Page 1

1.

februar 2013 glasilo skupine Hidria IMP Klima

partner

1


Uvodnik dr. Erik Pavlovič direktor Hidria IMP Klima d.o.o.

Spoštovani partnerji, Leto 2013 je že v polnem teku, kljub zimski sezoni v gradbeništvu. Trendi iz lanskega leta se nadaljujejo in so spodbudni. Projekti tečejo z aktivnostmi na vseh področjih, ki zahtevajo času primerno korektnost in disciplino.

Skupina Hidria IMP Klima je leto 2012 zaključila z 49 milijoni konsolidirane prodaje. Rast prodaje smo zabeležili na ključnih programih klimatskih naprav in talnih konvektorjev ter na obnovljivih virih energije in avtomatiki. Zelo uspešno smo plasirali rešitve na področju prezračevanja in požarne zaščite, začeli pa smo tudi s sistemsko ponudbo, kjer smo izvedli kar nekaj zahtevnih projektov. Končali smo zahtevno certificiranje požarnih loput po evropskih normativih, kot tudi uspešno implementacijo rešitev z nizko porabo električne energije. Nova organizacija znotraj Skupine po mojem osebnem prepričanju omogoča boljše in skrbnejše delovanje predvsem na relaciji do partnerjev, kupcev in tistih, ki od nas pričakujejo in zahtevajo zdravo in učinkovito ugodje v prostoru, z energetsko varčnimi in zanesljivimi rešitvami. Stremimo k temu, da bodo rešitve dostopne hitreje in z višjo učinkovitostjo. V tekočem letu se osredotočamo na rešitve, ki omogočajo nizke porabe energije v stavbah, tako električne kot toplotne, hkrati pa uporabljajo čim več sončne energije za vse potrebe po prezračevanju, hlajenju in ogrevanju. V marcu bo izšla popolnoma nova družina talnih konvektorjev, ki bo presegla vse dosedanje mejnike. Tudi klimatske naprave bomo ojačali s stopnjo višje zahtevnosti. Vse rešitve bodo potekale v smeri reševanja problematike celotne stavbe, torej v rešitvi, ki bo podajala optimum glede na življenjsko dobo delovanja prezračevanja, hlajenja in ogrevanja ter vsemi naravnimi in nenaravnimi pogoji. Fokusirana ekipa se bo ukvarjala samo s takšnimi izzivi celotne stavbe. Sisteme aktivnega prezračevanja kuhinj bomo nadgradili s sodobnimi oblikami dizajna in osvetlitve, še večji poudarek bo na solarnem hlajenju. Še naprej bomo izvajali optimizacijo proizvodnih procesov ter se osredotočali na naše ključne trge Slovenije, Vzhodne Evrope z Balkanom in Zahodne Evrope. Spoštovani partnerji, zahvaljujem se Vam za sodelovanje. Partnerji ste bili in vedno boste vedno na prvem mestu, tega se v Skupini Hidria IMP Klima zavedamo. Reševanje izziva prezračevanja, hlajenja in ogrevanja v stavbah je zahteven proces, ki potrebuje usklajeno sodelovanje vseh udeleženih. V končni fazi ustvarjamo ugodje v stavbah za naše prihodnje generacije. Ob tej priložnosti Vas vabim na letošnji največji sejem ISH v Frankfurtu, kjer bomo predstavili povsem nov koncept reševanja izzivov prezračevanja, ogrevanja in hlajenja v stavbah. Želim Vam veliko poslovnih in osebnih uspehov. S spoštovanjem, dr. Erik Pavlovič direktor Hidria IMP Klima d.o.o.

VSEBINA UVODNIK Str. 2

NOVOSTI Str. 3 Str. 4 Str. 5

Str. 12

Nagovor direktorja

Nova družina požarnih loput s CE znakom Srečo Klemenčič, vodja programa Požarna zaščita Dolgoročna rešitev za topel dom: solarno ogrevanje Matija Puš, vodja programa Termosolarni sistemi Novosti programa Hladilno-grelna tehnika Bogdan Bošnjak, tehnični svetovalec

V SREDIŠČU POZORNOSTI Str. 14 Str. 15

Prezračevanje industrijskih hal Egon Venko, direktor PE Hidria Systemtec Pogled na razvoj fotovoltaike v Sloveniji Aleksander Hatlak, direktor PE Hidria Solartec

ODSTIRAMO OBZORJA Str. 16

Ukrajinski Snickers in trboveljska podjetnost Andrej Podbevšek, direktor Hidria Ukrajina

Str. 17

O 2012 OSEBNO

Str. 18

POST FESTUM

SISTEMSKE REŠITVE IN REFERENCE Sistemska rešitev: Eda center, Nova Gorica Branko Lapajne, vodja kakovosti Str. 8 Čisti prostor na ključ: RLS, Komenda Primož Bajt, vodja projektov CNS Str. 10 Udobje bivanja in energetska varčnost: Oskrbovana stanovanja Murgle Egon Venko, direktor PE Hidria Systemtec

Centralni nadzorni sistem v Bistri Hiši Martjanci Ivan Sambol, vodja projektov, Hidria Inženiring

Str. 6

2

PARTNER, informativni časopis. Izdajatelj: Hidria IMP Klima d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič. Tel.: 05 374 30 00. Fax: 05 374 30 83. Urednica: Kristina Jager. Naslovnica: EDA center, Nova Gorica, foto: Primož Rupnik. Oblikovanje in tisk: Gaya d.o.o.. Naklada: 750 izvodov. Letnik XIII, št. 1/2013, februar 2013. Glasilo je objavljeno tudi na naši spletni strani: www.hidria.si.


Novosti Tekst: SREČO KLEMENČIČ vodja programa Požarna zaščita

NOVA DRUŽINA POŽARNIH LOPUT S CE ZNAKOM

N

a spremembe standardov na področju požarne zaščite smo se v Hidrii ustrezno odzvali s prilagoditvijo proizvodnega programa požarnih in dimoodvodnih loput za kanalske razvode prezračevalnih sistemov. Novost na področju požarnih loput je poenoten produktni standard, ki omogoča uporabo CE znaka na požarnih loputah po standardu SIST EN 15650:2010. Od 01.09.2012 je dovoljeno vgrajevati samo lopute, ki imajo CE certifikat, s tem pa se ukinja tudi Slovensko tehnično soglasje.

POMEMBNE NOVOSTI LOPUT S CE ZNAKOM: požarno testiranje vsake vgradne situacije posebej dodatno testiranje termičnih prožil dodatna tesnost ohišja testiranje elektromotornih loput na 10.000 ciklov ugotavljanje aerodinamičnih lastnosti jasno označevanje pogojev vgradnje zahteva za preizkušanje vgrajenih loput v polletnih intervalih

Standard podrobneje definira postopke preizkušanja in nadzora nad izdelavo požarnih loput. Za proizvajalca je predpisanih bistveno več postopkov testiranja in internega preverjanja, kot do sedaj. Požarne lopute sodijo med izdelke z nadzorovano proizvodnjo, zato mora proizvajalec vsako leto izvesti pregled sistema kakovosti s strani certificiranega organa, v vseh fazah nastajanja izdelka. Hidria IMP Klima na področju preizkušanja in certificiranja sodeluje z Zavodom za gradbeništvo (ZAG), ki ima na področju protipožarne zaščite ekipo mednarodno priznanih strokovnjakov. Poleg omenjenega Hidria izpolnjuje tudi zahteve ISO 9001, ISO 14001 in ISO 18001. Hidria IMP Klima je s CE znakom certificirala pet družin požarnih loput, ki so prilagojene potrebam trga in ponujajo široke možnosti optimiranja. V najvišji rang zahtev sodijo pravokotna loputa PL-19 in okrogli PL-20 ter PL-10, požarne odpornosti EI120S ali EI90S, ki omogočajo vgradnjo v večino predelnih sten, vključno z lahkimi gips-kartonskimi stenami. Kupec lahko po novem izbira razred požarne odpornosti tudi znotraj posamezne družine loput. Kot novost v letu 2012 sta v prodajni nabor vključeni dve novi, CE certificirani družini požarnih loput PL-20 in PL-30. Pravokotna PL-21 pokriva velikosti 150 x 150 do 1500 x 800 mm, okrogla PL-30 pa velikosti od DN 100 do DN 500 mm. Deklarirana požarna odpornost je EI90S ali EI60S, možne pa so vgradnje v masivne stene in strope. Izvedba novih loput je tehnično optimizirana tudi z ozirom na prihranke v potrebni energiji za razvod zraka po kanalski mreži. Razlog za vpeljavo dveh novih družin požarnih loput

je tudi v dejstvu, da je v Sloveniji večina objektov, za katere se zahteva vgradnja požarnih loput, projektirana s predelnimi stenami požarne odpornosti do 60 ali 90 minut. Z novimi loputami je tako investitorjem in izvajalcem dana še večja možnost stroškovne optimizacije, kot do sedaj.

