל אֲכִ ילַת מָ זֹון ׁשָ אַ ּתָ ה זָן ּומְ פַ רְ נֵס‬,‫חֵ ן וָחֶ סֶ ד ׁשֶ חֹו ַננְּתָ נּו‬ .‫אֹותָ נּו ּתָ מִ יד ּבְ כָל יֹום ּובְ כָל עֵ ת ּובְ כָל ׁשָ עָ ה‬ We thank You, Lord our God, for having given the heritage of a lovely, fine and spacious land to our fathers, and for having brought us out, Lord our God, from Egypt, and for rescuing us from slavery, and also for Your covenant which You sealed in our flesh, as well as for Your Torah which You taught us, and Your laws of which You told us, and for the life, grace and kindness You have granted us, and for the food which You supply and provide for us constantly, every day, all the time, and at every hour.

6


‫ הַ ּזָן אֶ ת הָ עֹולָם ֻּכּלֹו ּבְ טּובֹו‬,‫ אֱֹלהֵ ינּו מֶ לֶךְ הָ עֹולָם‬,ָ‫ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְיי‬ ‫ ּכִ י לְ עֹולָם‬,‫ּבְ חֵ ן ּבְ חֶ סֶ ד ּובְ רַ חֲ מִ ים הּוא נֹותֵ ן לֶחֶ ם לְ כָל ּבָ ׂשָ ר‬ ‫ ּובְ טּובֹו הַ ָּגדֹול ּתָ מִ יד ֹלא חָ סַ ר לָנּו וְאַ ל יֶחְ סַ ר לָנּו מָ זֹון‬.‫חַ סְ ּדֹו‬ ‫ ּבַ עֲבּור ְׁשמֹו הַ ָּגדֹול ּכִ י הּוא אֵ ל זָן ּומְ פַ רְ נֵס לַּכל‬.‫לְ עֹולָם וָעֶ ד‬ ‫ ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה‬.‫ּומֵ טִ יב ַלּכ ֹל ּומֵ כִ ין מָ זֹון לְ כָל ּבְ רִ ּיֹותָ יו אֲׁשֶ ר ּבָ רָ א‬ .‫ הַ ּזָן אֶ ת הַ ּכ ֹל‬,ָ‫ְיי‬ Baruch atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, hazan et ha-olam kulo b’tuvo, b’chein b’chesed uv-rachamim, hu noten lechem l’chol basar, ki l’olam chasdo, uv-tuvo hagadol, tamid lo chasar lanu v’al yechsar lanu mazon l’olam va’ed. Baavur sh’mo hagadol, ki hu Eil zan um’farneis lakol, u-meitiv lakol u-meichin mazon l’chol-b’riyotav asher bara. Baruch atah Adonai, hazan et hakol.

You are blessed, Lord our God, the sovereign of the world, who provides food for the entire world in His goodness, with grace, kindness and mercy; He supplies bread for all the living beings, for His kindness is everlasting. Because of His great goodness, we have never lacked food, nor will we ever lack it—on account of

5


p u r im & h anu k a h We thank You for the miracles, for the liberations, for the

mighty acts, for the victories, and for the wars which You waged for our ancestors in those days on this occasion. h anu k a h It was in the days of Mattathias, son of Yohanan, the High Priest,

a Hasmonean, and his sons, and the wicked Hellenistic regime confronted Your people Israel to make them forget Your Torah and to drive them away from the laws of Your will. And You, in Your great mercy, stood up for them in their time of trouble. You pleaded their cause, argued their case, and avenged their wrong; You delivered the strong into the power of the weak, the many into the power of the few, the impure into the power of the pure, the wicked into the power of the righteous, the sacrilegious into the power of those immersed in Your Torah. Thus You made for Yourself a great and holy name in Your world, and for Your people Israel You brought about a great victory and liberation on this day. And afterwards,Your children came to the sanctuary of Your house, cleared Your holy place, purified your temple, and kindled lights in Your holy courts, and they established these eight days of Chanukkah for giving thanks and praise to Your great name. p u r i m It was in the days of Mordecai and Esther, in the capital city of

Shushan, and the wicked Haman rose up against them, seeking to wipe out, to murder and to destroy all the Jews, young and old, women and children, on one day, on the thirteenth day of the twelfth month, which is the month of Adar, plundering them for spoil. But You, in Your great mercy, frustrated his plan, and thwarted his intention, and turned the tables on him, so that they hung him and his sons on the gallows.

