Page 1

F a c t s h e e t s

p r o j e c t e n

TechniekTalent.nu


i

n

l

e

i

d

i

n

TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu: Zonder techniek geen toekomst TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband dat actief de krachten en kennis van verschillende partners binnen de technische branches bundelt en inzet op samenwerking tussen de branches. Dit ter bevordering van instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. TechniekTalent.nu verbindt verschillende partijen en ondersteunt ze waar mogelijk. Van metaal en elektro tot goud- en zilversmeden, van installatietechniek tot de mobiliteitsbranche: alle branches komen bij elkaar in TechniekTalent.nu. Met aandacht voor een realistisch beeld van het technische beroep en werkveld werkt TechniekTalent.nu aan heldere beeldvorming over wat techniek te bieden heeft. We zetten in op een betere samenwerking in de regio tussen bedrijven, scholen en relevante stakeholders en willen de kennis en bewustwording over talentbehoud in het mkb bevorderen. TechniekTalent.nu bundelt nieuwe instrumenten en initiatieven met een realistische visie op wat werkgevers en werknemers nodig hebben, maar maakt ook gebruik van de bestaande successen binnen de verschillende branches. Een gemeenschappelijke financiĂŤle inzet en uitvoering van deze initiatieven is hierbij het uitgangspunt. Stichting TechniekTalent.nu Postbus 416 3440 AK Woerden

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info

g


O

n

t

w

i

k

k

e

l

g

r

o

e

Basisonderwijs Wat is het probleem? In opdracht van het directeurenoverleg is de ontwikkelgroep Basisonderwijs gevormd. TechniekTalent.nu heeft als hoofddoel om de komende jaren meer jongeren te interesseren voor een opleiding en baan in de techniek. Te weinig jongeren kiezen op dit moment voor techniek. Eén van de speerpunten van TechniekTalent.nu is het basisonderwijs; daar wordt immers de kiem gelegd voor interesse in techniek.

Wat is het doel van de ontwikkelgroep Basisonderwijs?

‘In het basisonderwijs wordt de kiem gelegd voor interesse in de techniek.’

TechniekTalent.nu wil een advies voor een techniekbrede aanpak richting het basisonderwijs om de interesse voor techniek bij kinderen op jonge leeftijd te vergroten. Daarbij is de centrale vraag: hoe kan de technische sector in haar volle breedte voor basisschoolleerlingen techniek op een aantrekkelijke manier over het voetlicht brengen? Uitgangspunt is een gezamenlijk ‘gezicht’ richting basisonderwijs.

Wat is onze aanpak? De ontwikkelgroep Basisonderwijs heeft een analyse gemaakt voor een nieuwe aanpak richting basisonderwijs. Uitgangspunt hierbij is dat TechniekTalent.nu wil komen tot een bredere, betere aanpak van techniek in het basisonderwijs, niet alleen gericht op de ‘concrete bèta’s’. In het advies van de ontwikkelgroep staan hiervoor criteria voor inhoud, didactiek en aanpak.

Wat gaat de ontwikkelgroep Basisonderwijs doen? TechniekTalent.nu gaat vraaggestuurde programmalijnen opzetten voor de primaire doelgroepen: leerkrachten en pabo-studenten, leerlingen, bedrijven, ouders, schoolmanagement en besturen. De programmalijnen worden uitgevoerd in samenwerking met partijen in het bedrijfsleven en met verwante organisaties, en in een alliantie met het Platform Bèta Techniek. De ontwikkelgroep Basisonderwijs blijft hierbij op de achtergrond betrokken om werkgroepen van visie en input te voorzien.

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info

p


p

r

o

j

e

c

t

Ambassadeurs van de Techniek Wat is het probleem? Er dreigt de komende jaren een tekort aan technici in Nederland, mede als gevolg van een teruglopende instroom bij technische opleidingen en beroepen. Vooral onder jongeren heeft de techniek geen positief imago.

Wat is het doel van Ambassadeurs van de Techniek?

‘Er is de komende jaren een dreigend tekort aan technici in Nederland.’

