Issuu on Google+

NIDAROS DOMKOR Vivianne Sydnes Nidaros Cathedral Choir invites you to enjoy the wonderful ambience of the Nidaros Cathedral. This is the first ever surround sound recording of music performed in the cathedral, allowing you to experience the reverberations of this magnificent space. The choir has commissioned a number of new choral works during the last decade. This recording gives you samples of this, of which the majority have not previously been recorded. The repertoire spans from music composed for national events, to music composed for concerts or services. Under the musical direction of Vivianne Sydnes, the choir presents music by both young and more established Norwegian composers, including Ståle Kleiberg, Henning Sommerro, Torbjørn Dyrud, Andrew Smith, Odd Johan Overøye, Ludvig Nielsen, Per Fridtjov Bonsaksen and Wolfgang Plagge.

Nidaros Cathedral Choir

String Quartet from the Trondheim Soloists Torbjørn Dyrud, organ

eq Hybrid

+

EAN13: 70 418 8 8515326

*!0E1I8I-fbfdcg!

5.1 surround + STEREO

2L-072-SACD made in Norway 20©10 Lindberg Lyd AS

72


1

Lux illuxit laetabunda((FGHI((JG(K1#%,L(28"*+(M(9G(N3'*,"1(N%-,1#''&1

2

Med Jesus vil eg fara((FGF=((JG(9%$#"*"&1$-(M(K%%G(O,11"14(2&88,%%&(M(9G(N-"$'(P-"Q

3

Organ improvisation I((RGS=

4

Harmsól VII: Solarkonge (RGSS((JG(T&-74$14(U-$44,(M(9G(V$8-"

5

Praise be to the Lord((IGSS((JG(W##(X&+$1(W0,%C3,(M(9G(U'$-8(R?G(Y>Z

(

Y(

Organ improvisation II((FGR=

( (

=( ?(

(

( ( (

Z(

Requiem – for the victims of Nazi persecution((JG(2*[-,(\-,"A,%4 \3%",((FGF? K416'(D,"((FGFR

Organ improvisation III((HG]Y

10

Du, med det skarpe sverd((IGR?((JG(9&%ABC%1(D3%6#(M(9G(N30"1#(2<,",

11

Organ improvisation IV 1:35

]R( ]F( ]H(

Ioánnes (JG(O,11"14(2&88,%%&((

^(J"''6'($(D,&((RGFR((9G(_%,1;+(4%,4&%"$1(%,'`&1',' ^^(^&a11,'((HGR]((9G(b6<,(]GYR ^^^(N;;,((RGF?((9G(X,%,8"$+(]GZ>]S

15

Eg veit i himmerik ei borg((RG]?((JG(9%$#"*"&1$-(M(K%%G(b6#0"4(!",-',1(M(9G(P,%1*(2*C3-,1

(

]Y(

Organ improvisation V((RGSY

(

]=(

Harmsól XII: Enno vil eg nemna((IGHI((JG(T&-74$14(U-$44,(M(9G(V$8-"

(

]?(

!"##"$%&'(%)"*%&+#%,"*%-'.%&'(/01&((RGIH((JG(U,%(_%"#*B&0(P&1'$<',1(M(9G(U'$-8(=]G]>F

!"#$%&'()$*+,#%$-()+&"%(.(/"0"$11,(23#1,'

2*%"14(56$%*,*(7%&8(*+,(9%&1#+,"8(2&-&"'*'(:*%$;<(=>?@(.(9&%ABC%1(D3%6#E(&%4$1

NIDAROS Nidaros Cathedral Choir invites you to enjoy the wonderful ambience of the Nidaros Cathedral. This is the first ever surround sound recording of music performed in the cathedral, allowing you to experience the reverberations of this magnificent room. The choir has commissioned a number of new choral works during the last decade. This recording gives you samples of this, of which the majority have not previously been recorded. The repertoire spans from music composed for national events, to music composed for concerts or services. The choir is delighted to share these works with a larger audience. Nidaros Cathedral Choir enjoys collaborating with other musicians, and we are very pleased that Torbjørn Dyrud and a quartet from the Trondheim Soloists joined us in this recording. Nidaros domkor inviterer deg inn i Nidarosdomens klangrom. For første gang er musikk innspilt i Nidarosdomen i surroundteknikk, slik at du får en følelse av hvordan kirkerommet klinger. Koret har bestilt mye ny musikk de siste årene. Denne CDen inneholder smakebiter fra dette repertoaret, i hovedsak musikk som ikke tidligere er innspilt. Repertoaret omfatter musikk som er skrevet til nasjonale begivenheter og til konsert- og gudstjenesteframføringer. For oss er det ekstra viktig og morsomt å få spille det inn, og dermed presentere det for et større publikum enn dere vi møter i Nidarosdomen. Nidaros domkor samarbeider gjerne med andre musikere, og vi er svært glade for at Torbjørn Dyrud og en kvartett fra TrondheimSolistene ville bli med på denne innspillingen.


Nidaros Cathedral Choir was established in 1946, and consists of some 40 singers. The choir gives a large number of concerts every year, and contributes in the celebration of Christian feasts, national events and at St. Olav Festival, as well as in the regular services celebrated in the cathedral. Through these activities, Nidaros Cathedral Choir has an important position in the rich musical scene of Trondheim. Nidaros Cathedral Choir also appears on the international scene, most recently in Poland in 2008, performing Ståle Kleiberg’s Requiem. At the Cork International Choir Festival 2007, the choir was awarded several prizes, including first prize for the performance of a work by a living European Composer. Under the musical direction of Vivianne Sydnes, the choir has commissioned and given first performances of a series of works created by both young and more established Norwegian composers, counting Ståle Kleiberg, Henning Sommerro, Torbjørn Dyrud and Wolfgang Plagge. Excerpts from several of these works are presented on this CD. Nidaros domkor ble startet i 1946, og består i dag av ca 40 sangere. Koret gir en rekke konserter hvert år og har sangoppdrag i forbindelse med kirkelige høytider, ved markering av nasjonale begivenheter og under Olavsfestdagene. I tillegg deltar koret regelmessig under høymessen i Nidaros domkirke. Gjennom disse aktivitetene har Nidaros domkor etablert seg som en viktig aktør i Trondheims musikkliv. Koret har i tillegg til dette markert seg internasjonalt. I 2008 ble Ståle Kleibergs Requiem framført under en turné i Polen, og i 2007 vant koret flere priser, deriblant førsteprisen for beste fremføring av nyere musikk, i korkonkurransen under Cork International Choral Festival i Irland. Under Vivianne Sydnes’ kunstneriske ledelse har koret bestilt og urfremført en rekke verk fra både unge og etablerte norske komponister, blant andre Ståle Kleiberg, Henning Sommerro, Torbjørn Dyrud og Wolfgang Plagge. Smakebiter fra flere av disse verkene er presentert på denne CDen.