več na: www.hidria.si

3


Novosti Tekst: MATIJA PUŠ vodja programa Termosolarni sistemi

Z

4

DOLGOROČNA REŠITEV ZA TOPEL DOM: SOLARNO OGREVANJE

aradi vse večje skrbi za okolje ter vedno višjih cen energentov prihajajo v ospredje sistemi koriščenja energije sonca. Le-ta odda v dveh tednih toliko energije, kot jo imajo zaloge vseh fosilnih goriv na zemlji. Naši strokovnjaki nudijo celovite rešitve, od idejne zasnove preko projektiranja, do dobave opreme, skupaj z možnostjo izvedbe montaže in kasnejšega vzdrževanja sistema. Sistem solarnega ogrevanja Hidria rešuje celotno ogrevanje individualne hiše na ekonomičen in okolju prijazen način, ob hkratnem zagotavljanju zanesljivosti delovanja v vseh vremenskih razmerah in zagotavljanju udobja bivanja v hiši. Inovativna rešitev, ki je posebnost na tržišču, je koriščenje energije sonca preko termosolarnih sprejemnikov sončne energije in energije okolice s toplotno črpalko, kar nam v povezavi z inteligentno regulacijo sistema zagotavlja visok izkoristek ter posledično visoke prihranke. Jedro solarnega ogrevalnega sistema je toplotna črpalka zrak/voda, nazivne toplotne moči 6, 9 ali 11 kW, skupaj z inovativnim večfunkcijskim mešalnim modulom. Slednji omogoča poljubne možnosti koriščenja zgolj energije sonca preko sprejemnikov sončne energije, kombiniranega cikla sončne energije in energije okolice preko zunanjega izmenjevalca toplotne črpalke ter ogrevanja zgolj preko toplotne črpalke. Za razporeditev pridobljene brezplačne energije v tisti nivo sistemskega zalogovnika toplote, ki jo potrebuje (sanitarna voda, talno, radiatorsko ogrevanje), je v sistem vgrajen modul plastnega pol-

njenja. Sistemski zalogovnik toplote uporablja tehniko plastnega razslojevanja, ki zagotavlja visok izkoristek in možnost tako shranjevanja kot tudi distribucije zbrane toplote na optimalen način. Na ovoju sistemskega zalogovnika toplote je integriran modul pretočne priprave tople sanitarne vode, ki omogoča pripravo tople sanitarne vode, ko jo potrebujete, kar predstavlja za uporabnika bolj svežo vodo, hkrati pa zaradi majhne količine stoječe vode pri nižjih temperaturah preprečuje možnost pojava bakterije legi-

onela. Prav tako je na ovoju zalogovnika integriran ogrevalni modul, ki ima eno ali dve mešalni bateriji za priklop talnega in/ali radiatorskega ogrevanja. Sistemu solarnega ogrevanja so posebej prirejeni visoko učinkoviti sprejemniki sončne energije, ki delujejo z nižjimi tlačnimi padci in pogojujejo nižjo temperaturo ter s tem povezano večjo viskoznost solarnega medija. Nad delovanjem ogrevalnega sistema bdi inteligentna regulacija, ki spremlja navade uporabnika, beleži zgodovino delovanja sistema in zunanjih

60.000 € 50.000 € 40.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 € 0€ Solarno ogrevanje Hidria

Kurilno olje

Plin

Peleti

Investicijski stroški skupaj z izvedbo montaže in DDV

Toplotna črpalka zemlja/ voda

Toplotna črpalka zrak/voda

Toplotna črpalka zrak/voda + TSS

Skupni stroški - 10 let

Kurilno olje + TSS

Peleti + TSS

Skupni stroški - 20 let


Novosti vremenskih pogojev ter ustrezno prilagaja vklapljanje različnih virov toplote in porabnikov, s ciljem stalne optimizacije stroškov delovanja ogrevalnega sistema. Seveda omogoča tudi upravljanje z različnimi zunanjimi viri dogrevanja, kjer je to potrebno in možnost nadzora na daljavo. S primerjalno analizo ogrevalnih sistemov se hitro izkaže, da je na daljše obdobje v prednosti Hidriina rešitev ogrevalnega sistema – solarno ogrevanje. Kljub malo višji začetni investiciji v izgradnjo sistema, je prihranek večji, kot pri ostalih ogrevalnih sistemih.

Tekst: BOGDAN BOŠNJAK tehnični svetovalec PE Hidria Heatcool

Upoštevati je potrebno tudi nizke stroške izvedbe montaže, saj so vsi elementi prilagojeni za hitro in enostavno montažo ter nizke vzdrževalne stroške. Vse našteto se odraža v ogrevalnem sistemu z letnim grelnim številom t.i. COP preko 4,2. Tako je zagotovljeno obratovanje ogrevalnega sistema z najnižjimi možnimi obratovalnimi stroški, posledično velikimi prihranki, hkrati pa drastično zmanjšamo izpust toplogrednih emisij v okolje.

več na: www.hidria.si

NOVOSTI PROGRAMA HLADILNO-GRELNA TEHNIKA CLIMMY ES

CLIMMY CC3 Stropno kasetno enoto z enostranskim izpihom Climmy Comfort 2 je nasledila nova generacija Climmy Comfort 3. Gre za funkcionalno in dimenzijsko primerljiv izdelek, vendar z možnostjo izbire različnih tipov in kombinacij prenosnikov, kar omogoča optimalno izbiro ustrezne enote glede na potrebe. V prehodnih obdobjih, ko je potreba po toploti manjša, lahko ogrevamo z elektrogrelcem, ki je standarden dodatek. Prav tako kot pri Climmy ES smo tudi pri Climmy Comfort 3 standardno ponudbo dopolnili z modeli v katerih so vgrajeni sinhronski motorji brez ščetk s permanentnimi magneti. V današnjem času, ko je varčevanje z energijo primarnega pomena, predstavljajo konvektorji z omenjenimi motorji veliko perspektivo, saj je razlika v porabi električne energije občutna. Regulacija je enaka kot pri Climmy ES ali pri Climmy Topline, tako da lahko na objektu različne enote krmilimo preko enotne regulacije.

V letošnjem letu smo našo ponudbo ventilatorskih konvektorjev dopolnili s konvektorji Climmy ES. Na ta način se še lažje prilagodimo kupčevim potrebam s tehničnega, oblikovnega in cenovnega stališča. Climmy ES je ventilatorski konvektor, ki sledi sodobnim oblikovnim smernicam, zato je ustrezna izbira za ogrevanje in hlajenje v novih, sodobnih objektih. Prav tako je primeren za sanacijo objektov kot zamenjava starih konvektorjev, saj za zagotovitev ustreznih grelnih in hladilnih kapacitet ustrezajo dimenzijsko enake ali manjše enote. Na razpolago imamo 9 modelov za stensko ali stropno montažo, z ohišjem ali brez, s katerimi pokrijemo celoten spekter potreb po ogrevanju in hlaje-

nju prostorov. Pri dvocevnih konvektorjih lahko izbiramo med tri- in štirirednim prenosnikom. Pri štiricevnih konvektorjih je glavnemu prenosniku dodan enoredni prenosnik za gretje, ki je lahko v primeru večjih potreb po ogrevanju tudi dvoreden, vendar je v tem primeru glavni prenosnik lahko le trireden. Velik nabor kombinacij nam omogoča najbolj optimalno izbiro konvektorja za določen prostor. Standardno ponudbo konvektorjev dopolnjujemo s petimi ECM modeli, ki se ponašajo z odličnimi tehničnimi karakteristikami, še posebej na področju porabe električne energije in zvočnih karakteristik. V teh modelih so vgrajeni inovativni sinhronski motorji brez ščetk s permanentnimi magneti, ki so krmiljeni preko inverterske plošče, vgrajene v konvektorju. Pretok zraka krmilimo brezstopenjsko s signalom 1-10V s standardno regulacijo ali preko neodvisnega krmilnega sistema. Brezstopenjska regulacija pretoka zraka izboljša zvočno ugodje in omogoča bolj točno odzivnost v odvisnosti od termičnih obremenitev ter večjo stabilnost nastavljene temperature v prostoru. Za regulacijo na vodni in zračni strani je na voljo širok nabor dodatkov, s katerimi lahko izvajamo tako osnovno regulacijo, kot tudi regulacijo preko centralnega nadzornega sistema. Poleg regulacijskih dodatkov so v ponudbi vsi potrebni dodatki za skrito vgradnjo konvektorjev, dodatni elektrogrelci, okrasni paneli, ipd.

več na: www.hidria.si 5


Sistemske rešitve in reference Tekst: BRANKO LAPAJNE, direktor kakovosti VINKO BOGATAJ, vodja programa Ventilatorji

V

SISTEMSKA REŠITEV: EDA CENTER, NOVA GORICA Prezračevanje, klimatizacija ter odvod dima in toplote iz podzemnih garaž

prestolnici Goriške regije EDA center ne predstavlja zgolj novega markantnega arhitekturnega objekta, temveč v mestnem središču izstopa kot eliten prostor za poslovna, kulturna in družabna srečanja ter nakupovanje. Vizionarnost snovalcev tega sodobnega večnamenske-

6

ga centra odraža že samo ime, ki je izpeljano iz dosežka pionirja slovenskega letalstva, Edvarda Rusjana. Stolpnica s ploščadjo in avditorijem ima 15 nadzemnih etaž, od katerih so zgornje štiri namenjene prestižnim stanovanjskim prostorom, v srednjih osmih etažah se nahajajo pisarne, v prvih treh eta-

žah pa trgovski in gostinski lokali. V procesu izgradnje stavbe, ki ima tri konstrukcijska in komunikacijska jedra, je s sistemi za prezračevanje, klimatizacijo, ogrevanje in hlajenje sodelovala tudi Hidria. Zahtevna izvedba sistema avtomatizacije je bila dodeljena podjetju Hidria Inženiring, kom-


Sistemske rešitve in reference SISTEM 1

Vzdrževanje nadtlaka na stopniščih V primeru detekcije dima se na strehi zaženejo ventilatorji za vzdrževanje nadtlaka na stopniščih, ki so vodeni zvezno preko frekvenčnih regulatorjev. Za vsakih 10 m višinske razlike pa je vgrajeno eno tipalo tlaka, ki zaznava in posledično zagotavlja nadtlak na stopnišču. S tem se preprečuje vdor dima na stopnišča, kar omogoča varno zapustitev stavbe tudi iz najvišjih etaž objekta.