Door jonge werknemers en studenten (ambassadeurs) uit de technische sector op het voortgezet onderwijs (vmbo-, havo- en vwo-scholen) een aansprekend lesprogramma te laten verzorgen, wordt de in- en doorstroom naar technische opleidingen en beroepen bevorderd. Tijdens het project wordt gebruik gemaakt van kennis en materiaal van de 34 partnerorganisaties.

Wat is onze aanpak? De ambassadeurs worden via diverse kanalen geworven en door CNV Jongeren getraind. Na deze training zullen de ambassadeurs in duo’s een klassikaal, interactief lesprogramma gaan verzorgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van peer-voorlichting en blended learning. Tijdens de voorlichting wordt er gewerkt met een website waarop leerlingen online opdrachten kunnen maken en video’s over de techniek kunnen bekijken.

Wat gaat het project Ambassadeurs van de Techniek doen? Om dit project in elke provincie uit te voeren en een landelijke naamsbekendheid te geven bij zowel jongeren als de scholen, wordt er een pilot in het schooljaar 2009-2010 uitgevoerd in de regio’s Noord-Holland en Brabant. De pilots worden geëvalueerd in kwartaalrapportages. Tevens wordt er tijdens de pilot een jongeren-expertgroep ingeschakeld. De werkgroep rondom bedrijf en onderwijs/TechNet zal de inhoud, planning en voortgang van het project volgen en heeft ook een adviserende rol in de verbreding en de uitbreiding van het project. Door tussentijdse evaluaties en terugkoppelingen wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor landelijke uitbreiding van het project en zal een adviesrapport worden geschreven over de verdere implementatie hiervan. Aan de hand van het adviesrapport – dat een concrete uitwerking bevat voor de implementatie – zal een eindgesprek met de opdrachtgever plaatsvinden, waarbij er gekeken wordt naar de voortzetting van het traject.

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info


p

r

o

j

e

c

TechNet Wat is het probleem?

‘TechNet wil scholen en bedrijven faciliteren bij het vormgeven van uitdagend en prikkelend techniekonderwijs.’

De afgelopen jaren is door veel partijen fors geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van het onderwijs in techniek. Het tekort aan jonge, goed opgeleide technici vormt de motor achter die investeringen. Immers, ondanks alle inspanningen en geboekte successen is de jonge instroom zowel in aantal als in opleidingsniveau onvoldoende om in de vraag van de arbeidsmarkt te voorzien. TechNet, een gemeenschappelijk project van TechniekTalent.nu en het Platform Bèta Techniek, wil scholen en bedrijven faciliteren bij het vormgeven van uitdagend en prikkelend techniekonderwijs en het werven van leerlingen door inspirerende werelden van techniek te laten zien.

Wat is het doel van het project TechNet? Het doel van TechNet is om in de regio (vmbo-)scholen en bedrijven bij elkaar te brengen, die met gebruikmaking van bestaande goede voorbeelden op een praktische manier samenwerken aan aantrekkelijk techniekonderwijs en professionalisering van de loopbaanoriëntatie van jongeren. Dit moet resulteren in een toename – of in elk geval een vermindering van de afname – van het aantal leerlingen dat kiest voor een loopbaan in de techniek. In de periode 2009-2010 is het streefcijfer om 200 scholen en ruim 1.300 bedrijven onder de vlag van TechNet te brengen.

Wat is onze aanpak? TechNet is een programma om in een tijdsbestek van enkele jaren techniekbedrijven en vmboscholen bij elkaar te brengen en te houden om bovengenoemde doelen te realiseren. Een TechNet-school of een TechNet-bedrijf kun je worden door te voldoen aan meetbare criteria. De criteria zijn vooral gericht op het zo praktisch mogelijk vormgeven van activiteiten door de school en de bedrijven. Deze activiteiten moeten zowel in het beleid van de scholen als van de bedrijven een vaste plaats krijgen. Alle scholen en bedrijven die geïnteresseerd zijn in het gebruik van TechNet-instrumenten kunnen aankloppen bij TechNet. Daar krijgen zij advies over verschillende mogelijkheden van samenwerking. TechNet kan uitgroeien tot een eigen merk, vergelijkbaar met JetNet. Een kwaliteitskeurmerk voor bedrijven en scholen dat aangeeft dat de samenwerking tussen school en bedrijf op een innovatieve en kwalitatief goede manier plaatsvindt.

