303 korrespondent3 web2

Page 1

Jaargang 102016 - nr 3 - december 2016 Nr 1 - juli

?

Deze wijkkrant is een uitgave van het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK). De redactie bestaat uit Rob Heusdens, Eddy Oostergo, Gert Stremmelaar en Hiddo Zuiderweg en wordt ondersteund door Carina van de Witte en Agnes Nanninga. Ook Ina Elzinga en Marjolein Oosterheerd leverden een bijdrage aan deze krant. Heb je nieuws voor de volgende krant of voor de wijkwebsite? Mail het naar redactiekorrewegwijk@gmail.com. De website vind je op www.korrewegwijk.nl.

WOKnieuws door Gert Stremmelaar

Plannen voor betaald parkeren ProfessorenbuurtOost op losse schroeven een artikel van Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost

De gemeente Groningen stelde onlangs voor om in de Professorenbuurt-Oost betaald parkeren in te voeren. Het voorstel staat niet op zich: in de gehele Oosterparkwijk en in Selwerderwijk-Zuid wordt betaald parkeren als oplossing voor parkeerproblemen gezien. Het voorstel is onlangs behandeld in de raadscommissie. De fracties zien de plannen zoals deze er nu liggen duidelijk niet zitten. Zij zullen daarom worden aangepast. Het grote aantal auto’s in de Professorenbuurt-Oost is voor veel bewoners een probleem. Het is vaak lastig de auto in de straat te parkeren. Daarnaast staan vaak auto’s geparkeerd waar dat niet is toegestaan en dat veroorzaakt overlast. Meer dan eens is door bewoners bij de gemeente aan de bel getrokken met het verzoek maatregelen te treffen. Om draagvlak voor een parkeermaatregel in de buurt te meten, heeft de gemeente enige tijd geleden een peiling gehouden onder buurtbewoners. Uit de peiling,

waarvan de deelname rond de 12% lag, bleek dat ongeveer de helft voorstander is van een parkeermaatregel en de helft tegenstander. Voor de gemeente was het aanleiding voort te borduren op de plannen voor het invoeren van betaald parkeren. Enkele buurtbewoners hebben vervolgens alternatieve plannen ingebracht. Het betreft plannen voor een zogenaamde blauwe zone (een alternatief vergunningsysteem), maar ook plannen voor gedeeld autobezit en alternatieve stalling (parkeren op afstand). De gemeente heeft de alternatieven onderzocht. Uiteindelijk is zij tot de conclusie gekomen dat betaald parkeren de enige praktisch uitvoerbare maatregel is om de parkeerdruk op korte

Af en toe wordt ons gevraagd hoe het gaat met de projecten van de Wijkstemdag. Achter die vraag zit ook wel eens een zekere bezorgdheid: wordt het beschikbaar gestelde geld wel goed besteed? In de opzet van de Wijkstemdag hebben indieners een grote vrijheid in de besteding van de gelden, mits deze maar besteed worden om het gestelde doel van het project te bereiken. Wij zijn als Wijkoverleg natuurlijk wel benieuwd hoe het met de verschillende projecten staat. Daarom zullen wij in de maanden december en januari langs de projecten gaan. Daarna doen we in deze wijkkrant en op de website verslag van onze bevindingen. termijn te verminderen. Daarvoor zijn verschillende argumenten aangevoerd, met name op het gebied van handhaving. Het voorstel van de gemeente houdt overigens wel in dat een (bescheiden) budget vrij gemaakt is om te experimenteren met autodelen en alternatieve stalling, al is nog niet duidelijk hoe de gemeente hier precies vorm aan wil geven. Als buurtoverleg hebben wij het proces kritisch gevolgd. We nemen geen standpunt in over nut en noodzaak van betaald parkeren. Of de maatregel werkelijk verlichting geeft, weten we pas als deze is ingevoerd.

Lees verder op pagina 2.


