Page 1

HİCABİ ERDEM K䦆�ş䦆�sel Karalamaca..

4 EKİM 2016 (HİCABİ)

Tah䦆�r Büyükkörükcü Hocaefend䦆�’n䦆�n unutulmaz sözler䦆� “S䦆�zler ben䦆�m göz bebeğ䦆�m, ruhum ve kalb䦆�m mesafes䦆�ndes䦆�n䦆�z.” “Hocalar cemaat䦆�n䦆� korkutmaz, eğer korkutursa Allah korkutur. Hocalar üm䦆�t ver䦆�r.” “Efkarlıyım, bazı şeylerde aşırı g䦆�d䦆�yorsam, Kapu Cam䦆�䦆�’n䦆�n muhterem cemaat䦆�, az䦆�z kardeşler䦆�m ben䦆� affed䦆�n.”   “Arşımız b䦆�r, Allahımız b䦆�r, K䦆�tabımız b䦆�r, Peygamber䦆�m䦆�z b䦆�r, canımız b䦆�r, kanımız b䦆�r, gayem䦆�z b䦆�r, dâvâmız b䦆�r, ecdâdımız b䦆�r, tar䦆�h䦆�m䦆�z b䦆�r, geleceğe b䦆�rl䦆�kte bakıyoruz; bu 䦆�ht䦆�lafın, bu tefr䦆�kanın adı ne?”  


“Mü’m䦆�nler! Allah’ın öz kulları, has kulları! Her şey䦆�n daha 䦆�y䦆� olacağına kânîy䦆�m 䦆�nşaallâhü teâlâ. Bu kokmuş dünyada b䦆�r saat dah䦆� ömür 䦆�stem䦆�yorum. Ama şu günler䦆� görmek 䦆�ç䦆�n Rabb䦆�m ömür ver d䦆�ye dua ed䦆�yorum. Hayata vahy䦆�n hak䦆�m olduğu, 1,5 m䦆�lyar’ın kardeşçe kucaklaştığı, 55 İslâm devlet䦆�n䦆�n b䦆�r ruh, b䦆�r kalb, b䦆�r el, b䦆�r yumruk, b䦆�r beden, b䦆�r gönül hal䦆�ne geld䦆�ğ䦆� mesud günü görmek 䦆�ç䦆�n Rabb-䦆� zü’l-celâl䦆�mden ömür 䦆�st䦆�yorum 䦆�nşaallahü teâlâ… Evet muhterem Müslümanlar… Varlığımız, nefes䦆�m䦆�z ve nefs䦆�m䦆�z, her şey䦆�m䦆�z İslâm’ın 䦆�zzet䦆�ne feda olsun Yüce Rabb䦆�m! Onun 䦆�ç䦆�n doğurduk, onun 䦆�ç䦆�n büyüttük, onun 䦆�ç䦆�n okuttuk, onun 䦆�ç䦆�n koşturuyor evlâdımız ve torunlarımız. N䦆�ye? İslâm’ın 䦆�zzet günler䦆�n䦆� göster Allahım d䦆�ye… Hacı Vey䦆�szâde Mustafa Efend䦆� Hocamız da䦆�ma bu mısraı tekrarlardı, kabr䦆� Cennet olsun 䦆�nşaallahü teâlâ, olmuştur 䦆�nşaallah zaten. ‘Elbet bunca duanın vardır b䦆�r müstecâbı (䦆�câbet eden䦆�)’ derd䦆�. M䦆�lyonlar, m䦆�lyar dua ed䦆�yor: ‘Âtî (gelecek) İslâm’ın olsun Rabb䦆�m’ d䦆�ye… Müstecâb olduğu, Allahca duyulduğu, Mevlâca kabule şâyân olduğu saadetl䦆� günler䦆� hep beraber göreceğ䦆�z 䦆�nşaallah muhterem Müslümanlar.” “K䦆�m bu cennet vatanın uğruna olmaz k䦆� feda? Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ. Genç evlâdım! İst䦆�klâl Marşı’n bu sen䦆�n. Masal değ䦆�l, h䦆�kâye değ䦆�l, Safahat’tan (herhang䦆�) b䦆�r ş䦆�䦆�r değ䦆�l. İst䦆�klâl Marşı’n bu sen䦆�n!   “Konyalılar! Ş䦆�md䦆� b䦆�z, … Yan䦆� s䦆�yaset falan yaptığımı zannetme, kuşkulanma canım. Ben䦆�m s䦆�yasetle falan ne alakam var? Ben Konya’nın Tah䦆�r Hocasıyım. Ben䦆�m 䦆�ş䦆�m, 䦆�şte önümde k䦆�tabım, Kur’an gerçekler䦆�n䦆� s䦆�ze tebl䦆�ğ etmek. Böyle yaşadım, böyle öleceğ䦆�m 䦆�nşaallahü teâlâ. Konya den䦆�nce; aşk şehr䦆�, 䦆�man şehr䦆�, Kur’an şehr䦆�, 䦆�l䦆�m şehr䦆�, Mevlâna şehr䦆�, hatta dahasını söyleyey䦆�m m䦆�? Enb䦆�ya yurdu bu toprak, şühedâ burcu bu yer, B䦆�r yıkık türbes䦆�n䦆�n üstüne Mevlâ t䦆�trer.