Wat gaat TechNet doen? Bedrijven en scholen kunnen uit een menukaart instrumenten kiezen die passen bij de status van hun samenwerking en hun regionale of lokale behoefte. TechNet maakt gebruik van onder meer de volgende instrumenten: gastlessen, stageplaatsen, docentenstages, inzet ambassadeurs bij voorlichting, awards, matching leerling-stageplaats, Praktische Sector Oriëntatie, loopbaanoriëntatie, lesvoorbeelden, bedrijfsprojecten en de scholingsregelingen van de diverse fondsen. TechNet gaat zoeken naar voorbeelden van goede samenwerking en deze over de regiogrenzen heenbrengen, waardoor TechniekTalent.nu concrete resultaten kan boeken. Met maar één doel: het binden van jongeren aan het technisch bedrijfsleven.

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info

t


F

o

c

u

s

g

r

o

e

p

Talent van Meisjes en Vrouwen Wat is het probleem?

‘Door het verhogen van de participatie van vrouwen kan het arbeidstekort worden verminderd.’

De technische sectoren hebben in toenemende mate moeite met het vinden van geschikt personeel voor het vervullen van vacatures. De sleutel tot de oplossing van het arbeidstekort zou wel eens kunnen liggen in het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Hier valt nog winst te halen, gezien de lage arbeidsparticipatie van vrouwen in de techniek. De sector doet er daarom goed aan zich aantrekkelijk te presenteren en zichtbaar te maken dat vrouwen welkom zijn. Uit onderzoek (o.a. TNS Nipo Consult Femme metaal 2008) is het belang van diversiteit op de werkvloer naar voren gekomen. Mannen, vrouwen, allochtonen, autochtonen, allemaal hebben zij een ander perspectief op routines en werkwijzen. Meer diversiteit op de werkvloer bevordert de creativiteit en vereenvoudigt het doorvoeren van veranderingen in de organisatie.

Wat is het doel van de focusgroep Talent van Meisjes en Vrouwen? Het doel van Talent van Meisjes en Vrouwen is bevorderen dat het technische onderwijs en het technisch bedrijfsleven meisjes en vrouwen aanspreken. Het gaat in dit project vooral om: het aanboren van het technisch talent van meisjes in het (voorbereidend) beroepsonderwijs en vwo; het bevorderen van de doorstroom van meisjes naar technische vervolgopleidingen en functies.

• •

Wat is onze aanpak? Talent van Meisjes en Vrouwen is een programma voor samenwerking met scholen, bedrijven en bedrijfstakken en loopt eigenlijk als rode draad door de andere programma’s van TechniekTalent.nu heen. Het is gericht op meer instroom en behoud van vrouwen en mannen. Het project bouwt voort op de activiteiten die VHTO al uitvoert en verbindt programma’s met elkaar vanuit het perspectief van meisjes en vrouwen. We willen dat zichtbaar wordt dat het technisch bedrijfsleven ook voor vrouwen een boeiend perspectief is.

Wat gaat Talent van Meisjes en Vrouwen doen?

• TechniekTalent.nu projecten doorlichten vanuit een gender-benadering; • Career events voor meiden organiseren in twee regio’s; • Duidelijke beeldvorming verzorgen over techniek, gericht op jongens én meisjes; • Samen met de bedrijfstakken een promotielijn opzetten gericht op meisjes en vrouwen; • Landelijk promoteam opzetten van aansprekende jonge vakvrouwen uit de bedrijfstakken; • Wervingscampagne uitvoeren onder (mbo-)technische vakvrouwen die als rolmodel op willen treden, bijvoorbeeld tijdens voorlichting op scholen in de regio; • Uitbreiding van Spiegelbeeld, de database voor technische vakvrouwen c.q. rolmodellen; • Informatie en kennis uit VHTO-activiteiten inbrengen in nieuwe projecten.

