Page 1


PORT FO LI O hildegunn h a lv o r s r ø d

ARCHITECT M A A

2013


INTERIØRKONSULENT for PRIVAT OG OFFENTLIG MILJØ 2-årig grad

Gymnasium for Økonomi og Administration

2013GRIFF Arkitektur

2011 GRIFF ARKITEKTUR

2007-2010 EXBO EJENDOM

2004-2007 EXBO EJENDOM

2003-2004 Format KØKKEN

100 % stilling som Arkitekt

PRAKTIK SOM ARKITEKT SOMMERJOB som arkitekt

GRAFISK ARBEJDE VED SIDEN AF STUDIER

100 % stilling SOM: fotograf 3D-tegner Grafisk designer Interiørkonsulent

STUDIEJOB SALG & TEGNING AF KØKKEN

1999-2002 CEWEX KONDITORI COMFORT BADERUMSBUTIK m.FL. DIV. STUDIEJOBS

1 9 9 9

Multimedia Teknologi-& Design Studier ved siden af arbejdet

2000

1999-2002 FredErik II VGS

2001

2002-2004 Norges kreative fagskole

2002

2007

2010

2011

2012

2013

2008

Vejleder: Kristoffer Juhl Beilman, KRADS

2006-2007 Universitetet i Agder

2003

Sensor: Mikkel Schlesinger, CEBRA

2004

Sensorer Boris Brorman Jensen Carsten Primdahl, CEBRA Michael Kruse, C.F. MØLLER

2005

BACHELOR I ARKITEKTUR med prosjektet: Dense housing in Carlsberg

2006

MASTER OF ARTS IN ARCHITECTURE med projektet: Border Conditions - Mending Ørestad with seam and embroidery

2009

UDDANNING

2007-2010 ARKITEKTSKOLEN ÅRHUS

Vejleder: Hans Feldthusen

ARBEJDSERFARING

CV

2010-2013 ARKITEKTSKOLEN ÅRHUS


projekter


01 STUDIO ARKITEKTONISK DESIGN v/ Kristoffer Juhl Beilman

‘Dense housing’ i henhold til Entasis’ masterplan for Carlsbergbyen. Hvordan kan man bo tett, ha nær kontakt med byen udenfor og samtidig bibeholde beboernes behov for en privat sfære?

Strukturen er gennemtrengelig for offentligheden på gadeplan. Herfra sker adkomsten til boligene via trappe og heise fra det indre urbane rum. Alle boliger har udeplads som vender både mod det indre og det ytre, hvor de sociale funktioner er plasseret ind mod kernen, og de private funktioner ud til kanten. Sigtelinjer og forbindelser for fodgengere og cyklister er ivaretaget gennem den permeable struktur.


02 STUDIO THEORY AND HISTORY TRANSLATIONS v/ Jørgen Dehs, Hans Feldthusen & Tom Nielsen På Århus Havn står verden dyreste parkeringkælder på grunden hvor Dorte Mandrups Z-hus skaulle ha blevet opført. Projektet er stoppet, og pladsen står ubenyttet. Hvordan kan situationen udnyttes og stedet laves om til en katalysator for sociale aktiviteter i det omdiskuterede område?


03

The aim is to enhance qualities of the existing, make new use possibøle and link the castle to Horsens city and the close context.

The strategy is to introducing a new layer of cells to the old prison, helping to dissolve, open up and make accessible to many programs, what used to be a building designed strictly for one purpose. Entering from the road

[Framing view] from trainstation to the castle

Through the wall

Entering from the road

A stair of new cells

SitE1:500: _____________ ROADS_________ CONNECtiONS_______RELAtiON tO iNtERNAL CELLS_________ACCESS/iNVitAtiON______________________PLANS 1:200_____MOVEMENt: A StAiR OF CELLS____REARRANGiNG SPACE _OPENiNG tO tHE SUN__ EXtRACt OF PLANS 1:100 ________ SitE 1:100___________CONTEXT______CONNECTIONS_____________________REFERENCES_________ SitE1:500: _____________ _________ _______ _________ ______________________PLANS 1:200_____MOVEMENt: A StAiR OF CELLS____REARRANGiNG SPACE _OPENiNG tO tHE SUN__ EXtRACt OF PLANS 1:100 ____________ENtRANCE SLiDiNG ROADS

