Page 1

Stefan Blankestijn van Blankestijn Beveiliging:

Menselijke factor zwakke schakel bij toegangscontrole

‘Beveiliging is een gesloten ketting’

A D V I E S

|

P3

‘Apotheek is een geliefd doelwit’

M O N T A G E

Grootste Verso-sluitplan van Europa

P4/5

|

S E R V I C E

P6/7

|

O N D E R H O U D


Open deur? Regelmatig horen we in de media dat het verre van goed gesteld is met de toegangscontroles van bedrijfsobjecten. Een dergelijke constatering leidt vaak tot de nodige commotie, maar waait over het algemeen weer heel snel over. Achteraf blijkt de menselijke factor vaak de zwakke schakel. Er worden goede afspraken gemaakt, maar een deel van het personeel heeft hier maling aan en gaat gewoon zijn eigen gang. Vaak zonder consequenties, waardoor men steeds verder wegraakt van de ooit gemaakte afspraken. Onduidelijkheid richting medewerkers over de uitvoering is hier mede debet aan. Mensen weten niet hoe ze met een specifieke situatie om moeten gaan waarop ze vervolgens maar naar eigen inzicht handelen. En dat valt helaas regelmatig verkeerd uit. Maar al te vaak constateer ik tijdens het maken van een security scan tal van euvels die eigenlijk eenvoudig te verhelpen zouden zijn. Nooddeuren worden bijvoorbeeld vaak misbruikt door rokers. Ze wippen via een kortere route naar buiten en laten daarbij de toegangscontrole voor wat het is. Wat we ook veel zien is dat mensen ongecontroleerd met medewerkers naar binnen lopen, iets dat heel moeilijk uit te bannen is. Een onbekende spreek je niet zo eenvoudig aan en daarom gaan we er gemakshalve maar van uit dat het wel goed zit. Met het open laten staan van expeditiedeuren is het vaak niet anders gesteld. Hoe belangrijk is het dat we ons personeel bewust maken deze dingen en vooral van de vervelende gevolgen die ze kunnen hebben. Daarom pleit ik voor de periodieke uitvoering van onaangekondigde controles om zo dit bewustwordingsproces te versterken. Door toegangscontrole 24 uur per dag goed te regelen, voorkomt u dat onbevoegden uw organisatie binnenkomen. Alleen door hoog in te zetten en te laten merken dat het u ernst is met de toegangscontrole, kan het gewenste niveau bereikt worden. Daarbij is commitment van ‘het management’ om zich achter de genomen maatregelen te scharen onmisbaar en van groot belang. Voorkom dat ook úw object breed uitgemeten wordt in de media als gevolg van het feit dat men ongehinderd binnen heeft kunnen komen. De mogelijk-heden en voordelen van een optimale toegangscontrole zijn legio en de benodigde investering is meestal snel terug verdiend. Om u verder te informeren over onder meer deze boeiende materie staat deze uitgave van Blankestijn Magazine geheel in het teken van toegankelijkheid van gebouwen. Veel leesplezier! Stefan Blankestijn directeur Blankestijn Beveiliging

WWW.BLANKESTIJN-BEVEILIGING.NL

P G 0 2

|

V O O R W O O R D


Of het nu gaat om een eenvoudig maar doeltreffend beveiligingssysteem of een zeer complex beveiligingsvraagstuk, Chubb Varel Security heeft er een passende beveiligingsoplossing voor. Het bedrijf is onderdeel van het Amerikaanse UTC en is in Nederland toonaangevend op het gebied van elektronische beveiliging en alarmcentralediensten.

Christian Froger: ,,Samen de klant ontzorgen.’’

Salesmanager Christian Froger van

De klik tussen Chubb Varel Security en Blankestijn

de vestiging Zutphen/Arnhem heeft een duidelijke visie op beveiliging. ,,Veel beveiligingsbedrijven verkopen een product en adviseren hun klanten op basis van hun eigen aanbod. Maar in de beveiligingsbranche volstaat dat niet. Daarom heeft Chubb Varel ervoor

,,Beveiliging is een gesloten ketting’’

gekozen om een totaalconcept aan te bieden. We maken een risicoanalyse

van de klant, video-observatie bij

zaken zoals hang- en sluitwerk en

en kijken welke oplossing de beste

bijvoorbeeld een juwelier tot het

rolluiken erbij. Bij Blankestijn was dat

zou kunnen zijn. Vervolgens zoeken

openen van bruggen.”

precies andersom. Dat bracht ons ertoe

we daar de juiste producten bij.