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info


p

r

o

j

e

c

Beeldvorming Wat is het probleem? Het overgrote deel van de technische bedrijven heeft een personeelstekort of verwacht een personeelstekort in de toekomst. Ondanks betere vooruitzichten kiest slechts 17% van de jongeren voor een opleiding in de techniek. Eén van de oorzaken is dat jongeren een negatief of een onduidelijk beeld hebben van de mogelijkheden in de techniek. Technische bedrijven zullen daarom jongeren in aanraking moeten brengen met techniek, techniek zichtbaar maken, jongeren enthousiasmeren en inspireren. De werkgroep Beeldvorming ondersteunt bedrijven hierin.

‘Jongeren hebben een onduidelijk beeld van de mogelijkheden in de techniek.’

Wat is het doel van project Beeldvorming? Het doel van project Beeldvorming is bijdragen aan een beter imago van techniek door technische bedrijven, opleidingsfondsen en partners van TechniekTalent.nu te ondersteunen in een effectieve (wervings)communicatie naar jongeren. De werkgroep Beeldvorming communiceert dus niet zelf met wervingsdoelgroepen, maar activeert bedrijven (met focus op het mkb) om dit te doen en faciliteert hen hierbij.

Wat is onze aanpak? De werkgroep Beeldvorming ondersteunt bedrijven in hun jongerencommunicatie door het aanbieden van workshops. Tijdens de workshop krijgen bedrijven middels het BètaMentality1 model inzicht in hoe jongeren denken, wat hun belevingswereld is en hoe bedrijven hen kunnen enthousiasmeren voor techniek.

Wat gaat Beeldvorming doen? Naast workshops voor hr-medewerkers, communicatieprofessionals, directies van technische bedrijven en docenten, is er een website met informatie, draaiboeken, tips en trucs ontwikkeld ter ondersteuning en inspiratie: www.techniektalent.nu/instroom. Via de site kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de workshops.

1

Het BètaMentality-model brengt in kaart hoe jongeren van 14 t/m 18 jaar staan ten opzichte van een toekomst in de technische wereld. Dit model is ontwikkeld door Platform Bèta Techniek in samenwerking met het bureau voor jongerencommunicatie YoungWorks en onderzoeksbureau Motivaction.

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info

t


p

r

o

j

e

c

Boeien & Binden Wat is het probleem? Behoud van personeel, dus talent, is voor elk bedrijf wezenlijk. Teveel personele wisselingen zijn een ongewenste kostenpost en doen afbreuk aan de continuïteit van een bedrijf. Ook het technisch bedrijfsleven staat voor de uitdaging van het behoud van (technisch) talent. Zeker nu de komende jaren de uitstroom (als gevolg van de vergrijzing) zal toenemen en de instroom van jongeren (als gevolg van de ontgroening) zal afnemen.

Wat is het doel van het project Boeien & Binden?

‘Het technisch bedrijfsleven staat voor de uitdaging van het behoud van talent.’

Eén van de ambities/doelen van TechniekTalent.nu is het optimaliseren/verbeteren van het p&obeleid. Het project Boeien & Binden werkt aan deze ambitie met als hoofddoelen: bedrijven faciliteren in het van elkaar leren en elkaar stimuleren bij het aanpakken en oplossen van personeelsproblemen, met als doel talentbehoud; het ontwikkelen en uitbreiden van materialen en werkwijzen die bedrijven kunnen gebruiken voor een actief p&o-beleid. Hierbij gaat het er vooral om bestaande hulpmiddelen en werkwijzen techniekbreed bruikbaar te maken.

• •

Wat is onze aanpak? Om deze doelen te realiseren heeft de werkgroep een tweesporenbeleid uitgezet waarbij parallel aan elkaar wordt gewerkt aan: Spoor 1: concrete activiteiten met en voor bedrijven in de regio, in de vorm van netwerken Talentbehoud; Spoor 2: het zichtbaar maken van succesrijke en zinvolle initiatieven vanuit verschillende branches, deze eventueel uitbreiden of versterken en nieuwe ideeën omzetten in activiteiten.