8


‫‪pu rim & han u kah‬‬

‫‪han u kah‬‬

‫‪pu rim‬‬

‫‪7‬‬

‫עַ ל הַ ּנִ ּסִ ים וְעַ ל הַ ּפֻ רְ קָ ן וְעַ ל הַ ּגְ בּורֹות וְעַ ל הַ ְּתׁשּועֹות וְעַ ל‬ ‫הַ ּמִ לְ חָ מֹות ׁשֶ עָ ִׂשיתָ ַל ֲאבֹותֵ ינּו ּבַ ּיָמִ ים הָ הֵ ם ּבַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫ּבִ ימֵ י מַ ִּת ְתיָהּו ּבֶ ן יֹוחָ נָן ּכ ֹהֵ ן ָּגדֹול חַ ְׁשמֹונַי ּובָ נָיו‪ּ .‬כְ ׁשֶ עָ מְ דָ ה‬ ‫מַ לְ כּות ָיוָן הָ רְ ׁשָ עָ ה עַ ל עַ ּמְ ךָ ְִיׂשרָ אֵ ל לְ הָ ְׁשּכִ יחָ ם ּתֹורָ תֶ ךָ‬ ‫ּולְ הַ עֲבִ ירָ ם מֵ חֻ ּקֵ י רְ צֹונֶךָ ‪ .‬וְאַ ּתָ ה ּבְ רַ חֲ מֶ יךָ הָ רַ ּבִ ים עָ מַ דְ ּתָ‬ ‫לָהֶ ם ּבְ עֵ ת צָ רָ תָ ם רַ בְ ּתָ אֶ ת רִ יבָ ם ּדַ נְּתָ אֶ ת ּדִ ינָם נָקַ מְ ּתָ‬ ‫אֶ ת נִקְ מָ תָ ם מָ סַ רְ ּתָ ּגִ ּבֹורִ ים ּבְ יַד חַ ּל ִָׁשים וְרַ ּבִ ים ּבְ יַד‬ ‫מְ עַ ּטִ ים ּוטְ מֵ אִ ים ּבְ יַד טְ הֹורִ ים ּורְ ׁשָ עִ ים ּבְ יַד צַ ּדִ יקִ ים ְוזֵדִ ים‬ ‫ּבְ יַד עֹוסְ קֵ י תֹורָ תֶ ךָ ‪ּ .‬ולְ ךָ עָ ִׂשיתָ ׁשֵ ם ָּגדֹול וְקָ דֹוׁש ּבְ עֹולָמֶ ךָ‬ ‫ּולְ עַ ּמְ ךָ ְִיׂשרָ אֵ ל עָ ִׂשיתָ ְּתׁשּועָ ה גְ דֹולָה ּופֻ רְ קָ ן ּכְ הַ ּיֹום הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫וְאַ חַ ר ּכֵן ּבָ אּו בָ נֶיךָ לִ דְ בִ יר ּבֵ יתֶ ךָ ּופִ נּו אֶ ת הֵ י ָכלֶךָ וְטִ הֲרּו‬ ‫אֶ ת מִ קְ ּדָ ׁשֶ ךָ וְהִ דְ לִ יקּו ֵּנרֹות ּבְ חַ צְ רֹות קָ דְ ׁשֶ ךָ וְקָ בְ עּו‬ ‫ְׁשמֹונַת יְמֵ י חֲ ֻנּכָה אֵ לּו לְ הֹודֹות ּולְ הַ ּלֵל לְ ִׁשמְ ךָ הַ ָּגדֹול‪.‬‬ ‫ּבִ ימֵ י מָ רְ ּדְ כַי וְאֶ סְ ּתֵ ר ּבְ ׁשּוׁשַ ן הַ ּבִ ירָ ה ּכְ ׁשֶ עָ מַ ד ֲעלֵיהֶ ם הָ מָ ן‬ ‫הָ רָ ׁשָ ע‪ּ .‬בִ ּקֵ ׁש לְ הַ ְׁשמִ יד ַל ֲהר ֹג ּולְ אַ ּבֵ ד אֶ ת ּכָל־הַ ּיְהּודִ ים‬ ‫מִ ּנַעַ ר וְעַ ד זָקֵ ן טַ ף ְונ ִָׁשים ּבְ יֹום אֶ חָ ד ּבִ ְׁשֹלׁשָ ה עָ ׂשָ ר לְ ח ֹדֶ ׁש‬ ‫ּוׁש ָללָם ָלבֹוז‪ .‬וְאַ ּתָ ה ּבְ רַ חֲ מֶ יךָ‬ ‫ְׁשנֵים עָ ׂשָ ר הּוא ח ֹדֶ ׁש אֲדָ ר ְ‬ ‫הָ רַ ּבִ ים הֵ פַ רְ ּתָ אֶ ת עֲצָ תֹו וְקִ לְ קַ לְ ּתָ אֶ ת מַ חֲ ׁשַ בְ ּתֹו ַוהֲׁשֵ בֹותָ‬ ‫ּגְ מּולֹו ּבְ ר ֹאׁשֹו וְתָ לּו אֹותֹו וְאֶ ת ּבָ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ‪.‬‬


Our God, we thank You for everything, and praise You — may Your name be praised by all who live — as it is written: You shall eat your fill, and then praise Adonai your God for the good land which He gave you. Praised are You, for the land and for the sustenance. Our God, have mercy on Israel, Your people; and on Jerusalem, Your city; and on Zion, where Your glory dwells; and on the royal house of David, Your chosen one; and on the great and holy temple that bears Your name. Our God, Our Father, tend us, nourish us, sustain us, provide for us, ease our burdens and, Adonai our God, quickly ease the burden of all of our troubles. And, Adonai our God, do not make us dependent on the gifts of flesh and blood, or their loans, but only on You in Your complete neverending generosity and holiness, that we might never be shamed or stumble.