Vervolg van pagina 1 We vrezen wel dat de plannen die de gemeente heeft met het Oosterhamriktracé aan de noordzijde van het Oosterhamrikkanaal ten koste kan gaan van parkeerplaatsen en hebben deze zorgen meermalen bij de gemeente geuit. We vinden het overigens jammer dat de gemeente na herhaaldelijk daarnaar gevraagd te zijn, nooit echt duidelijk heeft gemaakt wat onder ‘draagvlak’ wordt verstaan. Een helder beleid ontbreekt op dit punt. Het is mede daarom begrijpelijk dat de bewoners die alternatieven hebben aangedragen bij de gemeente protest hebben aangetekend. Wel begrijpen we dat met name in delen van de Oosterparkwijk veel overlast bestaat van parkerend ziekenhuispersoneel (deze last kent ook de Professorenbuurt-Oost, maar vermoedelijk in mindere mate). Betaald parkeren in de Oosterparkwijk alleen zal waarschijnlijk leiden tot grotere parkeerproblemen in de Professorenbuurt-Oost.

We spreken dan van een zogenaamd waterbedeffect. Het parkeerprobleem dat bewoners in onze wijk ervaren staat dus niet op zichzelf. Ook ontwikkelingen in de omgeving spelen een belangrijke rol bij de afwe-ging van de gemeente die de problemen in verschillende wijken in één keer wil aanpakken. De plannen van de gemeente zullen in overleg met een kleinere gemeentelijke commissie worden aangepast. De maatregel betaald parkeren voor de gehele Professorenbuurt-Oost lijkt wegens gebrek aan overtuigend draagvlak op losse schroeven te staan. De wethouder benadrukte dat als het voorstel wordt afgewezen dit ook consequenties heeft voor de parkeerproblematiek in de wijken en dat partijen deze goed onder ogen moeten zien. Het alternatief autodelen oogstte bij de raadscommissie veel waardering. Hierop zal in ieder geval worden voortgeborduurd.

Hamelhuys: bijzonder inloophuis in onze wijk Sinds ruim een jaar heeft Groningen een inloophuis voor kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en hun naasten: Hamelhuys. Het inloophuis is gevestigd in de Indische buurt aan de Paramaribostraat 33. In dit inloophuis kan iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker terecht. Voor een kop koffie, een luisterend oor, lotgenotencontact en allerlei activiteiten. Dat kunnen activiteiten in een groep zijn zoals bijvoorbeeld yoga, schilderen, haken/breien en zingen in het koor. Ook zijn er individuele dingen te doen, zoals praten met een van de coaches, massage, fysiotherapie etc. Om in het inloophuis te komen, heb je geen verwijzing nodig van een arts. Tijdens de openingstijden kun je gewoon langskomen: dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur. Het inloophuis is een stichting en er werken uitsluitend vrijwilligers. Voor de inkomsten is de stichting afhankelijk van giften en donaties. Veel van de activiteiten zijn ook toegankelijk voor mensen uit de buurt, zoals bijvoorbeeld de boekenbeurs, haak- en breimiddag, kledingbeurs, lezingen etc. Elke maandag staat de agenda op Facebook: www.facebook.com/Hamelhuys.page Het Hamelhuys kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken als gastvrouw/ gastheer en ook stagiaires zijn welkom. Bel, mail of ga langs voor meer info! Hamelhuys, Paramaribostraat 33, 050 – 3646418, info@hamelhuys.nl