SISTEM 2

pleksna pa je bila tudi zasnova in izvedba sistema za odvod dima in toplote podzemnih garaž, za katero so bile izdelane posebne rešitve in simulacije na Hidria Inštitutu Klima v Godoviču. Projektiranje objekta je prevzelo podjetje PINSS d.o.o. Izjemno energetsko varčnost in visoko kakovost bivanja v najvišji stavbi Nove Gorice tako zagotavlja osem Hidriinih klimatskih naprav z visoko stopnjo rekuperacije toplote in napredno avtomatiko ter trije visoko energetsko učinkoviti hladilni agregati. Tako hladilna agregata z možnostjo prostega hlajenja (free cooling), kot tudi zračno hlajeno reverzibilno toplotno črpalko z možnostjo rekuperacije toplote odlikuje izredno nizka šumnost. V sodoben dizajn interierja se nevpadljivo umeščajo Hidriini elementi za distribucijo zraka – v vhodno avlo tako svež zrak dovajajo linijski difuzorji, v poslovnih prostorih pa je bila izbrana kombinacija prezračevalnih rešetk ter talnih ventilov. Za večjo požarno varnost v objektu je bila poleg vgrajenih Hidriinih požarnih loput po novem evropskem standardu izvedena tudi presurizacija stopnišča, pri čemer se nadtlak na stopnišču vzdržuje s pomočjo frekvenčno vodenih ventilatorjev ki v primeru požara vzdržujejo predpisan nadtlak na stopniščih. Skupaj z regulacijskimi, nadtlačnimi žaluzijami in tipali tlaka so ventilatorji vezani na sistem avtomatizacije, ki ustrezno odreagira v posameznih kritičnih situacijah. Avtomatizacija v EDA centru je bila pod vodstvom Davida Pišljarja iz Hidria Inženiringa izvedena za sistem prezračevanja in razsvetljave v garažah ter skupnih prostorih v trgovskem centru, prav tako so na avtomatizacijo vezane tri glavne toplotne postaje in 16 podpostaj. Za učinkovito zagotavljanje protipožarne zaščite so bili avtomatizirani trije podsklopi sistema: požarne lopute, sistem odvoda dima in toplote iz garaž ter presurizirano stopnišče. Poudariti je treba, da je dobro poznavanje tehničnih karakteristik vgrajene opreme in podsistemov ter njihova kompatibilnost ključnega pomena za optimalno zasnovo upravljanja sistemov v stavbi. V EDA centru so bili za to dani praktično idealni pogoji, saj je Hidria dobavila ključne podsisteme in hkrati izvedla tudi avtomatizacijo. Slednje predstavlja veliko prednost za naročnika, saj so s takim načinom dela zagotovljeni

nižji stroški in krajši čas vgradnje, boljša usklajenost in učinkovitost delovanja sistema v celoti ter sistematičen načrt vzdrževanja, k čemur Hidria stremi v vseh projektih, kjer nastopa kot sistemski ponudnik. Varnost uporabnikov je bila glavno vodilo pri zasnovi sistema prezračevanja ter odvoda dima in toplote iz podzemnih garaž. Slednji je bil izveden skladno s projektom prezračevanja in požarno študijo. Potisni oz. “jet “ ventilatorji so bili plod sodelovanja med Hidrio IMP Klima in Klimo Celje. Ustreznost rešitve je bila potrjena s 3D CFD simulacijo ter realizirana v sodelovanju z raziskovalno skupino prof. Široka s Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Posebej kompleksna je bila povezava vseh sklopov preko sistema avtomatizacije – potrebno je bilo namreč zagotoviti, da se v primeru požara v točno določenem režimu postopoma vključijo potisni ventilatorji, aktivirajo di-

Odvod dima in toplote Arhitektura odvoda dima in toplote iz kleti 1 (K1) ni dopuščala izvedbe pulzne ventilacije za ODT. Izvedla se je ODT s požarno odpornimi ventilacijskimi kanali, ki so namenjeni dvema požarnima sektorjema (garaža in trgovinski lokal). Normalno delovanje je odvod CO2 iz garaže. V primeru požara sistem preklopi na ODT. Preklop ODT iz posameznega požarnega sektorja je izveden z dimnimi loputami. V nižjih kletnih etažah so vgrajeni impulzni ventilatorji (t.i. Jet Fan-i), ki pihajo dim v smeri aksialnih odvodnih ventilatorjev, ti pa odvajajo dim navpično ven skozi dimoodvodne kinete. V vsaki kletni etaži je vgrajenih po 13 impulznih ventilatorjev in dva aksialna dimoodvodna ventilatorja.

moodvodne lopute in končno ventilatorji za odvod dima in toplote. Čas, v katerem se sistem aktivira, je namreč odločujočega pomena za varen umik ljudi iz objekta ter hitro omejitev požara že v zgodnji fazi.

7


vodja projektov strojnih instalacij, Hidria Inženiring DAVID PIŠLJAR, vodja projektov CNS, Hidria Inženiring

ČISTI PROSTOR NA KLJUČ: RLS, KOMENDA

I

zvedba čistih prostorov na ključ, ki vključuje tako dobavo opreme za filtracijo, distribucijo in regulacijo zraka, kot tudi dobavo in izvedbo sten, vrat in elementov razsvetljave je nova Hidriina storitev, ki je v kratkem času naletela na odličen odziv na trgu. Med zanimivejšimi projekti, kjer je Hidria nastopila v vlogi ponudnika celovite rešitve za čisti prostor ter hkrati dobavila tudi sisteme za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje ter izvedla strojne instalacije in centralno nadzorni sistem, je nova stavba podjetja RLS merilna tehnika d.o.o. v Komendi. Svečana otvoritev nove zgradbe v poslovni coni

Komenda z 2.100 m2 poslovno-proizvodnih prostorov je bila v septembru 2012. Objekt je zgrajen po načelu zagotavljanja visoke energetske učinkovitosti, h kateremu med drugim prispeva trojna zasteklitev oken in izolativnost sten 0,27 W/m2K. Ločeni grelno-hladilni sistemi v prostorih omogočajo najvišje udobje pri delu, s Hidriinim centralnim nadzornim sistemom pa je možno tudi upravljanje na daljavo. Poleg sodobnih pisarniških in pomožnih prostorov srce stavbe predstavljajo čisti prostori po standardu ISO 8 z ločenim prezračevalnim sistemom, sestavljalnico, prototipno in mehansko delavnico,

lastno testirnico in prostori za rezanje magnetnih trakov. Po besedah operativnega vodje podjetja RLS d. o.o., Gašperja Ambroža, sta bila najpomembnejša kriterija pri izbiri ponudnika za izvedbo del reference in dober ugled. Izbira izvedbe čistega prostora na ključ naj bi bila tako za podjetje edina smiselna za zagotavljanje kakovosti izvedbe in čim krajšega roka izvedbe. S Hidrio jim je uspelo izpolniti vse zahteve, plod kvalitetne komunikacije med partnerjema tekom projekta pa je bila tudi optimalna izvedba strojnih instalacij.

RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O.

Sistemske rešitve in reference

Tekst: PRIMOŽ BAJT,

8

Martina Gajšek vodja marketinga, RLS merilna tehnika d.o.o.

RLS merilna tehnika d.o.o. je hitro rastoče podjetje, ki se že dobrih 20 let ukvarja z razvijanjem, proizvodnjo in trženjem naprednih dajalnikov pomika in zasuka ter njihovih gradnikov. Podjetje s 70 zaposlenimi se odlikuje po vlaganju v znanje zaposlenih in ugodni delovni klimi, saj je dobitnik nagrade Zlata nit 2011, odlični pa so tudi njihovi izdelki; njihov čip AM8192 je bil pred leti izbran za izdelek leta s strani organizacije NASA, na sejmu Hannover Messe 2012 v Nemčiji pa so njihov najnovejši izdelek LinACE izbrali za enega izmed 20 finalistov za nagrado Hermes Award. Njihovi izdelki vključujejo senzorska vezja, module in zaprte dajalnike, ki temeljijo na Hallovem principu zaznavanja magnetnega polja. S kompaktno, a izjemno robustno izvedbo dajalnikov so v RLS d.o.o. prodrli na svetovne senzorske trge, v industrijske panoge s prostorsko omejenimi in težkimi delovni pogoji. Njihove najbolj pogoste aplikacije vključujejo uporabo dajalnikov v motornih aplikacijah za nadzor položaja pogonskih osi, v operacijskih robotih za nadzor položaja gibljivih delov, v namakalnih sistemih in sistemih izrabe obnovljivih virov. Skupaj s partnerji in distributerji zagotavljajo podporo in servis za svoje izdelke po vsem svetu.


Sistemske rešitve in reference Centralni nadzorni sistem prispeva tudi k večji varnosti stavbe, saj se informacija o tem, koliko oken v stavbi je trenutno odprtih, avtomatično posreduje v protivlomno centralo. Ob aktiviranju protivlomnega zaščite tako sistem opozori, katera okna je potrebno predhodno zapreti.