Vivianne Sydnes (b. 1974) started her work as Cantor and Choir Master in Nidaros Cathedral in 2002. Sydnes received her education as church musician from the Norwegian Academy of Music in Oslo, and undertook a diploma degree in choir conducting from the Royal Academy of Music in Sweden. As Choir master in the Nidaros Cathedral, she leads the Nidaros Cathedral Choir, the Nidaros Cathedral Oratorical Choir and the newly established professional ensemble Nidaros Vocalis. Sydnes also has conducted the Swedish Radio Choir and the Norwegian Soloists’ Choir. She works with the Trondheim Symphony Orchestra, The Trondheim Soloists and the The Norwegian Air Force Band on a regular basis. Sydnes is a much sought after instructor for seminars for choirs and chorus masters, and has given classes in choir conducting at the Norwegian Academy of Music. Vivianne Sydnes (f. 1974) tok over som domkantor i Nidaros domkirke i 2002. Sydnes er utdannet kirkemusiker ved Norges musikkhøgskole og har diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Som domkantor i Nidaros domkirke er hun fast dirigent for Nidaros domkor, Nidarosdomens Oratoriekor og det nyetablerte profesjonelle vokalensemblet Nidaros Vocalis. Dessuten har hun blant annet dirigert Sveriges Radiokör, og Det Norske Solistkor. Hun samarbeider også regelmessig med Trondheim Symfoniorkester, TrondheimSolistene og Luftforsvarets musikkorps. Sydnes er ofte brukt som instruktør ved korog dirigentkurs, og har undervist i direksjon ved blant annet Norges musikkhøgskole.


Torbjørn Dyrud (b. 1974) has a degree in church music from the Norwegian Academy of Music, and a Diploma in choral conducting from Royal College of Music in Stockholm. He has also studied composition and improvisation. In 2008 he released the CD “Quietly To The Fields”, where he performs his own works for piano. Dyrud uses improvisation as a central theme in his musical approach. Torbjørn Dyrud (f. 1974) arbeider i dag først og fremst som improvisasjonsmusiker. Dyrud er utdannet kirkemusiker fra Norges musikkhøgskole, med påfølgende diplomeksamen i kordireksjon ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i 2003. Dyrud har også studert komposisjon og improvisasjon. I 2008 gav han ut CD-en “Quietly To The Fields”, hvor han spiller egenkomponerte klaverstykker. The Trondheim Soloists is one of the most exciting young ensembles performing on the international stage. Through the orchestra’s dedication, commitment and enthusiasm it has quickly established itself as the most innovative chamber ensemble in Norway with invitations to collaborate with artists of the highest calibre across a broad range of genres. With the appointment of the cellist Øyvind Gimse as Artistic Director in 2002, the orchestra is now firmly recognised as being at the forefront of defining artistic quality in Norway. This recording with Nidaros Cathedral Choir feature Erling Skaufel and Ola Lindseth (violins), Jan Petter Hilstad (viola) and Marit Aspås (cello) TRONDHEIMSOLISTENE er et dynamisk kvalitetsensemble av musikere tilknyttet Trondheim. Orkesteret, som i starten var en arena for profesjonell konserterfaring for strykere ved Musikkonservatoriet i Trondheim, ble etablert i 1988 og er et kammerorkester med stor programbredde og musikalsk vidsyn. Dagens kunstneriske leder, Øyvind Gimse, har siden 2002 videreført utviklingen av TRONDHEIMSOLISTENE til å bli et topp profesjonelt ensemble med stor internasjonal anerkjennelse. I denne produksjonen med Nidaros domkor spiller Erling Skaufel og Ola Lindseth (fioliner), Jan Petter Hilstad (bratsj) og Marit Aspås (cello).

Sopran/Soprano Gunnhild Bagøien Hilde Frisvoll Berg Astrid Bjørkøy Sunniva Bue Beate Dolmen Hanne Benedicte Sørstrøm Halse Ingunn Havåg Marièl Eikeset Mundal Sara Paunonen Petra Qvarnström Anne Sigrid Refsum Tanung Pia Samset Sigrun Skårberg Maria Kollberg Thomassen Alt/Alto Gry Nordby Borge Inger Marie H. Båtvik Christina Drewes Marte Fjeldvær Ida Ledang Husøy Kjersti Lie Hanne Synnøve Liodden Solveig Meland Ellinor Pedersen Tordis Tesdal

www.nidarosdomkor.no

Tenor Jon Bang Ronald Eriksen Brevik Lars Eirik Bø Halvard Kaupang Karl Yngve Lervåg Karl Olav Lunde Knut Arne Mørreaunet Helge Rustad Øystein Skaar Skogvang Torleif Weydahl Terje Aandalen Bass Jan Sigurd Dragsjø Dag Jørgen Hansen Daniel Hines Per Holm Stefan Mense Martin Koren Nesheim Richard Torbjørn Sanders Arne Schiøtt Knut Arne Solberg Lars Sydnes Lars Einar Vik Jon Espen Åteigen


Andrew Smith (b. 1970) was born in Liverpool and settled in Norway in 1984. As an ensemble singer and composer he has a special interest in older church music and Gregorian chant. His compositions are often based on Gregorian melodies, but are also influenced by more modern harmonies. ”Lux illuxit laetabunda” (2004) was commissioned by the English periodical Choir and Organ. Smith used the opportunity to present material with a Norwegian connection, and chose the beautiful sequence from the Office of St. Olav as a starting point for his composition. Smith wrote his own version of the Gregorian chant from the 12th century, while also trying to preserve the atmosphere of the original piece of music. The opening sequence of the Gregorian chant is quoted in the final part of the piece. Both the text and the musical source originate from the medieval music for St. Olav. This makes Smith’s composition a natural part of the musical tradition of Nidaros, and also of this recording. Henning Sommerro (b. 1952) works as musician, singer and composer. The Norwegian folk music has been an important part of his work as composer and performer. Sommerro is very productive, and has written music for several theatre and film productions. Sommerro’s vocal works are often closer to the ideals and tradition of folk music, than those of the classical music. The singers improvise over Sommerro’s musical score for this lovely folk tune ”Med Jesus vil eg fara”(I will walk with Jesus). In the end, the singers’ individual initiatives give way for Sommerro’s firm four-part score for the last verse. The choir often performs this piece when we sing for guests in the cathedral. On these occasions, the singers surround the audience, which is exposed to sound coming from all directions. The surround recording on this CD can give you an impression of the sound in the Nidaros Cathedral, and what it is like to attend a concert there. “Ioánnes” (2006, rev. 2009): ”Missus a Deo”, “Ioánnes” and “Ecce” was commissioned by Nidaros Cathedral Choir for their 2006 tour in France. The piece had its first performance in the cathedral of St Eustache, in a joint concert with the Nidaros Cathedral Choir and the Choer Gregorienne de Paris. The French choir sang Gregorian chants between the three movements, and in the third movement, Sommerro had included a Gregorian chant into his own music, allowing the two choirs to sing together. The piece was revised in 2009, in order to allow the Nidaros Cathedral Choir to perform the piece without having to bring a Gregorian choir. The revised version is included in this recording. “Ioánnes” was commissioned as a sequel to Sommerro’s “Tre gregorianske tankar” (Three Gregorian Thoughts) (1996). The new composition is strongly influenced by the composer’s versatile background, and the recording process has therefore been