,, Beveiliging moet je zien als een gesloten

om de handen ineen te slaan en samen

Beveiliging laat zich niet vangen in een

ketting met allemaal schakels,’’ gaat

te gaan werken. Zo konden beide partijen

beperkte productenrange. Daarom

Froger verder. ,,Een organisatorische

nog beter worden in dat waar ze al goed

zijn wij merkonafhankelijk en we

schakel, een bouwkundige, een

in waren. Samen de klant ontzorgen is de

zien dat we op die manier het beste

elektronische, een alarmcentrale,

missie die we toen voor ogen hadden en

beveiligingsoplossing kunnen leveren.’’

opvolging, verzekering, brandweer en zo

nu nog steeds hebben.’’

voort. Afhankelijk van het te beveiligen

Dat een onderneming als Chubb Varel

VOORAANSTAAND

object en de omstandigheden moeten

zaken doet met Blankestijn Beveiliging,

Chubb Varel heeft zestien vestigingen in

er schakels bij of schakels af. Voor

heeft alles met vertrouwen te maken,

het hele land en is een vooraanstaande

elk beveiligingsplan zijn weer andere

zegt Froger. ,,Belangrijk voor ons is dat

partner als het om elektronische

onderdelen nodig. Heel belangrijk

een partner BORG-gecertificeerd is.

beveiliging gaat. ,,We hebben vooral

daarbij is dat de zwaarte van de ketting

Daarmee zijn we er zeker van dat een

naam gemaakt omdat we zo’n breed

(schakels) evenredig is met het risico die

bedrijf volgens de meest actuele en

pakket aanbieden. Wie met ons in zee

de persoon of het bedrijf in kwestie loopt

zware richtlijnen werkt. Maar uiteraard

gaat, krijgt niet alleen een volledige

en natuurlijk met de kosten die gemaakt

is ook de kwaliteit doorslaggevend.

risico-analyse en een voorstel om dat

moeten worden. Zo hoeven de schakels

Wij hebben Blankestijn leren kennen

risico af te dekken. We dragen ook zorg

bij de groenteboer van dezelfde zwaarte

als een totaalleverancier daar waar

voor de realisatie en de continuïteit

te zijn als bij de juwelier.’’

het om bouwkundige zaken gaat. Of

en voeren alles in eigen beheer uit.

het nu gaat om hang- en sluitwerk voor

Ook hebben wij ook een tweetal eigen

GESPECIALISEERD

een particulier of de rolluiken voor een

alarmcentrales onder de naam Security

Sinds de wegen van Chubb Varel en

ondernemer, we kunnen er terecht.

Monitoring Center (SMC) van waaruit we

Blankestijn elkaar kruisten, zijn de

De jarenlange expertise van dit bedrijf

onze klanten op grote afstand kunnen

bedrijven onafscheidelijk. ,,Wij waren

geeft ons een groot vertrouwen in de

bedienen. Dat gaat van het verwerken

gespecialiseerd in elektronische

samenwerking. En natuurlijk moet er ook

van een alarm, de telefoon overnemen

beveiliging en deden de bouwkundige

gewoon een leuke klik zijn. En die is er. ‘’

C H U B B

V A R E L

|

P G 0 3


Eigenaar Annemieke de Jong van Medisch

WONING STEEDS ONVEILIGER

‘Dagelijks komen hier

ZWOLLE - Nederlanders zijn steeds vaker het slachtoffer van inbraak, brand of vandalisme in en rond de eigen woning. Met name de irritatie over het aantal

Een bijenkorf. Die vergelijking dringt

therapeuten tot diëtisten en een

vernielingen rond de woning neemt

zich op bij het zien van de dagelijkse

verloskundigenpraktijk, er hun intrek

hand over hand toe.

gang van zaken in Medisch Centrum

nemen. Maar al ruim voor die tijd

Asklepios in Barneveld.