PROJEKT ČISTE SOBE

Ključno vlogo pri doseganju energetske varčnosti objekta igra napredna avtomatizacija, ki glede na zasedenost prostorov in dejanske potrebe po ogrevanju in hlajenju v različnih delih dneva samodejno preklaplja med različnimi režimi delovanja sistemov. Preko centralno nadzornega sistema tako lahko reguliramo toplotno črpalko, obe klimatski napravi ter kasetne stropne konvektorje. Hkrati so ti sklopi povezani tudi s tipali – pri odprtem oknu se samodejno izklopi konvektor v posameznem prostoru, prezračevalni sistem pa količino vpihovanega zraka prilagodi glede na zaznano količino CO2 oz. preklopi na ekonomični režim delovanja klimatske naprave. Natančna regulacija količine zraka je dosežena s pomočjo elektronskih regulatorjev pretoka in posebnih VAV difuzorjev OD-17, ki neodvisno od dovajane količine zraka ohranjajo konstantno dometno razdaljo ter zvočne karakteristike.

Gregor Grudnik vodja programa Absolutna filtracija

Projekt čiste sobe v RLS Komenda je 160 m2 velik prostor za proizvodnjo oz. sestavo elektro komponent. Zahtevan razred čistosti je bil ISO 8 v stanju »as built« po ISO 14644-1. Količina dovedenega zraka je 10.000 m3/h (20 izmenjav zraka/uro) z mešanjem (sveži/obtočni) v razmerju 10/90, ki ga zagotavlja klimatska naprava higienik izvedbe. Zahtevani sta bili še vlažnost 40 % ± 5 % in konstantna temperatura 22°±1C. Klimatska naprava tako po potrebi zagotavlja dodatno vlaženje (lastni električni generator pare) in razvlaževanje (hladilnik + dogrelnik). Za regulacijo tlaka je na odvodnem kanalu vgrajen elektronski regulator pretoka, ki preko tlačnega tipala in krmilnika vzdržuje stalni nadtlak 15 Pa. Vpih zraka v čisti prostor je izveden preko 12 HEPA difuzorjev z gel tesnilom AFV-8G z masko OD-8 600/48 s kvaliteto filtrov H14 po SIST EN 1822-1:2010, odvod pa preko difuzorjev KD-12. Krmiljenje temperature in vlage je izvedeno preko centralno nadzornega sistema CNS. Hidria je nudila tudi dobavo in montažo sten, stropa, poda, vrat z Interlock sistemom ter osvetlitvenih elementov in kompletna elektroinštalacijska dela.

9


Sistemske rešitve in reference

Tekst: EGON VENKO direktor PE Hidria Systemtec

S

kupina Mijaks je uveljavljeno podjetje na področju izgradnje stanovanj, atrijskih hiš in oskrbovanih stanovanj za starejše občane. V Sloveniji uveljavlja skandinavski model varovanih stanovanj, ki, v odvisnosti od potreb stanovalcev, nudijo celoten servis - od prehrane in zdravstvene oskrbe do ostalih nujnih storitev za starostnike.

Miha Jarc, direktor Skupine Mijaks

10

UDOBJE BIVANJA IN ENERGETSKA VARČNOST: OSKRBOVANA STANOVANJA MURGLE Poleg omenjenih storitev je med ključnimi faktorji bivanja v varovanih stanovanjih tudi ustrezno zagotavljanje ugodja v prostoru. Ob doseganju zdrave in prijetne klime v prostorih pa izziva ne predstavlja zgolj ustrezna izbira opreme, temveč tudi skrbno obvladovanje investicijskih in obratovalnih stroškov, saj morajo stanovanja na tržišču izkazovati konkurenčno ceno. Za ta projekt je izkušeni investitor v Hidrii našel pravega sogovornika, da smo skupaj zadovoljili tako potrebe po ugodju kot tudi dosegli zastavljeno energetsko učinkovitost.

V samem projektu je podano veliko inovativnih rešitev. Konvencionalne rešitve predvidevajo dva ločena sistema: za ogrevanje/hlajenje prostorskega zraka ter za ogrevanje/hlajenje/prezračevanje z dovodom svežega pripravljenega zraka. Ena ključnih inovacij pri tem objektu je, da se za dovod pripravljenega zraka iz klimatske naprave v prostore kot distributivni element uporablja talni konvektor. Posebej za ta projekt nadgrajeni talni konvektor z dovodom svežega zraka TKV Air se ponaša z izboljšano oddajo toplotne moči, saj se prisilna konvekci-

ja, poleg uporabe standardnega ventilatorja s prečnim tokom, še poveča zaradi dotoka zraka iz klimatske naprave, ki je napeljan v tlaku. Optimalno izrabo prednosti te rešitve omogočata še vgrajeni sistem za regulacijo pretoka zraka skozi posamezni modul ter posebna izvedba regulacijskega sistema s programsko prilagojenim sobnim termostatom. Pomembna prednost je tudi, da smo na ta način zmanjšali stroške investicije, saj ne potrebujemo dodatnih elementov za dovod zraka, kar je prihranek na investiciji, niti ni potrebe po uporabi dvojnih stropov, kar predstavlja velik prihranek pri sami gradnji. Celoten podsklop je bil testiran v laboratorijih Hidria Inštituta Klima, izvedene so bile tudi računalniške simulacije delovanja s CFD analizo. Sledenje delovanju konvektorjev v praksi potrjuje odličnost rešitve. Za požarno varnost celotnega objekta ter učinkovit odvod dima iz podzemnih garaž je poskrbljeno s Hidriinimi požarnimi in dimoodvodnimi loputami s pripadajočo avtomatiko. K energetski varčnosti objekta odločilno prispevajo Hidriine klimatske naprave z visoko stopnjo rekuperacije toplote ter integriranimi digitalnimi scroll sistemi, ki omogočajo bistveno manjšo porabo energije za hlajenje. Odpadna toplota je učinkovito izkoriščena za ogrevanje sanitarne vode. Pregrevanje stavbe v poletnem času dodatno preprečujejo avtomatske zunanje žaluzije, kar omogoča do 20% nižjo porabo energije za hlajenje. Vsak podsistem v stavbi je bil zasnovan s ciljem čim večje energetske učinkovitosti - v skupnih prostorih in hodnikih se tako uporablja hibridno prezra-


Sistemske rešitve in reference čevanje, torej kombinacija prisilnega in naravnega prezračevanja, k prihrankom energije pa prispeva tudi kombinacija naravne in umetne osvetlitve. Za usklajeno delovanje vseh sistemov ter njihovo prilagajanje trenutnim potrebam skrbi centralni nadzorni sistem, izveden s strani Hidrie Inženiring. Pomemben faktor udobja predstavlja tudi omejitev hrupa – v ta namen se po prednastavljenem urniku regulirajo vrtljaji motorja klimatskih naprav, da se v nočnem času zagotovi minimalna zvočna obre-

menitev. Pri zasnovi sistema je bila posebna pozornost namenjena zagotavljanju optimalne vlažnosti v prostorih, ki močno vpliva na dobro počutje oskrbovancev. Oskrbovana stanovanja Murgle so odličen primer integriranega projektiranja, ki zaobjema naslednja področja: ovoj in tip izolacije zgradbe, osvetlitev prostora, električne inštalacije ter sisteme klimatizacije, gretja in hlajenja s centralnim nadzornim sistemom kot ključnega elementa ponudbe Hidrie. Rezultat

integriranega projektiranja je racionalna izraba energije na vseh segmentih in zagotavljanje ustreznega ugodja v prostoru. Objekt je projektiral g. Franc Pipan iz podjetja EGT Inženiring, d.o.o, ključne zasluge za pristop k integriranemu projektiranju pa nosi podjetje Mijaks kot investitor, ki varovana stanovanja danes promovira s sloganom ‘’Misli naprej’’ oziroma ‘’Za tiste, ki želijo nekaj več’’, torej filozofijo, ki je značilna tudi za uporabnike Hidriinih sistemskih rešitev.

11


Sistemske rešitve in reference

Tekst: IVAN SAMBOL Vodja projektov, Hidria Inženiring

CENTRALNI NADZORNI SISTEM V BISTRI HIŠI MARTJANCI

E

nergetska varčnost stavb in hkrati skrb za čim manjšo obremenitev okolja preko učinkovite rabe energetskih virov je vedno bolj v ospredju. Odličen dokaz, da ta tema ni aktualna samo pri projektiranju in gradnji novih stavb, ampak da lahko kot vzorčni primer nizkoenergijske stavbe služi tudi projekt obnove starejšega objekta, je Bistra hiša Martjanci v Pomurju.