INTERNATIONAL STUDIO v/ Gerard Reinmuth (TERROIR), Mads Tholstrup & Niels Park Nygaard

CONNECtiONS

RELAtiON tO iNtERNAL CELLS

ACCESS/iNVitAtiON

PEDESTRIAN PATH PEDESTRIAN STAIR

Cell sliding_ opening up to kitchen

WesternStair of cells BOTTOM

Opgave: Castle as Found-Bigness in Context: Transformation af Horsens Kretsfængsel

Crossing movement 1.floor

Out to catch sun & view

Cells hanging in the loftspace

Hvordan kan fængslets lukkede bygningsmasse kobles til omgivelserne og legges til rette for ny brug?

Crossing Courtyard level 3&4

Stair of cells TOP

Intervention performance aims:

Eastern Stair of cells BOTTOM

Crossing Courtyard level 2&3

Tectonics-strategy: Dependency // Independency of the existing Church

Tower Crossing movement 4.floor

intro : Horsens Prison

Elevator

focusing on the connecting the introverted Castle and Horsens City

introducing interferences to the existing structure to change the possibilities of the old Prison- The of Castle. Inhabitation the existing castle Relating to the strict system of the castle, but using it to dissolve, frame, and create movement & new spaces

erted Castle and Horsens City

[Framing view] from trainstation to the castle

HORSENS PRISON

Main entrance Level 1

SCHOOL

CastleAsFound

Stair of cells TOP

MAIN ENTRANCE

[ referanser ]

#1 [ SLIDING ] New spaces sliding out, canilevering, DEPENDING on the existing walls & slabs. Starts restricted_more free as it moves out of the CITY ROUTE 1:5000 structure N

CITY ROUTE 1:5000

#1

Mediate between cells / corridors

#3

#2

Reaching out to open spaces: Replicating to connect / magnet across courtyard

Mediate between Floors

REORGANISING internal space

Sliding in Plan

OUT / IN

Sliding in Section

RESTRICTED

UP / DOWN RESTRICTED

common formal space private space common informal space

CREATING relationships between floors

CREATING stair

#4

Replicating and turning to reach for view or points in the context

CREATING Zones/furniture

CREATING relationships between floors

new passage

situasjonssnitt_nær kontekst 1:1000

Entering from the road

Boxes ‘floating’ in the brigt loftspace

[ Programmed strategies for the Castle in Horsens ]

strategy is to ____________ introducing a new layer of cells to ENtRANCE the old prison, help- SLiDiNG BOXES__________________________KitCHEN, GAtE & StAiRS________________________________StAiR OF CELLS___________________________________________ aim is to enhance qualities of the existing,OF make new PLANS 1:200_____MOVEMENt: A StAiR OF CELLS____REARRANGiNG SPACE _OPENiNG tO tHEThe SUN__ EXtRACt PLANSThe 1:100 ing to dissolve, open up and make accessible to many programs, what use possibøle and link the castle to Horsens city and the

VitAtiON______________________

SitE1:500: _____________ ROADS_________ CONNECtiONS_______RELAtiON tO iNtERNAL CELLS_________ACCESS/iNVitAtiON______________________PLANS 1:200_____MOVEMENt: A StAiR OF CELLS____REARRANGiNG SPACE _OPENiNG tO tHE SUN__ close context.

used to be a building designed strictly for one purpose.

EXtRACt OF PLANS 1:100


04

AFGANGSPROJEKT: Border Conditions- Mending Ørestad with seam & embroidery Vejleder: Hans Feldthusen Opgaven tar afsæt i en problemstilling som omhandler hvordan man kan skabe nye forbindelser i et eksisterende område bestående af relativt isolerte ‘objekter’. I projektet udforskes grensen/kanten som middel for at skabe sammenspil mellem utilknyttede tilstande med mål om at forbedre den sociale verdi i det omdiskuterede område.


