Page 1

juli/augustus 2006

Meise - Wolvertem - Oppem

dag n o Z 11 r 20 e b ptem e s 11 et in h heg r e b den n a ly V ntrum Wil ce ) eise M bad te wem an (ing

tz

s he

ng g la

gazet

Meise-Wolvertem-Oppem

www.groenmeise.be

# 58 - maart 2011

≥≥

Beste mensen, Als je dit leest, zijn we al vier jaar bezig om mee het beleid in de gemeente Meise richting te geven. Het is niet altijd makkelijk om met de coalitiepartner op dezelfde golflengte af te stemmen. De CD&V-NVA, onze coalitiepartner, vertoont regelmatig gedaanteverwisselingen. Allicht zal de samenstelling van zijn leden hiervoor verantwoordelijk zijn, want zoals het spreekwoord zegt : “Er zijn zoveel meningen als er mensen zijn”. Niet te verwonderen dat het er soms hard tegen onzacht aan toe kan gaan. Wij zijn echter van mening dat echte politiek vertrekt

vanuit een missie die het algemeen belang op lange termijn voor ogen houdt en bijgevolg verder kijkt dan de volgende verkiezingen! De juiste beslissingen nemen vergt dus moed! Samen “goed besturen” vraagt vertrouwen en respect, luisterbereidheid en overleg, geven en nemen! Het is een dagdagelijkse opdracht waar we ons terdege bewust van moeten zijn. De voorbije vier jaar zijn we daar volgens ons, weliswaar niet vlekkeloos, maar toch heel aardig in gelukt. De vele goede resultaten van dit gemeentebestuur mogen dan ook gezien worden. En er volgen nog twee belangrijke jaren… Voor ons luidt de boodschap alleszins: blijven geloven en vertrouwen en vooral goed besturen!

v.u.: Robert Beeck, Pieter Breughellaan 45, 1861 Meise

#48

groen!


Cultuur Schepen van Cultuur Joos Vereertbrugghen is alvast fier ons te kunnen meedelen dat het met de cultuur in onze gemeente gelukkig goed gaat. Er blijft steeds de mogelijkheid om het nog beter te doen, maar “ we zijn goed bezig”. Bewijs is het feestjaar dat onze bibliotheek net achter de rug heeft. We hebben 40 jaar Bib in Meise met de gepaste eer gevierd. Er zijn verschillende lovenswaardige acties opgezet, waarvan de meeste veel bijval kenden. Wat ongetwijfeld in onze herinnering zal blijven hangen is het voorleesmoment in Imde, waar Hubert Damen Tijl Uilenspiegel bracht met muzikale begeleiding. Als slot was er in december het prachtige feest met een speciaal voor de gelegenheid op muziek gezette creatie van “Het alfabet”.

nement komen voor de abonnees van Meise en Wemmel. Daar zit muziek in omdat de Muze zich zo kan profileren als grotere speler op het culturele veld. Het allerbelangrijkste nieuws echter is de verjaardag van de Muze. Het volgend seizoen 2011-2012 vieren we immers het tienjarig bestaan van ons gemeenschapscentrum. In 2001 werd de Muze officieel geopend en we zullen dit op gepaste manier in de bloempjes zetten. Het programma dat voor dit jubileumjaar wordt klaargestoomd, zal vol verrassingen zitten en grote namen bevatten op de affiche. We kijken er vol verwachting naar uit en we hopen dat velen met ons gaan meefeesten in de Muze.

Financiën We kunnen met enige trots ook aankondigen dat ons Cultuurhuis geleidelijk aan in orde geraakt, waarbij de binneninrichting langzaam maar zeker een nieuw gezicht krijgt. Op die manier zullen er tentoonstellingen en kleine toneelopvoeringen in een mooi aangepast kader kunnen plaatsvinden. Ook de cultuurraad zit niet stil en is steeds in de weer om nieuwe initiatieven uit te werken onder de dynamische impuls van zijn bestuur. Zo is men volop bezig aan de voorbereiding van het project Meiseum, wat bedoeld is om lokale initiatieven te steunen die vooral gemeenschapsvormend zijn en waarover je kunt lezen in de infokrant. Tevens vierden we op 18 februari de cultuurlaureaten in de Muze. Ons Gemeenschapscentrum de Muze floreert en daar is schepen Joos Vereertbrugghen blij om, want er is al veel werk geleverd de voorbije tien jaar. Gelukkig is de ploeg uitgebreid met een extra medewerker waardoor de kwaliteit van de programmatie er alleen maar op kan verbeteren. Bovendien zijn er verregaande besprekingen met het GC de Zandloper van Wemmel om een samenwerkingsakkoord te realiseren voor de programmatie van de volgende seizoenen. Hierdoor zal er een breder aanbod mogelijk worden en zal er een gemeenschappelijk abon-

2 | 

Zoals je allicht al weet heeft de coalitie besloten om dit jaar het gemeentelijk aandeel van de personenbelasting van 8.5% naar 8.2% te verlagen. Volgend jaar gaan wij als burgers dat merken in onze belastingsaanslag en dat is een goede zaak voor de burgers. Aan de andere kant is dit minder goed nieuws voor de financiën van de gemeente, die hierdoor een belangrijk deel van haar inkomsten ziet verdampen. De impact op de investeringen zal dan ook merkbaar zijn. Als je minder geld hebt, kun je minder uitgeven en moet je de gekende tering naar de nering zetten. De gemeente zal dus moeten besparen op haar uitgaven of trachten nieuwe inkomsten vinden, anders geraakt het budgettair evenwicht zoek. Dit evenwicht tussen inkomsten en uitgaven is nu juist wat de schepen voor financiën streng moet in de hand houden, zo niet dreigt er chaos. Er staan ons verder nog heel wat uitdagingen te wachten zoals de aanwerving van voldoende gekwalificeerd personeel en het opstellen van een nieuw kader voor het gemeentepersoneel. Dit zal geld kosten en dus moeten we op andere investeringen besnoeien want de overheid kijkt over onze schouder mee en eist dat onze meerjarenplanning in evenwicht blijft. We zijn er inderdaad voor de vierde maal op rij in geslaagd om ons budget voor het volgend jaar te laten goedkeuren