10


‫וְעַ ל הַ ּכל ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו ֲאנַחְ נּו מֹודִ ים לָךְ‬ ‫ּומְ בָ רְ כִ ים אֹותָ ךְ ְִיתּבָ רַ ךְ ִׁשמְ ךָ ּבְ פִ י כָל חַ י‬ ‫ּתָ מִ יד לְ עֹולָם וָעֶ ד‪ַּ .‬כּכָתּוב‪ ,‬וְאָ כַלְ ּתָ וְׂשָ בָ עְ ּתָ‬ ‫ּובֵ רַ כְ ּתָ אֶ ת ְי ָי אֱֹלהֶ יךָ עַ ל הָ אָ רֶ ץ הַ ּט ֹבָ ה‬ ‫אֲׁשֶ ר נָתַ ן לָךְ ‪ּ .‬בָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְייָ‪ ,‬עַ ל הָ אָ רֶ ץ וְעַ ל‬ ‫הַ ּמָ זֹון‪.‬‬ ‫רַ חֶ ם ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו עַ ל ְִיׂשרָ אֵ ל עַ ּמֶ ךָ וְעַ ל‬ ‫יְרּוׁשָ לִַים עִ ירֶ ךָ וְעַ ל צִ ּיֹון מִ ְׁשּכַן ּכְ בֹודֶ ךָ וְעַ ל‬ ‫מַ לְ כּות ּבֵ ית ּדָ וִד מְ ִׁשיחֶ ךָ וְעַ ל הַ ּבַ ִית הַ ָּגדֹול‬ ‫וְהַ ּקָ דֹוׁש ׁשֶ ּנִ קְ רָ א ִׁשמְ ךָ עָ לָיו‪ .‬אֱֹלהֵ ינּו אָ בִ ינּו‬ ‫רְ עֵ נּו זּונֵנּו ּפַ רְ נְסֵ נּו ְוכַלְ ּכְ לֵנּו וְהַ רְ וִיחֵ נּו‬ ‫וְהַ רְ וַח לָנּו ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו מְ הֵ רָ ה מִ ּכָל צָ רֹותֵ ינּו‪.‬‬ ‫ְונָא אַ ל ּתַ צְ רִ יכֵנּו ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו ֹלא לִ ידֵ י מַ ְּתנַת‬ ‫ּבָ ׂשָ ר וָדָ ם וְֹלא לִ ידֵ י הַ לְ וָאָ תָ ם‪ּ ,‬כִ י אִ ם לְ יָדְ ךָ‬ ‫הַ ּמְ לֵאָ ה הַ ּפְ תּוחָ ה הַ ּקְ דֹוׁשָ ה וְהָ רְ חָ בָ ה‪ׁ ,‬שֶ ּלא‬ ‫ֵנבֹוׁש וְֹלא ִנ ָּכלֵם לְ עֹולָם וָעֶ ד‪.‬‬ ‫‪9‬‬


s h a b b at

Be pleased, Lord our God, to strengthen us through Your commandments, especially the commandment of the seventh day, this great and holy Shabbat. For this is indeed a great and holy day for You; to rest and to be at ease, with loving concern for the command of Your will. So may it please You to grant us rest, Lord our God, with no trouble, or unhappiness, or weeping on our day of rest. And let us witness, Lord our God, the consolation of Zion, Your city, and the building up of Jerusalem,Your holy city, for You are the Lord of redemption, and the Lord of consolation.

ho li d ay s

Our God and God of our fathers, may a reminder and a remembrance of us, and of our fathers, and of the Messiah the son of David Your servant, and of Jerusalem Your holy city, and of all Your people the house of Israel, ascend and arrive, reach and be noticed, and accepted, heard, noted and remembered before You, for deliverance and well-being, for grace, kindness and mercy, for life and peace—on this day of r os h h odesh r osh h a s h a na s uk k ot s h m i ni a tzer et p es a ch s h a v uot

the New Month. Rememberance. the Festival of Sukkot. the Eight Day of Assembly Festival. the Festival of Matzot. the Festival of Shavuot.

Be mindful of us, Lord our God, on this day, for good, take note of us for blessing and preserve us in life. And with an act of redemption and mercy, have pity on us and be gracious to us, and be merciful to us and save us, for our eyes are directed toward You, for Your are a gracious and merciful divine ruler.

12


‫‪shab b a t‬‬

‫רְ צֵ ה וְהַ חֲ לִ יצֵ נּו ְי ָי‬ ‫אֱֹלהֵ ינּו ּבְ מִ צְ ֹותֶ יךָ ּובְ מִ צְ וַת יֹום‬ ‫הַ ְּׁשבִ יעִ י הַ ׁשַ ּבָ ת הַ ָּגדֹול וְהַ קָ דֹוׂש הַ ּזֶה‪ּ .‬כִ י יֹום‬ ‫זֶה ָּגדֹול וְקָ דֹוׁש הּוא לְ פָ נֶיךָ לִ ְׁשּבָ ת ּבֹו ְולָנּוחַ ּבֹו ּבְ אַ הֲבָ ה ּכְ מִ צְ וַת‬ ‫רְ צֹונֶךָ ‪ּ .‬ובִ רְ צֹונְךָ הָ נִיחַ לָנּו ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו ׁשֶ ֹּלא ְתהֵ א צָ רָ ה ְו ָיגֹון ַו ֲאנָחָ ה‬ ‫ּבְ יֹום מְ נּוחָ תֵ נּו‪ .‬וְהַ רְ אֵ נּו ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו ּבְ נֶחָ מַ ת צִ ּיֹון עִ ירֶ ךָ ּובְ בִ ְניַן‬ ‫יְרּוׁשָ לִַים עִ יר קָ דְ ׁשֶ ךָ ּכִ י אַ ּתָ ה הּוא ּבַ עַ ל הַ יְׁשּועֹות ּובַ עַ ל הַ ּנֶחָ מֹות‪.‬‬