foto’s: Marjolein Oosterheerd


WijkG100 in Floreshuis Wie op zaterdag 26 november langs het Floreshuis kwam en de boog van groene ballonnen voor de ingang zag, kon vermoeden dat er wat bijzonders aan de gang was. En dat was ook zo: de G100 vond plaats. Zo’n zeventig bewoners, door loting aangewezen en zichzelf bereid verklaard om deel te nemen, praatten aan de hand van drie vragen over de wijk. Wat vind jij belangrijk voor de wijk? Wat is er naar jouw idee absoluut nodig in de wijk? Wat kun jij bijdragen? In groepjes probeerden de deelnemers antwoorden op deze vragen te geven. En op basis van de antwoorden kwamen ze in de ochtend tot de volgende thema’s: naoberschap, groen, veiligheid en leefbaarheid. Tussen de middag waren er een uitstekende lunch en een viertal activiteiten om de zinnen wat te verzetten. ‘s Middags werkten groepjes eerste ideeën voor de verwezenlijking van doelen in de genoemde thema’s verder uit. Uiteindelijk resulteerde dat in negen vellen met mogelijke projecten en namen van diegenen die mee wilden werken aan de uitvoering. De initiatiefnemers van de G100 zegden toe dat zij het begin van de uitvoering van de projecten zullen ondersteunen en alle deelnemers op de hoogte zullen houden van de voortgang. Tot slot was er nog een genoeglijk samenzijn met een hapje en een drankje. Een behoefte van veel deelnemers was saamhorigheid in de wijk, vertolkt door zinnen als “ik wil een dorp in de stad” en “ik zou graag zien dat iedereen elkaar weer groette op straat”. Wie tijdens de G100 het gemurmel van de stemmen van al die betrokken mensen heeft gehoord, heeft iets van die saamhorigheid gevoeld.

foto’s: Johann van der Geest


Bedrijfin de wijk

Villa happy dog Tekst en foto’s door Marjolein Oosterheerd

Studenten

Primera Gemakshop Een postzegel, afhalen van een pakketje, kopen van een staatslot, een tijdschrift of een pakje sigaretten, heel veel mensen komen wel eens in de Primera Gemakshop aan de Korreweg. Al zeker 50 jaar, maar waarschijnlijk nog langer, zit hier een tabakswinkel, die in de loop der jaren ook steeds meer andere dingen is gaan verkopen. Sinds 2001 runnen de Friezen Jaap en Pitty Postma deze zaak. Daarvoor hadden ze een rijdende SRV-winkel. “Maar steeds meer mensen waren overdag weg, vrouwen gingen werken, dus was er minder klandizie en moesten we iets anders gaan doen.” Dat werd dus de Primera. Maar ook dit is een krimpende markt. Mensen lezen minder, roken langzamerhand minder en versturen ook minder kaarten. Wel zit er nog groei in de cadeaukaarten, die Postma sinds enige tijd verkoopt en uiteraard in de pakketjes. Primera is al jarenlang postagentschap, maar na de verbouwing van drie jaar geleden, hebben de Postma’s ook de postagentschappen aan het Wielewaal- en Floresplein overgenomen. Klanten uit De Hoogte, Korrewegwijk en Oosterparkwijk halen sindsdien hier hun pakketjes op. Jaap en Pitty, beide zestigers, maken lange dagen. Elke dag is de winkel van Tekst en foto door Hiddo Zuiderweg

08.00 tot 18.00 uur open, zes dagen per week. De hulp van Britt, een afgestudeerde HBO-studente maatschappelijke dienstverlening (op zoek naar een baan in die richting) is dan ook uitermate welkom. Sinds enige weken kunnen er geen brieven meer worden afgeleverd bij Primera. Post.nl heeft, net als op vele andere plekken in de wijk, de brievenbus weggehaald. Nogal vreemd om dat bij een postagentschap te doen,want mensen komen juist hier voor het wegen van brieven en kopen van postzegels en moeten dan vervolgens weer verder om de brief te kunnen posten. Ook de vergoeding voor het postagentschap is recentelijk door Post.nl verlaagd. “Maar mij hoor je niet klagen”, zegt Jaap. “Ik geniet nog dagelijks van het contact met klanten. Iedereen, van drugsverslaafde tot werkende, van student tot oudere, komt hier. Met de meesten maken we graag een praatje. Binnenkort is het weer december, voor ons de drukste, maar ook een van de leukste maanden.” Verder willen Jaap en Pitty iedereen die hen heeft ondersteund na de overval in oktober (waar inmiddels iemand voor is opgepakt) langs deze weg bedanken voor zijn of haar medeleven.