op de gemeenteraad van oktober, zoals wettelijk is voorzien. De gouverneur heeft intussen groen licht gegeven op voorwaarde dat onze meerjarenplanning in evenwicht blijft maar zo beschikken onze diensten over het nodige geld om normaal te functioneren. Vele gemeenten kijken wat afgunstig naar ons, maar wij hebben reden om trots te zijn over de geleverde prestatie. Het doel van Groen! blijft om aan het einde van deze legislatuur een gezonde financiële situatie na te laten. We hopen dat onze coalitiepartner niet al te veel zal worden opgejaagd door verkiezingskoorts de komende twee jaar en zijn gezond verstand zal gebruiken om mee te werken aan het evenwicht van onze gemeentelijke financiën.

Nieuws van de VZW Sport en Recreatie

we sportvloer heeft een betere vering waardoor schokken beter worden opgevangen. De knieën van onze volleyballers zullen er ons dankbaar voor zijn! De keukens van de cafetaria’s van Meise en Wolvertem krijgen een opknapbeurt: wij van Groen! verbinden ons er toe dat energiezuinige toestellen er ook hier voor zullen zorgen dat het energiefactuur aanzienlijk naar omlaag gaat. Het Frans Lathouwersstadion krijgt een windscherm en er zullen klinkers worden gelegd rond TC De Nekker. Dit zijn in een notendop de grootste investeringen die de vzw Sport en recreatie op korte termijn wil gerealiseerd zien. Met jullie blijvende steun en vertrouwen zullen we er voor blijven ijveren dat de vzw telkens voor het meest propere en groene alternatief kiest.

Leefmilieu en duurzaamheid Groen!Meise is er ook voor de sportminnende inwoners van onze gemeente. Onze mandatarissen in de vzw Sport en recreatie, Joan Arnoeyts, Hilde Mertens en Jerome Wyns, hebben zich de voorbije 4 jaar ingezet om de belangen van onze sportievelingen op een verantwoorde groene manier te behartigen. In het vorige Groen! krantje vermeldden we reeds de enorme financiële kostenbesparing die de vernieuwingen aan het zwembad De Wauwer met zich meebrengen (€ 25.750 per jaar!). Maar er is meer goed nieuws. De twee atmosferische gasboilers in combinatie met zonnepanelen die de douches in het zwembad en de sporthal voortaan van warm water voorzien, zijn sinds september 2010 operationeel. “Proper” verwarmd water en een nog grotere jaarlijkse besparing: twee vliegen in één klap. Dat wil echter niet zeggen dat we vanaf nu op onze lauweren kunnen rusten. Er staan nog heel wat zaken op til. We halen de belangrijkste hieronder voor jullie aan: De sporthal van het Willy Vandenberghecentrum krijgt een nieuwe sportvloer. Deze investering achten wij nodig omdat heel wat volleyballers last hebben van aanslepende blessures. De huidige sportvloer werd vorige eeuw eind jaren ’70 gelegd, en voldoet niet langer aan de huidige veiligheids- en gezondheidsnormen. De nieu-

Meise subsidieert aankoop natuurgebied Schepen van Leefmilieu en Duurzaamheid Marie-Jeanne Thaelemans heeft het licht op groen gezet voor een subsidie van 12.000 euro aan vzw Natuurpunt Afdeling Meise. Met dit bedrag kan de vzw een bos van ongeveer 3 ha aankopen. Het bos bevindt zich in het natuurgebied de Molenbeekvallei tussen de Oppemstraat en de Brussegemsesteenweg te Wolvertem. De bewuste gronden dragen de naam De Lorre – De Berre. Na unaniem gunstig advies van de milieuadviesraad stemde het college in met een subsidie van 50% van de restkosten na aftrek van de subsidie van het Vlaams gewest en de provincie. De percelen werden recent gekapt en met de aankoop verzekert Natuurpunt en bijgevolg de gemeente zich van een duurzaam beheer met aandacht voor het landschappelijk, ecologisch en educatief aspect. De bossen hebben een uitgesproken voorjaarsaspect met soorten als aronskelk en bosanemoon. In de natste delen is er een grote populatie dotterbloemen. Er zijn restanten van hakhout/onderhout met vnl. gewone es en zwarte els. Door de vochtige omstandigheden zouden een aantal soorten hier goed | 3


vertegenwoordigd zijn: de gewone pad, de kleine watersalamander,de alpenwatersalamander, de bruine kikker, een aantal libellensoorten, de houtsnip, etc. Meer weten? Surf naar onze website http://groenmeise.be