is er uiteraard nagedacht over de

Uit het jaarlijkse onderzoek van

beveiliging van het pand, vertelt

TNS NIPO naar de veiligheid in

Jong en oud lopen in en uit, de

Annemieke de Jong. ,,En ik kan je

en om het huis, blijkt dat het

schuifdeuren gaan onophoudelijk

één ding vertellen: daar kom je zelf

afgelopen jaar meer dan drie op

beurtelings open en dicht. Het leek

echt niet uit. Dit pand kent zo’n zestig

de vijf landgenoten slachtoffer is

dan ook geen eenvoudige opgave

deuren die toegang bieden tot even

geweest van inbraak, vernieling,

om een pand als dit te beveiligen,

zoveel ruimtes. Een hele uitdaging,

gas- en waterlekkage of brand.

aldus eigenaar Annemieke de Jong.

want ga er maar aan staan: wie mag

Ten opzichte van 2007 is dat

Maar met de keuze voor een even

welke ruimte betreden? Dat vormt

een forse stijging van liefst 14

eenvoudig als doeltreffend systeem is

een leuke maar ingewikkelde puzzel,

procent. Vooral vandalisme is een

dat uitstekend gelukt.

waar je het advies van een specialist

groeiende ergernis (32% van alle

echt bij nodig hebt.’’

incidenten, was 26% in 2007):

In 2005 werd de laatste hand gelegd

stenen door de ruit, gestolen of

aan de bouw van het complex aan

VERNUFTIG

gesloopte fietsen, lek gestoken

de Nieuwe Markt in Barneveld en

Die vond De Jong in Blankestijn

autobanden en vernielde tuintjes.

konden de elf huurders, variërend

Beveiliging, die haar kennis liet maken

van een apotheek en diverse

met een vernuftig maar eenvoudig

Het aantal inbraken nam het afgelopen jaar toe van 18 naar 20 procent van het totaal aantal incidenten. En hoewel de geschatte kans op brand erg laag is, is in 2008 een verdubbeling zichtbaar in het aantal slachtoffers van een brand (van 3 naar 6%). Door al deze incidenten bij ofwel zichzelf ofwel bekenden, voelt driekwart van de Nederlanders zich minder veilig. Marc Huitink van Homesafety, leverancier van alarmsystemen, herkent de trend. Toch zijn slachtoffers van een inbraak of brand vaak hardleers: slechts een klein deel gaat over tot extra maatregelen, waarbij vooral vrouwen menen dat extra beveiliging duur is.

P G 0 4

|

R E L A T I E


Centrum Asklepios:

honderden mensen over de vloer’ te hanteren elektronisch systeem.

alles in het werk stellen om deze, maar

met het systeem is gewerkt, is ook

,,Het komt er kortweg op neer dat

ook de andere ruimtes van het pand

de gebruiksvriendelijkheid van de

alle huurders een sleutel hebben met

optimaal te beveiligen.’’

elektronische sleutels gebleken. ,,Als ik

daarin een persoonsgebonden digitale

een mutatie heb, dan geef ik dat door

code, die alleen toegang biedt aan

FRAUDEBESTENDIG

aan Blankestijn. Binnen no time is het

ruimtes waarvoor ze autoriteit hebben

Het is een kostbaar systeem, geeft De

dan geregeld. En als iemand zijn sleutel

gekregen.’’

Jong aan. Maar het betaalt zich dubbel

kwijt is, wordt die na één telefoontje

en dwars terug, daarvan is ze overtuigd.

geblokkeerd. Dat geeft een veilig gevoel.

Het systeem functioneert boven

,,We hadden ook kunnen kiezen voor het

verwachting, kan ze concluderen. En dat

gebruik van codes om deuren te openen,

Toekomstplannen heeft Annemieke

moet ook wel, want Medisch Centrum

of pasjes kunnen invoeren. Dat zouden

de Jong genoeg. Onlangs is op haar

Asklepios herbergt een grote apotheek,

misschien goedkopere alternatieven zijn,

initiatief gestart met de bouw van een

traditioneel een geliefd doelwit van

maar ook verre van fraudebestendig.