‘Misschien kunnen we een item doen over studenten. Er wonen ook veel studenten in de Korrewegwijk,’ zei ik bij de redactievergadering. ‘Goed idee, wil jij dat doen?’ Uh, ja oké. Maar hoe vind ik nou studenten, dacht ik thuis. Om zeven uur naar de AH want dan struikel je over de studenten en dan jongens met een krat bier aanklampen. Of gewoon ergens aanbellen waar veel krottige fietsen voor de deur staan. Toen dacht ik opeens aan Nextdoor.nl (haal meer uit je buurt) waar ik sinds kort een profiel heb. Dat leek me makkelijker dan rondzwerven in de hoop dat die studenten ook maar net zin in een interview hebben. Op verschillende platforms heb ik een oproepje geplaatst. Na een poosje kwam een berichtje binnen van een man (Arnold) die twee heel leuke studenten kende, die vast wel in waren voor een interviewtje. Dat waren ze en ze waren inderdaad ook heel leuk!


Yannick en Massimo Yannick en Massimo zijn goede vrienden. Dat waren ze al in Duitsland, waar ze van-daan komen. Ze studeren allebei Psychologie. ‘Hebben jullie daar bewust voor gekozen?’ Dat zou je denken. Maar dat was niet zo. Yannick zijn toenmalige vriendin studeerde Psychologie. Dat leek hem ook wel wat. Na één jaar studie kwamen Yannick en Massimo elkaar toevallig weer tegen in London en dat was de aanleiding voor Massimo om ook Psychologie te gaan studeren in Groningen. Inmiddels zijn ze bezig met hun master. Massimo richt zich op omgevingspsychologie (wat is de invloed van de omgeving op mensen en andersom) en Yannick studeert neuropsychologie. Hoewel beide erg blij zijn met de keuze van hun studie, liggen alweer volgende studieplannen klaar.

Yannick en Massimo

De keuken

De kamers

Toen ik de keuken binnen kwam van Yannick en Massimo, ging gelijk mijn kunstenaarshart harder kloppen. Gezellig met veel mooie kleurtjes en het zonlicht dat prachtig naar binnen viel. ‘Ik neem gelijk een foto hoor’. ‘Ja hoor’ en Yannick ging er even mooi bij staan. Terwijl hij thee aan het zetten was, kon ik het niet laten de afwas ook even te kieken. ‘Een toonbeeld van studentikoos’, zei ik, ‘geen afwasmachine’. ‘Wij hebben ook geen afwasmachine’ zei Eva, die voor de gelegenheid ook was gekomen. Eva woont nog thuis en gaat volgend jaar studeren. Haar vader, Arnold, die mij de studenten getipt had, vroeg of Eva ook mocht komen. Ze woont aan de overkant en voor haar bleek het ook heel leuk het huis eens van binnen te zien. Samen met Massimo die inmiddels binnen was gekomen, zijn we met een flinke ketel thee naar boven gegaan.

Beide hebben ze een ruime kamer. Netjes en ook weer heel gezellig. ‘Dat is heel ruim voor een student.’ Ja, dat vinden ze zelf ook. Ze hebben mazzel met deze plek volgens eigen zeggen. Niet alleen het huis, maar de buurt is ook heel prettig. Lekker rustig en even een stukje fietsen naar de stad is juist ook wel fijn. Eva zei dat ze zich heel veilig voelt in deze buurt. Waarop Yannick vertelde dat zijn fiets gister gejat is. Maar goed, dat is niet levensbedreigend. De ene na de andere vraag kwam spontaan in mij op, maar wat moet ik nou vragen dat interessant is voor de wijkkrant? ‘Hebben jullie verbinding met de buurt?’ Dat hebben ze eigenlijk niet echt. Behalve dan met de overbuurman Arnold dus, die heeft ze wel eens meegenomen naar een openhuiskamer buurtactiviteit. Verder zou je Yannick en Massimo in de ochtend buiten kunnen vinden bij de tafeltennistafel waar ze een potje spelen voor ze naar college gaan.

