Page 1

Velenjčan Karel Ferlež pripoveduje o naporni vožnji

Rallv JflllR DEUROPE"

v

Se enkrat: Kaj prinaša paket novih zemljiških predpisov

Letošnjega najdaljšega avtomobilskega raljyja sta ae udeležila jugoslovanska predstavnika Velenjčan Karel Ferlež in Ljubljančan Darko Klarič. Z avtomobilom Citroen GS sta se podala na 13000 km dolgo pot po dvanajstih evropskih državah. N a startu v n e m š k e m mestu Erbach se je zbralo 42 posadk iz ZR Nemčija, Nizozemske, Švedske, Irske, Tunizije, Turčije, Italije in Jugoslavije. Za to težko preizkušnjo se je lahko prijavilo le 60 posadk. Nastopili so lahko tekmovalci z mednarodno licenco. Tekmovanje je priredila A D A C (Nemški avtomobilski klub).

KAREL FERLEZ PRIPOVEDUJE

Po uspešnih nastopih na domačih rallyjih je bila m o j a želja, d a bi e n k r a t poskusil srečo t u d i n a r a l lyju »TOUR D'EUROPE«, ki ga je l a n s k o leto u s p e š n o prevozil m o j p r i j a t e l j Aleš Merzel iz L j u b l j a n e . Za nastop na t e j dirki sem se odločil s r e d i p o l e t j a , k o sva se s sovozačem D a r k o m Klaričem drug drugega p r e p r i č e v a l a za n a s t o p . Dok o n č n o s e m se odločil, k o s e m dobil zagotovilo T G O »Gorenje«, da prevzame preko AMK »Olimpija« pok r o v i t e l j s t v o . P r i č e l e so se intenzivne priprave. Glavn a s k r b j e bila a v t o , ki ga j e bilo t r e b a p r i p r a v i t i za t e ž k o in dolgo pot. O d p r a viti s m o m o r a l i v s e hibe, k i jih j e G S p o k a z a l . Z a m e n j a t i n e k a t e r e dele, o j a č a t i in zaščititi p o d v o z j e . Dobiti o d g o v a r j a j o č e g u m e , ki b o do v z d r ž a l e vso pot. Vse j e bilo t r e b a p o p r e j u r e d i t i , kajti midva nisva imela servisnega spremstva na poti. M e h a n i k M i l a n K o s iz L o č i c e p r i Polzeli j e z v s o vestnostjo opravil vse pot r e b n o in p r i s k r b e l za 15 t i soč d i n r e z e r v n i h delov. Dodati j e bilo t r e b a d o d a t n o o p r e m o od s p e c i a l n i h instrumentov, do posebnih luči. P r i s k r b e t i s e m m o r a l vrsto dokumentov — špansko vizo, c a r i n s k o d e k l a r a cijo za r e z e r v n e dele. P r i reditelj je predpisal specialn o zeleno k a r t o , ki j a m č i proti t r e t j i osebi za v s o t o 1 m i l i j o n 220 tisoč DM, za k a r j e bilo t r e b a v e l i k o t r kanja na najrazličnejša v r a t a Zavarovalnice Sava. (Za k a r t o j e t r e b a p l a č a t i okoli 6.000,00 din). K u p i t i s v a m o r a l a 2,40 kg s p e c i a l n i h z e m l j e v i d o v v m e r i l u 1 :200.000 in i z r e z a -