Nieuw subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor (ver-) bouwers in Meise Vanaf 1/1/2011 pakt onze gemeente uit met een nieuw, uitgebreid subsidiereglement ter ondersteuning van energiebesparende maatregelen voor particulieren. Onder impuls van onze schepen Thaelemans en een gedreven en uitstekend werkende dienst leefmilieu en duurzaamheid werd een resem ondersteunende maatregelen uitgewerkt die focust op het besparen op het verbruik van primaire energie en duurzaam (ver)bouwen. Minstens één onderdeel ervan mag gerust vooruitstrevend genoemd worden; als eerste (lokale) overheid biedt de gemeente Meise een subsidie voor het uitvoeren van een luchtdichtheidsproef voor particuliere woningen aan . Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de noden van bouwers van passief- en lage energiewoningen. De subsidie voor een winddicht onderdak wordt verhoogd, er is een nieuwe subsidie voor beglazing en muurisolatie. Wie zijn dak zeer goed isoleert en kiest voor nog betere beglazing ontvangt daarenboven een hogere tegemoetkoming. De plaatsing van muurisolatie en beglazing wordt wel enkel gesubsidieerd indien men aantoont dat men zijn dak reeds isoleerde. Elke subsidie is uiteraard verbonden aan de vereisten van het reglement en ook begrensd. Meer info kan u bekomen bij de dienst leefmilieu/duurzaamheid van onze gemeente. Tel. 02 272 00 35-51-69-58 Een greep uit het aanbod: Voor bestaande woningen: dakisolatie, muurisolatie, beglazing, aansluiting op hemelwater (regenput) Voor nieuwe en bestaande woningen: luchtdichtheidsproef, zonneboiler, photovoltaïsche zonnepanelen Het volledige dossier vind je op http://groenmeise.be

de overzichtstentoonstelling in de foyer. • Op 05 april 2011 siertuin zonder gif, i.s.m. Velt omgaan met ongewenste gasten om 19u30 in ’t Moment Meise • Op 3 mei 2011 onkruidvrije verhardingen i.s.m. Velt om 19u30 in ’t Moment Meise

Aanplant van 44 nieuwe linden 850 haagplantjes langs de Wilgenlaan. Nieuwe aanplantingen in de vernieuwde Fischerlaan. Onze gemeente kocht in 2010 voor 17.013,13 euro planten en bomen en in 2011 komen er nog nieuwe aanplantingen. De aanplantingen gebeurden in de volgende straten: rond punt Wilgenlaan, Alfred van Campenhoutlaan, Gladiolenlaan, Begonialaan, Roostweg, Pollareveld, Potaerdestraat, J.Van Den Eyndelaan , Ficherlaan, Wilgenlaan.

25.000 m2 dakisolatie geplaatst in Meise In 2009 het eerste jaar dat het gemeentelijk subsidiereglement in voege trad werd er door 99 particulieren een subsidie aangevraagd voor een totaal van 10.597,4 m2 dakoppervlak. In 2010 werd er door 145 particulieren een subsidie aangevraagd voor een totaal van 14.551,4 m2 dakoppervlak. Dus al iets meer dan 25.000 m2 daken werden geïsoleerd in 2 jaar tijd dankzij diverse subsidiereglementen. Meise organiseert de volgende info-avonden: • over premies op 15 maart 2011 vanaf 20u in De Muze. Specialisten van het Vlaamse gewest, de provincie, de gemeentelijke woonconsulent en de duurzaamheidsambtenaar geven toelichting bij wat er zoal bestaat. Of kom nog wat vroeger en neem je tijd voor 4 | 

Om de strijd tegen onkruid en zwerfvuil aan te gaan kocht onze gemeente een borstelveegmachine. Door een goed gemotiveerd dossier haalde onze schepen 50% subsidie van de overheid binnen. Het zal u wellicht opgevallen zijn dat sommige straten niet enkel (helaas) ontsierd worden door zwerfvuil maar


dat ze sinds kort ook opgefleurd werden met 15 “Zwerfvuilborden”. Hopelijk werken deze borden sensibilisere-nd en moedigen ze aan om eens na te denken vooraleer men afval dumpt. De taal is Nederlands, de boodschap universeel. Zwerfvuilactie Op 20 maart organiseert Meise opnieuw een grote zwerfvuilactie in verschillende straten, op pleinen en langs trage wegen, in samenwerking met de jeugdverenigingen en onder leiding van enthousiaste vrijwilligers en zwerfvuilmeesters. Meer inlichtingen bij de dienst leefmilieu op het nr. 02 272 00 35-51-69 Geluidsschermen Na herhaaldelijk jarenlang aandringen, stelt onze schepen van leefmilieu met vreugde vast dat op dit ogenblik de plaatsing van de geluidsschermen aan De Nekker (fase 1) volop bezig is. Inmiddels werd ons ook meegedeeld dat de opdracht tot aanvang van de werken fase 2, namelijk de plaatsing van de geluidspanelen ter hoogte van de Wilgenlaan, Hoogstraat, Driesstraat langs de A12 in Meise werd gegeven. De werken zullen 75 werkdagen in beslag nemen. Het project betreft de aanleg van een geluidsabsorberend scherm ter hoogte van WilgenlaanHoogstraat-Driesstraat, vanaf kilometerpaal 8,1 tot aan de afrit van de A12 Manke Vos. Over die afstand wordt een absorberend scherm geplaatst van gemiddeld 4 tot 5 meter hoogte. Het absorberend materiaal wordt ingepast in een draagstructuur. De afwerking bestaat net zoals aan De Nekker uit de aanplant van klimplanten (klimop) zodat het geheel een natuurlijk beeld krijgt. Ook hier worden de kosten gedeeld tussen het gewest en de gemeente (ca. €150.000). En er is meer! Onze gemeente heeft de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest getekend voor het plaatsen van geluidsschermen vanaf kilometerpaal 5.10 en 6.35. Dit is richting Brussel vanaf de Zonnelaan tot de carpoolparking en richting Antwerpen vanaf het domein Drytoren tot aan de afrit 3 (Meise) of vanaf kilometerpaal 4.60 tot 6.20. De voorbereidingen zijn lopende zodat de werken in 2011 kunnen worden aanbesteed. De plaatsing is voorzien in de lente van 2012.