Kamer Massimo (boven) en kamer Yannick (onder)

Villa happy dog Serieuze jonge mannen zo lijkt. Maar als je hun huis bekijkt met wat er allemaal inventief geknutseld is, samen met de gezelligheid en gastvrijheid die het huis en zij zelf uitstralen, weet je dat ze veel lol hebben. Zo is er een extra bed boven het trapgat getimmerd, een lijn met katrol om de was buiten te hangen, hangen er veel bijzondere posters en vlak onder het plafond hangt ook een beamer voor ‘happy dog movie’ avonden. Tot nu toe was het geheim, maar nu het in de Korrespondent staat niet meer. De vrienden van Massimo en Yannick noemen hun woning ‘villa happy dog’. Dat krijg je als je gezellige avonden organiseert en naast een hondentrimshop woont.


Fleurin de wijk

Van braakliggend land naar het nieuwe Floreshuis Floresplein Stel, je staat voor de Sionskerk en je zou een halve eeuw terug kunnen gaan in de tijd naar het midden van de twintigste eeuw. Je steekt de Celebesstraat over en loopt naar de Bedumerweg. Ter hoogte van de Semarangstraat zou je dan uitkomen bij een braakliggend stuk land. Maar dat zou niet lang meer zo blijven, want in het midden van de jaren zeventig werd hier wijkcentrum De Karre gebouwd. Bijna twee decennia later werd, om precies te zijn op 15 september 1994 in het gebouw van De Karre, het Floreshuis geopend door wethouder Klaas Swaak. Dat gebouw zou hier nog zo’n twee decennia staan alvorens uiteindelijk tot sloop werd overgegaan van het gehele pand. Eind 2015 wordt begonnen met de bouw van het nieuwe Floreshuis. Op 1 augustus 2016 wordt het betrokken en op 24 september van dit jaar officieel geopend. Het nieuwe Floreshuis, gebouwd door HJK architecten, ziet er fraai uit. Binnen is er veel licht en wit, dit geeft het geheel een open en ruime uitstraling. Verschillende instanties hebben hun intrek genomen in het gebouw, onder andere een consultatiebureau, het WIJteam en Stichting Somalisch Groningen. De ruimtes in het gebouw worden verhuurd aan verschillende instellingen. Er komen tussen de twee- en driehonderd bezoekers per dag. Op de witte muur links boven het buffet bevindt zich een tekst die de filosofie van het Floreshuis beoogt weer te geven. De tekst luidt: ‘samen, verbinden, elkaar helpen, jezelf ontwikkelen, open voor iedereen, zelfvertrouwen, goed voelen, vertrouwen, jezelf zijn’. Deze tekst is per regel in een andere kleur weergegeven en iedere kleur staat voor een emotie. Zo staat volgens de kleurenleer van Leonardo da Vinci (1452 - 1519) de bovenste kleur, rood, voor de totale mens, hartstocht, energie en beweging. Eveneens is rood een veel voorkomende kleur onder de bloemen op het Indonesische eiland Flores, het eiland waaraan het Floreshuis zijn naam ontleent. Trouwens, de naam Flores stamt af van het Portugese woord voor bloemen: flores. Met dank aan Jan Meijer. Geschreven door Eddy Oostergo.

Nu, in de herfst, kunnen we nog genieten van een laatste bloem en de goudgele bladeren die de aarde als een tapijt bedekken. Om me voor te bereiden op de lente koop ik alvast bloembollen om mijn bloembakken en tuintje te versieren. Ook vergeet ik niet wat vetbollen aan te schaffen voor onze gevederde vriendjes want de winter komt eraan! Een herfstgroet van Fleur

Eten in het Floreshuis Geen zin of tijd om te koken? Zin om buiten de deur te lunchen? In het Floreshuis kun je elke werkdag tussen 12.00 en 13.30 uur terecht voor een lekkere maaltijd. In het Lunchcafé eet je al voor € 1,20 een soepje en voor € 2,50 een broodje of hamburger. Elke dag iets anders. Vier avonden per week, maandag t/m donderdag, koken studenten van L’eetudie een warme maaltijd. Je kunt kiezen uit verschillende koude en warme voorgerechten, hoofd- en nagerechten. Ook hiervoor gelden vaste, lage prijzen. Je vindt het menu op www.floreshuis.nl. En natuurlijk is er elke 2e vrijdag van de maand het Buurtbuffet. Een groepje dames kookt een (steeds wisselend) driegangenmenu voor maar € 4 (kinderen t/m 5 jaar € 2). De eerstvolgende zijn op 13 januari en 10 februari 2017. Kaartjes koop je in het Floreshuis.