‫‪ ho l id a y s‬אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י ֲאבֹותֵ ינּו‪ַ ,‬י ֲעלֶה ְו ָיב ֹא ְויַּגִ יעַ ְויֵרָ אֶ ה ְויֵרָ צֶ ה וְִיּׁשָ מַ ע‬ ‫וְִיּפָ קֵ ד וְִי ָּזכֵר זִ כְ רֹונֵנּו ּופִ קְ ּדֹונֵנּו‪ ,‬וְזִ כְ רֹון ֲאבֹותֵ ינּו‪ ,‬וְזִ כְ רֹון יְרּוׁשָ לִַים‬ ‫עִ יר קָ דְ ׁשֶ ךָ ‪ ,‬וְזִ כְ רֹון ּכָל עַ ּמְ ךָ ּבֵ ית ְִיׂשרָ אֵ ל לְ פָ נֶיךָ ‪ ,‬לִ פְ לֵטָ ה ּולְ טֹובָ ה‬ ‫ּולְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ רַ חֲ מִ ים ּולְ חַ ּיִים ּולְ ׁשָ לֹום ּבְ יֹום‬ ‫‪sh‬‬ ‫ ‪ ro sh ho de‬ר ֹאׁש הַ ח ֹדֶ ׁש הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫ ‪ ro sh hashan‬הַ ּזִ ָּכרֹון הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫ ‪ su kko t‬חַ ג הַ ּסֻ ּכֹות הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫ ‪ shmin i at z e re‬הַ ְּׁשמִ ינִי חַ ג הָ עֲצֶ רֶ ת הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫ ‪ pe sach‬חַ ג הַ ּמַ ּצֹות הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫ ‪ shavu o t‬חַ ג הַ ּׁשָ ֻבעֹות הַ ּזֶה‪.‬‬ ‫זָכְ רֵ נּו ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו ּבֹו לְ טֹובָ ה ּוּפָ קְ דֵ נּו בֹו לִ בְ רָ כָה ְוה ִֹוׁשיעֵ נּו בֹו לְ חַ ּיִים‪.‬‬ ‫ּובִ דְ בַ ר יְׁשּועָ ה וְרַ חֲ מִ ים חּוס וְחָ ּנֵנּו וְרַ חֵ ם עָ לֵינּו ְוה ִֹוׁשיעֵ נּו‪ּ ,‬כִ י אֵ ל‬ ‫מֶ לֶךְ חַ ּנּון וְרַ חּום אָ ּתָ ה‪.‬‬ ‫‪11‬‬


And may you build up Jerusalem, the holy city, rapidly in our lifetimes, You are blessed, Lord who in His mercy, builds up Jerusalem. Amen. You are blessed, Lord our God, the sovereign of the world — God who is our father, our king, our mighty one, our creator, our redeemer, our maker, our holy one — the holy one of Jacob; our shepherd — the shepherd of Israel; the king who is good and who does good to all, who each and every day has been good, is good and will be good to us. He gave, gives, will always give us grace, kindness and mercy, and respite, deliverance and success, blessing and salvation, comfort, a livelihood and sustenance, and mercy and life and peace and everything that is good — and may He never let us lack anything that is good. The Merciful One — He will rule over us forever. May the Merciful One be blessed in heaven and on earth. May the Merciful One be praised for generation upon generation, and may He be glorified through us forever and ever, and may He be honored through us eternally. May the Merciful One grant us an honorable livelihood. May the Merciful One break the yoke from our neck and lead us upright to our land. May the Merciful One send a plentiful blessing on this house and on the table at which we have eaten. May the Merciful One send us Elijah the prophet — who is remembered for good — who will bring us good tidings of salvation and comfort.