vergelijkbaar medisch centrum nabij

inbrekers. ,,Daarvoor gelden de hoogste

Als je een centrum hebt als dit, waar

woonwijk De Burgt. Ook hier staat

veiligheidseisen’’, weet Annemieke de

zóveel verschillende huurders hun verblijf

beveiliging in en rondom het pand

Jong. Ze spreekt uit ervaring, want naast

hebben en waar honderden mensen

hoog op haar prioriteitenlijstje. En

het ondernemerschap beoefent ze ook

dagelijks voet over de drempel zetten,

ook voor dit grote project weet ze al

het vak van apotheker. ,,Er wordt landelijk

dan moet je de risico’s tot het minimum

wie een betrouwbare partner zal zijn

gezien veel ingebroken bij apotheken, dus

beperken. Dit systeem voldoet hieraan.’’

op dit gebied. Inderdaad, Blankestijn

het is van het grootste belang dat we

In de drie achterliggende jaren waarin

Beveiliging.

M E D I S C H

C E N T U M

A S K L E P I O S

|

P G 0 5


Blankestijn Beveiliging realiseert grootste Verso-sluitplan in Europa

“Mechanisch/elektronisch sluitsysteem is veiliger en eenvoudiger aanpasbaar” In opdracht van woningcorporatie

hangen. Dat maakt dat een mechanisch

De Alliantie Eemvallei uit Amersfoort

sluitsysteem vervolgens geen optimale

voorziet Blankestijn Beveiliging de

veiligheid meer biedt.”

nieuwbouw- en renovatie-projecten in Amersfoort van een nieuw sluit-

EIGEN SLEUTEL

systeem. In totaal gaat het om meer

Als tweede nadeel van een mechanisch

dan drieduizend deuren. Daarmee is

sluitsysteem noemt Winters, dat

dit het grootste sluitplan van Verso in

elke ruimte een eigen sleutel heeft,

Europa.

waardoor onderhoudsmensen met dikke sleutelbossen rondlopen. Bij

Stefan Blankestijn, directeur/eigenaar

een elektronisch sluitsysteem is dat

van Blankestijn Beveiliging: ,,Dit

probleem op te lossen met een sleutel

mechanisch/electronisch systeem

of chip, die via de computer wordt

garandeert optimale veiligheid en

geautoriseerd. De Alliantie erkende het

gebruikersgemak”. Hoe veilig zijn

probleem en won advies in bij bureau

de oude vertrouwde mechanische

TriaCon. ,,Wij hebben toen een rapport

sluitsystemen? Als voorbeeld noemt

geschreven en geadviseerd te kiezen

Arjon Winters, projectleider/adviseur

voor een mechanisch/elektronisch

bij TriaCon, bouwmanagement uit

sluitsysteem. Het voordeel daarvan is,

Kampen, de nieuwbouw en renovatie

dat het minder duur is dan een volledig

van de woningen van De Alliantie

elektronisch sluitsysteem en dat

Eemvallei in Amersfoort: ,,Hier zijn

met name oudere mensen, die

de afgelopen jaren meer dan 700

er aan hechten om op de oude

ook de onderhoudsmensen zijn zeer

sleutels afgegeven, waarvan nog maar

vertrouwde manier een sleutel in

enthousiast over het nieuwe systeem.’’

bij ongeveer 150 slechts bekend is, in

het slot te steken, dat kunnen

wiens handen ze zijn. Het merendeel

blijven doen.” Uiteindelijk

van de sleutels is ontraceerbaar.

werd gekozen voor het

Redenen zijn onder meer verhuizingen,

Verso-sluitsysteem.