Tenslotte is er nog het geluidshinderknelpunt ter hoogte van Westrode en de Paepenboskant. De aanpak hiervan wordt door de overheid gekoppeld aan de bouw van de verkeerswisselaar en het bedrijventerrein. Nu het niet duidelijk is of het bedrijventerrein er al dan niet komt is het nog onduidelijk hoe de hinder aan de Paepenboskant zal worden opgevangen. Wij dringen hierop alleszins verder aan. Energie sparen in de gemeentelijke gebouwen In het kader van de Kyoto-doelstellingen zal de gemeente energiebesparende maatregelen uitvoeren in de school Klimop te Westrode door aanpassingen aan de verlichting. In drie klaslokalen worden de oude armaturen en energieverslindende lampen vervangen door energiezuinige alternatieven. De sturing van de verwarmingsketels werd vervangen in de Fusieschool en in de basisschool van Sint-Brixius-Rode.

Mobiliteit en verkeersveiligheid Stationsstraat –Manke Vos Over de herinrichting van de Stationsstraat is er in de lokale media al heel wat inkt gevloeid en al evenveel mondeling gebakkeleid. Het leek ons een goed idee om schepen Marie-Jeanne Thaelemans hierover zelf aan het woord te laten. “Wat er ook wordt beweerd over de Stationsstraat, ik kan zeggen dat veel mensen mij vertellen dat het inderdaad in het begin een beetje wennen was, maar dat het verkeer in en rond Wolvertem nu veel vlotter verloopt dan vroeger dankzij de herinrichting van het kruispunt Manke Vos, waar de automobilisten elkaar niet meer ‘blokkeren’ zoals in het verleden. De conflictvrije toestand is een hele verbetering. Het links parkeren in de Stationsstraat is inderdaad nieuw voor Wolvertem, maar in andere dorpen en steden met éénrichtingsverkeer werd dit al langer ingevoerd. Het éénrichtingsfietspad komend van de Tramlaan naar het Gemeenteplein (fietser ziet de geparkeerde auto en de auto ziet de fietser aankomen) is ook al een flinke verbetering tegenover vroeger, toen de fietser in beide richtingen gesandwiched werd tussen de geparkeerde wagens en de voertuigen die bovendien zeer vaak op het voetpad reden. Buiten een paar schoonheidsfoutjes is de straat voor de zwakke weggebruiker nog nooit zo veilig geweest. Toegegeven, de okerkleurige fietssuggestiestrook is niet ideaal, maar voor een tweede éénrichtingsfietspad van aan het gemeenteplein tot aan de Tramlaan is de straat te smal volgens de normen van Wegen Vlaams Brabant (dubbel fietspad 2,50m en een éénrichtingsfietspad 1,75m). Alleszins beschikt de fietser nu door de fietssuggestiestrook over een juridische bescherming. Vanaf de Tramlaan naar het kruispunt Manke Vos beschikt de fietser opnieuw over een éénrichtingsfietspad wat weer een hele verbetering is tegenover vroeger. Twee | 5


afzonder­lijke fietspaden of een dubbelfietspad, het kan in principe, maar dan dient de parkeerstrook te sneuvelen en dit ligt nu al zeer gevoelig.

schoolomgeving, nieuwe fietspaden en de bundeling van het openbaar vervoersknooppunt; •

op 24.12.2010 werd eveneens de startnota Temsesteenweg - vernieuwing fietspaden goedgekeurd;

‘Mag ik u feliciteren met de nieuwe verkeerssituatie in de Stationsstraat in Wolvertem. Eindelijk beginnen beleidsmensen, bij het aanleggen van wegen-infrastructuur, te denken in functie van de zwakke weggebruiker.

op 19.11.2010 de verkenningsnota over de vernieuwing van ons mobiliteitsplan. De tellingen werden inmiddels uitgevoerd en de uitwerkingsfase kan starten.

Voor mij is de Stationsstraat een voorbeeld van hoe het kan en ik kan politieke opportunisten enkel aanraden er hun “wegcode” nog eens op na te lezen.’

6 NIEUWE Schuilhuisjes In 2010 werden er opnieuw 6 nieuwe schuilhuisjes geplaatst. De meeste belangrijke haltes werden inmiddels al voorzien van schuilhuisjes en fietsstallingen. Zo helpen wij mee aan een goede uitbouw voor het openbaar vervoer in onze gemeente om het de reiziger zo comfortabel mogelijk te maken. Heb je suggesties of nieuwe aanvragen, laat het ons weten ( bel naar Thaelemans 02 269 89 21 na 18:00 of 0499 98 34 22)

Enkele inwoners schreven mij hierover. Ik citeer:

‘Dat eeuwige geklaag van sommige middenstanders komt velen de strot uit. Sommige zaken kunnen inderdaad verbeterd worden, maar het basisidee is OK.’ Op vraag van onze gemeente liet Wegen Vlaams-Brabant ons weten dat haar dienst ‘telematica’ zal nazien hoe het kruispunt ‘Manke Vos’ kan verbeterd worden voor de oversteek van voetgangers. Sinds jaren is daar niets voorzien voor voetgangers. Hopelijk komt hier spoedig verbetering in.” Heraanleg kruispunten Om de verkeersstromen nog te verbeteren en een betere omleiding te voorzien voor doorgaand verkeer komt er eerstdaags nog een afslagstrook aan het kruispunt Merchtemsesteenweg/Driesstraat. Er wordt eveneens nog een rondpunt aangelegd ter hoogte van de Ossegemstraat/Verbindingsweg en ook het kruispunt van de Wilgenlaan/Hoogstraat wordt heringericht. Veilinglaan – Verkeerslichten zorgen voor minder lichamelijke ongevallen Uit de politiestatistieken blijkt dat sinds de inwerkingtreding van de verkeerslichten op het kruispunt van de Veilinglaan/Meuzegemstraat/Neerpoorten er geen ongevallen met lichamelijke schade meer zijn gebeurd. Wat staat er nog op de planning voor mobiliteit? Met welke plannen zijn wij nog bezig? De ontwerpen die op tafel liggen en waar wij volop aan werken zijn wat timing en uitvoering betreft sterk afhankelijk van verschillende actoren o.a. goedkeuring opvolging van de verschillende fasen door de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid, goedkeuring bouwaanvraag, subsidies rioleringen van de Vlaamse milieumaatschappij, subsidies provincie en gewest en de budgettaire ruimte. Een echte uitvoeringsdatum kunnen wij er dan ook nog niet opplakken. De Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid keurde inmiddels de fases van de volgende plannen inzake mobiliteit goed: •

