Page 1

Ruth Wilhelmine Meyer Helge Lien

memnon

Sound Portraits of Ibsen Characters


1. Hedvig Vildanden

Hedvig: Jeg skal sige dem en ting, mor, – jeg tror, at han mente noe annet med det. Gina: Hva skulle det være for noe? Hedvig: Nej, jeg vet ikke; men det var liksom han mente noe annet enn det han sa – hele tiden.

2. Hedda Hedda Gabler

Hedda: Å, det latterlige og det lave, det legger seg som en forbannelse over alt det jeg bare rører ved.

3. Ellida Fruen fra havet

Ellida: Å forstår du ikke at forvandlingen kom, – at forvandlingen måtte komme – da jeg fikk velge i frihet

4. og 8. Memnon Peer Gynt

Peer Gynt: Nu vil jeg hvile meg og vente iherdig , til støtten med sin vanlige morgensang er ferdig. Efter frokosten klyver jeg opp på pyramiden; får jeg tid, vil jeg granske den inni siden. Derpå til lands om Det røde hav; kanskje kan jeg finne kong Potifars grav. – Så er jeg asiater. Babylon jeg søger de ryktbare hengende haver og skjøger, – det vil si de viktigste spor av kultur. Og så med et spring til Trojas mur. Fra Troja går der jo sjøveg direkte over til det herlige gamle Aten: – der vil jeg på åstedet, sten for sten, befare det pass som Leonidas dekte; – jeg vil gjøre meg fortrolig med de bedre filosofer, finne fengslet hvor Sokrates døde som offer – –; nei, det er s‘gu sant, der er krig for tiden –!

Ja, så får hellenismen ligge til siden. (ser på sitt ur.) Det er dog for galt hvor lenge det varer, før solen rinner. Min tid er knapp Altså, fra Troja; det var der jeg slapp – – (reiser seg og lytter.) Hva er det for en underlig susning som farer –? (Soloppgang) Memnonstøtten (synger) Av halvgudens aske stiger foryngende fugle syngende. Zeus, den allvitende, skapte dem stridende. Visdomsugle, hvor sover mine fugle? Du må dø eller råde sangens gåde! Peer Gynt: Sannferdig, – mener jeg ikke der gikk fra støtten en lyd! Der var fortidsmusikk. Jeg hørte stenrøstens stigning og senkning. – Jeg vil skrive det opp til de lærdes betenkning. (noterer i lommeboken) «Støtten sang. Jeg hørte tydelig klangen, men forsto ikke riktig teksten til sangen. Det hele var naturligvis sansebedrag. – ellers intet av vekt observeret i dag» (går videre)

5. Peer og Dovregubben Peer Gynt

Dovregubben: Sant nok; vi er ens i det og mer. Men morgen er morgen og kveld er kveld, så forskjell blir det nu likevel. – Nu skal du høre hva det er for noget: Der ute under det skunnende hvelv, mellom menn det heter: «Mann vær deg selv!» Her inne hos oss mellom trollenes flokk det heter: «Troll vær deg selv – nok»

6. Anitra Peer Gynt

Anitra: Hans ganger er melken, den hvide som strømmer i Paradisets floder. Bøy eders kne! Senk eders hoder! Hans øyne er stjerner, blinkende, blide. Intet jordbarn dog tåler glansens glans av de stjerners stråler. Gjennom ørkenen han kom. Gull og perler sprang frem på hans bryst. Hvor han red ble det lyst Bak ham ble mørke; bak ham fór samum og tørke. Han, den herlige kom, som en jordsønn pyntet, Kaba, Kaba står tom; – han har selv forkynt det!

9. Nora – Et dukkehjem

Nora: Og jeg, – hvorledes er jeg forberedt til å oppdra børnene? Helmer: Nora! Nora: Sa du ikke selv for en stund siden, – den oppgave torde du ikke betro meg. Helmer: I oppbrusningens øyeblikk! Hvor vil du akte på det? Nora: Jo; det var meget riktig sagt av deg. Jeg makter ikke den oppgave. Der er en annen oppgave som må løses først. Jeg må se å oppdra meg selv. Det er du ikke mann å hjelpe meg med. Det må jeg være alene om. Og derfor reiser jeg nu fra deg.