marked by trying out and exploring new sounds, with the composer as teacher and source of inspiration. The choir tries to mimic Sommerro’s way of ”kauking” (hailing) which he uses when performing folk music, and experiments with elements including quasi-Russian vibrato and polished Gregorian sound. When all these elements are mixed with vigorous, repeating rhythms, the choir is forced to stretch in several directions, both in terms of sound and expression. The version presented here demonstrates one way of performing this piece. Wolfgang Plagge (b. 1960) was already as a child recognised as an outstanding organist and pianist. Today, he is more notably known as a composer. His production spans from liturgical music to symphonic works, with a focus on chamber music and music for piano. For his compositions for choir, he has frequently been inspired by the texts and music from the Norwegian Middle Ages. ”Enno vil eg nemna” and ”Solarkonge” are excerpts from “Harmsól”. The work was commissioned in 2005 and first performed by the choirs of the Nidaros Cathedral. The work was performed by three choirs located in different part of the cathedral, thus making the most of the cathedral’s unique sound-possibilities. Plagge found the title and words for the composition in the works of the Icelandic medieval scald Gamli. The common Nordic language led to a cultural community between the Nordic countries during the Middle Ages, and it is likely that Gamli’s Harmsól was read aloud in Norwegian churches, including in Nidaros. The text gives voice to the creed of a searching soul. We hear the scald confessing his sins and express his willingness to take on the responsibility for them. Still, he begs for mercy in the judgement. The road to salvation is Christ, the sun of sorrow (Harmsól). Plagge has composed music to the entire text of Gamli’s poem. To this text, he has added fragments from the Nidaros antiphonarium from 1519. This is catholic music unique for the Nidaros Cathedral. The music was destructed during the reformer’s attack on the catholic heritage. Luckily, the Nidaros antiphonarium was cut into strips and used for binding the Danish tax collector’s tax lists, and so preserved in fragments. By entwining some of these fragments with the text of Gamli, Plagge has re-created some of the unique blend of latin and Norse which was so common in Norway and Iceland during the Middle Ages. Odd Johan Overøye (b. 1961) works as a composer and associate professor at the Institute for Music at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. He has studied music in Norway and the USA, and his musical production comprises vocal works, musical theatre and chamber music.


“Praise be to the Lord” was commissioned by the Nidaros Cathedral Choir, and first performed in 2008. The choir asked for a three minute long, fanfare-like piece, and Overøye chose to use the powerful and expressive text of Psalm 28, against a rhythmic backdrop where the Latin text ”benedictus dominus” is steadily repeated. The piece is written for two choirs with four voices each.

logos stand forward in majestic chords. The Greek word logos can mean both word, speech, mind and sense. In Greek philosophy it describes the reason of the world, while in The Gospel of John, it is translated “The word” - the word of God incarnate in Christ. In Skeie’s words, this biblical interpretation is most prominent.

Ståle Kleiberg (b. 1958) is a professor in composition and musicology at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. His compositions span a wide range, both in genre and format, from chamber music to symphonies. His music is frequently performed both in Norway and abroad.

For the word logos, Dyrud has chosen a chord which is majestic and complex without being too dissonant. In this work, he has used two musical languages; one close and one distant, one which is easy to grasp, and one which we cannot comprehend.

Kleiberg’s requiem is written in memory of the victims of Nazi persecution during the previous century. In addition to the traditional Mass parts in Latin, new texts in English have been included. These text, written by the Scottish poet Edwin Morgan, relate to three groups of victims; the Jews, the Gypsies and the homosexuals.

The motet was commissioned by the congregation of the Nidaros Cathedral and Church of Our Lady in 2006, for the celebration of the centenary for the coronation of king Haakon VII in the Nidaros Cathedral.

The first performance of the Requiem was done by the Nidaros Cathedral Choir in 2002. The work has later won international acclaim. On September 11th 2004, it was performed in Washington National Cathedral, as a commemoration of the 2001 terror attacks. It was broadcast nationally in the US, recorded on CD with Washington National Cathedral’s choir and chamber orchestra, and has since been given many international performances. In 2008, the Nidaros Cathedral Choir performed the Requiem in the Polish cities of Wrocław and Krakow. For this recording, we have decided to include the parts ”Kyrie” and ”Agnus dei”, as these require little or no accompanying instruments, and can easily stand alone as Mass parts. The version on this recording is close to the a cappella format, with only a string quartet from the Trondheim Soloists doubling the choir parts. Torbjørn Dyrud (b. 1974) works as a composer, church musician and also with musical improvisation, and previously also worked as a chorus master. Most of his compositions are written for choir. In 2004, Dyrud received the Edvard prize from TONO (Norway’s Performing Rights Society) in the category vocal music, for the piece “Lovesong I”. The words for ”Du, med det skarpe sverd” (You, with the sharp sword!) were written by Eyvind Skeie (b. 1947). The text is in Norwegian, but includes two important foreign words: the Greek logos and the latin miserere. While miserere (in english ”have mercy”) is elaborated with repeated rhythmic patterns,

Ludvig Nielsen (1906-2001) worked as a cantor in the Nidaros Cathedral from 1935 to 1976, when Per Fridtjov Bonsaksen took over the position. He performed as organist and choir master in several countries, and had a substantial production of church music: music for choir with orchestra and soloists, cantatas, motets and orchestral music. ”Eg veit i himmerik ei borg” (I know of a heavenly stronghold ) is based on a traditional tune from the valley Hallingdal in Norway. The text originates from Germany. Of Nielsens compositions, the arrangements of traditional tunes are most frequently performed today. While many contemporary composers draw near to the traditional performance of folk music in their arrangements, Nielsen keeps to a romantic style with long, sonorous lines. His musical score for ”Eg veit i himmerik ei borg”, is a good example of this. Per Fridtjov Bonsaksen (b. 1946) has held the position as cantor at the Nidaros Cathedral since 1976. Bonsaksen has performed on several recordings of music for organ. In 2007 he was appointed an Officer of the Royal Norwegian Order of St. Olav for his work for Norwegian church music. The music of “Herre, til deg tar jeg min tilflukt” (In you, O Lord, I have taken refuge) was written for Pope John Paul the II’s historic visit to the Nidaros Cathedral in 1989. The motet was sung by the Nidaros Cathedral Choir at the service, when the pope kneeled in prayer with the bishop of Nidaros. This motet is the most frequently performed of Bonsaksen’s music for choir, and it has proved to be very durable. The motet has been on the choir’s repertoire for the last 20 years, and was of course included when the choir in 2002 visited the pope in Rome, and sang during mass in the St. Peter’s Basilica.