12

Ambiciozni načrt Zavoda za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci se je začel uresničevati leta 2005 z odkupom spomeniško zaščitene stavbe ter njene trajnostne obnove. Namen investicije naj bi bil prikazati pilotni pristop obnove več kot dve stoletji stare podeželske šole v energetsko učinkovito stavbo ob upoštevanju visokih kulturno zgodovinskih kriterijev. Zasnova objekta, v katerem je hkrati sedež različnih razvojnih inštitucij, je tako v popolnem sozvočju s siceršnjo dejavnostjo Zavoda Bistra hiša, ki opravlja razvojne, raziskovalne in izobraževalne aktivnosti na področju trajnostnega razvoja pomurske regije ter med drugim svetuje o uporabi naravnih, energet-

skih, informacijskih in kulturnih virov. Edinstvenosti Bistre hiše pa ne gre iskati zgolj v optimalni kombinaciji tradicionalnih materialov s sodobno tehnološko opremo ter uporabi obnovljivih virov energije, ampak bistven delež k učinkovitosti rabe virov prispeva napreden centralno nadzorni sistem, katerega izvedba je bila na podlagi odličnih referenc ter dolgoletnih izkušenj na področju kompleksnejših CNS sistemov zaupana podjetju Hidria Inženiring. Sistem v zaključeno in medsebojno usklajeno celoto povezuje različne podsisteme, kot so termosolarni sistem za pripravo tople sanitarne vode, fotonapetostne panele za pridobivanje električne energije,


Sistemske rešitve in reference toplotno črpalko za ohlajevanje in ogrevanje objekta, talno in stensko ogrevanje in hlajenje prostorov, prezračevanje oz. klimatizacijo prostorov z rekuperacijo kot tudi sistem ogrevanja na lesno biomaso, ki deluje kot mini daljinski sistem za bližnji vrtec. Hlajenje objekta je, razen v konicah, pasivno, s korišče-

njem hladne vode iz bližnjega studenca, ki daje do 10 kW hladilne moči, kar večinoma pokriva vse potrebe po hlajenju objekta ter bistveno prispeva k znižanju stroškov in porabljene energije. Hidriin centralni nadzorni sistem preko uporabniku prijaznega vmesnika omogoča vpogled v delo-

vanje vseh naprav v sistemu ter natančno spremljanje vseh parametrov. Veliko prednost predstavlja tudi možnost daljinskega upravljanja sistema, samodejno obveščanje o morebitnih motnjah v delovanju ter tehnična podpora, ki jo zagotavlja Hidria Inženiring.

13


V srediĹĄÄ?u pozornosti

Tekst: EGON VENKO direktor PE Hidria Systemtec

PREZRAÄŒEVANJE INDUSTRIJSKIH HAL

M

ed kompetence Hidrie IMP Klima oz. njene nove poslovne enote Hidria Systemtec spada tudi popolna tehniÄ?na podpora pri projektiranju veÄ?jih sistemov, dobava vseh izdelkov za elektro in strojne inĹĄtalacije ter tudi zasnova in izvedba centralno nadzornega sistema. Tovrstni sistemski pristop bo v nadaljevanju prikazan na primeru prezraÄ?evanja industrijskih hal. Predstavljeni projekt prenove prezraÄ?evanja industrijske hale vkljuÄ?uje projekt strojnih inĹĄtalacij za prezraÄ?evanje, lokalno odsesovanje, ogrevanje, vlaĹženje in pohlajevanje proizvodnje ter ogrevanje in prezraÄ?evanje skladiĹĄÄ?a z odpadno toploto iz proizvodnje. Osnovno ogrevanje na objektu je urejeno z elektriÄ?nim talnim ogrevanjem, zato smo predvideli za dogrevanje obtoÄ?nega zraka iz +15°C na +20°C le

po prekinitvah ogrevanja, sicer je na razpolago viĹĄek od toplote obdelovalnih strojev. UpoĹĄtevani so bili naslednji zunanji pogoji temperature in relativna vlaĹžnost: zimski reĹžim

poletni reĹžim

ogrevanje/hlajenje

-13 °C / 90 %

32 °C / 45 %

prezraÄ?evanje

-18 °C / 90 %

34 °C / 45 %

Zahtevani prostorski pogoji (temperatura, relativna vlaĹžnost) so: V proizvodnji je predvidena temperatura: normalni reĹžim v zimskem reĹžimu obratovanja

20 °C

v letnem reĹžimu obratovanja

30 °C

V proizvodnji je predvidena relativna vlaĹžnost: normalni reĹžim v zimskem reĹžimu obratovanja

35 %

v letnem reĹžimu obratovanja

60 %

Za prezraÄ?evanje, ogrevanje, vlaĹženje in pohlajevanje proizvodne hale (slika 1) je bil izbran sledeÄ?i sistem: Izpodrivni sistem dovoda zraka, ki ga priporoÄ?amo za visoke prostore z velikim ĹĄtevilom toplotnih virov v prostoru: za nadomestitev odvedene koliÄ?ine zraka preko lokalnih odvodov in prostorskega prezraÄ?evanja je predviden prostorski dovod ustrezno obdelanega zraka s klimatsko napravo, ki bo deloval s sveĹžim zunanjim in obtoÄ?nim zrakom glede na razmerje, ki bo odvisno od trenutne tem-

13&3&;##

14,-"%*Ɖ&

1130*;70%/+"

#

"

"

"

"

-&(&/%"7UPÇŠOJ WQJIPWBOJ [SBL75;;BWSĂ&#x;FOJ[SBL;";0EUPÇŠOJ[SBL0%;0EUPÇŠOJ[SBLMPLBMOJ0%;

13&3&;""

14,-"%*Ɖ&

1130*;70%/+"

# 14

"

"

"

"

-&(&/%";VOBOKJ[SBL;6;7UPÇŠOJ WQJIPWBOJ [SBL75;;BWSĂ&#x;FOJ[SBL;";0EUPÇŠOJ[SBL0%;0EUPÇŠOJ[SBLMPLBMOJ0%;


perature prostorskega in odsesovanega zraka. Za dovod zraka se uporabljajo stolpni difuzorji in so namenjeni za izpodrivno prezraÄ?evanje (slika 2) Lokalni odvodi zraka neposredno iz mest onesnaĹženja, to je obdelovalnih strojev za obdelavo jeklenih odlitkov, kjer je tehnoloĹĄko hlajenje izvedeno z meĹĄanico vode in hladilnega sredstva. Volumski pretoki iz komor obdelovalnih strojev so bili izraÄ?unani glede na velikosti obdelovalnih strojev. Nastala emulzijska megla se odvaja preko vodotesnih kanalov skozi filtrske enote. Filtrske enote so sestavljene iz pralnega kovinskega predfiltra razreda G2, vreÄ?astega filtra aerosolov razreda F5 (dvoslojni filtrirni sistem je primeren za izloÄ?anje tekoÄ?ih aerosolov), vreÄ?astega filtra iz filca mikro steklenih vlaken, odpornih na vodo in

Tekst: ALEKSANDER HATLAK direktor PE Hidria Solartec

V

HEPA filtra razreda H13. Tako oÄ?iĹĄÄ?en zrak vodimo na klimatsko napravo (slika 3). Prostorski odvod zraka na najviĹĄjih mestih hale: za ogrevanje in prezraÄ?evanje skladiĹĄÄ?a v zimskem obdobju je izbran sistem dovoda odpadnega ustrezno filtriranega zraka iz proizvodnje z dovodom pod streho in odvodom pri tleh. V prehodnem in poletnem obdobju je izbrano naravno prezraÄ?evanje z dovodom pri tleh in odvodom pod streho. KljuÄ?ni povezovalni element celotnega sistema je avtomatska regulacija z nadzorom, ki skrbi za delovanje in kontrolo naslednjih parametrov: VzdrĹževanje konstantne prostorske temperature v proizvodnji, ki je potrebno zaradi velikih vrednosti toplotnih dobitkov v proizvodnji

VzdrĹževanje konstantne relativne vlaĹžnosti dovedenega zraka v proizvodnjo VzdrĹževanje konstantnih volumskih pretokov zraka Ogrevanje skladiĹĄÄ?a z odpadno toploto iz proizvodnje in odvod odpadnega zraka na prosto Investitor je na prikazani naÄ?in reĹĄil veÄ? problemov, s katerimi se je spopadal na projektu. OdliÄ?no se je reĹĄilo filtriranje tehnoloĹĄkega zraka iz posameznih strojev s centralnim sistemom. Na ta naÄ?in je zagotovljena odliÄ?na kvaliteta zraka in delovni pogoji na delovnih mestih. OdveÄ?no odpadno toploto tehnoloĹĄkega postopka se uporablja za ogrevanje skladiĹĄÄ?a, ki do sedaj sploh ni bilo klimatizirano. Z ustrezno in v podobnih prostorih preskuĹĄano distribucijo zraka neposredno na delovna mesta je optimalno stroĹĄkovno in uÄ?inkovito reĹĄeno tudi hlajenje proizvodnih prostorov.

V srediĹĄÄ?u pozornosti

13&3&;$$

POGLED NA RAZVOJ FOTOVOLTAIKE V SLOVENIJI

zadnjih treh letih se je po uvrstitvi fotovoltaike v nacionalno podporno shemo le-ta razmahnila nad priÄ?akovanji. Ĺ˝e v lanskem letu je dosegla obseg, ki je bil predviden ĹĄele za leto 2019/2020. Podobno se je dogajalo pred in med tem tudi v mnogih drugih evropskih drĹžavah (Ĺ panija, NemÄ?ija, ÄŒeĹĄka, Italija,‌). Praviloma so bile to kapitalske naloĹžbe, kjer so investitorji s subvencioniranimi prihodki Ĺželeli Ä?im prej pokriti vloĹžena investicijska sredstva. Med njimi pa so bili tudi Ĺže taki, ki so z investicijo naredili korak veÄ?, s tem da je fotovoltaiÄ?na elektrarna izpolnjevala ĹĄe kakĹĄno dodatno funkcijo (zaĹĄÄ?ita pred vremenskimi vplivi, proizvodnja elektriÄ?ne energije za pokritje dela lastnih potreb, image objekta,... ).

