Page 1

III Lux aeterna

1 h=63 Largo transparente p

S.

   

Lux p

Lux

   

T.

B.

   6

  S.  ce

ce

 

T.

B.

mp

Lux

ae

 -

 

A.

-

 -

-

-

-

ae

ter

at

e

-

11

 -

 

A.

   Do

B.

  ne,

mi - ne,

ne, T.

 

is

 Do

 -

-

-

-

-

-

mi - ne,

-

-

-

na

ce - at

e

-

is

mi - ne,

Do



lu - ce -

-

-

-



-

-

mi - ne,

-

 

mi -

ne,

Do

-

mi -



ne,

Do

 

 

-

Do

mi -

  -

mi -

Do

  Do

mi -

-

 

-

Do

 -

-

is,

-

lu

mi

is,

-

 -

-

 lu

 

-

na

mi - ne,

-

lu

na

-

Do

p

-

Do

 

Do

- mi - ne,

Do

ter

e

Do

 S.  

-

at

e

na

at

-

-

-

-

-

ter

-

ter



 -

-

Lux

-

ae

p

ae

  

A.

Christian Hildebrandt juli 2002 rev. oktober 2005

-

mi

     

 -

 

-

Christian Hildebrandt juli 2002, rev. oktober 2005


2 15

  S.  

h=72 Vivo semplice

 

ne:

Cum

  

A.

  mp

ne:

Cum

    -

T.

mp

mi - ne.

 B.   

san - ctis

tu

 

 

san - ctis

tu

-

is

 -

is

in

19

 

A.

ter mp

   Cum

T.

B.

 

in

ae

-

ter

-

num

mp

Cum

san - ctis

tu

san - ctis

tu

 -

23

is

 S. 

in

ae

 -

B.

 

a

pi

-

us

es,

  

 

 

qui

-

a

qui - a

pi

-

us

es.

Christian Hildebrandt juli 2002, rev. oktober 2005

ter

mf

in

ae

 -

ter

 -

-

-

num

h=63

num

-

a

pi

-

us

es.





qui - a

-

us

es.

pi

pi

-

us

es.

 qui

T.

qui

is

A.

num

ae

-

-

ne:

 S. 

rit...................



 

-


2

3 Tempo primo

28

S.

   Re mf

-

Re

-

mf

  

T.

Re

  

-

 

A.

B.

mf

-

mf

33

  S.  ter

-

ter

B.

   

qui

qui

-

-

do mp

-

-

nam



ae

-

ter



do

-

nam mp

-

mp

 mp

is,

do

  

 

do

-

na

-

 -

 e

-

-

-

-

-

na

e



na

e

ter

-

-

nam,

-



nam

 -

 e

-

-

na

e



na

e - is,

 -

-

 is,

 do

-

mi

-

 

-

 -

   

-

-

e

-

ter

na

-

ae

  



-

-

-

na

-

 -

-

-

 -

ae



Do

mp

-

do

do

 

ae

em

ae

mp

is

B.

em

38

T.

-

 S.   A.

em

-

-

qui - em

-

 

nam

-

  

T.

-

 

-

-

qui

-



-

-

 Re

A.

-

-

ne,

is,

 

do

is

-

 

 Do

 

-

 

is Christian Hildebrandt juli 2002, rev. oktober 2005


4 41

S.

     

A.

   

T.

B.

-

-

na

e

-

-

 -

is

 

-

-

-

 

pe - tu - a

   et mf

T.

B.

 

lux

per mf

  S. 

-

is. mp

B.

    - is.   e

-

 

et

ne,

 

-

san - ctis mp

 -

is.

Christian Hildebrandt juli 2002, rev. oktober 2005

et

lux

 per -

 

-

tu - a

e - is,

lu

 -

ce

-

lu

-

ce - at

at

per

pe

-

tu - a

-

e - is,

lu - ce - at

 

tu - is

Cum

san

ne,

 

mf   

mi - ne,

  

-

lux

Cum T.

A.

ne,

h=63

rit......

e

mi

pe - tu - a

et

49

-

lu - ce - at

-

-

 

 



per - pe

-

-

mi

Do - mi

lux A.

 -

 

-

-

Do

44

Do

  

  S. 

h=72 Vivo legato mf

mp

Cum

e - is.

e

-

lu - ce - at

Cum

san

-

ctis

in

ae

p

-

ter

 tu -

 -

tu - is

san

-

ctis

tu

-

is

ctis

mp

 

num

 


5

  S.  54

 -

A.

 

T.

   in

is

 

ae

p

-

59

a

  

B.

  pi

63

 S.  

-

-

     es,

B.

  es,

ter

-

ter

-

-

num

pi

-

us p

es,

qui

-

-

us

es,

   

pp

 

pi pp

-

pi pp

-

pi

-

a

pi -

-

 -

a

pi

-

us

 us

a

pi

-

-

us

-

us

-

a

pi



 

 

us

es.

us

 

es.

 

es.

 

-

us

 -

-

-

-

-

qui

qui

-

us

qui

-

-

qui - a

pi pp

-

pi

a

qui



pi

es,

-

a

us

qui

-

 

qui

num mp

num

-

-

es, T.

-

es, A.

ae

  es,

T.

in

ae - ter

  S.   

in

A.

p

B.

p

us

   

 

es. Christian Hildebrandt juli 2002, rev. oktober 2005

Lux aeterna  
Lux aeterna  
Advertisement