Andrew Smith (f. 1970) er født i Liverpool og bosatte seg i Norge i 1984. Som ensemblesanger og komponist har han særlig vært opptatt av eldre kirkemusikk og gregorianikk. Komposisjonene tar ofte utgangspunkt i gregorianske linjer, men er også preget av mer moderne harmonikk. «Lux illuxit laetabunda» ble skrevet på bestilling til det engelske tidsskriftet Choir and Organ i 2004. Smith benyttet anledningen til å presentere noe med norsk tilknytning, og valgte å ta utgangspunkt i den vakre sekvensen fra Olavsofficiet. Komponisten laget sin egen versjon av den gregorianske melodien fra 1100-tallet, samtidig som han prøvde å bevare stemningen fra det historiske utgangspunktet. Åpningen av den gregorianske melodien siteres til slutt i stykket. Både teksten og det melodiske utgangspunktet er hentet fra middelalderens Olavsmusikk. Dette gjør at Smiths komposisjon hører naturlig hjemme i Nidarosdomen, og også på denne platen. Henning Sommerro (f. 1952) er både musiker, sanger og komponist. Som komponist og utøver har han jobbet mye med den norske folkemusikken. Han er svært produktiv, og har skrevet musikk til mange sceneog filmproduksjoner. Når Sommerro skriver vokalmusikk, har han ofte distanse til klassiske klangidealer, og nærmer seg heller folkemusikken. I «Med Jesus vil eg fara» improviserer sangerne med utgangspunkt i Sommerros arrangement av den vakre folkemelodien. Til slutt må sangernes individuelle initiativ vike for Sommerros stødige firstemte sats på siste vers. Domkoret synger gjerne denne type arrangement når vi har gjester i Nidarosdomen. Sangerne står da rundt publikum slik at lyden treffer fra alle kanter. Surround-lyden på innspillingen kan gi en idé om hvordan klangen er i Nidarosdomen, og om hvordan det er å være på konsert der. «Ioánnes», med satsene «Missus a Deo», «Ioánnes» og «Ecce», ble bestilt av Nidaros domkor i anledning korets turné i Frankrike i 2006, og verket ble urfremført i St Eustache-katedralen, der domkoret hadde konsert sammen med det gregorianske koret Choer Gregorienne de Paris. Det franske koret sang gregorianske melodier mellom verkets tre satser, og i den tredje satsen hadde Sommerro komponert en gregoriansk melodi inn i sin egen musikk, slik at begge korene fikk synge sammen. Sommerro reviderte verket i 2009, noe som resulterte i at det ble mulig for Nidaros domkor å fremføre verket uten å ha med seg et gregoriansk kor. Det er denne versjonen som er innspilt her. Opprinnelig ble «Ioánnes» bestilt som en oppfølger til Sommerros «Tre gregorianske tankar» (1996). Oppfølgeren er imidlertid sterkt preget av komponistens mangesidige bakgrunn, og innspillingsprosessen har dermed vært preget av prøving og feiling og utforsking av nye klangidealer med komponisten selv som læremester og inspirator. Koret for-


søker å ”kauke” slik Sommero selv gjør det når han synger folkemusikk, og eksperimenterer med så vel kvasirussisk vibrato som polert gregoriansk klang. Når vi får friske, repeterende rytmer oppå dette, må koret strekke seg i mange retninger både klanglig og uttrykksmessig. Innspillingen på denne platen demonstrerer én måte å fremføre denne musikken på. Wolfgang Plagge (f. 1960) slo allerede som barn gjennom som fremragende organist og pianist. I dag gjør han seg mer bemerket som komponist. Produksjonen spenner fra liturgisk musikk til symfoniske verker, med et hovedfokus på klaver- og kammermusikk. Som korkomponist har han ofte funnet både tekstlig og musikalsk inspirasjon i den norske middelalderen. «Enno vil eg nemna» og «Solarkonge» er hentet fra verket «Harmsól» som Wolfgang Plagge komponerte på bestilling fra korene i Nidarosdomen i 2005. Tanken var at tre kor skulle kunne synge fra forskjellige steder i rommet, og slik utnytte nasjonalhelligdommens unike klanglige muligheter. Teksten fant Plagge hos den islandske middelalderdikteren Gamli. Man vet at det fellesnordiske språket førte til kulturelt fellesskap mellom de nordiske landene, og det er sannsynlig at Gamlis «Harmsól» ble lest opp i norske kirker, blant annet i Nidaros. Teksten målbærer en søkende sjels trosbekjennelse. Vi hører skalden bekjenne sine synder og erklære seg beredt til å ta ansvar for dem. Likevel trygler han om nåde i dommen; «Veien til frelse er Kristus, sorgens sol» (Harmsól). Plagge har tonesatt hele teksten til Gamli, og flere steder har han flettet inn fragmenter fra Nidaros-antifonariet fra 1519, katolsk musikk som er helt unik for Nidarosdomen, men som ble destruert under reformatorenes angrep på den katolske arven. Til alt hell ble Nidaros-antifonariet skåret opp i strimler og benyttet til å stive opp permene i de danske skattefutenes skattelister, og dermed bevart i fragmenter. Ved å flette inn noen av disse fragmentene, har Plagge gjenskapt noe av den unike blandingen av latin og norrønt som var så vanlig i Norge og på Island i middelalderen. Odd Johan Overøye (f. 1961) er komponist og førsteamanuensis ved Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim. Han har studert musikk i Norge og USA, og den musikalske produksjonen hans omfatter blant annet vokalverker, musikkteater og kammermusikk. Odd Johan Overøye komponerte «Praise be to the Lord» på bestilling fra Nidaros domkor høsten 2008. Ordlyden i bestillingsteksten var klar og tydelig: «Koret ønsker seg et tre minutter langt, friskt og fanfareaktig stykke med norsk, engelsk eller latinsk tekst.» Overøye valgte å tonesette den kraftfulle og ekspressive teksten fra salme 28, og samtidig la den latinske teksten «benedictus dominus» i stadige repetisjoner danne et rytmisk bakteppe. Stykket er skrevet for to firstemte kor.