Arjon Winters: ,,De bewoners en

waarbij niet alle sleutels worden

P G 0 6

|

ingeleverd of kwijt zijn. Maar een groot

VERSO

deel komt ook door de sleutelkastjes,

SLUITSYSTEEM

die op elk project aanwezig zijn en

Het Verso

waar onderhoudsbedrijven een sleutel

sluitsysteem is een

nemen om tijdelijk toegang te hebben

zeer intelligent

voor het uitvoeren van onderhoud

systeem van IKON

of reparatiewerkzaamheden. Vaak

voor een veilige

wordt vergeten de sleutels terug te

toegangs-

P R O J E C T


controle. Het werkt op basis van

elektronica. Daardoor kan men bij elk

in de nieuwbouwprojecten van De

individueel te programmeren sleutels

slot uitlezen wie, wanneer en hoe laat is

Alliantie in Amersfoort, als ook in de

en het kan worden toegepast in een

binnengegaan. En via de computer kan

renovatie het Verso-systeem worden

veelheid van cilinders. Niet alleen deuren,

men zorgen dat een sleutel, die door

aangebracht. Winters; ,,We zijn

onderhoudsmensen niet is teruggegeven,

begonnen met de 28 meest urgente

niet meer gebruikt kan worden. Verso is

locaties. Maar daar houdt het niet mee

een van de weinige combinatiesystemen

op. Om de investeringen te spreiden zal

de cilinders in het

van elektronisch en mechanisch. Het

elk jaar een aantal nieuwe aansluitingen

Verso systeem

aantal mogelijke combinaties loopt in

worden gerealiseerd. In de nieuwbouw

zijn uitgerust

de miljoenen met dit systeem, dat ook

zullen de Verso-systemen ook worden

met

helemaal op maat wordt ontwikkeld, en

geïmplementeerd, zodat na verloop van

door de gebruiker zelf onderhouden kan

enige tijd de hele wijk op dit sluitplan

worden via de bijgeleverde software.

is aangesloten. De bewoners en

Winters: ,,Een bijkomend voordeel is, dat

ook de onderhoudsmensen zijn zeer

de voeding zich in de sleutel bevindt en

enthousiast over het nieuwe systeem,

het systeem minder kwetsbaar is, omdat

waarbij wel dient opgemerkt “, aldus

men zelf de batterij kan verwisselen.“

Winters: “Een elektronisch sluitplan

maar ook hangsloten, meubelsloten en sluithevels. Zowel de sleutels als

functioneert pas dan optimaal wanneer AANBESTEDING

de aangeleverde en in de computer

Na de keuze voor het Verso-systeem

ingevoerde informatie ook daadwerkelijk

deed TriaCon een aanbesteding, waarbij

klopt. Dat houdt in dat de voorbereiding

Blankestijn Beveiliging als leverancier uit de bus kwam. Inmiddels zijn de

zeer secuur dient te gebeuren, want wanneer niet de juiste personen worden

eerste systemen geplaatst en

geautoriseerd, zal het systeem niet

zullen de komende jaren, zowel

optimaal functioneren.’’

V E R S O

S L U I T P L A N

|

P G 0 7


Opening Controls brengt noviteiten op de

Cilinder met hersens Intelligente cilinders, elektromagnetische sloten en dynalocks. Wie even met Jan Willem Koot aan tafel zit, wordt met groot enthousiasme ingewijd in de wereld van de nieuwste snufjes op het gebied van deurvergrendeling. Opening Controls is de naam van

Onze producten en diensten zijn er

de onderneming die hij in oktober

op gericht om mensen op efficiënte

vorig jaar lanceerde, samen met

en eenvoudige manier gecontroleerde

zijn partner Matthijs Houweling.

toegang te geven tot ruimtes en

De missie: klanten helpen om de

gebouwen.’’

juiste oplossing te kiezen voor de vergrendeling van hun deuren.

PARADEPAARDJE

,,Bij een deur heb je drie partijen: een

De intelligente cilinder ondervangt

elektrotechnicus, een bouwkundige

alle problemen die het ouderwetse

en een ICT’er,’’ steekt Koot van wal.

sleutelslot met zich meebrengt.

,,Een elektrisch slot moet ingebouwd

Paradepaardje in dit opzicht is de

worden, aangesloten worden op

telecilinder, een vernuftig systeem

een elektronisch systeem en het

dat vooral in de thuiszorg voor een

wordt met software beheerd.

revolutie kan zorgen. ,,Meer dan

Veel problemen ontstaan als die

500.000 Nederlandse huishoudens

disciplines niet in lijn zijn met elkaar.’’

krijgen hulp aan huis. Iemand die

Koot vertelt met gedrevenheid over

bedlegerig is, kan in veertien dagen

de producten waar Opening Controls

tijd van wel vijftien verschillende

het importeurschap van heeft. Stuk

personen hulp verwachten: de

voor stuk zeer recent ontwikkelde

Alphahulp, de arts, tafeltje dekje,

oplossingen. Eén die er uit springt,

de verpleegkundige en ga zo maar

is de intelligente cilinder die de oude

door. Zoveel mensen die allemaal

vertrouwde sleutel voor eens en voor

een sleutel nodig hebben van één

altijd in het museum doet verdwijnen.

huishouden, dat is vreselijk onhandig.’’