14


‫ּובְ נֵה יְרּוׁשָ לִַים עִ יר הַ ּק ֹדֶ ׁש ּבִ מְ הֵ רָ ה בְ יָמֵ ינּו‪ּ .‬בָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְייָ‪,‬‬ ‫ּבֹונֵה בְ רַ חֲ מָ יו יְרּוׁשָ לִָים‪ .‬אָ מֵ ן‪.‬‬ ‫ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְייָ‪ ,‬אֱֹלהֵ ינּו מֶ לֶךְ הָ עֹולָם‪ ,‬הָ אֵ ל אָ בִ ינּו מַ לְ ּכֵנּו אַ ּדִ ירֵ נּו ּבֹורְ אֵ נּו‬ ‫ּג ֹ ֲאלֵנּו יֹוצְ רֵ נּו קְ דֹוׁשֵ נּו קְ דֹוׁש ַי ֲעק ֹב‪ ,‬רֹועֵ נּו רֹועֵ ה ְִיׂשרָ אֵ ל הַ ּמֶ לֶךְ הַ ּטֹוב‬ ‫וְהַ ּמֵ טִ יב ַלּכ ֹל ׁשֶ ּבְ כָל יֹום ָויֹום הּוא הֵ טִ יב הּוא מֵ טִ יב הּוא יֵטִ יב לָנּו‪.‬‬ ‫הּוא גְ מָ לָנּו הּוא גֹומְ לֵנּו הּוא ִיגְ מְ לֵנּו לָעַ ד לְ חֵ ן לְ חֶ סֶ ד ּולְ רַ חֲ מִ ים ּולְ רֶ וַח‬ ‫הַ ּצָ לָה וְהַ צְ לָחָ ה ּבְ רָ כָה וִיׁשּועָ ה נֶחָ מָ ה ּפַ רְ נָסָ ה ְוכַלְ ָּכלָה וְרַ חֲ מִ ים וְחַ ּיִים‬ ‫וְׁשָ לֹום ְוכָל טֹוב‪ּ ,‬ומִ ּכָל טֹוב לְ עֹולָם אַ ל יְחַ ּסְ רֵ נּו‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא ִימְ ֹלךְ עָ לֵינּו לְ עֹולָם וָעֶ ד‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא ְִיתּבָ רַ ךְ ּבַ ּׁשָ מַ ִים ּובָ אָ רֶ ץ‪.‬‬ ‫ְִיתהַ ּדַ ר‬ ‫ְִיתּפָ אַ ר ּבָ נּו לְ נֵצַ ח נְצָ חִ ים ו ְ‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא ְִיׁשּתַ ּבַ ח לְ דֹור ּדֹורִ ים ו ְ‬ ‫ּבָ נּו לָעַ ד ּולְ עֹולְ מֵ י עֹולָמִ ים‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְפַ רְ נְסֵ נּו ּבְ ָכבֹוד‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא ְִיׁשּבר ֻעלֵנּו מֵ עַ ל צַ ּוָארֵ נּו וְהּוא יֹולִ יכֵנּו קֹומֲמִ ּיּות‬ ‫לְ אַ רְ צֵ נּו‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא ְִיׁשלַח לָנּו ּבְ רָ כָה מְ רֻּבָ ה ּבַ ּבַ ִית הַ ּזֶה וְעַ ל ׁשֻ לְ חָ ן זֶה‬ ‫ׁשֶ אָ כַלְ נּו עָ לָיו‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא ְִיׁשלַח לָנּו אֶ ת אֵ לִ ּיָהּו הַ ּנָבִ יא זָכּור ַלּטֹוב וִיבַ ּׂשֶ ר לָנּו‬ ‫ּבְ ׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות ְונֶחָ מֹות‪.‬‬ ‫‪13‬‬


May the Merciful One bless fo r One ’ s p ar e n ts

my honored father (the man of the house) and my honored mother (the woman of the house) them, together with their household, their children and everything that is theirs,

fo r O ne ’ s f am il y

me, my wife (my husband), together with everything that is mine,

fo r One ’ s h os ts

the man of this house and the woman of this house, them, together with their household, their children and everything that is theirs,

f or al l O t h e r s

and all those who are seated here,

— us, together with all that is ours, just as our fathers, Abraham, Isaac and Jacob, were blessed — totally — so may He bless us, all of us together, with a complete blessing, and let us say, Amen. May a plea be heard on high, for them and for us, which will result in the security of peace. So may we receive a blessing from the Lord and righteousness from the God of our salvation. So may we find favor and understanding in the sight of God and man.

16


‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְבָ רֵ ךְ אֶ ת‬ ‫‪f o r O n e ’s pa r ent s‬‬

‫‪f o r O n e ’s f a mil y‬‬

‫‪f o r O n e ’s host s‬‬

‫‪f o r all O t h er s‬‬

‫אָ בִ י מֹורִ י (ּבַ עַ ל הַ ּבַ ִית הַ ּזֶה) וְאֶ ת אִ ּמִ י מֹורָ ִתי (ּבַ ֲעלַת הַ ּבַ ִית‬ ‫הַ ּזֶה)‪ ,‬אֹותָ ם וְאֶ ת ּבֵ יתָ ם וְאֶ ת זַרְ עָ ם וְאֶ ת ּכָל אֲׁשֶ ר לָהֶ ם‪,‬‬ ‫א ִֹותי וְאֶ ת אִ ְׁש ִּתי (ּבַ עֲלִ י) וְאֶ ת זַרְ עִ י וְאֶ ת ּכָל אֲׁשֶ ר לִ י‪,‬‬ ‫אֶ ת ּבַ עַ ל הַ ּבַ ִית הַ ּזֶה וְאֶ ת ּבַ ֲעלַת הַ ּבַ ִית הַ ּזֶה‪ ,‬אֹותָ ם וְאֶ ת‬ ‫ּבֵ יתָ ם וְאֶ ת זַרְ עָ ם וְאֶ ת ּכָל אֲׁשֶ ר לָהֶ ם‪,‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְבָ רֵ ךְ וְאֶ ת ּכָל הַ מְ סֻ ּבִ ים ּכָאן‪,‬‬