Ustavila sta se

s l e d n j i noči n a s j e č a k a l o 24 b r z i n s k i h p r e i z k u š e n j po Francoskih Alpah. Treba j e bilo z d r ž a t i še 24 u r n e p r e k i n j e n e vožnje do Barcelone. T a noč j e b i l a n a j t e ž j a , s a j se j e p o z n a l a u t r u j e n o s t n e p r e s p a n i h noči pred odhodom. Po desetih brzinskih preizkušnjah sem moral zaupati krmilo Dark u , ki j e u s p e š n o p r e v o z i l d o s l e j n a j t e ž j i del poti. N a ti celotno pot, k a r j e d a l o a s f a l t i r a n i h c e s t a h d o B a r zajetno knjigo. celone (600 k m ) s v a u s p e l a O b v s e m t e m p a še n i - n a d o k n a d i t i Darko Klarič (levi) z a m u j e n o in s e m zagotovo v e d e l ali b o m p r i š l a n a č a s o v n o k o n t r o l o sploh l a h k o u r e d i l za m o j o t o č n o ob d o l o č e n e m času. odsotnost n a Š o l s k e m c e n - A v t o s v a m o r a l a v 10 m i - slil sem, d a s v a n a j i n r a l l y končala. Uspel sem popratru v Velenju. nutah oddati v centru meP o o d h o d u iz L j u b l j a n e sta v z a p r t p a r k i r n i p r o - viti r a z b i t o p l o č e v i n o in sva se u s t a v i l a v V e l e n j u , stor, k j e r so bili vsi a v t o - o d b i j a č . T o m e j e t a k o osvežilo«, d a s e m b r e z težav d a se posloviva od m o j i h m o b i i l pod nadzorstvom. d o m a č i h . P r e d stolpnico, v N a s l e d n j i d a n sva l a h k o p r e p e l j a l 600 k m d o A n d o Foitovi ulici s e m b i l p r i č a d o b i l a n a j i n »GS« le d v e re. nesreči, k o j e k a m i o n zbil u r i p r e d p o n o v n i m s t a r t o m . deklico. V želji, d a bi č i m Iz B a r c e l o n e j e pot v o d i l a TEŽAVE N A MEJI p r e j p o k l i c a l rešilni avto, čez o s r e d n j o Š p a n i j o . A s s e m skočil v avto, h i t r o zaf a l t n e ceste so t r i p a s o v n e vil, pri t e m p a s e m s p r e d Na prvem prehodu iz in j e bila p r e d p i s a n a pon j i m delom udaril v rob p r e č n a h i t r o s t 85 k m / h . N a F r a n c i j e v Š p a n i j o s v a se stolpnice. U d a r e c j e bil t a m a k a d a m s k i h cestah pa je pomešala med n e m š k e tekko močan, da sem razbil b i l o t r e b a voziti p o p r e č n o m o v a l c e in šlo j e b r e z t e b l a t n i k , zvil kolo, p o k v a r i l eno 50 k m n a u r o . Dež p a j e žav. I m e l a s v a le polosovino in d i f e r e n c i a l , s p r e m e n i l t e ceste v s l a b e v s t o p n o vizo za Š p a n i j o , s k r a t k a pol p r e d n j e g a d e l a kolovoze, p o k a t e r i h s m o se zato se j e z a t a k n i l o , k o sva j e bilo zanič. T o j e t e r j a l o k o m a j premikali. Res je bi- m o r a l a ponovno v Španijo, 16 u r n e p r e t r g a n e g a d e l a lo to u s t r e z n o n a d o m e s t i l o iz P o r t u g a l s k e . C a r i n i k o m m e h a n i k a K o s a in n j e g o v i h za A f r i k o , k o t so n a m n a ni šlo v r a č u n , k a k o sva pomočnikov. Končno je bil s t a r t u v e l i k o d u š n o zagoto- sploh l a h k o p r i š l a v Š p a avto ponovno tak kot nov nijo. P r i č e l se j e prvi c i r vili o r g a n i z a t o r j i . in l a h k o s v a o d p o t o v a l a v k u s . N i k a k o r se n i s m o m o g N a š p a n s k o p o r t u g a l s k i 1200 k m o d d a l j e n E r b a c h . li s p o r a z u m e t i . C a r i n i k j e V s a k z a s t o j m e d p o t j o bi m e j i sva m o r a l a k u p i t i p o r - e n o s t a v n o uničil vstopno lahko pomenil z a m u j e n t u g a l s k o vizo. K o s m o p r e - vizo in n a t o z a h t e v a l , d a stopili m e j o , se j e p o k r a j i start. S a j sva prispela le 4 m o r a m o imeti za p o n o v n i u r e p r e d t e h n i č n i m p r e g l e - n a p o v s e m s p r e m e n i l a . T u v s t o p v Š p a n i j o novo vizo. j e bilo p r a v o n a s p r o t j e p u d o m in ostalimi f o r m a l V e n d a r , k j e dobiti š p a n nostmi, k i j i h j e bilo t r e b a s t e Š p a n i j e . L e p i gozdovi, sko vizo, k o sva že tisto, ki oljčni n a s a d i , s k r b n o o b d e opraviti pred startom. l a n a p o l j a , so m e p r e r o d i l a so n a m a j o uničili, s t e ž a v o S t a r t j e b i l zelo s v e č a n . t u d i za v o l a n o m . N a cilju d o b i l a v R i m u . D v e u r i j e N a p o v e d o v a l e c j e p r e d s t a - II. etape, v Lizboni so n a m t r a j a l o , d a s v a p r e k o p o vil vsako posadko posebej, priredili čudovit sprejem. srednika prepričala uslužz vsemi razpoložljivimi poSledila j e m e d e t a p a Liz- b e n c a š p a n s k e g a k o n z u l a t a , d a t k i . Ves c e r e m o n i a l j e b o n a — A n d o r a — G e n o v a — d a n a m a j e u r e d i l v s e pop r e n a š a l a t u d i n e m š k a t e - 2300 k m . P r v i del poti j e t r e b n o . T a k o s v a p r i s p e l a v levizija. p o t e k e l v d e ž j u in megli. G e n o v o z z a m u d o . P o t n a s j e v o d i l a iz N e m - K l j u b t e m u s m o v v s a k i č i j e v A v s t r i j o . N a p r e d e - vasi imeli dolge š p a l i r j e lih Alp, n a poti d o M i l a n a , n a v d u š e n i h P o r t u g a l c e v . III. ETAPA GENOVA— so b i l e p r v e b r z i n s k e p r e - (Tudi ponoči!) N a t e m d e l u SOFIJA 2600 KM i z k u š n j e p o l e d u in s n e g u . j e k o n č a l e d e n od f a v o r i V M o n t e C a r l u j e bil k o n e c tov z D a t s u n o m ( z m a g o v a » t u r i s t i č n e g a r a l l y j a « . E n o - lec l e t o š n j e g a O l i m p i j s k e g a P r e k o I t a l i j e j e šlo n e k a j u r n i p o s t a n e k j e bil p r a v i r a l l y j a v N e m č i j i ) . V o g n j u č a s a k a r v r e d u . N e k a j k i spektakel. Ob navdušenem pa je končal tudi najlepši lometrov pred Modeno pa o b č i n s t v u so n a s s p r e j e l i s a v t o r a l l y j a C i t r o e n - m a s a - s v a v h u d e m n a l i v u v e č k r a t š a m p a n j c e m , k i p a ga n i - r a t t i . zašla. P r e v o z i t i j e bilo t r e s m o smeli piti. b a 12 b r z i n s k i h p r e i z k u š e n j . No, t u d i n a m a ni bilo K l j u b t e m u , d a s e m že p r i z a n e s e n o . Z e r a h l o u t r u - P o avtocesti do B e n e t k s v a vozil 26 ur, s m o t a k o j n a - j e n e g a m e j e n a o s t r e m o- s k u š a l a n a d o k n a d i t i z a o s t a d a l j e v a l i p o sloviti r a l l y v i n k u za t r e n u t e k » z m a n j - nek. T o n a m a j e uspelo šeprogi M o n t e C a r i a . V n a - k a l o « in že j e tresnilo. M i - le d o j u g o s l o v a n s k e m e j e . Z a r a d i f o r s i r a n e v o ž n j e se je pregrel motor, tako da en c i l i n d e r sploh ni delal. Z a r a d i t e g a s v a izpustila hitrostne preizkušnje na V e l e b i t u in se ob obali odp e l j a l a d o Splita. T u s e m u s p e l p o p r a v i t i ventil. To naju je veljalo precej kaz e n s k i h točk. P r i D u b r o v n i ku pa je nastala težka okvar a n a polosovini. S e d e m u r popravljanja, telefoniranja in živčne n a p e t o s t i . E d i n a možnost, da d o b i v a novo osovino, j e bila z a v i o n o m iz Z a g r e b a do D u b r o v n i k a . S to a k c i j o p a ni bilo nič. M e d t e m p a s e m s k u š a l pop r a v i t i k a r se j e v d a n i sit u a c i j i dalo. U s p e l sem. Da n e bi . z a m u d i l a časovne k o n t r o l e v S o f i j i sva p r e k o S k o p j a p e l j a l a k a r p o bližn i c a h in a s f a l t n i h c e s t a h . T a k o sva v z a d n j e m t r e n u t k u še p r i š l a n a č a s o v n o k o n trolo. S a m o 2 m i n u t i k a s n e j e in bi se l a h k o poslovila od n a d a l j n j e g a t e k m o v a n j a . T o j e bilo o b 7. u r i z j u t r a j . O r g a n i z a t o r j i so n a j u o b v e le za kratek čas, da sta opravila najnujnejše stili, d a b o v a l a h k o n a d a -