6 | 

op 14.10.2010 de startnota Nieuwelaan aangaande de

Gelijke kansen en integratie Mede door toedoen van Marie-Jeanne Thaelemans, schepen van gelijke kansen en integratie, stemde het gemeentebestuur in met de start van taallessen ‘Nederlands voor ouders’ in samenwerking met de scholen, het CVO-Meise, de dienst diversiteit en gelijke kansen van de Provincie en het Huis van het Nederlands. Het is de bedoeling om ouders binnen de schoolcontext in contact te brengen met de taal die nodig is om de communicatie van de school te begrijpen, zoals bijvoorbeeld de aantekeningen in de agenda en om de betrokkenheid van de ouders in het algemeen te verhogen. Om de ouders te stimuleren zal de gemeente Meise 20 euro ten laste nemen als de ouder 14 sessies van de 17 sessies gevolgd heeft. Daarnaast loopt ook nog Café Combinne, een interculturele praatgroep waar Nederlands wordt gesproken. Anderstaligen ontmoeten er Nederlandstaligen om te praten over allerlei dingen: werk, hobby’s, koken, cultuur, … ! Koffie, thee en water worden er gratis aangeboden en je leert er veel mensen kennen. Voor meer info over deze twee initiatieven kun je terecht bij CVO-Meise, tel: 02 269 55 46.


Ruimtelijke Ordening Ook hier vertrekken we vanuit een weloverwogen visie, die ons aangereikt wordt door het Vlaamse Parlement in haar Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), bladzijde 2. Art. 1.1.4. De goede ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit. Het vergunningsbeleid… Dit – soms – delicate werk verloopt voortreffelijk. Dagelijks worden alle bouwaanvragers vriendelijk ontvangen, correct en onberispelijk voorgelicht met kennis van zaken. De combinatie van jong vrolijk talent en gedreven ervaring staan hiervoor garant. Deze ‘koninklijke en integere service’ is en blijft voor ons een prioriteit! Op 26 januari 2011 kreeg de dienst RO volgende mail van een architectenbureau: “Bij deze wil ik U en Uw medewerkers bedanken voor de support. Uit hoofde van onze bedrijvigheid komen wij vaak in contact met diensten RO van verschillende gemeenten, die vaak nog niet naar een klantgericht landschap migreerden. U en Uw medewerkers steken qua vriendelijkheid, kwaliteit en duidelijkheid van informatie met kop en schouders boven andere gemeenten uit. Nogmaals dank en welgemeende proficiat!”

RUP Meise Centrum

Het planningsbeleid… Het RUP-Cornelis (nr. 5) (Nieuwenrodestraat, Westrode) is door de gemeenteraad definitief goedgekeurd. De bedoeling van dit vijfde Ruimtelijk UitvoeringsPlan is om dit – door vriendjespolitiek - historisch misgroeid transportbedrijf, in herbevestigd open landbouwgebied, uit te klaren. 46% van de gebouwen en 87% van de verhardingen staan al jaren in bouwovertreding en zonder milieuvergunning. Zonder dit plan moet de transportactiviteit onmiddellijk stoppen! Precies door dit RUP, ten gevolge van een planologisch attest van 2006, kan het bedrijf, mits behoorlijke landschappelijke inpassing, echter bestendigd worden, weliswaar “uitdovend”! En hier knelt de schoen. Wat is uitdovend? Wij boden het bedrijf een redelijke (9 jaar), en als ultiem compromis een meer dan redelijke (12jaar) termijn aan om uit te doven. Zo kan het zonevreemd transportbedrijf zich uiteindelijk herlokaliseren om zo het gave agrarische open landschap te herstellen. Alle hogere overheden steunden volmondig ons redelijk voorstel. Toch drukte onze gemeenteraad het maximum door! Het transportbedrijf met zijn 60 vrachtwagens kan nu blijven tot 2027, nog 17 jaar, tot de jongste bedrijfsleider 65 wordt. Is dit uitdovend? Het RUP Meise-centrum (nr. 6) is afgerond en politiek doorgesproken. Dit veelzijdig plan is andermaal een schoolvoorbeeld van hoe we de structuur van onze leef-, woon-, werk- en handelsomgeving moderniseren en hoe we proberen vooruit te zien naar toekomstige noden en problemen. Hoe we finaal ruimtelijk verantwoord verdichten in de woonkern ten voordele van de open ruimte in het buitengebied van onze gemeente. Allereerst versterken we het handelscentrum in en rond de Boechtstraat. In dit “kernwinkelgebied” concentreren we het commercieel gebeuren, dat stedenbouwkundig flink ondersteund wordt. Rond de marktplaats en de kerk situeert zich het “centrumgebied” waar wonen, klein-