Tudi Hidria je v tem obdobju postavila veÄ? deset fotovoltaiÄ?nih elektrarn zelo razliÄ?nih dimenzij. Od preprostih, nekaj kilovatnih, do zahtevnih kompleksnih objektov velikosti nad 10.000 m2 in nazivne moÄ?i 1 MW. Ĺ e posebej bi izpostavili najviĹĄjo poslovno stavbo v Sloveniji - Kristalno palaÄ?o v BTC-ju, kjer so moduli zelo estetsko vgrajeni v ovoj stavbe; nadalje je zelo impozantna reĹĄitev zaĹĄÄ?ite avtodomov v Adrii Mobil v Novem mestu, kjer je Hidria izvedla reĹĄitev na kljuÄ? za objekt nazivne moÄ?i enega megavata in s poviĹĄano poĹžarno varnostjo. Reprezentativna SE je tudi v industrijski coni GojaÄ?e v Vipavski dolini, kjer smo postavili 5000 m2 velik objekt z monolitno fotovoltaiÄ?no streho. Na strehi druĹžbe Gorenc v Ljubljani je bil ĹĄe posebej velik izziv majhna nosilnost strehe obstojeÄ?e stavbe, tu smo s posebno podkonstrukcijo streho dodatno okrepili in izvedli izredno lep projekt. ÄŒe pogledamo trenutno situacijo, lahko reÄ?emo, da je sedaj, ko je potrebno izplaÄ?evati obljubljene subvencije, v mnogih ekonomsko ĹĄibkejĹĄih drĹžavah Ä?utiti doloÄ?en zastoj, slednje lahko trdimo tudi za Slovenijo. Subvencije bodo do konca letoĹĄnjega leta v primerjavi z lanskim padle za veÄ? kot 40%, kar pa, kljub padanju cen opreme, ne vzpodbuja novih investicij. Ĺ˝e do lanskega leta so bile izhodiĹĄÄ?ne subvencije zniĹžane (med drugim tudi dodatno interventno) za veÄ? kot 50% v primerjavi z letom 2009; skupno bodo subvencionirane odkupne cene v obdo-

bju 2009 -2013 padle za slabih 75%. Vendarle pa priÄ?akujemo, da je ta zastoj vseeno le zaÄ?asen. Potrebno je poudariti, da je sonce eden od virov, ki je Sloveniji dan v izobilju; pridobivanje energije iz njega je z razvojem tehnologije vse cenejĹĄe, nikoli pa ne bo popolnoma zastonj. Fotovoltaika bo tako zagotovo v Sloveniji predstavljala doloÄ?en del energetske pogaÄ?e, katere razmerja pa so odvisna tudi od razvoja tehnologij drugih energijskih virov in politike Evropske unije, ki lahko moÄ?no vplivajo na poveÄ?an ali zmanjĹĄan razvoj le-teh. V Sloveniji se bodo ĹĄe vedno izvajali manjĹĄi projekti na individualnih hiĹĄah, kjer bodo investitorji s tako napravo poskuĹĄali pokriti svoje letne energetske potrebe. PriÄ?akovati pa je tudi kompleksnejĹĄi pristop, kjer bo fotovoltaika integrirana v celovite reĹĄitve in pri tem pripevala svoj del prednosti za investitorja (image, lasten energetski vir, zaĹĄÄ?ita, delna povrnitev investicije v celovito reĹĄitev,‌). Fotovoltaika se mora s svojo uporabno in dodano vrednostjo bolj pribliĹžati arhitektom, projektantom in investitorjem. Hidria se bo v bodoÄ?e zagotovo osredotoÄ?ala tudi na popolno pokrivanje vseh energetskih potreb individualnih stavb s sonÄ?no energijo, pri veÄ?jih projektih pa bomo sledili potrebam investitorjev in skupaj z njimi ustvarjali kompleksnejĹĄe in unikatne reĹĄitve.

15


Odstiramo obzorja

Tekst: ANDREJ PODBEVŠEK, direktor predstavništva Hidria Ukrajina mag. KRISTINA JAGER, urednica

UKRAJINSKI SNICKERS IN TRBOVELJSKA PODJETNOST

M

ed recepti za uspeh številnih slovenskih podjetij je zagotovo tudi močna prisotnost na tujih trgih. Hidria je poleg svojih tradicionalnih tržišč v Jugovzhodni ter Zahodni Evropi uveljavljena blagovna znamka v več rusko govorečih državah, med katerimi tokrat posebej izpostavljamo Ukrajino. Prvi poskusi poslovanja z deželo ob Dnjepru segajo že dobrih petnajst let v preteklost, z resnejšimi ambicijami pa se je na to tržišče pristopilo, ko se je tehnična pisarna v Kijevu v januarju 2010 preoblikovala v predstavništvo podjetja. Vodenje predstavništva je prevzel Andrej Podbevšek, ki je bil pred tem že od leta 2007 zadolžen tudi za prodajo na ruskem govornem območju. Podjetnega Trboveljčana, ki je že od začetka svoje karierne poti zvest Hidrii, smo poprosili, da opiše izzive, s katerimi se srečuje v »mestu cvetočih kostanjev«. Andrej, ob prevzemu vodenja ukrajinskega predstavništva si moral v marsičem popolnoma na novo utreti pot do ukrajinskih partnerjev – kako bi opisal svoje začetke v ukrajinski prestolnici? Prva asociacija je »sibirski mraz«, ki me je pričakal ob prihodu, vendar pa sem se mu z letanjem po Kijevu od pisarne do pisarne uspešno upiral. Začel sem praktično iz ničle. Potrebno je bilo obiskati vse projektante, montažerje, investitorje… Glede na to, da ima samo Kijev 4 mio prebivalcev, vsa Ukrajina pa 46 mio, je bilo dela več kot dovolj. Razpoznavnost blagovne znamke HIDRIA smo sicer že nekoliko uspeli povečati s prisotnostjo na sejmu Aquatherm 2008 in 2009, vendar sam sejem, službene poti in kontakti preko telefona in elektronske pošte niso dovolj. Potreben je osebni kontakt. Prvi posli so seveda najtežji, vendar se z vztrajnostjo lahko doseže marsikaj.

16

Za uspešno delo v tujini je potrebna določena prilagoditev lokalnim razmeram – kaj te je v novem okolju najbolj presenetilo oz. ali si ob priho-

du doživel kulturni šok? Kakšnega kulturnega šoka nisem doživel. Saj smo mi tudi Slovani, kajne? Rad spoznavam nove ljudi, kulture, rad raziskujem, odkrivam nova mesta, države in s tega vidika sem imel še dodaten motiv. Presenetil me je odnos do tujcev. So zelo gostoljubni. Vsepovsod te sprejmejo z odprtimi rokami. Nasploh je za Ukrajince značilno, da obožujejo vse, kar je tuje. Zelo radi potujejo, vendar se svojih potovanj bolj malo spomnijo, saj večinoma vidijo le območje hotela. Ukrajinska hrana je zelo raznolika, za naš okus malo premastna. Nikakor pa ni kosila brez boršča in »ukrajinskega Snickersa«. Kaj je ukrajinski Snickers? Izdaten sloj namaza iz svinjske masti, česna in peteršilja na rezini črnega kruha, ki je obvezen prigrizek k vodki. Bi lahko rekli, da se ukrajinski poslovni svet bistveno razlikuje od slovenskega? Kaj so glavni faktorji uspeha in kolikšen vpliv na posel ima osebni angažma ter odnos do partnerjev? Vsaka država ima svoje značilnosti in potrebuje drugačen pristop. Tako tudi Ukrajina. Predvsem bi poudaril, da brez znanja ruskega oz. ukrajinskega jezika praktično ni mogoče delati. Angleščina jim ne leži. Prijateljski odnos s partnerjem je eden od ključev do uspeha. Zelo pomembni so neformalni sestanki, ki so lahko zelo dolgi – tu velja načelo: »več zalivaš, bolj raste«. Čim prej moraš spoznati njihovo mentaliteto in svet postane lepši. Kakšna je tvoja osebna strategija prodora na trg s slovensko blagovno znamko? Je ukrajinski trg na splošno zahteven trg? Ukrajinski trg je zelo zahteven. Prisotna je vsa svetovna konkurenca in vsak se bori za svoj kos pogače. Konkurenti so pripravljeni na vse. Obdelava projektantov in montažerjev je eden od ključnih faktorjev. Seveda brez lobiranja pri investitorjih ne gre, vendar, če nihče ne pozna izdelkov tudi nimaš priložnosti za