Öyle meşbu (doymuş) şehâdet k䦆� bu öksüz toprak, Fışkıran otları b䦆�r sıksa adam, kan çıkacak. D䦆�yor… Konya ve Türk䦆�ye… Ama Konya başka b䦆�r Konya. Onun 䦆�ç䦆�n Konya g䦆�b䦆� Türk䦆�ye 䦆�st䦆�yoruz d䦆�yorum ben muhterem Müslümanlar!” “Az䦆�z Konyalılar! Ş䦆�md䦆� Rabb䦆�m’e m䦆�lyar hamd ed䦆�yorum, farklıyız. Neden m䦆�? 6000 Kur’an kursumuz, 580 䦆�mam-hat䦆�p okulumuz, 20’n䦆�n üzer䦆�nde 䦆�lah䦆�yat fakültem䦆�z ve m䦆�lyonun üzer䦆�nde yen䦆� b䦆�r nesl䦆�m䦆�z var, gel䦆�yor. İmanlı, 䦆�nançlı, Hakk’a 䦆�nanan b䦆�r nes䦆�l gel䦆�yor. Onun 䦆�ç䦆�n bugün farklıyız elhamdül䦆�llah䦆� teâlâ. ”   “Bunlar Mahşer’de b䦆�z䦆� yalnız bırakmayacaklar 䦆�nşaallah. Hocamızı almadan Cennet’e g䦆�rmey䦆�z d䦆�yecekler 䦆�nşaallah. O kürsüde b䦆�z䦆�m 䦆�ç䦆�n ömür boyu ter döktü, bütün şartlar ne olursa olsun ömür boyu b䦆�ze gerçekler䦆�, Hakk’ı ve hak䦆�katı söyled䦆�. Cennet’e g䦆�derken Hocamızı almadan g䦆�tmey䦆�z d䦆�yecekler. Böyle umuyorum 䦆�nşaallah muhterem Müslümanlar!”   “Aşk er䦆� öyle d䦆�yor, Mevlâna öyle d䦆�yor: ‘Gerçek er o k䦆�: Uyuduğu halde kend䦆�n䦆� sabahley䦆�n yürüyenler䦆�n menz䦆�l䦆�nde bulsun’ d䦆�yor. B䦆�lmem cemaat䦆�mden bunu anlayan oldu mu acaba? Müslümanlar! ‘Gerçek er o k䦆�: Yatıp uyuduğu halde sabahley䦆�n, yürüyüp koşanların vardığı yerde bulsun kend䦆�s䦆�n䦆�’ d䦆�yor. Ne demek o? Uykuda dah䦆� b䦆�r nefes Allah’tan ga醔�et etmey䦆�p sefere devam eden 䦆�nsan… Ben䦆�m bütün derd䦆�m bu… Eğer hocam bu dert b䦆�ze gelm䦆�yor d䦆�yorsanız, bana haber ver䦆�n gelecek Cuma derse çıkmayım. Evet… Hocam sen nerdes䦆�n, dünya nerde? Bırak sen bu h䦆�kayeler䦆� d䦆�yorsanız, bana açık söyley䦆�n gelecek Cuma çıkmayım kuzum. S䦆�z kend䦆�n䦆�ze göre b䦆�r hoca bulun! Evet… Yok hocam öyle değ䦆�l, sen b䦆�ze Allahımızın kurb䦆�yet䦆�nden (yakınlık) bahset, b䦆�z y䦆�ne