1. Hedvig The Wild Duck

Hedvig: I tell you what Mother. I think he meant something else by that. Gina: What else could he mean? Hedvig: Well, I don‘know; but it was though he meant something else all the time – and not what he said.

2. Hedda Hedda Gabler

Hedda: That too! The ridiculous and the sordid lies like a curse on everything I so much as touch.

3. Ellida The Lady From the Sea

Ellida: Oh, don‘t you see? The change came – as it had to come – when I could choose freely.

4. and 8. Memnon Peer Gynt

(Peer Gynt sits on a stone) Now I shall sit and I‘ll wait, while it‘s dawning, till this statue‘s ready to sing to the morning. After breakfast I‘ll climb the pyramid‘s exterior; if there‘s time a bit later I‘ll study the interior. Then the Red Sea – but by way of land; perhaps I‘ll find Potiphar‘s tomb in the sand. – Then Babylon, that is my next destination, its famed hanging gardens and whores – I‘ll be Asian, – that‘s to say, the main traces of culture around. Then the walls of Troy, in one big bound. From Troy to old Athens, so highly regarded; – by sea-route direct to that city alone; – and there I shall scrutinise, stone by stone, in situ, the pass that Leonidas guarded; – I‘ll acquaint me with thinkers, the pick; for a starter

find the prison where Socrates died as a martyr – –; I forgot, but of course – there‘s a war on at present – ! Hellas can wait, then, till things are more pleasant. (looks at his watch) It‘s really too crazy, how long it is taking for the sun to rise. I‘ve no time to spare. Right, after Troy, then; – I‘d got up to there – – (gets up and listens) What on earth is that curious din something‘s making – ! (sunrise) Statue of Memnon (sings): From demi-god ashes rising rejuvenate Singing-birds congregate. Zeus‘s omniscience shaped them for dissidence. Wise owl, reveal where my birds sleep so long. You must solve, or you die there, my riddling song! Peer: Well really, – if I didn‘t imagine a blast of sound from that statue! Music of the past. I heard the stone voice sound full strength and then taper. – I shall write all this up for a scholarly paper. (makes notes) «Statue sang. I heard the sound of it clearly, though I couldn‘t quite catch the words of it, really. The whole thing, of course, was a trick of the mind. – Nothing else for today of significant kind.» (wanders off)

5. Peer and the Dovreking Peer Gynt Dovreking: True enough; we‘re alike in that and more. But morning‘s morning, and night is night so there are differences still, all right. – Now you must hear what those differences are: out there, ‘neath the shining vault of day, «Man, be thyself!» is what humans say. In here with us, between troll-folk, that guff is expressed as: «Troll, be thyself – enough!»

6. Anitra Peer Gynt

Anitra: His courser is milk, is the whiteness of Paradise streams in their motion. Bend ye the knee! Make thy devotion! His eyes are like stars, twinkling, mild in their brightness. No mere mortal can stand the ardent splendour the stars shed grandly. Through the desert he fared. Gold and pearls on his breast burgeoned bright. Where he rode, there was light. Behind him lay darkness; behind lay simoon and starkness. He, the mighty one fared! Through the desert he fared in the guise of a mortal. He himself has declared: no-one throngs Kaba‘s portal!

9. Nora – A Doll‘s House

Nora: – and how am I fitted to bring up the childeren? Helmer: Nora! Nora: Didn‘t you say yourself, a little while ago, that you daren‘t trust them to me? Helmer: That was in a moment of anger – you mustn‘t pay attention to that. Nora: But you were perfectly right – I‘m not fit for it. There‘s another task that I must finish first – I must try to educate myself. And you‘re not the man to help me with that; I must do it alone. That‘s why I am leaving you.

