Page 1

Fremtidens Energirenovering

Arkitekturtekstil

FRIER ARCHITECTURE

FRIER ARCHITECTURE

1


//Arkitekturtekstil//

‘Arkitekturtekstil’ er et nyt facadesystem i højstyrkebeton udviklet til energirenovering med det specifikke mål at udvikle energirenoveringens arkitektoniske kvalitet. Med ‘Arkitekturtekstil’ flyder betonen og tekstilets materialemæssige og æstetiske potentialer sammen i en funktionel og levende facadebeklædning. På linie med betonens plastiske materialemæssige egenskaber rummer tekstilet med sine forskellige typer af vævninger, teksturer og udtryk en helt oplagt inspirationskilde for arbejdet med fremtidens energirenovering. Vi ønsker at overføre tekstilets fleksibilitet og evne til tilpasning til husets facader; at beklæde huset på en måde der som en skræddersyet kjole eller jakkesæt smukt fremhæver manden og kvindens fortrin og bæres som en ligefrem forlængelse af kroppen.

2

‘Arkitekturtekstil’ består af modelulære elementer der bevæger sig fra planet, til enkelt- og dobbelt krumning.


//Fremtidens energirenovering// Ved brug af ny teknologi både med hensyn til isoleringsteknik, facadebeklædning og arkitektonisk udtryk genindføres facadens detaljerigdom i et moderne formsprog med ‘Arkitekturtekstil’. Herved højnes byggeriets funktionalitet, idet facaden bliver et aktivt element i at udvikle arkitekturens oplevelsesmæssige og æstiske potentiale. Energirenovering, som ellers oftes behandles som et udelukkende teknisk anliggende, bliver et kvalitativt arkitektonisk redskab. Med ‘Arkitekturtekstil’ kan facaden frit møbleres således, den imødekommer beboernes behov for nærhed, privathed og udeliv samt integration af facaden som et aktivt element i byrummet. ‘Arkitekturtekstil’ muliggør ikraft af sin integration af rektangulær modularitet og organisk tredimensionel bearbejdning integrerede løsninger for, at facaden: • kommunikerer hieraki imellem inde og ude, privathed og offentlighed • markerer dør- og vinduesåbninger, gesimser, sålbænke etc. • åbnes med altaner, karnapper, siddepladser mv. • rummer fast og mobil solafskærmning • inviterer til interaktion og udeliv • effektivt leder vand væk • patinerer smukt • beplantes • belyses m.v.

Konceptskitse, modelulære facadeelementer med integrerede løsninger for belysning og begrønning.

3


//Eksempel//

Oprindelige karakteristika og renoveringsbehov Bygningen er en særpræget industriel bygning med symmetriske facader, valmet tag og lukkede endegavle. Bygningen fremstår idag i hvidpudset Modernisme og har to overdækkede indgangspartier mod ankomstplads samt lukket sydvendt facade. Byggningen karakteriseres desuden af et markant tårn. Hele bygningen ønskes renoveret, og det ønskes at bevare bygningens oprindelige formmæssige karakteristika, herunder tagform og tårn. Programmering og udearealer Bygningens oprindelige funktion som erhvervsbygning ønskes bevaret, men transformeret til moderne kontorlandskab. I den forbindelse skal hovedindgangen markeres yderligere som primær indgang. Desuden ønskes der større relation mellem bygningens indre og uderummet på forpladsen. Detaljering Det ønskes at bevare facadens sammenhængende fladevirkning og bruge betonens materialemæssige egenskaber til at opnå et højt æstetisk niveau igennem højt detaljeringsniveau som sædvanligvis ikke er at finde i præfabrikerede elementer eller i andre energirenoveringsprodukter.

4

Bygningen som den fremstår idag.


//Renoveringspotentiale//

Identitet Bygningen åbnes med ‘Arkitekturtekstil’ op mod syd, hvor en ny stor altan, trappeparti og begrønning understreger bygningens nye identitet som kontorlandskab i kraft af et ‘grønt’ og levende arkitektonisk greb. ‘Arkitekturtekstil’ anvendes herved til at fremelske et nyt hierarki og organisk udtryk i facaden, hvor et roligt ortogonalt grid kompletteres af en organisk bevægelse der fremhæver facadens hovedelementer; altan, ankomst, mv. Ny altan Som en del af facaderenoveringen udformes en altan på bygningens sydvendte facade, der tidligere fremstod lukket. Altanen åbner bygningen op, kommunikerer bygningens nye funktionalitet og inviterer til interaktion brugere og besøgende imellem. Solafskærmning Mobil solafskærmning Integreres i elementerne omkring vinduerne, ligesom facadeelementernes dobbeltkrumme flader fungerer som fast afskærmning. Begrønning Bygningen begrønnes i et organisk mønster der fremhæver facadens detaljering og hierarki samt kommunikerer om bygningens funktionalitet og adgangsforhold.

Eksempel på udformning omkring et vindue.

Eksempel på hvordan facaden begrønnes på udvalgte steder.

5


//Eksempel//

FØR energirenovering med ‘Arkitekturtekstil’.

6


// Eksempel energirenovering 2013//

EFTER energirenovering med ‘Arkitekturtekstil’ ville bygningen kunne se sådan ud. (Visualisering)

7


Fremtidens Energirenovering - Arkitekturtekstil

FRIER ARCHITECTURE

FRIER ARCHITECTURE HAVNE G A D E 2 4 D K -80 0 0 ÅR H US C . TEL + 4 5 5 3 2 7 0 83 6 ww w. FRIERARC H I TECTURE. D K

8

Hja l l e r u p E r h ve r vspa rk 1 D K -9 3 2 0 Hja l l e r u p T EL + 4 5 9 8 2 8 3 7 2 0 www. h i -c o n . d k

Arkitekturtekstil  

Arkitekturtekstil er et nyt facadesystem i højstyrkebeton. Det er udviklet til energirenovering med det specifikke mål at forbedre energiren...