predstavitev. Potrebno je ves čas vlagati v marketing v smislu člankov o inovativnih rešitvah v tehničnih revijah, seminarjev, sejmov in obiskov partnerjev v Sloveniji. Tehnična dokumentacija v ruščini je obvezna. Na katere poslovne dosežke v svojem kijevskem obdobju si najbolj ponosen? Centralni kijevski stadion NSK Olimpiyskiy v letu 2010 je bil prvi večji posel. Pot je bila dolga in trnova, saj se je situacija spreminjala praktično čez noč. Od tega, da smo dobili dobavo kompletne rešitve za klimatizacijo, gretje in hlajenje, do tega, da smo celoten projekt izgubili. Moč domačih lobijev je bila prevelika. Na koncu smo dobavili 1125 požarnih loput. Na tem stadionu je bil odigran finale EURO 2012. Med leti 2010 in 2012 smo dobavili aktivne prezračevalne strope za vse kuhinje novega objekta Kyiv Catering na letališču Borispol za pripravo hrane za letalske družbe. Projekt smo začeli v marcu 2010 in še traja. Dobavljamo še strope za spremljajoče prostore in učni center za kuharje. V letu 2012 je Hidria Ukrajina dobavila vse distributivne elemente za trgovskozabaviščni center Ocean Plaza. Center ima 160.000 m2 površine, v njem pa je pa poleg trgovin, restavracij in kino dvoran tudi največji akvarij v Ukrajini. V lanskem letu nam je uspelo s ponudbo sistemskih rešitev za čiste prostore prodreti tudi v zelo ozek krog dobaviteljev opreme za bolnice in farmacijo. Državni projekti so zaradi obsežnih birokratskih postopkov vedno nekaj posebnega in adrenalinskega, trenutno delamo na štirih bolnicah: Nevrokirurgija, Bolnica Amosova, Porodnišnica Rovno, Porodnišnica Lugansk. Obstaja kakšna stvar v Kijevu, ki ti je medtem tako prirasla k srcu, da bi jo pogrešal ob vrnitvi v Slovenijo? Kijev mi je kar nekako prirasel k srcu. Je zelo lepo, evropsko mesto, še zlasti v maju, ko se vzdolž glavnih mestnih ulic razbohotijo kostanji. Če prav pomislim, se za skoraj vse najde zamenjava, najsi bo to za ukrajinsko stvar v Sloveniji ali obratno. Vendar pa tako kot goveja juha v Kijevu ni takšna, kot doma, tudi boršč v Sloveniji ni takšnega okusa kot v Ukrajini. Ukrajina je vsekakor pustila pečat v mojem življenju in po vrnitvi v Slovenijo se bom vedno rad odpravil na kakšen dopust nazaj v »drugo domovino«.


Člane vodstva Skupine Hidria IMP Klima smo povprašali, po čem si bodo najbolj zapomnili preteklo poslovno leto, na kateri dosežek so najbolj ponosni ter kakšne cilje so si zastavili za tekoče leto.

Tekst: mag. IZTOK SELJAK

Tekst: VOJKO SEDEJ

Tekst: ANDREJ REJC

predsednik nadzornega sveta Skupine Hidria IMP Klima

direktor PE Hidria Airtec

direktor PE Hidria Klimatec

Š

red kratkim smo zaključili leto 2012 in že se pripravljamo na nove izzive in priložnosti, ki nam jih prinaša 2013. Preteklo leto je bilo za Hidrio Airtec težko, krizno pa tudi dobro, inovativno leto, kjer smo postali bolj konkurenčni in se v vseh pogledih izboljšali. Intenzivno se ukvarjamo z organizacijo in idejami kako poenostaviti procese in izboljšati prodajo, ki je ključ do uspeha Airteca v 2013 in naprej, saj smo si za naslednja leta postavili optimistične cilje, kako bomo postajali večji in se razvijali. Proti koncu preteklega leta smo dobili novo vodstvo PE Airtec, kar naj bi dodatno pomagalo, da bomo v prihodnjih leti postali uspešna, odlična družba, ki bo imela zadovoljne kupce in partnerje, v kateri bodo delali zadovoljni ljudje. Pospešeno delamo tudi na razvoju novih inovativnih in okolju prijaznih ter energijsko učinkovitih proizvodov (TK, VAV...), ki jih želimo čimprej predstaviti našim kupcem in partnerjem. Naj končam z indijsko mislijo: Boljša kot tisoč nekoristnih besed, je ena sama, ki pove kako in kam naprej. Srečno Hidria Airtec, vsem, ki se trudite skupaj z mano, sodelavcem na Hidria Klimi in vsem v Hidrii. Srečno in poslovno uspešno 2013 tudi vsem našim kupcem in partnerjem – skupaj bomo še boljši.

P

N

tiri leta poglobljene krize v gradbenem sektorju puščajo svoje sledove tako ali drugače na nas vseh. Padajoče tržišče, podobno prodajne cene, pa celo naraščajoče na strani vhodnih materialov ter kronični problemi s plačili za dobavljene proizvode so neugodna in zahtevna kombinacija. Zato v tem »novem normalnem« vsi iščemo na ta nova vprašanja ustrezne nove odgovore. V Hidrii IMP Klimi jih vidimo v specializaciji na posamezne zaokrožene družbe znotraj skupine - v Hidrii Airtec, Klimatec, Solartec, Activent, Heatcool, Systemtec in Hidrii Inženiring. Vsaka od njih bo poskrbela za optimalno konkurenčno ponudbo naših posameznih proizvodov. Vidimo jih tudi v okrepljeni visoko tehnično kompetentni prodaji ter v okrepljenih vlaganjih v razvoj novih proizvodov in v razvoju skupine, specializirane na celovite rešitve klimatizacije, gretja in prezračevanja. Razvijamo se v družbo, ki bo v stanju konkurenčno zagotoviti najbolj energetsko učinkovito optimalno ugodje bivanja v stavbah z integriranimi obnovljivimi viri energije kot ključno prednostjo za vse naše partnerje. Veselimo se tako nadgrajenega skupnega uspešnega sodelovanja tudi v prihodnosti!

Osebno o 2012

OSEBNO O 2012

a poslovni enoti Klimatec smo v preteklem letu dokazali, da kljub izredno zaostrenim razmeram na trgu, kjer je pritisk na cene enormen, znamo in zmoremo! Uspeli smo ne le obdržati, ampak celo dvigniti obseg prodaje za skoraj 30% v primerjavi s prejšnjim letom, kar je rezultat predanega dela celotne ekipe motiviranih in kompetentnih strokovnjakov, zato verjamemo da bomo znali in zmogli z enakim tempom nadaljevati tudi v prihodnjem letu 2013. Zavedamo se, da naši kupci od nas pričakujejo konkurenčnost in fleksibilnost pri oblikovanju celovitih rešitev prezračevanja stavb, zato želimo skupaj s preostalimi poslovnimi enotami ter predvsem novoustanovljeno PE Hidria Systemtec znotraj skupine Hidria IMP Klima še naprej ostati kompetenten partner na tem področju, saj verjamemo da le z uspešnim sodelovanjem lahko ustvarimo najbolj inovativne, energetsko učinkovite rešitve.

17


V spodbudnem okolju Kongresnega centra Thermana Laško je potekala Zimska prodajna konferenca, ki so se je udeležili predstavniki vseh naših prodajnih družb in vodje programov ter KAM področij. Izpostavljene so bile glavne strateške usmeritve skupine v letu 2012, osredotočenost na promocijo ter nadgradnjo sistemskih rešitev in projektov na ključ ter učinkovitejšega prodajnega pristopa s pomočjo LCC analize. Tudi tokrat se je izkazalo, da so tovrstni dogodki ključnega pomena za izmenjavo mnenj in izkušenj znotraj prodajne mreže, kot tudi za krepitev timskega duha, sodelovanja in prenosa znanja med družbami.

18.–19. januar 2012

10.–11. januar 2012

Post festum

ZIMSKA PRODAJNA KONFERENCA

TURISTIČNI KONGRES CONVENTA

Udeležili smo se mednarodnega kongresa Conventa, ki je med 18. in 19. januarjem potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in kjer so bile posebej izpostavljene Hidriine rešitve za turistične objekte.

12. –15. marec 2012

27.–30. marec 2012

NA SEJMIH V MOSKVI IN LJUBLJANI

Na najpomembnejšem ruskem sejmu s področja klimatizacije – Mir klimata se je Hidria med 12. in 15. marcem med drugim predstavila s sistemskimi rešitvami za čiste prostore. Nazoren vpogled v integracijo in delovanje vseh podsistemov je omogočal model čistega prostora, ki je bil zasnovan prav za to priložnost. Na sejmu, kjer je razstavljalo več kot 330 ruskih in tujih podjetij, je bil Hidriin razstavni prostor odlično obiskan, okrepljena ekipa moskovskega predstavništva pa je predstavila ves spekter izdelkov in storitev, vključno s podporo projektantom pri kompleksnejših sistemskih rešitvah. Teden prej so bile novosti predstavljene tudi na sejmu DOM v Ljubljani.

19. april 2012

V okviru spomladanskega seminarja Hidriine akademije izobraževanj, ki se je odvijal 19. aprila na Hidria Inštitutu Klima, so bile predstavljene nekatere napredne rešitve klimatizacije, gretja in hlajenja, podprte z izkušnjami Hidriinih strokovnjakov in aktualnimi primeri iz prakse. Po uvodnem nagovoru direktorja je bilo predstavljeno projektiranje operacijskih sob razreda Ia po DIN 1946-4, napredno hlajenje z novim hladilnim agregatom voda/voda NIX W ter solarno ogrevanje s kompaktno toplotno črpalko. Optimalna izraba energije za odlične pogoje bivanja je bila predstavljena na primeru iz prakse »Oskrbovana stanovanja Murgle«.

18

Med 17. in 19. julijem je v Godoviču potekala poletna prodajna konferenca, ki je bila v znamenju novih strateških usmeritev skupine Hidria IMP Klima z okrepljenim vodstvom ter večja orientacija k sistemski ponudbi. Svoje videnje situacije na različnih tržiščih so imeli možnost predstaviti direktorji Hidriinih družb po svetu. Izzivi in potenciali trga so bili v nadaljevanju konference izpostavljeni na delavnicah, ki so se jih udeležili tudi vodje programov ter direktorji poslovnih enot.