,,Een sleutel heeft zoveel nadelen,

De telecilinder is een perfecte

met name in het bedrijfsleven,’’

oplossing, vertelt Koot. Hij kan

aldus Koot. ,,Iemand die de sleutel

namelijk met behulp van een

in handen heeft, kan er altijd in. Ook

radiosignaal vanuit een centraal punt

op momenten dat hij niet gewenst

(in dit geval de thuiszorgcentrale)

is. Raak je een sleutel kwijt, dan

geopend en gesloten worden. Een

moet je als je het goed wilt doen, alle

hulpverlener die ingepland staat voor

cilinders vervangen. Bij calamiteiten

een bezoekje aan de cliënt, pleegt

is centrale ontgrendeling onmogelijk

een telefoontje naar de centrale op

en als er spullen weg zijn, is nooit te

het moment dat hij bij de cliënt is

achterhalen wie er binnen is geweest.

gearriveerd. Bij de centrale kan men

P G 0 8

|

L E V E R A N C I E R


beveiligingsmarkt

aan het telefoonnummer zien wie er belt

Naast de telecilinder is ook de

voorbeelden en oplossingen waarmee

en of die persoon ook werkelijk ingepland

codecilinder, waarvan Opening Controls

hij en zijn compagnon aan de weg

stond voor een bezoek. Vervolgens

importeur is, een ware noviteit en

timmeren. ,,De toegevoegde waarde

wordt de deur met één druk op de knop

bovendien een Nederlandse primeur.

van Opening Controls is onze

ontgrendeld. Zo simpel kan het zijn.

Ook hiervoor is geen ouderwetse

specialistische kennis op het gebied

sleutel meer nodig. Op de kop van de

van alle disciplines die met deuren

BESPARINGEN

cilinder zitten tiptoetsjes, waarmee een

te maken hebben. De architect heeft

Het is een oplossing die enorme

sleutelcode wordt ingevoerd. De uiterst

verstand van bouwkundige zaken, maar

besparingen kan opleveren, vertelt Koot.

verfijnde techniek doet de rest. ,,Het

heeft hulp nodig als het om elektronica

,,In grote steden rijden er dag in dag uit

is een toepassing die heel geschikt is

gaat. De elektricien weet alles van

auto’s rond die sleutels vervoeren van

voor het midden- en kleinbedrijf voor

elektra, maar kan onze ICT-kennis goed

adres naar adres. Dat geeft natuurlijk

archiefdeuren, magazijndeuren of

gebruiken. Opening Controls is op al

een enorme administratie en rompslomp.

bijvoorbeeld geldtelruimtes,’’ zegt Koot.

deze vakgebieden thuis. We werken

Alleen al voor de thuiszorg is dat een

,,Als daar sleutels van gaan circuleren,

daarin op een mooie manier samen met

jaarlijkse kostenpost van een slordige

geeft je dat als ondernemer bepaald geen

Blankestijn Beveiliging. Blankestijn is

40 miljoen euro. Zo’n telecilinder is

veilig gevoel. De codecilinder is zonder

de expert die bedrijven en organisaties

natuurlijk een investering, maar als je

welke vorm van bekabeling dan ook te

voorziet van een gepast advies.

dat afzet tegen de jaarlijkse kosten, staat

monteren en kan door de ondernemer

Zij kunnen heel exact zien waar de crux

het in een heel ander licht. Bovendien

zelf geprogrammeerd worden.‘’

zit als het om deuren gaat. Vervolgens

is de cilindermodule weer eenvoudig te

kunnen wij hem ondersteunen met de

demonteren op het moment dat er geen

SPECIALISTISCHE KENNIS

apparatuur die het best bij de situatie

zorg meer nodig is.’’

Zo heeft Koot nog tal van andere

past.’’

Jan Willem Koot (links) en zijn compagnon Matthijs Houweling van het bedrijf Opening Controls in Oosterhout.