‫– אֹותָ נּו וְאֶ ת ּכָל אֲׁשֶ ר לָנּו‪ּ ,‬כְ מֹו ׁשֶ ּנִ ְתּבָ רְ כּו ֲאבֹותֵ ינּו‬ ‫אַ בְ רָ הָ ם ִיצְ חָ ק ְו ַיעֲקב ּבַ ּכ ֹל מִ ּכ ֹל ּכ ֹל‪ּ ,‬כֵן יְבָ רֵ ךְ אֹותָ נּו‬ ‫ֻּכּלָנּו יַחַ ד ּבִ בְ רָ כָה ְׁשלֵמָ ה‪ְ ,‬ונ ֹאמַ ר אָ מֵ ן‪.‬‬ ‫ּבַ ּמָ רֹום ְילַּמְ דּו ֲעלֵיהֶ ם וְעָ לֵינּו זְ כּות ׁשֶ ְּתהֵ א‬ ‫לְ מִ ְׁשמֶ רֶ ת ׁשָ לֹום‪ְ .‬ונִּׂשָ א בְ רָ כָה מֵ אֵ ת ְי ָי ּוצְ דָ קָ ה‬ ‫מֵ אֱֹלהֵ י ְִיׁשעֵ נּו‪ְ .‬ונִמְ צָ א חֵ ן וְׂשֵ כֶל טֹוב‬ ‫ּבְ עֵ ינֵי אֱֹלהִ ים וְאָ דָ ם‪.‬‬ ‫‪15‬‬


s h ab b at ro s h h od e s h y o m tov ro s h h as h anah sukkot

May the Merciful One bring us the day which will be totally Shabbat and rest, in everlasting life. May the Merciful One introduce this month to us with goodness and blessing. May the Merciful One bring us the day which will be totally good. May the Merciful One introduce this year to us with goodness and blessing. May the Merciful One raise up for us the fallen sukkah of David. May the Merciful One make us worthy of experiencing the days of the Messiah and the life of the world to come. He brings about great victories for His kind and shows kindness to His anointed one — to David and his descendents forever. He who makes peace in His high places, may He bring about peace for us and for all Israel, and say, Amen. Stand in awe of the Lord, you who are His holy ones, for there is nothing lacking to those who stand in awe of Him. Even young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord will not lack any good thing. Give thanks to the Lord, for He is good, for His kindness is everlasting. You open Your hand and satisfy the desire of all living. Blessed is the man who trusts in the Lord, and who makes the Lord the object of his trust. I was young and I have become old, and yet I have never overlooked a deserving man who was destitute, with his children begging for bread. May the Lord give strength to His people; May the Lord bless His people with peace.

18


‫‪shabbat‬‬

‫‪ro sh ho de sh‬‬

‫‪yo m t o v‬‬ ‫‪ro sh hashan ah‬‬

‫‪sukkot‬‬

‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא ַינְחִ ילֵנּו יֹום ׁשֶ ֻּכלֹו ׁשַ ּבָ ת ּומְ נּוחָ ה‬ ‫לְ חַ ּיֵי הָ עֹולָמִ ים‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְחַ ּדֵ ׁש עָ לֵינּו אֶ ת הַ ח ֹדֶ ׁש הַ ּזֶה‬ ‫לְ טֹובָ ה וְלִ בְ רָ כָה‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא ַינְחִ ילֵנּו יֹום ׁשֶ ֻּכלֹו טֹוב‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְחַ ּדֵ ׁש עָ לֵינּו אֶ ת הַ ּׁשָ נָה הַ ּז ֹאת‬ ‫לְ טֹובָ ה וְלִ בְ רָ כָה‪.‬‬ ‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יָקִ ים לָנּו אֶ ת סֻ ּכַת ּדָ וִד הַ ּנֹופֶ לֶת‪.‬‬

‫הָ רַ חֲ מָ ן הּוא ְי ַזּכֵנּו לִ ימֹות הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ּולְ חַ ּיֵי הָ עֹולָם הַ ּבָ א‪.‬‬ ‫מַ גְ ּדִ יל (מִ גְ ּדֹול) יְׁשּועֹות מַ לְ ּכֹו ְוע ֹׂשֶ ה חֶ סֶ ד לִ מְ ִׁשיחֹו לְ דָ וִד ּולְ זַרְ עֹו‬ ‫עַ ד עֹולָם‪ .‬ע ֹׂשֶ ה ׁשָ לֹום ּבִ מְ רֹומָ יו הּוא ַיעֲׂשֶ ה ׁשָ לֹום עָ לֵינּו וְעַ ל ּכָל‬ ‫ְִיׂשרָ אֵ ל‪ ,‬וְאִ מְ רּו אָ מֵ ן‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫יְראּו אֶ ת ְי ָי קְ ד ֹׁשָ יו ּכִ י אֵ ין מַ חְ סֹור לִ ירֵ אָ יו‪ּ .‬כְ פִ ירִ ים רָ ׁשּו וְרָ עֵ בּו‬ ‫ְוד ֹרְ ׁשֵ י ְי ָי ֹלא יַחְ סְ רּו כָל טֹוב‪ .‬הֹודּו לַי ָי ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָם חַ סְ ּדֹו‪.‬‬ ‫ּפֹותֵ חַ אֶ ת יָדֶ ךָ ּומַ ְׂשּבִ יעַ לְ כָל חַ י רָ צֹון‪ּ .‬בָ רּוךְ הַ ּגֶבֶ ר אֲׁשֶ ר ִיבְ טַ ח‬ ‫ִייתי גַם זָקַ נְּתִ י וְֹלא רָ אִ ִיתי צַ ּדִ יק ֶנ ֱעזָב‬ ‫ּבַ י ָי וְהָ יָה ְי ָי מִ בְ טַ חֹו‪ .‬נַעַ ר הָ ִ‬ ‫ְוזַרְ עֹו מְ בַ ּקֶ ׁש לָחֶ ם‪ְ .‬י ָי ע ֹז לְ עַ ּמֹו ִיּתֵ ן ְי ָי יְבָ רֵ ךְ אֶ ת עַ ּמֹו בַ ּׁשָ לֹום‪.‬‬