in Karel Ferlež (desni) l j e v a l a čez eno uro? V e s t j e bila zelo » v z p o d b u d n a « , s a j s e m m o r a l p o d v e h d n e h in nočeh n e p r e k i n j e n e v o ž n j e in p o p r a v l j a n j a , p o n o v n o za v o l a n n a z a d n j o etapo. P o t iz B o l g a r i j e j e v o d i l a preko Romunije, Madžarske, Č e š k o s l o v a š k e in Nem-, čije s ciljem v Travemiind u ob B a l t i š k e m m o r j u . To je pomenilo ponovno dva d n i in d v e noči za v o l a n o m . C e s t e so b i l e d o k a j različne. V B o l g a r i j i slabe, dež, m e gla. B o l j š e so bile v R o m u niji, k j e r so š i r o k e in u r e jen promet. Na Madžarskem sva imela prvi gumi defekt. Na Češkoslovaškem p a so o r g a n i z a t o r j i zopet pripravili vrsto hitrostnih p r e i z k u š e n j po n e m o g o č i h h r i b o v i t i h cestah. S p o k v a r j e n o osovino sva r a j e obšla 1000 k m m a k a d a m s k i h cest, podobno kot drugi tekmovalci. N e k a j več k o t 100 k m p r e d c i l j e m j e p o n o v n o zar o p o t a l a polosovina in spet j e bilo t r e b a p o p r a v l j a t i . K o n č n o s v a se t u d i m i d v a z n a š l a n a c i l j u v s a srečn a in z a d o v o l j n a , k l j u b t e m u , d a sva z a m u d i l a s l a v nostni sprejem brhkih dek l e t z r o ž a m i in p o l j u b č k i . P r o g l a s i t e v , ki j e bila n a n a s l e d n j i dan, j e bila n a d vse slovesna. Bila sva d e ležna posebnega priznanja in aplavza, s a j s v a k o t m l a da Jugoslovana bila prva d e b i t a n t a T o u r d ' E u r o p e , ki sva u s p e l a p r i t i n a cilj. Za osvojeno t r e t j e mesto v k a t e g o r i j i d o 1200 ccm s e m dobil l e p p o k a l , oba pa še s p o m i n s k o darilo. RUDI ZEVART