• •

Wat gaat Boeien & Binden doen? Netwerken Talentbehoud zijn techniekbreed samengestelde groepen van twaalf tot vijftien (mkb-)bedrijven in een regio, die bij elkaar in de keuken kijken om te leren van elkaars aanpak voor het boeien en binden van personeel. De deelnemers bespreken met elkaar werkwijzen, wisselen praktijkvoorbeelden uit en leveren input voor praktische hulpmiddelen voor zichzelf en voor collega’s uit de sector. Behoeften en ideeën uit de netwerken werkt het project Boeien & Binden vervolgens uit in techniekbrede producten en diensten.

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info

t


p

r

o

j

e

c

t

Vmbo Techniekwedstrijden Wat is het probleem? Er is de komende jaren een tekort aan technici in Nederland, mede als gevolg van een teruglopende instroom van jongeren bij technische opleidingen en beroepen. Vooral onder jongeren en hun ouders heeft techniek geen positief imago.

Wat is het doel van Vmbo Techniekwedstrijden?

‘Techniekwedstrijden moeten op een aantrekkelijke en aanstekelijke manier zicht geven op techniek.’

Wij zullen een podium aanbieden dat op een aantrekkelijke en aanstekelijke manier zicht geeft op techniek in de breedste zin des woords. De vorm waarin dat gebeurt, is een manifestatieachtige omgeving waar een wedstrijd deel van uitmaakt en waar vooral wat te halen valt voor de bezoekers.

Wat is onze aanpak? Wij stellen in ieder geval de volgende eisen aan deze wedstrijden: 1 jeugd (en hun beïnvloeders zoals ouders) die nog niet voor een technische opleiding heeft gekozen, dient bereikt te worden; 2 bezoekers dienen na hun bezoek met een ‘Yes-gevoel’ huiswaarts te keren; 3 veel diversiteit met een brede verscheidenheid aan beroepsbeelden bieden; 4 maatschappelijke relevantie en/of problemen vormen het uitgangspunt. Onze volgende wensen dienen in vervulling te gaan: 1 bezoekers worden geraakt middels beleving, gedrevenheid en passie voor technische beroepen: dat willen wij ook!; 2 de X-factor wordt bereikt: energie komt vrij en slaat over; 3 ondernemers worden geraakt door hetgeen ze zien en beleven bij de deelnemende jeugd; 4 bij bezoekers slaat de vonk over: me too!; 5 in de uitingen, wedstrijden, activiteiten wordt lef getoond: anders dan anders, nieuw, innovatief.

Wat gaat de werkgroep Vmbo Techniekwedstrijden doen? De werkgroep gaat voor de zomer 2010 een plan van aanpak opleveren. Bij het ontwikkelen van het plan hanteert de werkgroep de volgende aanpak: het opstellen van een idee (concept-ontwerp) of een aantal scenario’s voor de Techniekwedstrijden. Het concept wordt in nauwe samenwerking met het directeurenoverleg ontwikkeld; het in bredere kring toetsen en aanscherpen van dit idee (bestuurlijk, directeurenoverleg, aanpalende organisaties); het uitwerken van het inhoudelijke concept in een businessplan (inhoudelijke aanpak, organisatorische aanpak, implementatie); inzicht in de kosten van opzetten en uitvoeren van de Techniekwedstrijden; inzicht in de mogelijkheden voor (co-)financiering van de Techniekwedstrijden.

• • • • •

Vanuit een organisatorisch perspectief zal er rekening gehouden worden met: al lopende, gelijksoortige initiatieven zoals Skills Netherlands en WorldSkills; het tijdig betrekken van partijen die in de uitvoering een rol moeten spelen (zorgen voor mede-eigenaarschap, voorbereiden succesvolle implementatie); inbedding in TechniekTalent.nu (rol van de Techniekwedstrijden, relatie met andere initiatieven, borging en verduurzaming).