May the name of the Lord be blessed from now on and forever more. Sweep away sadness and anger, then even the dumb will cry out in song. Guide us in the paths of righteousness. Accept the blessing of the sons of Aaron. With the consent of all present, let us bless our God in whose presence the celebration is, and whose good we have eaten. p ar t ic ip ants , le ad e r r e p e at s

‫ּבָ רּוךְ אֱֹלהֵ ינּו ׁשֶ הַ ִּׂשמְ חָ ה ּבִ מְ עֹונֹו וְׁשֶ אָ כַלְ נּו מִ ּׁשֶ ּלֹו ּובְ טּובֹו‬ .‫חָ ִיינּו‬ Baruch Eloheinu she-hasimcha bim’ono, v’she-achalnu mishelo uv’tuvo chayinu.

Blessed is our God in whose presence the celebration is and whose food we have eaten, and through whose goodness we live.

.‫ּבָ רּוךְ הּוא ּובָ רּוךְ ְׁשמֹו‬

al l

Baruch Hu u’varuch sh’mo May He be blessed and may His name be blessed.

20


Wedding zimun . ְ‫רַ ּבֹותַ י נְבָ רֵ ך‬

Rabotai n’varech.

le ade r

My friends, let us say the blessing.

.‫יְהִ י ׁשֵ ם ְי ָי מְ ב ֹרָ ךְ מֵ עַ ּתָ ה וְעַ ד־עֹולָם‬

part icipan t s

Y’hi shem Adonai m’vorach mei-atah v’ad olam.

May the name of the Lord be blessed from now on and forever more.

.‫יְהִ י ׁשֵ ם ְי ָי מְ ב ֹרָ ךְ מֵ עַ ּתָ ה וְעַ ד־עֹולָם‬ ‫ נְחֵ נּו ּבְ מַ עְ ּגְ לֵי‬,‫ וְאָ ז אִ ּלֵם ּבְ ִׁשיר ָירֹון‬,‫דְ וַי הָ סֵ ר ְוגַם חָ רֹון‬ ‫ ּבִ רְ ׁשּות מָ רָ נָן וְרַ ּבָ נָן וְרַ ּבֹותַ י‬.‫ ְׁשעֵ ה ּבִ רְ ּכַת ּבְ נֵי אַ ֲהר ֹן‬,‫צֶ דֶ ק‬ .‫ וְׁשֶ אָ כַלְ נּו מִ ּׁשֶ ּלֹו‬,‫נְבָ רֵ ךְ אֱֹלהֵ ינּו ׁשֶ הַ ִּׂשמְ חָ ה ּבִ מְ עֹונֹו‬

le ade r

Y’hi shem Adonai m’vorach mei-atah v’ad olam. D’vai haser v’gam charon, v’az ilem b’shir yaron, n’cheinu b’ma-g’lei tzedek, sh’eh birkat b’nei Aharon. Birshut maranan v’rabanan v’rabotai, n’varech Eloheinu she-hasimcha bim’ono, v’she-achalnu mishelo.

19


4

ְ‫ ּבָ רּוך‬.‫ׂשֹוׂש ּתָ ִׂשיׂש וְתָ גֵל הָ עֲקָ רָ ה ּבְ קִ ּבּוץ ּבָ נֶיהָ לְ תֹוכָּה ּבְ ִׂשמְ חָ ה‬ . ָ‫ מְ ׂשַ ּמֵ חַ צִ ּיֹון ּבְ בָ נֶיה‬,ָ‫אַ ּתָ ה ְיי‬ Sos tasis v’tageil ha-akara, b’kibutz baneha l’tocha b’simcha. Baruch atah Adonai, m’samei-ach Tzion b’vaneha. Let the barren city be jubilantly happy and joyful at her joyous reunion with her children. You are blessed, Lord, who makes Zion rejoice with her children.