Translations:

Henrik Ibsen: The Wild Duck, Hedda Gabler. Translated by Una Ellis – Fermor. Penguin Classics. 1950 Henrik Ibsen: A doll`s House, The lady from the Sea. Translated by Peter Watts. Penguin Classics. 1965 Henrik Ibsen, Peer Gynt. A Dramatic Poem, Translated by John Northam, Ibsen.net 2007 http://www.ibsen.net/asset/114049/1/114049_1.pdf


Memnon – Betraktninger om musikken og musikerne

Den kunstneriske skapelsesprosess kjenner mange former. Innenfor musikken finnes den klassiske forestilling om den geniale komponist, som i total isolasjon omhyggelig nedfeller sine strofer, retter og justerer, før verket blir presentert av utøvende musikere. Fra den diametralt motsatte ende har særlig jazzen stått som advokat for det improvisatoriske prinsipp, som i sin ytterste konsekvens, i frijazzen, skaper en kollektiv øyeblikkets musikk, som aldri kan gjentas. Gjentakelsen kan kun forekomme ved avspillingen av et opptak, og nærmest paradoksalt blir da de improviserende utøvere kreditert som komponister. Mellom disse ytterpoler finnes selvsagt et vell av varianter.

En karakteristisk samtidsmusikalsk variant er akkurat hva de to dedikerte norske musikerne bak «Memnon» står for. Sangeren Ruth Wilhelmine Meyer og pianisten Helge Lien har for anledningen høstet det beste fra de nevnte «motsatte metoder». Improvisasjonen i en dialogisk prosess ligger til grunn for deres tilnærming og utforskning av Ibsens arketypiske, men «lys levende» kvinneskikkelser, så vel som de dynamiske relasjoner mellom skikkelsene i Peer Gynt. Meyer og Lien har pålagt seg selv den dobbelte oppgaven å skape lydbilder av sjelelige tilstander og prosesser, samtidig som musikken må ha sin fullgyldige egenverdi. Minutiøst har duoen gjennom gjentatte improvisasjonsprosesser skrellet alle «ubegrunnede» toner og effekter bort og forsøkt å fastholde kjernen av karakterene og den musikalske essens. Lien benytter primært klaviaturet, så vel reflekterende som ekspressivt, men også instrumentets indre og ytre kropp. Meyer avstår karakteristisk fra ordbruk i Ibsenkarakterenes musikalske uttrykk. Slik er prosessen, i motsetning til en analyserende fremgangmåte, snarere en sensualitetens tilnærming. Verket lar seg selvsagt ikke partiturbinde fra A til Z, men består i fastlagte forløp, i åpne former. Komponert, altså, men samtidig medbærende sin fleksible og situasjonsbestemte variabilitet ved levende fremføringer.

Med «Memnon» har Ruth Wilhelmine Meyer og Helge Lien på dialogisk vis fremelsket en musikk, som i seg selv rommer et stort spekter av melodisk og harmonisk bevegelse i spennet fra det tyste til det frapperende, samtidig som den frembærer sanserike sinnbilder av gripende gestalter og dramatiske tilstander. Et verk som inviterer til opplevelse av både sjelen i musikken og musikken i sjelen. Bjarne Søltoft, musikkritiker i magasinene Jazznytt (Norge) og Jazz Special (Danmark). Oslo, 5. juli 2012.


Memnon – Reflections on the music and musicians

The creative process can take many forms. There is a common notion in music about the genius composer who carefully fashions his verses in total isolation, correcting and adjusting until the work is ready to be presented by performing musicians. On the diametrically opposite end, jazz in particular has been an advocate of improvisation as a governing principle, which in its final consequence, namely free jazz, creates a collective music that arises in the moment and can never be repeated. Repetition can only occur by playing a recording, leading to the somewhat paradoxical fact that the improvising performers are credited as composers. Needless to say, a wealth of variations exists between these extremes. One such variant, rooted in contemporary music, is precisely what the two dedicated Norwegian musicians behind Memnon have devised.