| 7

| 7


handel, horeca en diensten alle kansen krijgen. Breder daarrond wordt wonen prioritair. Ook de grote zone(s) voor gemeenschapsvoorzieningen worden zorgvuldig bekeken. Bovendien is er veel aandacht voor het historische karakter en het waardevolle erfgoed, samen met de publieke open ruimte rond de kerk. Ook het parkeren wordt nauwgezet meegenomen. Tenslotte worden twee projectzones voorzien. Enerzijds voor een verdicht woonproject met het oog op betaalbaar wonen en anderzijds voor kleinere kwaliteitsvolle assistentiewoningen voor senioren rechtover de ingang van de Plantentuin. Geloof ons, een plan waar meer dan grondig over nagedacht is! In 2011… Het aanslepende tweedelig RUP-Administratief Centrum, dat de nieuwbouw van twee vrij grote “Wooncentra voor senioren” voorziet in het hart van Wolvertem, nadert zijn ontknoping. RUP-AC-1 (nr. 7), links van de Tramlaan, is technisch afgerond en politiek doorgesproken. Voor RUP-AC-2 (nr. 8), rechts, zoeken we koortsachtig een stedenbouwkundig verantwoord concept voor dat tweede rusthuis. Ook het RUP-Veilinglaan (nr. 9), dat de broodnodige ruimte creëert voor de uitbouw van één gecentraliseerde moderne gemeentelijke milieu- en technische dienst, is uitgetekend, maar ligt nog op de overlegtafel. Nog vier andere plannen vorderen aardig en zullen in 2011 politiek beslist kunnen worden: het RUP-Neromhof (nr. 10) met een cruciale uitbreiding voor Levedale; het RUP-Westrode (nr. 11) met het oog op de nieuwe school ter vervanging van de rotversleten prefabnoodklassen; het RUP-Sportvelden-Wolvertem (nr. 12) voor een extra voetbalveld en het RUP-Molenkouter (nr. 13) met een actualisatie van het oude BPA. Het 14de RUPSancta-Maria, voor het sociaal woonproject in de Stationstraat en het 15de RUP-Martinus, voor meer dan 100 betaalbare kwaliteitsvolle woningen met tuin, liggen nog op de ontwerptafel. Zoals jullie ongetwijfeld merken, werkt onze schepen van RO, Dirk Snauwaert, keihard en met visie aan duurzame ruimtelijke kwaliteit voor de huidige en toekomstige generaties!

Sociale Zaken Net na de zomervakantie vorig jaar kregen we te horen van een provinciale subsidiepot ter bevordering van de sociale cohesie. We hadden nog amper anderhalve maand om eventueel een goed gestoffeerd en omstandig gemotiveerd dossier in te dienen. Al gauw bleek het te veel werk en te weinig tijd en dus niet echt haalbaar. Toch zette schepen Dirk Snauwaert samen met de buurtwerkers van Oppem: Wim, Hanne en Filip, de tanden in het dossier. Er werd hard en snel gewerkt en in geen tijd ontstond PROPAR, het PRoject voor OPpemse Afval Reductie. Het project pikte de bestaande actie rond afval en netheid van de belangengroep op. We waagden onze kans. En ja hoor, de provincie keurde ons project goed en kende ons 14.000 euro subsidie toe! Extra zuurstof om in 2011 vanuit het buurthuis en de belangengroep, in samenwerking met onze collega van milieu Marie-Jeanne Thaelemans en de politie, concreet te werken rond beter samenleven in het Oppems wijkske, zodat de affiche “mijn wijk, mijn thuis” realiteit wordt.

Ontwikkelingssamenwerking Onder impuls van het jongere bloed in het bestuur draait de GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) op vólle toeren. Het samenwerken van de eerbiedwaardige ervaring met gedurfde vernieuwing lukt al bij al prima en geeft onmiskenbaar een nieuwe drive aan onze gemeentelijke solidariteit. Zo werd het cruciale, al 25 jaar oude, projectreglement voor het toekennen van toelagen op basis van een puntensysteem grondig bediscussieerd en met grote steun geactualiseerd! Ook de gemeenteraad waardeert deze dynamische inzet en verhoogde, op vraag van die ambitieuze GROS, de jaarlijkse toelage voor 2011 van 67.500 tot 75.000 euro (0,3%). Bovendien ondersteunt de GROS met een bijzondere toelage de jongeren uit onze gemeente met een hart voor de 3de wereld. Zo trok in 2009 een 20-jarige Wolvertemnaar, Kjell, met de steun van de GROS naar een bouwkamp in Butare, Rwanda. Vorig najaar engageerden zich twee jonge meiden, Inge en Lobcke, voor drie maanden vrijwilligerswerk in Benin. Vooraf organiseerden ze een “Beni(n)fiet” i.s.m. de GROS. Het werd een aangrijpend en leerrijk levensavontuur. En deze zomer trekken twaalf leid(st)ers van de Scouts en Gidsen van Sint- Brixius-Rode onder leiding van Carmen en Tim voor een kleine maand naar Yoff, een buitenwijk van Dakar, in Senegal. Hoopvol, die warme solidaire belangstelling van onze (rijke) jongeren voor die arme 3de wereld. Groen!Meise is dan ook ongelooflijk fier op de uitstekende werking van de GROS.

8 | 


Monumenten en Patrimonium “Een ‘monument’ wil laten blijven en eerbiedigen. Ons herinneren aan een schone traditie die we wensen over te dragen. Een monument is dus niet conservatief maar eerder toekomstgericht. Het geeft het beste van het verleden naar de toekomst door, in het belang van het welzijn en het geluk van de komende generaties.”

volle gebouw zal meer dan grondig en deskundig worden aangepakt, ook een vol jaar lang. Wij hopen nu stellig dat de toekenning van de subsidies voor het tweede deel (interieur – 433.920 euro) snel zal volgen. Zo zou de hele restauratie met tuin afgewerkt kunnen worden tegen eind 2012. En ondertussen is de kerk- en parochieraad al druk in de weer met het creatief ‘ontwerpen’ van een klein ontmoetingszaaltje aansluitend bij de pastorie. Inderdaad reden om te feesten in Meuzegem!