deAGENDA 17 DEC

We krijgen een eigen wijkwandelgids! De Korrewegwijk heeft een rijk verleden en speelt goed in op de toekomst. Als je door de wijk wandelt, is er dan ook veel moois en interessants te zien. Je moet het alleen wel weten te vinden. Daarom zijn er plannen voor twee wijkwandelgidsen. In het voorjaar komt de eerste gids. Daarin staat een wandeling door het deel tussen de Korreweg en het Oosterhamriktracé. Tijdens de Wijkstemdag in 2016 won dit plan € 1500. Bewoners zijn dus ook enthousiast. De initiatiefnemers hopen in 2017 weer een bijdrage te winnen bij de Wijkstemdag. Daarmee willen ze een tweede boekje maken, met een wandeling door het deel tussen de Korreweg en de Bedumerweg. Dat wordt een afwisselende route langs veel architectuur, kunst, groen en vijvers, langs een boeiend Floreshuis en met veel verwijzingen naar het verleden.

23 DEC t/m

8

JAN

16 DEC en

20 JAN en

17 FEB

13 JAN en

10 FEB

Met paard en wagen naar het feest Buurt- en Speeltuinverenigingen DIB (in Het Pand), BSV De Hoogte (in het Cortinghhuis) en het Floreshuis zetten op zaterdag 17 december van 15.00 – 19.00 uur de deuren voor je open. Om in wintersfeer te komen is er op alle locaties chocolademelk, glühwein en iets lekkers te eten. Ook zijn er feestelijke activiteiten voor jong en oud. Denk aan Oudhollandse spelletjes, kerstkaarten maken, een kleurwedstrijd, muziek en een goochelworkshop. Een paard met wagen brengt je van de ene naar de andere locatie. Deelname is gratis!

Kerstvakantieactiviteiten In de Kerstvakantie is er weer van alles te doen voor de jeugd. Het WIJ Jeugdteam organiseert voor kinderen van 4 t/m 8 jaar bijna elke middag iets in het Cortinghhuis: muziek, high tea, knutselen, sport en spel. De wat oudere jeugd kan naar Kerstplaza of schaatsen en zwemmen. Verder is er een KinderKerstDiner, het Stedelijke Voetbaltoernooi, een DanceBattle, Chicks in the City (16+ girls only) en nog veel meer! Kijk ook eens op check050.nl/ hoogte of kom langs in het Cortinghhuis.

Filmavond in het Floreshuis Elke 3e vrijdag van de maand draait een groepje buurtbewoners een film in het Floreshuis voor wijkbewoners. Welke film dat is, blijft een verrassing tot het laatst. De entree is € 1 inclusief koffie, cake en hapjes na de film. De voorstelling begint om half 8. Aanmelden is niet nodig. Adres: Floresplein 19.

BuurtBuffet Het BuurtBuffet, van en voor bewoners van de Korrewegwijk en De Hoogte, is er ook in 2017 weer. Elke 2e vrijdag, aanvang 18.00 uur. Het eerstvolgende Buffet is op vrijdag 13 januari in het Floreshuis. Een kaartje voor deze driegangenmaaltijd kost € 4. Een kindermaaltijd (t/m 5 jaar) kost € 2. Voorverkoop in het Floreshuis. Op=Op.


Nieuwsflitsen Volle container? Bel de Milieudienst! Je hebt het vast wel eens meegemaakt: je loopt met je vuilniszak naar de ondergrondse container, maar kunt je afval niet kwijt omdat die vol is of verstopt. Een irritatie voor iedereen. Neem dan direct contact op met de Milieudienst, via 050 - 367 10 00, zodat die het kan verhelpen. Doe ook geen te grote dingen in de opening en prop die niet te vol. Zo zorgen we er samen voor dat de containers niet verstopt raken. Tip: zet geen zakken naast de container, je bespaart zo € 90 boete.