04

MANIFEST

A di c t i o na ry o f t h e A P P EA R IN G O F A RCHITE CTU R E Th i s f i rst p a rt p re se nt s fo u r ways o f de f i ni ng t h e wo rd a p p e a ri ng, se e i ng t h e m a s di f fe re nt st a ge s i n t h e m a k i ng o f a wo rk o f a rc h i te c t u re : Fro m t h e st a rt i ng p ro c e ss o f i de a s a nd de si gn, t h ro u gh t h e b u i l di ng c o m i ng i nto t h e c o ntex t a nd i t s way o f re p re se nt i ng i t se l f , a nd f i na l ly to wh a t i t a c c o m p l i sh e s.

BORDER CONDITIONS

Mending Ørestad with seam and embroidery

Den lille bog inneholder et manifest og en diskution som omhandler processer i at lage arkitektur: to come into existence, to come into place / time, to perform/act & to present itself

Her settes strategier opp mod hinanden i et forsøg på at fastsette holdninger for hvordan skabe gode byer og bygninger

In o rde r to de sc ri b e h ow a nd wh a t a rc h i te c t u re c o u l d p e rfo rm i n e a c h o f t h e se fo u r st a ge s, I p ro p o se p a i rs o f wo rds i nte rp re te d i nto a na l o gi e s fo r t h i nk i ng a b o u t a rc h i te c t u re . O ne wo rd wo rk i ng a s a c ri t i q u e , a nd o ne a s p ro p o sa l fo r a n a l te rna t ive st ra te gy o f t h i nk i ng.

1.0 2.0 &

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04

1

INTRODUCTION Readers’ guide

WORDS ABOUT PROCESS THE CONCEPT & THE CONFLICT MONISM & PLURALISM

WORDS ABOUT CONTEXT THE ‘ORGANIC FORM’ AS IMITATION/ SIMULACRUM AND THE ‘ORGANISM’ AS MIMESIS / SIMULATION

THE MASK & THE FACE PRESENTATION & REPRESENTATION

WORDS ABOUT PERFORMANCE THE MACHINE & THE INSTRUMENT EFFECT & AFFECT

Sy nony m s : genera l iza t ion, concep t ion, genera l it y, not ion, s tereot y p e

2 .TO COM E I NTO A pLACE

TH E ‘ O RGA N I C FO R M’ AS I MI TATI O N / S I M U L AC RU M A N D TH E ‘ O RGA N I S M’ AS MI MES I S /S I M U L ATI O N

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________

plu·ral·ism

p h il os op hy : T h e v iew in m eta p hy s ic s th a t rea l it y is a unif ied wh ol e a nd th a t a l l ex is t ing th ing s ca n b e a s c r ib ed to or d es c r ib ed by a s ing l e concep t or s y s tem .

1 . T h e cond it ion of b eing m ul t ip l e 2. a . A cond it ion in wh ich num erous d i s t i n c t eth nic , rel ig ious , or c ul t ura l g roup s a re p res ent a nd tol era ted w ith in a s oc ie t y. b . T h e b el ief th a t s uch a cond it ion is d es ira b l e or s oc ia l l y b enef ic ia l . 4 . ph il os op hy : a . T h e d oc t r ine th a t rea l it y is com p o s e d o f m a ny ul t im a te s ub s ta nces . b . T h e b el ief th a t no s ing l e ex p l a na to r y s y s tem or v iew of rea l it y ca n a ccoun t fo r a l l th e p h enom ena of l ife.

‘Conflict’ properties:

Clari t y

A m bi g u i t y

Co n s i s t an c y

Clai m s to h ave all d em an d s m et i n o n e ‘ h o ly ’ en t i t y o f fo rm / sym bo l S elf s u f f i c i en c y

The ‘concept’ demands: Exc lu s i o n Overru li n g

or·gan·ic

or·gan·ism

1. Of, relati ng to, or deri ved from li vi ng organi sms

1. A body made up of organs, organelles, or other parts that work together to carr y on the vari ous processes of li fe. Capable of growi ng, reproduci ng.