Avto moto društvo Šaleške doline Velenje

prireja

TEČAJ ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZU d n e 20. n o v e m b r a 1972 ob 16. uri, v g a s i l s k e m domu v Velenju. P r i j a v i t e se l a h k o v s a k d a n od 8. d o 17. u r e v d r u š t v e n i p i s a r n i Velen j e , C e l j s k a 4.

O m e n i l i s m o že, da o b s t a j a k a t e g o r i j a gradbenega zemljišča, ki je v prostem prometu. K e r občani tega ne upoštev a j o ali n e r a z u m e j o , bom poskušal ponovno obrazložiti, k a j p o m e n i to, da je v p r o s t e m p r o m e t u . To p o m e n i , d a za ta zemljišča ne velja p r e p o v e d p r o m e t a (kot za k m e t i j s k a zemljišča, d a za t a z e m l j i š č a n e velja prisilni prenos p r a v i c e u p o r a b e n a občino (kot za stavbna zemljišča, ki so l a s t p o d j e t i j in u s t a n o v ) in d a na takih zemljiščih občina nima predkupne pravice. T a k a z e m l j i š č a , ki so v p r o s t e m p r o m e tu, so tista n e z a z i d a n a s t a v b n a z e m l j i š č a , ki jih urbanistični redi n a m e n j a j o za g r a d b e n e n a mene. Individualna stanovanjska gradnja na t e h o b m o č j i h ni o v i r a n a in l a h k o n o r m a l n o p o t e ka. Z a k o n n a m r e č ni v n i č e m e r posegel v s p r e membe sprejetih urbanističnih dokumentov in je družbeno intervencijo p r e d v i d e l le za t i s t a stavbna zemljišča v mestih in n a s e l j i h , ki i m a j o zazidalni n a č r t , k e r se n a t e h o b m o č j i h pojavlja nezakonit promet, prilaščanje -zemljiške r e n t e , s t i h i j s k a in č r n a z a z i d a v a in p o d o b n e a nomalije. T o j e bil o d g o v o r n a poslansko vprašanje, ki ga j e d a l v S k u p š č i n i SRS predstavnik predlagatelja zakonov o z e m l j i š k i politiki dr. M i roslav Saje. P r a k t i č n o to p o m e n i , d a si b o n a š občan, ki b o želel k u p i t i , p r o d a t i , zamenjati ali podariti gradbeno parcelo izven z a z i d a l n e g a ali u r b a n i stičnega n a č r t a , n a Z a v o d u za u r b a n i z e m V e l e n j e , p r i d o b i l potrdilo, d a g r e za zemljišče, ki j e po u r b a n i s t i č n e m r e du p r e d v i d e n o za g r a d b e n e n a m e n e . S t e m potrdilom bo lahko nepos r e d n o sklenil pogodbo in overil p o d p i s n a sodišču. T u t o r e j ni p o t r e b no p o p r e j p o n u d i t i z e m l j i š č e občini v o d k u p . Ker je ogromno primerov, d a l a s t n i k i z e m ljišč po nepotrebnem p o n u j a j o občini v o d k u p t a k a zemljišča, ki so v prostem prometu, smo smatrali za potrebno, d a s t e m p o j a s n i l o m seznanirhao naše občane in t a k o p r i p o m o r e m o , k poenostavitvi prometa z zemljišči v naši občini. K e r so n a o b z o r j u že novi o s n u t k i p r e d p i s o v o kmetijskem zemljišču, bomo prihodnjič temu posvetili n e k a j vrstic. Marjan Marinšek dipl. p r a v .

Reli Eropa 1972  

Prispevek o reliju Evropa 1972 iz casopisa Saleski rudar

Reli Eropa 1972  

Prispevek o reliju Evropa 1972 iz casopisa Saleski rudar