Singer Ruth Wilhelmine Meyer and pianist Helge Lien have here harvested some of the best aspects of each of these «adverse methods». The basis for their approach is improvisation as a dialogical process, an exploration of Ibsen’s archetypal, but very much alive female characters, as well as the dynamic relationships between the various dramatis personæ in Peer Gynt. Meyer and Lien have chosen to give themselves the twofold challenge of creating soundscapes of mental states and processes, while at the same time allowing the music to convey its own intrinsic and independent qualities. Meticulously, through repeated improvisatory processes, the two musicians have pared away all «spurious» notes and effects, and attempted to maintain the core attributes and essence of the music. Lien plays mainly on the piano keyboard, contemplatively as well as expressively, but he also uses the instrument’s internal and external surfaces. Meyer characteristically refrains from using words in lending expression to Ibsen’s characters, taking more of a sensuous, rather than an analytic approach to the musical process. Naturally, the work refuses to let itself be pinned down to a score from beginning to end, but consists of pre-planned sequences in open form. Composed, in other words, but at the same time preserving its flexibility and situational variability during live performance.

With Memnon, Ruth Wilhelmine Meyer and Helge Lien have created a music engendered by dialogue and characterized by a broad range of melodic and harmonic movement that spans from silence to pandemonium, while at the same time giving rise to sensuously saturated depictions of poignant figures and dramatic states. A work that invites you to experience the soul of the music and the music of the soul. Bjarne Søltoft Music critic for music magazines Jazznytt (Norway) and Jazz Special (Denmark). Oslo, 5 July 2012


All music composed by Ruth W. Meyer and Helge Lien, except track 7 written by Edvard Grieg (Åse‘s Death from Peer Gynt Suite, Op. 23) and arranged by Ruth W. Meyer and Helge Lien. Published by Edition Ozella Recorded at Pettersens Kolonial Sound Studio, Hønefoss, Norway, 20–21 June 2012. Mixed on 22 June 2012 Piano: C. Bechstein Grand, C-234 Mastered by Audun Strype at Strype Audio, Oslo, 5 July 2012 Produced by Dagobert Böhm Thanks to: Bergljot Øyrehagen Geist at The Ibsen Museum for taking initiative and following up. Trond Hellstrøm at Hellstrøm Flygel & Piano. Tom Johannessen and recording technician Espen Amundsen at Pettersens Kolonial. Ina, Jørn Simen, Bjarne, Ingrid, Unni Kristin, Øyvind, Anne Carla and Otto. Cover photo: Helge Lien Photo: Ina Strøm Image editing: Helge Lien Translation: Thilo Reinhard

Helge Lien piano · Ruth Wilhelmine Meyer vocals


OZ044CD


OZ044CD Ruth Wilhelmine Meyer · Helge Lien memnon Sound Portraits of Ibsen Characters

Hedvig (The Wild Duck) Ellida (The Lady from the Sea) Hedda (Hedda Gabler) Memnon I (Peer Gynt) Anitra (Peer Gynt) Peer and the Mountain King (Peer Gynt) Åse (Peer Gynt) Memnon II (Peer Gynt) Nora (A Doll’s House)

4:08 5:22 4:48 3:04 2:27 6:24 4:36 1:22 5:30

Ruth Wilhelmine Meyer – vocals Helge Lien – piano

OZ044CD

Ozella Music · Schloss Hamborn 20 · D-33178 Borchen, Germany fon +49(0)5251-38509 · mail@ozellamusic.com · www.ozellamusic.com (p) & (c) 2012 Ozella Music. All rights reserved. MADE IN GERMANY

Ruth Wilhelmine Meyer · Helge Lien memnon Sound Portraits of Ibsen Characters

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ruth Wilhelmine Meyer & Helge Lien - Memnon - sound portraits of Ibsen characters  

Memnon is built around an equally simple and striking ambition: Keeping the music as pure as possible. Relying on nothing but voice and pian...