• • •

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info


p

r

o

j

e

c

Loopbaan GPS Wat is het probleem? Te weinig jongeren kiezen voor een loopbaan in de techniek, terwijl de behoefte aan nieuwe vakmensen in de techniek juist stijgt. Eén van de manieren om de instroom van nieuwe, jonge mensen te bevorderen, is voorlichting geven in het voortgezet onderwijs. De technische bedrijfstakken zijn hiermee bezig. De jongeren in het voortgezet onderwijs vinden het vaak lastig om zich een beeld te vormen van de technische beroepen. Veel technische beroepen zijn niet zo goed zichtbaar.

‘De Loopbaan GPS laat de variëteit aan passende beroeps- en functiemogelijkheden zien die de techniek te bieden heeft.’

Wat is het doel van de Loopbaan GPS? Potentiële instromers in de techniek de variëteit aan passende beroeps-/functiemogelijkheden laten zien die de techniek te bieden heeft. De primaire doelgroep bestaat uit leerlingen in het vmbo. Andere doelgroepen zijn leerlingen in andere geledingen van het voortgezet onderwijs, decanen en ouders.

Wat is onze aanpak? De Loopbaan GPS is een instrument op internet, dat de bezoeker laat zien hoe beroepen in de techniek eruit zien. En dat de bezoeker helpt die beroepen te vinden die bij hem of haar passen.

Wat gaat het project Loopbaan GPS doen? In de Loopbaan GPS kan de gebruiker kiezen voor het invullen van een korte vragenlijst (de ‘richtingaanwijzer’) of een langere vragenlijst (‘beroepskeuze-instrument’). Na het invullen van de vragen krijgt de leerling een aantal beroepen in de techniek gepresenteerd. Van deze beroepen krijgt hij te zien: een korte film die laat zien hoe het beroep eruit ziet (wat doet de beroepsbeoefenaar, hoe ziet zijn werkdag eruit, met wie werkt hij samen et cetera); informatie over de bijbehorende opleidingen; bij welke scholen in zijn eigen regio de leerling deze opleidingen kan volgen; andere nuttige informatie (waar kun je terecht met vragen over deze beroepen en opleidingen).

• • • •

De Loopbaan GPS sluit aan op de activiteiten die binnen TechniekTalent.nu worden verricht op het gebied van Praktische Sector Oriëntatie (PSO).

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info

t


p

r

o

j

e

c

Praktische Sector Oriëntatie Wat is het probleem? Praktische Sector Oriëntatie (PSO) is een programma dat vmbo-scholen in de eerste twee leerjaren kunnen aanbieden om leerlingen te helpen met het maken van een sector- en beroepskeuze. Momenteel is de sectororiëntatie nog gebaseerd op een traditionele brancheof functiebenadering en niet op een techniekbrede benadering. Dit leidt tot versnippering, waardoor jongeren geen volledig beeld krijgen van werken in de techniek. Daarnaast zal ook het bedrijfsleven beter moeten worden betrokken bij de sectororiëntatie.

‘Het doel is het ontwikkelen van een aansprekende lesmethode voor de Praktische Sector Oriëntatie.’

Wat is het doel van de begeleidingsgroep Praktische Sector Oriëntatie? Het doel is het ontwikkelen van een aansprekende lesmethode voor de Praktische Sector Oriëntatie, waardoor de instroom van jongeren in de techniek wordt bevorderd. De PSO-box is één van de instrumenten die binnen het programma samenwerking bedrijf en onderwijs/TechNet ontwikkeld wordt. Bij de vormgeving van de lesmethode wordt uitgegaan van de zogenaamde ‘zeven werelden van techniek’, zoals bijvoorbeeld ‘voeding & vitaliteit’, ‘science & exploration’ en ‘lifestyle & design’. Omdat de doelgroep jongeren niet uniform is, zal de methode tevens ontwikkeld worden langs de lijnen van het BètaMentality-model.