Meldpunt Overlast & Zorg Ervaar je overlast in de wijk? Of maak je je zorgen over iemand in de buurt? Meld het altijd bij Meldpunt Overlast. Je kunt je melding telefonisch doen, via 050 587 58 85 (ma t/m vr 10.00 17.00 uur) of online op www.gemeente. groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. Voor alle overlast en zorg geldt: meld het zo snel mogelijk! Dan kan ook zo snel mogelijk worden ingegrepen en erger worden voorkomen. Je melding is niet anoniem, maar wordt wel vertrouwelijk behandeld. Is de overlast ernstig en is ingrijpen van de politie nodig? Bel dan ook de politie: 0900 88 44.

Vormgeving: Johann van der Geest | Grafisch ontwerper

Hamelhuys ook naar De Hoogte! Mogelijk heb je het al gelezen in het Dagblad van het Noorden: het Hamelhuys (zie pagina 2 in deze Korrespondent) krijgt er een tweede locatie bij aan de Johan de Wittstraat 15, in onze buurwijk De Hoogte. Woningcorporatie De Huismeesters gaat de komende tijd bezig met onderhoud aan het pand. Op het nieuwe adres waren tot voor kort De Buurthuiskamer en het Ondernemershûs gevestigd.

Blijf jij graag op de hoogte van alles wat er in jouw wijk gebeurt? Kijk op www.korrewegwijk.nl voor meer!

Kerstdiner

Mijn Gereedschapskist

De Kerstactie 2016 van Jumbo De Beren vindt dit jaar plaats in De Cirkel, het gebouw van de Baptisten-gemeente aan de Korreweg. Jumbo sponsort voor 75 mensen (de ingre-diënten van) een driegangendiner. Aanmeldingen voor dit Kerstdiner, dat plaatsvindt op woensdagavond 14 december, zijn gelopen via de Voedselbank. Na de maaltijd is er een concert van Vrouwenkoor Mrs. Johnson.

Stichting Talent in Actie van Conny Eldering is samen met de Gemeente Groningen en woningcorporatie Lefier begonnen met Mijn Gereedschapskist. Met dit burgerinitiatief voor De Hoogte en de Korrewegwijk komt (duur) gereedschap, dat je niet vaak nodig hebt of waar je geen plek voor hebt, beschikbaar voor de buurt. Je kunt bijvoorbeeld een wijkaanhangwagen lenen om je grofvuil naar de stort brengen. Er is van alles! Ook voor tuinklussen. Belangstelling? Word lid van Mijn Gereedschapskist. Voor bezitters van een Stadjerspas is deelname gratis. Voor meer informatie en reserveren van het gereedschap: 06 449 449 24 of Gereedschapskist@handigindebuurt.nl. Langskomen kan ook: elke werkdag van 10.00 – 12.00 uur in de Almastraat 14. Daar is sinds kort ook het Koffie-uurtje.

Bewegen op muziek Elke woensdag (ook in de schoolvakanties) is er in het Floreshuis Bewegen op Muziek. Onder de deskundige leiding van mevr. Nies van der Bijl zijn er allerlei bewegingsoefeningen. Ben je niet echt goed ter been, dan kun je de oefeningen op de stoel meedoen. Je kunt drie keer gratis meedoen op proef. Daarna zijn de kosten voor een half jaar € 35. Als je later in het jaar instroomt, betaal je natuurlijk niet dit volledige bedrag. De activiteit is elke woensdag van 11.15 - 12.15 uur. Vanaf ongeveer 10.30 uur komen de deelnemers gezellig bij elkaar in de grote ruimte om samen een bakje koffie of thee te drinken (tegen eigen kosten). Kom gerust eens langs in het Floreshuis!

Speciaal spreekuur Het team van WIJ Korrewegwijk is onlangs gestart met een spreekuur voor buurtbewoners. Heb je vragen of signalen/ zorgen op het gebied van verslaving of psychiatrie, kom dan langs. Het spreekuur is elke donderdag van 13.00 tot 15.00 uur in het Floreshuis.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.