Met onverstoorbare kracht duwt schepen Dirk Snauwaert de Monumentendossiers vooruit! Na 7 maanden vertraging start uiteindelijk de restauratie van de Sint-Martinuskerk van Meise (989.255 euro) op 4 april 2011. Het dispuut rond de gunning is door de raad van State in het voordeel van de gemeente beslecht. De complexe, vooral stabiliteitswerken zullen 180 werkdagen of ruim een vol jaar duren. Ondertussen hebben we 300% hard gewerkt aan een tweede dossier in dezelfde kerk, namelijk de restauratie van de glasramen. Ook deze werken werden inmiddels gegund voor 260.382 euro en zullen – dat was onze grote betrachting – gelijktijdig uitgevoerd worden! Dit betekent dat een aantal oude kleurrijke glasramen vrij snel zullen vervangen worden door gewoon glas. Fier kunnen we dus aankondigen dat tegen Pasen 2012 het gele korset zal verdwenen zijn en dat de kerk en omgeving terug in zijn oude glorie zal schitteren.

Ook het restauratiedossier voor de vernieuwing van de verwarming in de Sint-Brixiuskerk (75.000 euro) is technisch en administratief klaar en officieus goedgekeurd door Onroerend Erfgoed. Nu naar de gemeenteraad om zo de 80% subsidies aan te vragen. Een klein dossier dat wellicht makkelijker en sneller bediend zal worden…? Aan het behoorlijk opgeknapte en stevig geïsoleerde poorthuisje (76.174 euro) met zijn nieuwe ramen en deuren met extra dubbelglas wordt de laatste hand gelegd. Eerstdaags wordt de verwarming (5.853 euro) geïnstalleerd en de verlichting (3.771 euro) geplaatst. Zo kunnen we begin mei Levedale verwelkomen. We zetten alvast een aantal flessen koel!

Ook groot nieuws voor Meuzegem! Op 2 mei 2011 start ook hier uiteindelijk de eerste fase (ruwbouw) van de restauratie van de pastorie (538.410 euro). Het oude, veel te lang verwaarloosde, maar historisch uiterst waarde-

Het nieuw heraangelegde pad met trap (9.952 euro) en de herstelling van de sokkel met Christusbeeld (3.148 euro) verfraaien de omgeving rond de Sint-Laurentiuskerk te Wolvertem. Proficiat, want deze werken werden schitterend uitgevoerd door mensen met minder arbeidskansen. Nu nog het ingangspleintje voor de kerk verbeteren. Bovendien werd op de valreep, en dit door het slimme werk van de architecte Gisèle, alsnog een onderhoudspremie binnengehaald om de hoogdringende problemen in de klokkenkamer te verhelpen. Andermaal proficiat. | 9

| 9


Ondertussen is de pastorie, gelegen in het beschermd dorpsgezicht van Rossem openbaar verkocht voor 695.00 euro. De nieuwe eigenaars en toekomstige bewoners zijn verliefd op het unieke pand en plannen grote moderniseringswerken. De oude rijkswachtkazerne wordt door onze technische dienst volop verbouwd tot vier sociale woningen. En tenslotte is de kleine schande van onze gemeente zowel ‘van’ als ‘terug’ op de baan! De jarenlang verwaarloosde Sint-Annakapel op de drukke Nieuwelaan, vlak naast de hoofdingang van de alom gekende Plantentuin van Meise, is uiteindelijk gerenoveerd. Vier jaar lang, maand na maand, heeft schepen Dirk Snauwaert hierover gezaagd en geklaagd. Nu hebben de beste vakmensen van de gemeente er een erezaak van gemaakt en de kleine kapel van boven tot onder een grondige en fantastisch mooie opknapbeurt gegeven. Opnieuw proficiat!!!

Na veel getrek en gesleur is er ook bijzonder goed nieuws voor de muziekacademie van Meise. Het peperdure dossier, 1.620.933 euro zonder subsidies, is definitief goedgekeurd. De aanbesteding is volop lopende. Het oude gebouw wordt, op de buitenmuren na, omwille van het beschermd dorpsgezicht ‘Hoeve Haeck’, volledig ontmanteld en vernieuwd. De werken zullen duren tot de zomer 2012. Zo wordt de tweede locatie in het oude gemeentehuis in Wolvertem meteen super cruciaal. Goede moed aan iedereen en nu focussen op september 2012.

10 | 


OCMW Meise: stand van zaken

De bouw van 43 nieuwe serviceflats langs de Godshuisstraat 33 in Wolvertem is inmiddels een feit geworden. De werken zijn begin november 2010 van start gegaan en het einde is voorzien begin 2012. De totale investeringskost (inclusief BTW en eventueel mogelijke prijsverhoging van 2,5% ) zal circa 5,6 miljoen Euro bedragen. Het complex krijgt de naam ‘Ter Wolven’ mee. Eind 2011 zal er een modelflat ter beschikking staan zodat eventuele geïnteresseerden er een kijkje kunnen nemen. Vanuit het OCMW is men nu volop bezig de inschrijvingscriteria op te stellen. Hoofdobjectief van deze nieuwbouw is dat de senioren in alle comfort hun oude dag kunnen beleven: niet te ver van het centrum van Wolvertem in een appartement dat uitgerust is met alle voorzieningen. Van de 43 flats zijn er 10 voorzien met twee slaapkamers. De eenkamerflats hebben een oppervlakte van ca. 60 m2; de tweekamerflats ongeveer 70 mm2, met een volledig aangepaste badkamer en keuken. De flats zijn zo ontworpen dat de bewoners hun eigen meubels comfortabel kunnen onderbrengen. Het gebouw is rolstoelvriendelijk en er is een lift ter beschikking. Voor noodoproepen of welzijnsalarmering wordt gebruikt gemaakt van de domotica: radio en tv worden uitgeschakeld bij een noodoproep, alle flatverlichting gaat aan en de buitenverlichting van de flat begint te knipperen.