Ståle Kleiberg (f. 1958) er professor i komposisjon og musikkvitenskap ved NTNU i Trondheim. Komposisjonene hans spenner vidt både i sjanger og format, fra kammermusikk til symfonier. Musikken hans blir hyppig fremført i både inn- og utland. Kleibergs requiem er skrevet til minne om de som måtte bøte med livet på grunn av sin etniske avstamming eller seksuelle legning under forrige århundres naziregime. I tillegg til de latinske messeleddene inngår nye tekster, skrevet på engelsk av den skotske poeten Edwin Morgan. Verket ble urfremført av Nidaros domkor i 2002 og har siden høstet stor anerkjennelse, også internasjonalt. 11. september 2004 ble det fremført i Washington National Cathedral, i anledning treårsmarkeringen for terrorangrepene i USA. Det ble også kringkastet nasjonalt i USA, spilt inn på CD med Washington National Cathedrals kor og kammerorkester, og har siden fått en rekke internasjonale fremføringer. Nidaros domkor fremførte verket i Trondheim i 2006 og i de polske byene Wrocław og Krakow i 2008. Vi har valgt å spille inn «Kyrie» og «Agnus dei» siden disse satsene i utgangspunktet er slankt orkestrert, og fungerer godt som enkeltstående messeledd. På denne platen nærmer vi oss acappellaformatet. Bare en strykekvartett fra Trondheimsolistene er med og dobler korstemmene. Torbjørn Dyrud (f. 1974) er både komponist, kirkemusiker og improvisasjonsmusiker. Dessuten har han dirigert både Oslo kammerkor og vokalensemblet Ginnungagap. Dyrud har primært skrevet komposisjoner for kor. I 2004 mottok Dyrud TONOs Edvard-prisen i kategorien vokalmusikk for verket «Lovesong I». Eyvind Skeie (f. 1947) har skrevet teksten til «Du, med det skarpe sverd». Teksten er skrevet på norsk, men inneholder to sentrale fremmedord: det greske logos og det latinske miserere. Mens miserere (på norsk «forbarme deg») utpensles med repeterende rytmiske figurer, står logos fram i majestetiske akkorder. Det greske ordet logos kan bety både ord, tale, tanke og fornuft. I gresk filosofi betegner begrepet verdensfornuften, mens det i Johannes-evangeliet er oversatt med «Ordet», Guds ord som ble legemliggjort i Kristus. Det er denne bibelske betydningen som er mest fremtredende i Skeies tekst. Dyrud har valgt en akkord til ordet logos som er majestetisk og kompleks uten at den blir for dissonerende. Han har videre forsøkt å skrive på to språk, et som er nært og et som er fjernt, noe vi umiddelbart forstår og noe vi ikke forstår. Stykket ble bestilt av Nidaros domkirke og Vår Frue menighet i 2006, til 100-årsmarkeringen for Haakon VIIs kroning i Nidarosdomen.


Ludvig Nielsen (1906-2001) var kantor i Nidarosdomen helt fra 1935 til Per Fridtjov Bonsaksen tok over i 1976. Han opptrådte i mange land både som organist og dirigent, og han hadde en betydelig produksjon av kirkemusikk, både korverk med orkester og solister, kantater, motetter og orgelstykker. Av Nielsens komposisjoner er det folketonearrangementene som blir hyppigst fremført i dag. Mens mange nålevende komponister nærmer seg folkemusikkstilen i sine arrangementer, holder Nielsen fast på en romantisk stil med lange linjer og rike klanger. Arrangementet til «Eg veit i himmerik ei borg» er et godt eksempel på dette. Tonen er en folkemelodi fra Hallingdal. Den tyske teksten ble oversatt til norsk av Bernt Støylen i 1905. Per Fridtjov Bonsaksen (f. 1946) har vært domkantor i Nidaros siden 1976. Bonsaksen har utgitt en rekke innspillinger av orgelmusikk. I 2007 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk kirkemusikk. «Herre, til deg tar jeg min tilflukt» er skrevet til Pave Johannes Paul IIs historiske besøk i Nidarosdomen i 1989. Nidaros domkor fremførte motetten i starten av gudstjenesten da Paven knelte i bønn sammen med biskopen i Nidaros. Dette er den mest framførte av Bonsaksens komposisjoner for kor, og den har vist seg å være meget slitesterk. Gjennom 20 år har domkoret fremført den igjen og igjen, under stadig nye dirigenter. Motetten var også en selvfølgelig del av repertoaret da Nidaros domkor i 2002 besøkte Paven i Roma, og sang under messen i Peterskirken.


Lux illuxit laetabunda M: Andrew Smith (1970 -), based on medieval plainchant from Norway T: From 12th-century Sequence in honour of the martyr St Olav, Eystein Erlendsson, archbishop of Nidaros (1161-1188) Lux illuxit laetabunda, lux illustris, lux iocunda, lux digna praeconio. In solemne gaudium prorumpat fidelium sincera devotio. Gloriosus hodie Christi martyr gloriae, sublimatus solio. Pro aeternis brevia commutavit gaudia felici commercio.

Med Jesus vil eg fara M: Henning Sommerro (1952 -), based on traditional tune / T: Elias Blix (1836 - 1902) Med Jesus vil eg fara på livsens ferd i lag. Gud, lat den samferd vara alt til min døyand’ dag! Det er mi høgste æra, det er mi største ros, Hans fylgjesvein å væra og vandra i hans ljos.

Insignis martyris, insignis gloria, dulcis est gaudii, dulcis materia. Insiste canticis, mater Ecclesia, caelesti iubilo, tange caelestia.

Min Jesus, sannings stjerna, lys upp min myrke veg! Mitt hjarta vil so gjerna få fylgja etter deg. Du lyser enn i verdi som før frå Betlehem. Ver du mitt ljos på ferdi, til heim med deg eg kjem!

Oversettelse: Dordi Skuggevik Tande Gledens lys nå stråler over landet, og lyset hilses med lovsang glad. I høystemt glede og dyp hengivelse hever folket sin røst.

Du til di grein meg sette alt i min fyrste vår, med livsens dogg meg vætte, gav sol og signa år. Du vil òg vokster gjeva alt til min siste slutt: Lat meg i deg få leva, i deg få anda ut!

Den ærerike Kristi martyr har i dag besteget sin trone. De forgjengelige gleder har han gladelig byttet med evighets fryd. Denne store martyrs strålende herlighet er en sødmefylt kilde til glede, en gledesstund. La dine sanger klinge O Moder Kirke, i himmelsk jubel, idet du strekker deg mot det himmelske.