OBISK TEPLOART, RUSIJA

V zadnjih septembrskih dneh so nas obiskali predstavniki moskovske in peterburške izpostave našega ekskluzivnega distributerja za talne konvektorje na področju Rusije, ki že več kot desetletje ustvarjajo zgodbo o uspehu. Po uradnem delu obiska, ki se je vrtel okoli nadaljnjega razvoja programa smo si z gosti ogledali proizvodnjo ultralahkih letal Pipistrel v Ajdovščini ter novim uspehom nazdravili z žlahtno kapljico.

28. september 2012

26.–30. september 2012

denje izkoristka adiabatskega hlajenja. Omenjeni sistem so si gostje ogledali tudi ob obisku Kristalne palače v Ljubljani, za katero je Hidria med drugim dobavila tudi fotovoltaične module, vgrajene v ovoj stavbe.

17.–19. julij 2012

POLETNA PRODAJNA KONFERENCA

15.–18. maj 2012

SPOMLADANSKI SEMINAR ZA SLOVENSKE PROJEKTANTE


FEBRUARSKA IZOBRAŽEVANJA

Februar je potekal v znamenju ruskih distributerjev in obiskov ključnih partnerjev v Gruziji in Azerbajdžanu. Tehničnemu izobraževanju je bil namenjen obisk predstavnikov peterburškega distributerja AMP Severo-Zapad v Sloveniji, medtem ko je naše moskovsko predstavništvo v sodelovanju z distributerjem Evroklimat organiziralo dobro obiskan seminar za projektante na temo novih izdelkov za distribucijo zraka ter sistemskih rešitev za čiste prostore in bazene.

Februar 2012

Krepitvi odnosov z dolgoletnimi kupci naše opreme in hkratnemu intenzivnemu tehničnemu treningu v zvezi z regulacijo zračnega pretoka ter tehnologij za čiste prostore sta bila namenjena obiska sodelavcev podjetij Lindab in FranceAir v drugi polovici januarja 2012.

OBISK UKRAJINSKIH INVESTITORJEV

Konec marca je v Milanu odprl vrata vodilni evropski sejem tehnološko naprednih rešitev za ogrevanje, obnovljive vire energije, klimatizacijo in hlajenje Mostra Convegno Expocomfort (MCE), na katerem se je med 2.300 razstavljavci iz vsega sveta predstavila tudi Hidria. Poleg drugih novosti so bile predstavljene sistemske rešitve za čiste prostore, kot tudi za hlajenje data centrov. Gre za sisteme, ki znatno zmanjšujejo stroške obratovanja in se lahko pohvalijo z visoko energetsko učinkovitostjo ter redundantnostjo vseh podsistemov.

Med 3. in 6. aprilom smo v Godoviču gostili predstavnike ukrajinskega podjetja Esta Holding, ki sodeluje pri gradnji številnih prestižnih večjih objektov širom Ukrajine. Poleg seznanitve z razvojnimi kapacitetami Hidria Inštituta Klima ter proizvodnje v Godoviču so si gostje ogledali tudi sodobne prostore Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu, kjer odlično klimo v glavni kuhinji učinkovito zagotavlja prezračevalni strop Hidria GIF.

3.–6. april 2012

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT

OBISK KAN DEVELOPMENT, UKRAJINA

MAJSKI SEJEMSKI UTRIP V KIJEVU IN CELJU

27.–30. maj 2012

Na 16. sejmu Energetika, varčna izraba energije in energetski viri je med 15. in 18. majem 2012 Hidria predstavila svoje energetsko učinkovite rešitve. S 14.000 m2 razstavne površine in preko 530 razstavljavci je bil tudi ta bienalni sejem v Celju dobro obiskan, na Hidriinem razstavnem prostoru pa so bili posebej izpostavljeni sistemi solarnega ogrevanja v kombinaciji s kompaktno toplotno črpalko, nova generacijo talnih konvektorjev z EC motorji ter novi modeli požarnih loput v skladu s standardom EN 1366-2. V istem terminu je v Kijevu potekal sejem AquaTherm, ki se ga Hidria udeležuje že vrsto let, posebna pozornost pa je bila tokrat namenjena predstavitvi novih požarnih loput PL-21 ter PL-30, ki so certificirane tudi v Ukrajini ter rešitvam za prezračevanje kuhinj ter čistih prostorov.

Konec maja je Godovič obiskala delegacija ukrajinskih partnerjev, ki so se seznanili s Hidriinimi energetsko učinkovitimi rešitvami za večnamenske komplekse. Poleg ogleda Hidria Inštituta Klima ter lokalnih znamenitosti so se gostje podrobno seznanili z delovanjem klimatskih naprav z adiabatskim hlajenjem, zaradi perspektivnosti te rešitve pa je bila dogovorjena tudi izdelava testnega klimata za sle-

AVGUST IN SEPTEMBER V ZNAMENJU OBNOVLJIVIH VIROV

V Gornji Radgoni je med 25. in 30. avgustom potekal že 50. kmetijsko-živilski sejem AGRA, kjer so bili Hidriini strokovnjaki na voljo z nasveti glede najprimernejših načinov uporabe obnovljivih virov energije. Poleg termosolarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode Hidria ECO in kombiniranih sistemov Hidria COMBI za toplo vodo in dogrevanje prostorov so bile predstavljene tudi prednosti fotovoltaičnih sistemov oz. postavitve sončne elektrarne. Predvsem lastnikom nizkoenergijskih individualnih hiš je bila namenjena celovita rešitev solarnega ogrevanja, ki dolgoročno zagotavlja minimalne stroške ogrevanja ter optimalni izkoristek sončne energije. Hidriine solarne rešitve so bile predstavljene tudi na 45. sejmu MOS v Celju, ki se je odvijal med 12. in 18. septembrom ter na sejmu Bonaca, ki je teden kasneje potekal v Kopru, vzdolž Semedelske promenade.

JESENSKI SEMINAR HIDRIINE AKADEMIJE ZNANJA

28. septembra sta jesenski seminar Hidriine akademije znanja v Godoviču otvorila dva gostujoča predavatelja - prof. mag. Peter Gabrijelčič, predstojnik Fakultete za arhitekturo ter g. Friderik Knez, vodja oddelka za gradbeno fiziko, ZAG. Po uvodni kritični redefiniciji osnovnega namena in oblike zgradb v preseku preteklih in prihodnjih trendov ter predstavitvi inovativnih rešitev iz prakse so bile predstavljene tudi aktualne smernice energetsko učinkovite gradnje in pomembnost večje implementacije obnovljivih virov energije. Kot študijski primer energetske optimizacije zgradbe je bila prikazana prenova pisarniških prostorov na ZAG, pri kateri je z izvedbo centralnega nadzornega sistema sodelovala tudi Hidria. Slušatelji so bili seznanjeni tudi z novostmi na področju požarne zaščite in s standardi projektiranja čistih prostorov v industriji, seminar pa se je zaključil s pogledom na razvoj fotovoltaike v Sloveniji.

16.–19. december 2012

25.–30. avgust 2012

Januar 2012

JANUARSKI SEMINARJI ZA PARTNERJE

DECEMBRSKI BELORUSKI OBISK

Zadnji delovni teden v decembru smo gostili beloruske partnerje, ki so, po natančnem pregledu naročene opreme v proizvodnji, v prijetnem vzdušju Kendovega dvorca podpisali protokol o dobavi Hidriinih sistemov za tovarno medicinskih preparatov v mestu Borisovo. S predstavitvijo naših razvojnih kapacitet, kompleksne ponudbe in tehnične podpore smo ustvarili dobre temelje za intenzivnejši prodor na beloruski trg, kjer gradbeništvo predstavlja eno največjih gospodarskih panog.

19


SOLARNI SISTEMI

Solarni paneli

a j l e v c a n t Soe izs a! n Ăżun ra

7oplotna Ăżrpalka

Hidria SOLARNO OGREVANJE VarÿHQ HNRORäNi WHr QaSrHdHQ ViVWHP RJrHYaQMa Ni ]adRVWi YVHP ]aKWHYaP YaäHJa dRPa Edini v Sloveniji z inovativno kombinacijo termo solarnega sistema ter ogrevalne toSlotne ÿrSalke /etni izkoristek +idriinega Solarnega sistema ogrevanja ti ätevilo &O3 je Sreko  VHÿ NRW  SriKraQNa Sri VWrRäNiK RJrHYaQMa YaäHJa dRPa

Zunanja enota

oÌnost Izkoristite m * v viäini do Eko subvencij

2.166,30 â‚Ź

za Vas ** dokumentacijo i! pripravimo m

3riSraYa WRSOH VaQiWarQH YRdH iQ dRJrHYaQMH

Zaradi vse veÿje skrbi za okolje ter vse viäjiK cen energentov vse bolj priKajajo v ospredje sistemi koriäÿenja energije sonca 0nogi so Ìe preklopili na naä solarni sistem Zdaj je ÿas da tudi vi ujamete svoj Ìarek sonca 1aäi strokovnjaki nudijo celovite reäitve od idejne zasnove preko projektiranja do dobave opreme skupaj z moÌnostjo vgradnje ter vzdrÌevanja Od svetovanja

do izvedbe!

Hidria IQĂŚHQiriQJ dRR *odoviĂż   *odoviĂż Slovenija  ZZZKidriaVi VRQFH#KidriaFRP

20

PARTNER februar 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you