Wat is onze aanpak? Er is een onderzoek gedaan onder decanen en docenten techniek, om te inventariseren aan welke eisen goed lesmateriaal voor PSO moet voldoen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het materiaal didactisch uitdagend moet zijn, maar ook goed moet aansluiten op de doelgroep (eenvoudig taalgebruik en veel werken met beeldmateriaal). Daarnaast kwam in het onderzoek naar voren dat het lesmateriaal praktisch gericht moet zijn: gastlessen van technici en bezoeken aan bedrijven zijn belangrijk voor het enthousiasmeren van leerlingen voor de technieksector. Ook is het de bedoeling dat docenten zelf een grote invulling kunnen geven aan de lessen.

Wat gaat de begeleidingsgroep Praktische Sector Oriëntatie doen? Het realiseren van een geïntegreerde lesmethode voor de Praktische Sector Oriëntatie, waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij de activiteiten van de werkgroep Loopbaan GPS. De werkgroep streeft naar de ontwikkeling van een landelijk kader, dat regionaal kan worden ingekleurd. De TechNet-kringen in de regio zullen met elkaar verder de PSO-opdrachten gaan uitwerken, om daarmee ook betrokkenheid van scholen en bedrijven te creëren.

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info

t


p

r

o

j

e

c

t

Beroepsbeelden Hbo Wat is het probleem? Meer dan een kwart van alle medewerkers in technische beroepen is tegenwoordig hoger opgeleid. In 1979 was dat nog maar tien procent. De wereld is inmiddels veranderd. We spreken niet meer van ‘de hts-er’, maar van de ‘bachelor of engineering’. Ook de kennisintensiviteit, complexiteit en de mate van specialisme van bedrijven zijn toegenomen. Daardoor lopen de taken van werknemers sterk uiteen, afhankelijk van de bedrijfstak en de functie waarbinnen zij werkzaam zijn. Er zijn allerlei namen ontstaan voor wat ooit zo eenvoudig ‘de ingenieur’ was. We kennen maintenance engineers, system engineers, commercieel technische engineers, mechatronica engineers, et cetera. Het technisch hoger beroepsonderwijs leidt niet op tot één bepaald beroep. Dat betekent dat het voor (aanstaande) studenten vaak niet helder is wat het betekent om te kiezen voor een bepaalde richting en/of beroepsomgeving.

Wat is het doel van het project Beroepsbeelden Hbo? De ontwikkeling van toegankelijke en wervende illustraties. Daarin wordt een aantal centrale vragen beantwoord. Wat zijn de taken voor een bepaald beroep? Wat moeten werknemers daartoe kunnen? Welke eisen worden er gesteld? En in welke richting ontwikkelt het vakgebied zich? Het doel is dat er een waardevol communicatiemiddel ontstaat dat geschikt is voor zowel onderwijs als bedrijfsleven.

Wat is onze aanpak? Op basis van de illustraties moet het voor studenten inzichtelijk worden welke beroepen en welke omgeving echt bij hen passen. Past iemand in de wereld van de petrochemie of de procesindustrie? Of is iemand in staat om een maintenance concept te ontwikkelen voor een installatie waarbij stilstand een miljoenenverlies betekent en voor de contractor een forse claim? Het is een boeiende wereld, als het bij je past. Hou je juist meer van regelmaat? Dan is tekenaar/ constructeur misschien iets voor jou. Ben je een avonturier? Dan moet je in de offshore gaan werken. De illustraties moeten inzichtelijk maken welke eisen elk beroep aan studenten stelt, zodat ze meer bewust een bepaalde keuze kunnen maken.

Wat gaat het project Beroepsbeelden Hbo doen? Er zijn acht gebieden afgebakend waar alle illustraties hun oorsprong vinden: Maintenance, Mechatronica, Automotive, Energie & Duurzaamheid, Scheepsbouw & Offshore, Design & Engineering, Zorg & Technologie en Technische Bedrijfskunde. Dat moet uiteindelijk resulteren in minstens vijftien illustraties.

Voor meer informatie ga naar: www.techniektalent.nu/info

‘De beroepsbeelden geven hbo’ers inzicht in het beroep en de werkomgeving die bij hen past.’


ŠTechniekTalent.nu, mei 2010

TechniekTalent  
TechniekTalent  

TechniekTalent.nu is een uniek samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisaties en scholen. Met maar één doel:...

Advertisement