Versterking van het geluidsniveau zorgt voor een betere communicatie tussen de senior en de hulppost. Als Groen!-raadslid heeft Marleen Bovijn er op toegezien dat ecologisch verantwoorde technologie zal worden toegepast. Er is naast een groendak ook ruimte voorzien voor de plaatsing van zonnepanelen en recuperatie van regenwater. De nadruk op comfort van de bewoners uit zich ook in de locatie van deze serviceflats vlak naast het dienstencentrum. De bewoners kunnen dus gebruik maken van warme maaltijden en het aanbod van activiteiten verzorgd door het dienstencentrum. Poetshulp en gezinszorg maken daar ook deel van uit. De flats kunnen niet aangekocht worden: dit zijn huurflats zodat gegarandeerd wordt dat telkens andere senioren van deze flats gebruik kunnen maken. Meer info op het OCMW secretariaat! Senioren van Groot Meise in privé rusthuizen OCMW en gemeente hebben met privérusthuizen op het grondgebied van Groot Meise een overeenkomst afgesloten om onze senioren zoveel mogelijk in onze gemeente te kunnen opvangen. Momenteel moeten vele senioren naar naburige gemeenten uitwijken.

| 11


Groenmeise.be Midden vorig jaar onderging onze website een facelift. We hebben nu een modernere webstek waar je ook links kan vinden naar het nieuws van Groen! nationaal. Je kan er momenteel al terecht voor informatie over onze werking maar we bieden meer. Ben je op zoek naar praktische informatie over onze gemeente, zoals de data voor de jaarlijkse groot huisvuilophaling, de zwerfvuilactie in maart? Die vind je op de website. Verschillende lopende dossiers zullen er worden uitgediept en we willen de informatie up to date houden zodat jullie, de inwoners van Meise, altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. Check zeker ook eens de agenda: je vindt er een overzicht van activiteiten in de gemeente waar minstens één van de mandatarissen van Groen! aanwezig zal zijn. Een goeie gelegenheid om hen aan te spreken, lijkt ons. Ook op de website zelf kan je reageren. We zijn ambitieus genoeg om te willen uitgroeien tot een overzichtelijk portaal waar de Meisenaar praktische, nuttige en leuke informatie vindt over zijn gemeente… en tegelijkertijd het Groene gedachtegoed kan ontdekken, dat spreekt. Heb je zelf nog ideeën? Zaken waarover je graag op de hoogte zou worden gehouden? Stuur gerust een mailtje naar groenmeise@gmail.com en we proberen er iets mee te doen.

Serviceflats De bouw van 43 nieuwe serviceflats langs de Godshuisstraat 33 in Wolvertem is inmiddels een feit geworden. Men is gestart begin november 2010 en men zal tegen begin 2012 klaar zijn. De totale investeringskost (inclusief BTW en eventueel mogelijke prijsverhoging van 2,5% ) zal circa 5,6 miljoen Euro bedragen. Het complex krijgt de naam ‘Ter Wolven’ mee. Eind 2011 zal er een modelflat ter beschikking staan zodat eventuele geïnteresseerden er een kijkje kunnen nemen. Vanuit het OCMW is men nu volop bezig de inschrijvingscriteria op te stellen. Hoofdobjectief van deze nieuwbouw is dat de senioren in alle comfort hun oude dag kunnen beleven: niet te ver van het centrum van Wolvertem in een appartement dat uitgerust is met alle voorzieningen. Van de 43 flats zijn er 10 voorzien met twee slaapkamers. De éénkamerflats hebben een oppervlakte van ca. 60M2; de tweekamerflats ongeveer 70m2, met een volledig aangepaste badkamer en keuken. De flats zijn zo ontworpen dat de bewoners hun eigen meubels comfortabel kunnen onderbrengen. Het gebouw is rolstoelvriendelijk en er is een lift ter beschikking. Voor noodoproepen of welzijnsalarmering wordt gebruikt gemaakt van de domotica: radio en tv worden uitgeschakeld bij een noodoproep, alle flatverlichting gaat aan en de buitenverlichting van de flat begint te knipperen. Versterking van het geluidsniveau zorgt voor een betere communicatie tussen de senior en de hulppost. Als Groen!-raadslid heb ik er op toegezien dat ecologisch verantwoorde technologie zal toegepast worden. Er is naast een groendak ook ruimte voorzien voor de plaatsing van zonnepanelen en recuperatie van regenwater. De nadruk op comfort van de bewoners uit zich ook in de locatie van deze serviceflats vlak naast het dienstencentrum. De bewoners kunnen dus gebruik maken van warme maaltijden en het aanbod van activiteiten verzorgd door het dienstencentrum. Poetshulp en gezinszorg maken daar ook deel van uit. De flats kunnen niet aangekocht worden: dit zijn huurflats zodat gegarandeerd wordt dat telkens andere senioren van deze flats gebruik kunnen maken. Meer info op het OCMW secretariaat! Senioren van Groot Meise in privé rusthuizen OCMW en gemeente hebben met privé rusthuizen op het grondgebied van Groot Meise een overeenkomst afgesloten om onze senioren zoveel mogelijk in onze gemeente te kunnen opvangen. Want tot hier toe is het zo dat vele senioren naar naburige gemeenten moeten uitwijken. Marleen Bovijn OCMW raadslid Groen! Meer info op het OCMW.

12 | 

Groen Gazet Meise maart 2011  

Nummer 58 van de Groen Gazet Meise

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you