I will walk with Jesus on my life’s journey. God, let this companionship last ‘till my dying day! It is my greatest honour, it is my greatest pride, to be His follower, and wander in his light.

Translation: Andrew Smith A beautiful light has shone out, a brilliant light, a light worthy of praise. On this joyful occasion the sincere devotion of the faithful breaks forth.

My Jesus, star of truth, light up my dark road! My heart so wants to follow you. You still light up the world as in Bethlehem. May you be my journey’s light, until I go home with you!

Today the glorious one, Christ’s martyr, is enthroned on high. Gladly he handed over transitory pleasures in exchange for everlasting joy. Worthy is the martyr, great is his glory. Sweet is our joy, and sweet its source. Sing out your praise, 0 Mother Church, let your celestial rejoicing reach to the heavens.

You made me your branch even in my first spring, watered me with the dew of life, gave sunlight and blessed years. You will give growth until my last end: Let me live my life in you, and in you expire!


Solarkonge M: Wolfgang Plagge (1960 -) / T: Gamli (12th century) Gjendiktning: Ivar Orgland

Praise be to the Lord M: Odd Johan Overøye (1961 -) T: Psalm 28, v6-9

28. Solarkonge fredsæl som stod opp or gravi på den no så namnkunnige tredje dag, då fylte du, all himlens allgode styrar, med frygd dei kloke, som hadde syrgt over din død.

Benedictus Dominus

29. Då for du, himmelkonge, til himmelen frå jordi, forklåra i din jordiske lekam, det såg vise menn, og sidan trur vi du herleg styrer den heile skapning sæle lik himlen i di hand. 30. Deg, himmelvaktar, prisar og all din engleskare, og menneska på jordi med aller høgste gunst. Himmel, jord og menneske, du forma snøgt, vår skapar gjevmilde himmelkonge, herlegast av alt.

Praise be to the Lord, for he has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and my shield; my heart trusts in him, and I am helped. My heart leaps for joy, and I will give thanks to him in song. The Lord is the strength of his people, a fortress of salvation for his anointed one. Save your people and bless your inheritance; be their shepherd and carry them for ever. Benedictus Dominus

Translation from original text: Katrina Attwood 28. Peaceful prince of the swift fire of the highest storm-tent, you rose from the grave on the famous third day, and, honourable king of the rain-hall, you made those people, wise in counsel, whom your death had saddened glad.

Praise be to the Lord, for he has heard my cry for mercy.

29. Helping lord of heaven, you rose up into heaven from earth, clothed with holy flesh. Wise men saw that clearly. Bearer of the shrine of the cloud-platform, mankind believes that you, altogether glorious, govern all the bliss of creation for all time, both before and since that day.

Lovet være Herren, for han har hørt min inderlige bønn! Herren er mitt vern og mitt skjold, jeg setter min lit til ham. Jeg fikk hjelp, og mitt hjerte jubler; jeg takker ham med min sang. Herren er en styrke for sitt folk, han er vern og frelse for sin salvede. Frels ditt folk og velsign din eiendom! Vær du deres hyrde og bær dem til evig tid!

30. All the glorious host of the company of angels and men on earth praise the guardian of the hall of the mountains with the highest honour. The powerful ruler of the world created earth and heaven as well as the kinsfolk of men. The generous king of the storm-seat is better and more precious than everything. The full text of Harmsól in English can be found in the book Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages, published by Brepols Publishers.

Salme 28, v6-9 Benedictus Dominus

Benedictus Dominus Lovet være Herren, for han har hørt min inderlige bønn


Kyrie M: Ståle Kleiberg (1958 -) / T: Part of traditional Mass Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison Herre, miskunne deg Kristus, miskunne deg Herre, miskunne deg Lord, have mercy Christ, have mercy Lord, have mercy Agnus Dei M: Ståle Kleiberg (1958 -) / T: Part of traditional Mass Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam. Du Guds Lam, som bærer verdens synder, gi dem hvile. Du Guds Lam, som bærer verdens synder, gi dem hvile, evig hvile. Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant them rest. Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant them eternal rest.

Herre, til deg tar jeg min tilflukt M: Per Fridtjov Bonsaksen (1946 -) T: Salme 71, v1-3

Du med det skarpe sverd M: Torbjørn Dyrud (1974 -) T: Eyvind Skeie (1947 -)

Herre, til deg tar jeg min tilflukt, la meg aldri bli til skamme! Fri og frels meg i din rettferd. Vend øret til meg og berg meg! Vær for meg et fjelI jeg kan fly til, en festning hvor jeg finner frelse. Du er jo mitt berg og min borg. Herre, til deg tar jeg min tilflukt, la meg aldri bli til skamme!

Du, med det skarpe sverd! Du, med det lysende ansikt! Kristus, Logos, Guds levende Ord.

You, with the sharp sword! You, with the luminous face! Christ, Logos, God’s living Word.

Miserere.

Miserere.

La oss bli ett med skapelsens puls. Gjør oss til et hellig folk. La barmhjertighet råde.

Let us be one with the pulse of creation. Make us a holy people. Let mercy prevail.

Du som bærer menneskets bilde. Du som viser veien til Gud. Kristus oppstanden og fri.

You who wear the image of man. You who show the road to God. Christ resurrected and free.

Miserere.

Miserere.

Vi vil motta ditt ord. Gi tro, gi oss håp, la oss elske vår neste slik som du har elsket oss.

We will receive your word. Give faith, give us hope, let us love our neighbour as you have loved us.

Amen

Amen

Psalm 71:1-3 In you, O Lord, I have taken refuge; let me never be put to shame. Rescue me and deliver me in your righteousness; turn your ear to me and save me. Be my rock of refuge, to which I can always go; for you are my rock and my fortress. In you, O Lord, I have taken refuge; let me never be put to shame.


Ioannes M: Henning Sommerro (1952 -) T I: Based on French gregorian responses T II: Based on Luke 1:62 T III: Based on Jeremiah 1:9-10 I: Missus a Deo Ioannes Elisabeth Zachariae magnum virum genuit, Ioannem baptistam praecursorem Domini, qui viam Domino praeparavit in eremo. Ioannes, qui viam

I: Sendebod frå Gud Johannes! Elisabeth til Zacharias fødte ein stor mann, Johannes døyparen, føregangaren til Herren, som førebudde Herren sin veg i ørkenen. Kva veg, Johannes?

I: Messenger from God John! Elisabeth, wife of Zachary, gave birth to a great man, John the Baptist, predecessor of the Lord, who prepared the way of the Lord in the desert. Which way, John?