5

.‫ׂשַ ּמֵ חַ ְּתׂשַ ּמַ ח רֵ עִ ים הָ אֲהּובִ ים ּכְ ׂשַ ּמֵ חֲ ךָ יְצִ ירְ ךָ ּבְ גַן עֵ דֶ ן מִ ּקֶ דֶ ם‬ .‫ מְ ׂשַ ּמֵ חַ חָ תָ ן ְו ַכּלָה‬,ָ‫ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְיי‬ Samei-ach t’samach rei-im ha-ahuvim k’samei-cha-cha y’tzircha b’gan eiden mikedem. Baruch atah Adonai, m’samei-ach chatan v’chalah. Let the loving couple be very happy, just as You made Your creation happy in the garden of Eden, so long ago. You are blessed, Lord, who makes the bridegroom and bride happy.

6

22

,‫ אֲׁשֶ ר ּבָ רָ א ׂשָ ׂשֹון ו ְִׂשמְ חָ ה‬,‫ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לֶךְ הָ עֹולָם‬ .‫ אַ הֲבָ ה וְאַ חֲ וָה וְׁשָ לֹום וְרֵ עּות‬,‫ ּגִ ילָה רִ ּנָה ּדִ יצָ ה וְחֶ דְ וָה‬,‫חָ תָ ן ְו ַכּלָה‬ ‫מְ הֵ רָ ה ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו ִיּׁשָ מַ ע ּבְ עָ רֵ י יְהּודָ ה ּובְ חּוצֹות יְרּוׁשָ לִַים קֹול ׂשָ ׂשֹון‬ ‫ קֹול מִ צְ ֲהלֹות חֲ תָ נִים מֵ חֻ ּפָ תָ ם‬,‫ קֹול חָ תָ ן ְוקֹול ַּכּלָה‬,‫ְוקֹול ִׁשמְ חָ ה‬ .‫ מְ ׂשַ ּמֵ חַ חָ תָ ן עִ ם הַ ַּכּלָה‬,ָ‫ ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְיי‬.‫ּונְעָ רִ ים מִ ּמִ ְׁשּתֵ ה נְגִ ינָתָ ם‬


sheva brachot .‫ ׁשֶ הַ ּכ ֹל ּבָ רָ א לִ כְ בֹודֹו‬,‫ אֱֹלהֵ ינּו מֶ לֶךְ הָ עֹולָם‬,ָ‫ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְיי‬

1

Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam, she-hakol bara lichvodo. You are blessed, Lord our God, the sovereign of the world, who created everything for His glory.

.‫ יֹוצֵ ר הָ אָ דָ ם‬,‫ אֱֹלהֵ ינּו מֶ לֶךְ הָ עֹולָם‬,ָ‫ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְיי‬

2

Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam, yotzeir ha-adam. You are blessed, Lord our God, the sovereign of the world, the creator of man.

,‫ אֲׁשֶ ר יָצַ ר אֶ ת־הָ אָ דָ ם ּבְ צַ לְ מֹו‬,‫ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לֶךְ הָ עֹולָם‬ ‫ ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה‬.‫ וְהִ ְתקִ ין לֹו מִ ּמֶ ּנּו ּבִ ְניַן עֲדֵ י עַ ד‬,‫ּבְ צֶ לֶם ּדְ מּות ּתַ בְ נִיתֹו‬ .‫ יֹוצֵ ר הָ אָ דָ ם‬,ָ‫ְיי‬

3

Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam, asher yatzar et haadam b’tzalmo, b’tzelem d’mut tavnito, v’hitkin lo mimenu banyan adei ad. Baruch atah Adonai, yotzeir ha-adam. You are blessed, Lord our God, the sovereign of the world, who created man in His image, in the pattern of His own likeness, and provided for the perpetuation of his kind. You are blessed, Lord, the creator of man.

21


Baruch atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, asher bara sason v’simcha, chatan v’chalah, gilah rinah, ditzah v’chedvah, ahava v’achavah, v’shalom v’rei-ut. M’heira Adonai Eloheinu yishamah b’arei Y’hudah uv-chutzot Y’rushalayim, kol sason v’kol simcha, kol chatan v’kol kalah, kol mitz-halot chatanim meichupatam, un-arim mimishtei n’ginatam. Baruch atah Adonai, m’samei-ach chatan im hakalah. You are blessed, Lord our God, the sovereign of the world, who created joy and celebration, bridegroom and bride, rejoicing, jubilation, pleasure and delight, love and brotherhood, peace and friendship. May there soon be heard, Lord our God, in the cities of Judea and in the streets of Jerusalem, the sound of joy and the sound of celebration, the voice of a bridegroom and the voice of a bride, the happy shouting of bridegrooms from their weddings and of young men from their feasts of song. You are blessed, Lord, who makes the bridegroom and the bridge rejoice together.

.‫ ּבֹורֵ א ּפְ רִ י הַ ּגָפֶ ן‬,‫ אֱֹלהֵ ינּו מֶ לֶךְ הָ עֹולָם‬,ָ‫ּבָ רּוךְ אַ ּתָ ה ְיי‬

7

Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam, borei p’ri hagafen. You are blessed, Lord our God, the sovereign of the world, creator of the fruit of the vine.

23


Art Deco Bencher  

A bencher (also spelled bentcher or bentscher) is a mini prayer book containing the Jewish Grace After Meals, and often various other blessi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you