O P E N I N G

C O N T R O L S

|

P G 0 9


BLANKESTIJN MAAKT HOLLE DEUR INBRAAKVEILIG Een relatie van Blankestijn Beveiliging had een renovatieproject dat men wilde opwaarderen naar het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. In het wooncomplex was gebruik gemaakt van holle boarddeuren, die het met een flinke trap begeven, mocht iemand kwaad in de zin hebben. De projecteigenaar was op zoek naar een sluitende oplossing voor dit probleem. Belangrijke voorwaarde was echter dat het niet al te veel geld Deze garagedeur kon de test van SKG

mocht kosten. Blankestijn Beveiliging

ruimschoots doorstaan.

zag kans deze holle deur op zo’n manier te prepareren dat de deur een

INBREKER HEEFT LASTIGE KLUS AAN GARAGE

inbraakweerstand van drie minuten zou kunnen doorstaan. SKG werd ingeschakeld en aan het werk gezet. Na een tweede proef leidde dit tot een goed resultaat.

Speciaal voor een nieuwbouwproject

De ‘inbreker’ brak zijn gereedschap

in Heemskerk heeft Blankestijn

stuk op de oplossing en moest

Een oude holle deur en toch bestand

Beveiliging een garagekanteldeur

onverrichterzake huiswaarts keren.

tegen inbraakgeweld.

met loopdeur lasten testen door SKG, Stichting Kwaliteit Gevelbouw. De bekende 3-minuten-test werd

RADARIS EVOLUTION

ruimschoots gehaald. De ‘inbreker’ had geen schijn van kans, maar zijn doorzettingsvermogen was zo groot

Radaris Evolution is een geïntegreerde elektronische slot/beslag-

dat hij een zwaardere set gereedschap

combinatie met SKG**® goedkeuring. De sloten worden gevoed

moest pakken om de deur vervolgens

vanuit de batterijen in het beslag en zijn verkrijgbaar met een een-

in de 6de minuut open te breken met

en driepuntsvergrendeling.

een koevoet. Radaris Evolution is geschikt voor SKH klasse 3, volgens NEN 5096 en geschikt voor toepassing binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen® Radaris Evolution is voorzien van een geïntegreerde Mifare ® leeseenheid en deurcontroller. De database van de deurcontroller biedt ruimte aan toegangsrechten voor 2000 kaarten of afstandsbedieningen, waardoor Radaris Evolution geheel autonoom kan werken. Radaris Evolution is leverbaar in verschillende uitvoeringen: De stand alone-uitvoering werkt geheel zelfstandig zonder beheersoftware. De offl ine versie wordt geprogrammeerd met behulp van een programmeerapparaat welke via een software pakket op een PC wordt gevoed. De online versie functioneert geheel online. Daarbij verloopt de communicatie met de toegangscontrole software via Access Points geheel draadloos. Binnen een project kunnen offline en online varianten eenvoudig gecombineerd worden. Het Radaris Evolution programmeerapparaat werkt dan als een Access Point.

P G 1 0

|

N O V I T E I T E N


MULTIYARD: NOOIT MEER HET VERKEERDE HANG- EN SLUITWERK BESTELLEN Blankestijn Beveiliging lanceert superhandige tool. Nooit meer verkeerde bestellingen van hang- en sluitwerk. Met de MultiYard® lanceert Blankestijn Beveiliging een superhandig meetapparaatje voor de aanschaf van cilinders en sloten. De MultiYard is een metertje,

het instrument met de pasvorm tegen de cilinder te plaatsen en

dat zowel de cilinderlengte,

de meetlat onder tegen de kruk

de doornmaat en de PC-

te plaatsen, leest men de PC-maat.

maat feilloos aangeeft. De kans op foute bestellingen wordt

aldus Blankestijn.

Langs de kopzijde van de deur leest

tot nul gereduceerd. Tevens kan de

,,Dit meetapparaatje wordt bewaard en

men de doornmaat. De aangegoten

ijzerwarenhandel of leverancier van

voorkomt dat u mensen niet optimaal

schroevendraaier kan tevens gebruikt

hang- en sluitwerk het gebruiken als

kunt helpen bij de aankoop van hun

worden om de cilinder of het beslag te

reclametool en er zijn bedrijfsnaam op

slot. En daarnaast is het een perfecte

verwisselen. Daarmee is de MultiYard ®

aanbrengen.

reclamedrager.’’