II: Ioánnes Innuebant autem patri eius quem vellet vocari eum et postulans pugillarem scripsit dicens Ioannes est nomen eius [et mirati sunt universi] Apertum est os Zachariae, et prophetavit dicens.

II: Johannes Då gav dei teikn til faren for å få vite kva han ville at bornet skulle heite. Han bad om ei tavle og skreiv «hans namn er Johannes». Opplata er munnen til Sakarja, og profetien seier:

II: John Then they made signs to his father, to find out what he would like to name the child. He asked for a board and wrote: “His name is John”. Zachary’s mouth was opened, and the prophecy says:

III: Ecce Ecce dedi verba mea in ore tuo, ecce constitui [te hodie] super gentes et [super] regna. Gloria patri et filio et spiritui sancto.

III: Sjå Sjå, eg legg mine ord i din munn, eg set deg i dag over folk og riker Ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande.

III: See See, today I have put my words in your mouth. I appoint you over nations and kingdoms. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.

Eg veit i himmerik ei borg M: Ludvig Nielsen (1906 - 2001) T: Tysk folkevise, oversatt av Bernt Støylen (1858 - 1937)

T: Traditional German Translation: v1, 3, 4: Andrew Smith

1. Eg veit i himmerik ei borg, ho skin som soli klåre, der er kje synder eller sorg, der er kje gråt og tåre.

1. I know of a heavenly stronghold shining as bright as the sun; there are neither sin nor sorrow and never a tear is shed.

2. Der inne bur Guds eigen Son i herlegdom og æra, han er mi trøyst og trygga von, hjå honom eg skal vera.

2. God’s own son lives there in magnificence and glory; he is my console and safe hope with him I will stay.

3. Eg er ein fatig ferdamann, må mine vegar fara herfrå og til mitt fedreland, Gud, meg på vegen vara.

3. I am a weary traveller; may my path lead me from here to the land of my father; God, protect me on my way.

4. Me takkar deg til evig tid, Gud Fader, alle saman, for du er oss so mild og blid i Jesus Kristus! Amen.

4. We thank you for eternity God the Father, one in three. For you are gentle and mild to us in Jesus Christ! Amen.


Enno vil eg nemna M: Wolfgang Plagge (1960 -) / T: Gamli (1100-tallet) / Gjendiktning: Ivar Orgland 46. Enno vil eg nemna i kvedet for dei vise den tunge åtferd, som vi dagleg burde ottast. Slutten vil og syna at det og er miskunn. Det trøystar meg, men alltid bør eg kjenna frykt. 47. Eg ser meg ofte gruvleg ulik Livsens Herre, sårast sut det gjev meg. Dei som fekk redslekraft, heldt seg djervt ifrå dei vonde gjerningane, eller venta ikkje med å gjera bot. 48. Trugne folk har høyrt at dydige kong David etter brotet brigda bråsnøgt all si åtferd. Ein annans hustru hadde hans elsk. Det er forbode. Og stutt etter valde han mannens snare død. 49. David konge bad om himmelkongens nåde som han fekk i gåve etter meintung synd; endå herlegare venegåver fekk han ennfør av himmelens konge. og vart då oppreist, kong David. 50. Den framifrå apostel Peter som fornekta Solardrotten for ei tenestekvinnes ord, fekk røyne at så snart han kjende ærleg trege, tvo den syndefrie sitt brot bort med sin gråt. 51. Difor let den store kongen over folka sin apostel kjenna slik ein skort på kraft, for at han så mykje meir, som røynsla syner, skulle kunna bera over med folkets synd. 52. Maria fekk og miskunn hjå sjølve Solarkongen då ho tvo mannborns føter med sine milde tårer. Menneska sin vise vaktar løyste kvinna straks for hennar synder; for ho bar si lit til Gud. 53. Slike teikn, dine nådegåver, Herre, gjev meg den i høg grad styrkjande von at om ho vart låk her på jord, vår eigi åtferd, så vert ingen bortstøytt som angrar glad si synd. 54. Eg gav di sjel sår, Herre, med mine svære synder. Di semje fekk vi mannborn; mi sjel ber trege djup. Eg bed deg, folkeslagi sin styrkjar, om å lækja dei sjelesår som umildt øyder våre liv. 55. Svikefull er verdi som eg gjekk her og leit på. Ho mørkjer mannborns åtferd; Jamt vert dei lastefulle. Den mann som ikkje fylgjer dine ord, fredsemjar, men søkjer ulivs vegar, gjer skade på seg sjølv. 56. Uviljug sjølv, det er eg til heilt og fullt forlata den vegen som meg freistar til ulivs gjerningar. Dei kastar alt for ofte blår i augo mine. Dess meir må eg om nåde og fred be deg, min Gud.

T: Gamli (12th century) / Translation from original text: Katrina Attwood 46. I will speak more in my poem, telling the wise trees of the wound-thorn about the oppressive way of life which we should fear every day. The poem’s end will then show people examples of mercy, which comfort me - yet I ought never be without fear. 47. I often see myself as unlike these dear friends of the lord of men. Bitter distress grows in me because of this. Those valuers of the ice of the arm, strong in battle, kept themselves well away from evil deeds, or else made amends for their sins extremely quickly. 48. Worthy men have heard that King David, accustomed to eloquence, repented quickly after his sins. The gentle king took pleasure in the wife of another man - that is forbidden - and for that reason brought about the death of the woman’s husband and made it appear to be an accident. 49. Endowed with successes, David resolved quickly after his grievous sinfulness to beg the lord of the kingdom of heaven for mercies for himself, as was fitting. The noble one received then more glorious gifts of friendship from the land-ruler of the treasures of the seat of the sun than he had had before. He put himself right in this way. 50. Long ago, one glorious Apostle denied the securer of the shield of the temple of the land for fear of a bondswoman’s words. But, as soon as the adorner of the lives of men experienced true repentance, the sinless Peter washed his wickedness away completely with weeping. 51. The powerful king of the company of men caused his Apostle to feel such weaknesses so that the very beautiful leader should later have considerably greater compassion for sword-trees, even though men commit sins. 52. Mary Magdalene received mercy from the illustrious prince of the sun when she washed the feet of the tester of men with her tears. The wise guardian of men immediately released the woman from all the sins which she had committed. Mary trusted in God. 53. Such tokens of your mercy strengthen me, my God. Even if my behaviour were to become very shameful, the glad ruler of the land of the fires of the roof of lightning will never cast me to the winds, if I repent of my sins. 54. Reconciler of the kindred of heroes, I dealt my soul dangerous wounds of death because of my sins. My grief is bitter. Now we beg you, nourisher of the people’s strength, to heal those wounds of the soul which destroy our lives. 55. The world, which I thought steadfast as a friend, is fickle - it darkens men’s behaviour. People on earth grow rich in sin. The fir-tree of swords, who does not heed your words but seeks the world’s favour, increases his own shame, O gatherer of peace. 56. I am reluctant to abandon the ugly sins of a vile soul completely. Sin often glimmers before my eyes. Therefore I must beg you the more for peace for myself, O very powerful king of mercy and of the swirling helmet of the land.