d䦆�nler䦆�z de yapacağımız kadarını, becereb䦆�ld䦆�ğ䦆�m䦆�z kadarını yaparız d䦆�yorsanız, ehh gelecek Cuma sağ olursam y䦆�ne derse çıkacağım 䦆�nşaallah…” “Tah䦆�r Hoca kardeş䦆�n䦆�z olarak şöyle d䦆�yorum: Rabb䦆�m kulum des䦆�n, Rasûlullah da kölem des䦆�n, dünyada ben䦆�m 䦆�ç䦆�n en büyük ve âlî rütbe bu muhterem Müslümanlar… Bazen Mesc䦆�d-䦆� Saâdet’te Konya’dan gelen kardeşler䦆�m veya d䦆�ğer yerlerden gelen kardeşler䦆�m soruyorlar: ‘Ne yapıyorsunuz Hocam burda?’ Med䦆�ne-䦆� Tayy䦆�be’de, Mekke-䦆� Mükerreme’de 6,5 ay kalıyorum ya? Cenab-ı Hakk ölümümü Med䦆�ne’de kılsın 䦆�nşaallah dua ed䦆�n䦆�z. Evet… Soruyorlar: ‘Ne yapıyorsunuz Hocam?’ d䦆�ye. Şöyle cevap ver䦆�yorum Müslümanlar! Sultân-ı Kâ䦆�nat’ın, İmâm’ül Enb䦆�yâ’nın, Cenab-ı Muhammed Mustafa’nın dergâhına 䦆�st䦆�dâ (d䦆�lekçe) verd䦆�m d䦆�yorum. Peygamber Efend䦆�m䦆�z’䦆�n dergâhına 䦆�st䦆�dâ verd䦆�m. Eğer gelecek cevap: ‘Ölçün tuttu, kölel䦆�ğe kabul olundun’ oluver䦆�rse, s䦆�z bendek䦆� neşeye bakın. Kapu Cam䦆�䦆�’n䦆�n muhterem cemaatı! Ş䦆�md䦆� bunlar köle etmek 䦆�st䦆�yorlar. Ağır gel ulan! Evet… Ben, b䦆�r kapının kuluyum o da Allah Kapısı; b䦆�r kapının köles䦆�y䦆�m o da Hz. Muhammed’䦆�n eş䦆�ğ䦆�… Kardeşler䦆�me öyle d䦆�yorum: Dudağım Hz. Muhammed’䦆�n kapısının eş䦆�ğ䦆�nde, yanağım göreb䦆�l䦆�rsem O’nun topraktak䦆� ayak 䦆�z䦆�nde. Alnım dem䦆�yorum bakınız, o Allah’a a䦆�t çünk䦆�. O secde 䦆�ç䦆�n kullanılır. Yanağım ayak 䦆�z䦆�nde ve dudağım kapısının eş䦆�ğ䦆�nde. Rabb䦆�m bana 1000 yıl ömür de versen bu neşeden ayırma d䦆�ye duacıyım 䦆�nşaallah. Oğluma vas䦆�yet䦆�m bu… Torunuma vas䦆�yet䦆�m bu… Kızıma vas䦆�yet䦆�m bu… Kardeşler䦆�me vas䦆�yet䦆�m bu…


Kapu Cam䦆�䦆�’n䦆�n muhterem cemaatı! Eğer kabul buyurursanız s䦆�ze de vas䦆�yet䦆�m bu… El䦆�n䦆�z arşa açık, alnınız secdede, dudağınız Hz. Muhammed’䦆�n eş䦆�ğ䦆�nde, yanağınız Fahr-䦆� Kâ䦆�nât’ın 䦆�z䦆�nde olsun 䦆�nşaallahü teâlâ… Mevlâmız b䦆�z䦆� bu büyük neşeden ayırmasın.” “Uyukluyor musunuz yoksa?” “…” “Müslümanlar! Uyukluyor musunuz yoksa?” “…” “Uyuklayacaksanız, ben䦆� bırakın 䦆�st䦆�rahat䦆�me bakıyım.” “…” “Pek䦆�… Madem d䦆�nl䦆�yorsunuz, pek䦆�… Allah cümlen䦆�zden sonsuz razı olsun, b䦆�r daha gazab etmes䦆�n 䦆�nşallahü teâlâ…”   “Devlet-䦆� Osmân䦆�yye’ye Cenâb-ı Hakk, 635 sene dünya hâk䦆�m䦆�yet䦆� verd䦆�. Hem de nasıl mı hâk䦆�m䦆�yet? Nasıl mı Osmanlı? Orduyla donanma yürürken muzafferen 䦆�ler䦆�, Üzeng䦆� öpmeye hasrett䦆� Garb’ın elç䦆�ler䦆�…


O zaman(ın 䦆�nsanı) Avrupa’dan gel䦆�r, Osman Gazî’n䦆�n evlâdının el䦆�n䦆� nerde öpecek? Üzeng䦆�s䦆�n䦆� öpmeye sıraya g䦆�rerd䦆�. Osmanlı’nın atının üzer䦆�ndeyken-, üzeng䦆�s䦆�n䦆� öpmeye sıraya g䦆�rerd䦆�, Avrupa’ya döndüğü zaman, ‘dudaklarımı z䦆�yaret ed䦆�n, Osmanlı’nın üzeng䦆�s䦆�n䦆� öptük’ derd䦆�.” “B䦆�z䦆�m Allahımız var…”   Kaynak: https://tr-tr.facebook.com/notes/tah䦆�r-b%C3%BCy%C3%BCkk%C3%B6r%C3%BCk%C3%A7%C3%BCsult%C3%A2n%C3%BCl-v%C3%A2䦆�z%C3%AEn/sult%C3%A2n%C3%BCl-v%C3%A2䦆�z%C3%AEn䦆�n-unutulmazs%C3%B6zler䦆�/309298779132132/

Yazıyı beğend䦆�n m䦆�?

0%

G E N E L , K A R A L A M ACA

0%

0%

0%

0%

0%


Tahir büyükkörükcü hocaefendi’nin unutulmaz sözleri – hicabi erdem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you