een uitermate multifunctioneel inzetbaar apparaat en

Hoe vaak komt het niet voor dat men met het verkeerde slot thuiskomt, omdat

ALTIJD JUISTE

een subliem

men niet de juiste cilinderlengte wist, of

MAATVOERING

weggevertje.

de doornmaat of PC-maat vergeten was

Met de MultiYard biedt u de juiste

op te meten?

service op het juiste moment. Cilinders

Alle informatie

Thuis gekomen blijkt het slot niet te

en beslag worden gelijk verwisseld door

op www.

passen. Die problemen zijn nu eenvoudig

de kwalitatief hoogwaardige aangegoten

multiyard.nl

te voorkomen. Stefan Blankestijn van

schroevendraaiers. Én het apparaatje

E-mail: info@

Blankestijn Beveiliging ontwikkelde

kan men zo aan iedere sleutelbos

multiyard.nl

een zeer vernuftig meetapparaat voor

meenemen. Door de kruiskop van het

hang- en sluitwerk, dat tevens dienst

apparaatje op de cilinderbout te plaatsen

kan doen als relatiegeschenk. ,,Wat kan

en de aanslag tegen het deurblad te

je een klant beter meegeven, dan iets

schuiven, leest men de cilindermaat

dat hij daadwerkelijk kan gebruiken,’’

(zowel binnen als buitenmaat). Door

ZORGINSTANTIE BLIJ MET SLEUTELKLUIS Hoe geef je een hulpverlener in de zorg toegang tot een zorgcomplex zonder dat die persoon met tientallen sleutels op zak loopt. Een zorginstantie legde die vraag neer bij Blankestijn Beveiliging. De moeilijkheid in dit project zat hem daar in, dat een belangrijk deel van de cliënten in wooncomplexen wonen zodat de hulpverlener eerst toegang moest krijgen tot de centrale toegang van het complex. Omdat het om tijdelijke voorziening gaat en men geen onnodige schade aan diverse panden wilde toebrengen, heeft Blankestijn Beveiliging speciaal voor dit project een sleutelkluisbeslag ontworpen. Alle betrokken partijen waren uitermate ingenomen met deze innovatieve oplossing.

N O V I T E I T E N

|

P G 1 1


PLOFKLUIS VOOR DETAILHANDEL BARNEVELD - Het Zwitserse bedrijf Imsec heeft voor de detailhandel een plofkluis op de markt gebracht. De kluis heeft een biljettengleuf en tijdmechanisme. In het geval van ongeoorloofde opening brengen detectoren de rookverwekker op gang en verspreidt de kluis binnen tien seconden een dikke karmozijnrode

ONLINE SUPPORT

rook. De dief zal onverrichterzake moeten vertrekken omdat bankbiljetten

Blankestijn Beveiliging is al geruime tijd online actief. Via het internet

door de onuitwisbare inkt of poeder rood

zijn we u graag van dienst.

blijven. Waarschuwende stickers leggen uit dat de buit rood wordt. De plofkluis

Wij hebben een aantal functionaliteiten op de onlangs gerestylde website

kost afhankelijk van het model tussen de

www.blankestijn-beveiliging.nl ge誰mplementeerd waarbij u zelfstandig

2000 en 2700 euro.

online producten kunt bestellen of waarmee u zelf de kluis kunt vinden die geschikt is voor uw situatie. Verder bedienen we u van technische documentatie die te downloaden is. Voor een aantal toepassingen kunt u gebruik maken van een offerte calculator waarmee u zelf snel een prijs kunt genereren. Bezoek onze website regelmatig zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste functionaliteiten. Uiteraard blijven we ook telefonisch bereikbaar voor de support die wij u bieden wanneer u die nodig heeft.

Pascalstraat 14a, 3771 RT Barneveld Telefoonnummer: 0342 - 491 767 info@blankestijn-beveiliging.nl www.blankestijn-beveiliging.nl

A D V I E S

|

M O N T A G E

|

S E R V I C E

|

O N D E R H O U D

GrootsteVerso-sluitplanvanEuropa‘Apotheekiseengeliefddoelwit’|MONTAGE|SERVICE|ONDERHOUDADVIES‘  

Stefan Blankestijn van Blankestijn Beveiliging: Grootste Verso-sluitplan van Europa ‘Apotheek is een geliefd doelwit’ | M O N T A G E | S E...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you