Joachim Wagner (1690-1749) was the leading organ builder of Prussia in the late baroque period. During his early years he is likely to have been influenced by the organ builder Arp Schnitger’s work in the Berlin area, but his apprentice time with Gottfried Silbermann was most important for him. His first work as independent organ builder was for the Marienkirche in Berlin. It can be verified that he was responsible for at least 40 organs in Mark Brandenburg, several of them commissioned by king Friedrich Wilhelm I. The largest of these is that of Berlin Garnisonskirche, having 50 stops. Bach’s visit to Potsdam in 1747 is well known. He played on two of Wagner’s organs, and eyewitnesses have recorded that these instruments inspired to long improvising sessions. The only organ he built outside Mark Brandenburg was for the cathedral in Trondheim. For private reasons (his wife died), he had to send his master workman Peter Migendt with the organ to Norway. Migendt later started his own firm and became a well known organ builder in Berlin. The organ in Trondheim was completed in 1741 and remained more or less unchanged until 1860. At this point in time, an extensive restoration and reconstruction of the medieval cathedral was started. The organ builder Claus Jensen was in charge of the maintenance of the organ, but he also enlarged the instrument and made several other changes. In 1930 the prospect with its pipes was placed in front of the new Steimeyer organ, and the rest of the baroque organ was packed and stored away. Throughout the 1980s, extensive plans were made to return the Wagner organ to the cathedral in its original state. By the end of 1994 Jürgen Ahrend and his workers had completed the very successful restoration of the organ and it was placed on a new gallery on the north wall in the transept.

Joachim Wagner (1690-1749) var den ledende orgelbyggeren i Preussen i senbarokken. I hans tidlige karriere var han antakeligvis inspirert av orgelbyggeren Arp Schnitgers arbeid i Berlin-området, men hans lærlingetid med Gottfried Silbermann var den mest viktige for ham. Hans første arbeider som selvstendig orgelbygger var for Marienkirche i Berlin. Det kan dokumenteres at han var ansvarlig for minst 40 orgler i Mark Brandenburg, hvorav flere ble bestilt av kong Friedrich Wilhelm I. Det største av disse er orgelet i Berlin Garnisonkirche, med sine 50 stemmer. Bachs besøk til Potsdam i 1747 er godt kjent. Han spilte på to av Wagners orgler, og tilstedeværende ble vitner til lange improvisasjonsøkter på disse orglene. Det eneste orgelet han bygget utenfor Mark Brandenburg, var for katedralen i Trondheim. Av private årsaker (hans kone døde), måtte han sende sin mesterkollega Peter Migendt med orgelet til Norge. Migendt startet senere sitt eget orgelfirma, og ble en velkjent orgelbygger i Berlin. Orgelet i Trondheim ble ferdigstilt i 1741, og stod mer eller mindre uendret frem til 1860. På det tidspunktet startet en omfattende restaurering og gjenoppbygging av middelalderkatedralen. Orgelbyggeren Claus Jensen hadde ansvaret for vedlikehold av orgelet, og gjorde både endringer og utvidelser av instrumentet. I 1930 fikk katedralen et nytt orgel, og det ble bestemt at Wagner-orgelet skulle pakkes ned, mens fasaden ble benyttet til det nye orgelet. Gjennom 1980-tallet ble det lagt planer for å gjenoppbygge Wagner-orgelet til sin opprinnelige tilstand. Ved utgangen av 1994 stod orgelet ferdig, etter en meget vellykket restaurering gjort av Jürgen Ahrend og hans arbeidere, og orgelet ble plassert på et nytt galleri, på nordveggen i tverrskipet. Two manuals + pedal in Werckmeister II (a = 453 Hz)


2L (Lindberg Lyd) records in spacious acoustic venues; large concert halls, churches and cathedrals. This is actually where we can make the most intimate recordings. The qualities we seek in large rooms are not necessarily a big reverb, but openness due to the absence of close reflecting walls. Making an ambient and beautiful recording is the way of least resistance. Searching the fine edge between direct contact and openness; that’s the real challenge! A really good recording should be able to bodily move the listener. This core quality of audio production is made by choosing the right venue for the repertoire, and balancing the image in the placement of microphones and musicians relative to each other in that venue. There is no method available today to reproduce the exact perception of attending a live performance. That leaves us with the art of illusion when it comes to recording music. As recording engineers and producers we need to do exactly the same as any good musician; interpret the music and the composer’s intentions and adapt to the media where we perform. Surround sound is a completely new conception of the musical experience. Recorded music is no longer a matter of a fixed two-dimensional setting, but rather a three-dimensional enveloping situation. Stereo can be described as a flat canvas, while surround sound is a sculpture that you can literally move around and relate to spatially; surrounded by music you can move about in the aural space and choose angles, vantage points and positions. balance engineer and recording producer

Morten Lindberg

Recorded at Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway March 6-10th, May 8-10th and September 17-20th 2009 by Lindberg Lyd AS Recording Producer and Balance Engineer Morten Lindberg Recording Engineer Hans Peter L’Orange Editing Jørn Simenstad Mix and mastering Morten Lindberg / SACD authoring Lindberg Lyd AS Front cover and session photos Christer Fredriksson / Front booklet photo Ivar Mølsknes Text and translation members of the Nidaros Cathedral Choir (unless otherwise stated) Artwork and graphic design Morten Lindberg Produced with support from Norsk kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Trondheim kommune and Norsk Komponistforening. Sponsored by Comfort Hotel Trondheim. Executive producers Morten Lindberg and Kim André Arnesen

www.2L.no 2L is the exclusive and registered trade mark of Lindberg Lyd AS 20©10 [NOMPP1010010-180] 2L-072-SACD Worldwide distributed by Musikkoperatørene and www.2L.no This recording was made with DPA microphones, Millennia Media amplifiers and SPHYNX2 converters to a PYRAMIX workstation, all within the DXD-domain. Digital eXtreme Definition is a professional audio format that brings "analogue" qualities in 32 bit floating point at 352.8 kHz. With DXD we preserve 11.2896 Mbit/s (4 times the data of DSD). This leaves headroom for editing and balancing before quantizing to DSD. Super Audio CD is the carrier that brings the pure quality to the domestic audience. www.lindberg.no


Nidaros Domkor