3. resembli ng a li vi ng organi sm i n organi zati on or development; i nterconnected

_________________________________________

________________________________________

1. To use or follow as a model. 2. To copy exactly 3. To appear li ke; resemble.

1. The i mi tati on or representati on of aspects of the sensi ble world, especi ally human acti ons, i n li terature and art .

im·i·tate

mi·me·sis

__________________________________________

2. Basi c theoreti cal pri nci ple i n the creati on of art . The word i s Greek and means “i mi tati on”, though i n the sense of “representati on” rather than of “copyi ng”

1. A materi al i mage, made as a representati on of some dei t y, person, or thi ng 2. S omethi ng havi ng merely the form or appearance of a certai n thi ng, wi thout possessi ng i ts substance or proper quali ti es 3. A mere i mage, a speci ous i mi tati on or li keness of somethi ng

1. The techni que of i mi tati ng the behavi or of some si tuati on or process, by means of a sui tably analogous si tuati on or apparatus”

sim·u·la·crum

Farlex Dict ion ary & En cyclopedia B rit an n ica

In c o n s i s t an c y

Properties of the ‘organic form’ as imitation:

Mostly concerned with visibl e features as picture, not as how they affect us.

In terd ep en d en c y

The retinal picture of organic

The ‘conflict’ demands: In c lu s i o n M ed i at i o n

Opgave: Installation laget til udstillingen Building Block. Projektet handlet om Børn og arkitektur, hvor jeg hadde ansvaret for GRIFF Arkitekturs bidrag.

2. A system regarded as analogous i n i ts structure or functi ons to a li vi ng body

mo·nism

Fa rl ex Di c ti o n a r y

INSTALLATION Building Blocks Location: DogA, Oslo

Words about how the bui ldi ng should enter the si tuati on i n terms of si te/context and ti me:

________________________________________

‘Concept’ properties:

13 13

intr.v. ap·peared, ap·pear·ing, ap·pears

2 . Com p et it ive or op p os ing a c t ion of incom p a t ib l es

Fa rl ex Di c ti o n a r y

29

1. To come into existence 2. To come into view or come into a place 3. To seem or look to be 4. To perform or act

Wo rd s a b o u t th e p ro ces s o f m a k i n g a rch i te c t u re : 1 . TO D EV E LO p / TO CO M E IN TO E X IST E N C E

1 . T h e op p os it ion of p er s ons or forces tha t g ives r is e to th e d ra m a t ic a c t ion in a dra m a or f ic t ion

25

[To perform or to act]

ap·pear (-pîr)

THE ‘CONCEPT’ AND THE ‘CONFLICT’MONISM & PLURALISM con·flict

21

[To seem or look to be ]

WORDS ABOUT REPRESENTATION

intr.v. ap·peared, ap·pear·ing, ap·pears

1 . A genera l not ion or id ea

17

[To come into place ]

1. To come into existence 2. To come into view or come into a place 3. To seem or look to be 4. To perform or act

con·cept

14

[To come into existence ]

ap·pear (-pîr)

..AFGANGSOPPGAVE: TEORI

Uddrag fra manifest skrevet i forbindelse med afgangsprojektet:

05

1.0

19

Often a unified mass / a singul ar object to which nothing can be added or subtracted without ruining the unified whol e.

________________________________________

sim·u·la·tion

Farlex Dict ion ary & En cyclopedia B rit an n ica

Properties of the ‘organism’ as mimicry:

The importance of how a thing performs, and about its properties, rather than what it l ooks l ike Affected by impact from inner and outer conditions, Open to growth & reorganisation Mul tipl icity

23

Det endelige resultat er en bambusstruktur med bevegelsesrum i almindelig tape, inspireret af hvordan dyr bor og bygger.


06

1

cafe aarch 2008

3

MINDRE ARBEJDER 1. & 2. ÅR på AARCH

Eksempler på mindre arbejder lavet i løbet av første del af studietiden. 1 Hytte AARCH 2008

2 Visualisering af hytte For GRIFF Arkitektur 3 Enfamiliehus AARCH 2009 4 Telefontorvet, Århus AARCH 2008

2

4


hiLDEGUNN H a lv o r s r ø d 28 72 45 45 hildegunnhal@gmail.com

Trægården 6

2 3 0 0 K B H S D a n m a r k

Hh portfolio2013  

Architecture Portfolio

Advertisement